Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
17.02.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTARA PODATAKA O DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE I DRUGIM SUBJEKTIMA NADZORA U DELATNOSTI OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)


Na osnovu člana 16. stav 5. Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 139/14) i člana 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),
Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o sadržini i načinu vođenja registara podataka o društvima za osiguranje/reosiguranje i drugim subjektima nadzora u delatnosti osiguranja

1. U Odluci o sadržini i načinu vođenja registara podataka o društvima za osiguranje/reosiguranje i drugim subjektima nadzora u delatnosti osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 42/15), u tački 2, odredba pod 8) menja se i glasi:

„8) Registar ovlašćenih posrednika u osiguranju;”.

Posle odredbe pod 8) dodaje se odredba pod 9), koja glasi:

„9) Registar ovlašćenih zastupnika u osiguranju.”.

2. Naslov iznad tačke 12. i tačka 12. menjaju se i glase:

„Registar ovlašćenih posrednika u osiguranju

12. Registar ovlašćenih posrednika u osiguranju sadrži podatke o licima koja mogu da obavljaju poslove posredovanja u osiguranju na osnovu stečenog zvanja ovlašćeni posrednik u osiguranju, odnosno koja su se kontinuirano profesionalno usavršavala, u skladu s propisima (aktivni ovlašćeni posrednici), kao i podatke o licima koja ne mogu obavljati poslove posredovanja u osiguranju, odnosno koja se nisu kontinuirano profesionalno usavršavala, u skladu s propisima (pasivni ovlašćeni posrednici).

Registar aktivnih ovlašćenih posrednika sadrži:

1) redni broj upisa;

2) lično ime i jedinstveni matični broj građana ovlašćenog posrednika u osiguranju – za domaća lica, odnosno lično ime, broj i državu izdavanja pasoša ovlašćenog posrednika u osiguranju – za strana lica;

3) broj i datum rešenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju;

4) podatak o kalendarskoj godini u kojoj ovlašćeni posrednik u osiguranju može da obavlja poslove posredovanja u osiguranju, na osnovu stečenog zvanja ovlašćeni posrednik u osiguranju, odnosno obavljenog kontinuiranog profesionalnog usavršavanja, u skladu s propisima.

Registar pasivnih ovlašćenih posrednika sadrži:

1) redni broj upisa;

2) lično ime i jedinstveni matični broj građana ovlašćenog posrednika u osiguranju – za domaća lica, odnosno lično ime, broj i državu izdavanja pasoša ovlašćenog posrednika u osiguranju – za strana lica;

3) broj i datum rešenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju.”.

3. Posle tačke 12. dodaju se tačka 12a i naslov iznad te tačke, koji glase:

„Registar ovlašćenih zastupnika u osiguranju

12a Registar ovlašćenih zastupnika u osiguranju sadrži podatke o licima koja mogu da obavljaju poslove zastupanja u osiguranju na osnovu stečenog zvanja ovlašćeni zastupnik u osiguranju, odnosno koja su se kontinuirano profesionalno usavršavala, u skladu s propisima (aktivni ovlašćeni zastupnici), kao i podatke o licima koja ne mogu obavljati poslove zastupanja u osiguranju odnosno koja se nisu kontinuirano profesionalno usavršavala, u skladu s propisima (pasivni ovlašćeni posrednici).

Registar aktivnih ovlašćenih zastupnika sadrži:

1) redni broj upisa;

2) lično ime i jedinstveni matični broj građana ovlašćenog zastupnika u osiguranju – za domaća lica, odnosno lično ime, broj i državu izdavanja pasoša ovlašćenog zastupnika u osiguranju – za strana lica;

3) broj i datum rešenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju;

4) podatak o kalendarskoj godini u kojoj ovlašćeni zastupnik u osiguranju može da obavlja poslove zastupanja u osiguranju, na osnovu stečenog zvanja ovlašćeni zastupnik u osiguranju, odnosno obavljenog kontinuiranog profesionalnog usavršavanja, u skladu s propisima.

Registar pasivnih ovlašćenih zastupnika sadrži:

1) redni broj upisa;

2) lično ime i jedinstveni matični broj građana ovlašćenog zastupnika u osiguranju – za domaća lica, odnosno lično ime, broj i državu izdavanja pasoša ovlašćenog zastupnika u osiguranju – za strana lica;

3) broj i datum rešenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.”.

4. U tački 13, posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Izuzetno od stava 2. ove tačke, ovlašćeni posrednik u osiguranju, odnosno ovlašćeni zastupnik u osiguranju nije dužan da Narodnu banku Srbije obaveštava o podacima koji se odnose na njegovo kontinuirano profesionalno usavršavanje, u skladu s propisima.”.

5. U tački 14, stav 1. menja se i glasi:

„Subjekt nadzora kome je oduzeta ili prestala da važi dozvola, odnosno saglasnost za obavljanje poslova iz delatnosti osiguranja, kao i subjekt nadzora kome je oduzeto ovlašćenje iz tačke 11. odredba pod 3), tačke 12. stav 2. odredba pod 3), tačke 12. stav 3. odredba pod 3), tačke 12a stav 2. odredba pod 3), odnosno tačke 12a stav 3. odredba pod 3) ove odluke – briše se iz registra.”.

6. Ova odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i stupa na snagu 15. marta 2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print