Zastava Bosne i Hercegovine

Izmene i dopune propisa

Zakon o izmeni Zakona o porezima na imovinu

("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)

Objavljeno: 27.10.2023.


Član 1.

U Zakonu o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 45/02 – SUS, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – US, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 95/18, 99/18 – US, 86/19, 144/20, 118/21 i 138/22), u članu 31. stav 1. tačka 2), posle reči: „stranih država” dodaju se zapeta i reči: „odnosno kad strana država stiče nepokretnosti za potrebe svog diplomatsko-konzularnog predstavništva”.

Član 2.

Odredbe člana 16. st. 1. i 2, člana 17. stav 5, člana 21. st. 2. i 3, člana 27. st. 2–6. i stava 8, člana 29. stav 9, člana 31. stav 2, člana 31b st. 2. i 3, člana 34. st. 4–6, člana 35. st. 2–4, člana 36. stav 2. i st. 4–8, člana 39b, člana 40. st. 1, 2, 5, 6, 8. i 9, člana 40a stav 1. i člana 42a st. 1–3. i st. 5. i 6. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RSˮ, br. 26/01, 45/02 – SUS, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – US, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 95/18, 99/18 – US, 86/19, 144/20, 118/21 i 138/22), u delu kojim je uređena nadležnost Ministarstva finansija – Poreske uprave (u daljem tekstu: Poreska uprava) za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava, odnosno u delu kojim je uređena obaveza organima i licima iz člana 42a tog zakona da Poreskoj upravi dostavljaju propisane isprave, odluke i akte, primenjivaće se do 31. decembra 2024. godine.

Počev od 1. januara 2025. godine, jedinice lokalne samouprave u celosti utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava i smatraju se poreskim organom u smislu odredaba stava 1. ovog člana.

Jedinice lokalne samouprave preuzeće od Poreske uprave zaposlene koji obavljaju poslove utvrđivanja, naplate i kontrole poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava, predmete, informacioni sistem i arhivu, kao i opremu i sredstva za vršenje nadležnosti u tim oblastima srazmerno broju preuzetih zaposlenih lica, u periodu od 1. novembra do 31. decembra 2024. godine.

Postupke koje je Poreska uprava započela u vršenju nadležnosti iz stava 1. ovog člana, koji ne budu okončani do dana preuzimanja predmeta u skladu sa stavom 3. ovog člana, okončaće jedinice lokalne samouprave.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2024. godine.