Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
10.05.2018.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNOJ AGENCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)


Član 1.

U Zakonu o Bezbednosno-informativnoj agenciji („Službeni glasnik RS”, br. 42/02, 111/09, 65/14 – US i 66/14), u članu 7. posle stava 1, dodaju se st. 2, 3. i 4, koji glase:

„Akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji donosi direktor Agencije, uz prethodnu saglasnost Vlade.

Aktom iz stava 2. ovog člana se utvrđuju, naročito, organizacione jedinice, poslovi koji se u njima obavljaju, način rukovođenja, ovlašćenja i odgovornosti rukovodilaca, unutrašnja kontrola i interna revizija, međusobni odnosi organizacionih jedinica, način saradnje Agencije sa drugim organima i organizacijama, podela radnih mesta, vrste radnih mesta, ukupan broj radnih mesta sa nazivom, opis poslova, raspon zvanja, zaštitni režim, status pripadnika, potreban broj izvršilaca i uslovi za svako radno mesto, kao i podaci o stepenu uvećanja staža osiguranja.

Podaci sadržani u aktu iz stava 2. ovog člana jesu tajni podaci, koji se određuju i sa kojima se postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.”.

Član 2.

U članu 20. stav 1. briše se.

Član 3.

Posle člana 20. dodaju se čl. 20a, 20b, 20v, 20g, 20d, 20đ i 20e, koji glase:

„Član 20a

Pripadnici Agencije su ovlašćena službena lica, lica na određenim dužnostima i lica bez ovlašćenja.

Na prava, dužnosti i odgovornosti po osnovu radnog odnosa pripadnika Agencije u statusu ovlašćenih službenih lica i lica na određenim dužnostima koja nisu uređena ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, shodno se primenjuju odredbe zakona koji važe za policijske službenike.

Na prava, dužnosti i odgovornosti po osnovu radnog odnosa pripadnika Agencije u statusu lica bez ovlašćenja koja nisu uređena ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, shodno se primenjuju propisi kojima se uređuju radni odnosi u državnim organima.

Bliži uslovi i način ostvarivanja prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa pripadnika Agencije uređuju se pravilnikom o radu.

Član 20b

Za popunjavanje radnih mesta u Agenciji nije obavezan konkurs.

O zasnivanju radnog odnosa u Agenciji rešenjem odlučuje direktor.

Na uslove za zasnivanje radnog odnosa u Agenciji, primenjuju se propisi kojima se uređuju uslovi za zasnivanje radnog odnosa u ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove.

Član 20v

Postojanje bezbednosne smetnje, kao činjenice koja predstavlja stvarni i neprihvatljiv bezbednosni rizik u slučaju prijema lica u radni odnos, uključujući i lice koje se vraća na rad na osnovu pravosnažne odluke nadležnog organa, utvrđuje Agencija u postupku bezbednosnog proveravanja.

Bezbednosno proveravanje može se vršiti samo uz prethodnu pisanu saglasnost lica, datu putem popunjavanja i potpisivanja upitnika o identifikacionim podacima, na obrascu koji utvrđuje direktor Agencije.

Ako lice iz stava 1. ovog člana odbije da popuni ili potpiše upitnik iz stava 2. ovog člana, smatraće se da je odustalo od zasnivanja radnog odnosa, odnosno nastavka rada u Agenciji.

U postupku bezbednosnog proveravanja prikupljaju se i proveravaju podaci navedeni u upitniku iz stava 2. ovog člana, kao i drugi podaci u pogledu lica koje se bezbednosno proverava, putem obavljanja razgovora sa licem koje se proverava, sa licima koja su sa njim u vezi i drugim licima, kao i prikupljanjem podataka od drugih organa ili iz registara, evidencija, zbirki i baza podataka koje se vode na osnovu zakona.

Podaci prikupljeni bezbednosnim proveravanjem evidentiraju se, čuvaju i štite u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka i zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, a koriste samo u svrhu za koju su prikupljeni.

Član 20g

Pripadnici Agencije dužni su da, zbog potrebe rada u Agenciji, pohađaju stručnu obuku, kao i da se stručno usavršavaju i da polože poseban stručni ispit.

Postupak, program i način pohađanja stručne obuke, stručnog usavršavanja i polaganja posebnog stručnog ispita utvrđuje se aktom direktora.

Član 20d

Rad pripadnika Agencije ocenjuje se jedanput godišnje.

Postupak, merila i način ocenjivanja pripadnika Agencije uređuje se aktom koji donosi direktor.

Član 20đ

Zvanja ovlašćenih službenih lica i lica na određenim dužnostima uređuju se ovim zakonom.

Zvanja su:

1) sa srednjim obrazovanjem – mlađi referent, referent, stariji referent, viši referent, samostalni referent i viši samostalni referent;

2) sa prvim stepenom visokog obrazovanja – mlađi saradnik, saradnik, stariji saradnik, viši saradnik, samostalni saradnik i viši samostalni saradnik;

3) sa drugim stepenom visokog obrazovanja – mlađi savetnik, savetnik, viši savetnik, samostalni savetnik, viši samostalni savetnik i glavni savetnik.

Pripadnicima Agencije u statusu ovlašćenog službenog lica i lica na određenim dužnostima utvrđuju se zvanja odgovarajućeg naziva za svako sistematizovano radno mesto.

Uslovi za sticanje i gubitak zvanja utvrđuju se aktom direktora, uz prethodnu saglasnost Vlade.

Član 20e

Pripadnik Agencije ima pravo na platu, uvećanu platu, naknadu plate, naknadu troškova i druga primanja, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje sistem plata u javnom sektoru.

Plata se sastoji od osnovne plate i uvećane plate.

Osnovna plata određuje se množenjem osnovice sa koeficijentima za obračun plata.

Koeficijenti za obračun plata sastoje se od osnovnog, dodatnog i korektivnog koeficijenta u odnosu na radna mesta, zvanje, naročito rizične uslove rada, opasnost, odgovornost i složenost poslova.

Koeficijenti za obračun plate, utvrđuju se aktom direktora, uz prethodnu saglasnost Vlade.”.

Član 4.

Posle člana 23. dodaju se čl. 23a, 23b, i 23v, koji glase:

„Član 23a

Pripadnik Agencije može biti trajno ili privremeno premešten na drugo odgovarajuće radno mesto.

Odgovarajućim radnim mestom smatra se radno mesto čiji se poslovi obavljaju u istom zvanju, kao poslovi radnog mesta sa kojeg se pripadnik Agencije premešta i za koje ispunjava sve uslove za rad na tim poslovima.

Za premeštaj zbog potrebe posla, nije potrebna saglasnost pripadnika Agencije.

Član 23b

Pripadnik Agencije može biti trajno premešten na drugo odgovarajuće radno mesto, na lični zahtev ili na predlog nadležnog rukovodioca, u slučaju potrebe posla, kada se oceni da njegove radne sposobnosti i osposobljenost u većoj meri mogu da doprinesu poboljšanju procesa rada na radnom mestu na koje se trajno premešta.

Zahtev, odnosno predlog za trajni premeštaj mora biti posebno obrazložen.

Za trajni premeštaj pripadnika Agencije, u slučaju kada je razdaljina mesta rada od mesta premeštaja veća od 50 kilometara, neophodna je saglasnost pripadnika.

Član 23v

Pripadnik Agencije može biti privremeno premešten na drugo odgovarajuće radno mesto na lični zahtev ili na predlog nadležnog rukovodioca u slučaju potrebe posla, zbog zamene odsutnog pripadnika, povećanog obima posla ili privremene zdravstvene nesposobnosti, pri čemu zadržava sva prava radnog mesta sa koga je premešten, ako je to za njega povoljnije.

Privremeni premeštaj traje najduže godinu dana.

Zahtev, odnosno predlog za privremeni premeštaj, mora biti posebno obrazložen.

Posle isteka vremena na koje je privremeno premešten, pripadnik se vraća na radno mesto sa koga je premešten.

Žalba na rešenje o privremenom premeštaju ne odlaže njegovo izvršenje.”.

Član 5.

Do početka primene zakona kojim se uređuje sistem plata u javnom sektoru, pravo pripadnika na platu, uvećanu platu, naknade i ostala primanja, utvrđuje se u skladu sa propisima koji važe na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Član 6.

Podzakonski akti za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Do donošenja akata iz stava 1. ovog člana primenjivaće se važeći akti, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print