Zastava Bosne i Hercegovine

Izmene i dopune propisa

Zakon o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti

("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)

Objavljeno: 27.07.2023.


Član 1.

U Zakonu o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti („Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 54/19, 9/20 i 52/21), u članu 10. stav 5. menja se i glasi:

„Kupoprodajnu cenu stana na svakoj pojedinačnoj lokaciji određuje Komisija koju obrazuje Vlada, na osnovu uslova koje propisuje Vlada.”.

Član 2.

Postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama ovog zakona.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.