Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
12.10.2022.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima
("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)


Član 1.

U Zakonu o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 128/20), član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Ministarstva su:

1) Ministarstvo finansija;

2) Ministarstvo privrede;

3) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

4) Ministarstvo zaštite životne sredine;

5) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

6) Ministarstvo rudarstva i energetike;

7) Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine;

8) Ministarstvo pravde;

9) Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave;

10) Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog;

11) Ministarstvo unutrašnjih poslova;

12) Ministarstvo odbrane;

13) Ministarstvo spoljnih poslova;

14) Ministarstvo za evropske integracije;

15) Ministarstvo prosvete;

16) Ministarstvo zdravlja;

17) Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

18) Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju;

19) Ministarstvo sporta;

20) Ministarstvo kulture;

21) Ministarstvo za brigu o selu;

22) Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija;

23) Ministarstvo turizma i omladine;

24) Ministarstvo informisanja i telekomunikacija;

25) Ministarstvo za javna ulaganja.”

Član 2.

Naziv člana 9. i član 9. menjaju se i glase:

„Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine

Član 9.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: funkcionisanje tržišta; strategiju i politiku razvoja trgovine; unutrašnju trgovinu; promet robe i usluga; praćenje ukupnih trgovinskih tokova i predlaganje odgovarajućih mera; predlaganje sistemskih rešenja i propisa u oblasti posebnih dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; iniciranje mera prilagođavanja propisa i mera ekonomske politike iz oblasti carinskog i vancarinskog poslovanja; kontrolu kvaliteta industrijsko-neprehrambenih proizvoda u proizvodnji i prometu i kontrolu usluga; kontrolu upotrebe robnih i uslužnih žigova, znaka kvaliteta i oznake porekla proizvoda; snabdevenost tržišta i cene; sprečavanje monopolskog delovanja i nelojalne konkurencije; zaštitu potrošača; osnivanje i rad robnih berzi i berzanskih posrednika; inspekcijski nadzor u oblasti trgovine, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: unapređenje ekonomskih odnosa sa inostranstvom; predlaganje i sprovođenje mera u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom; praćenje međunarodnih ekonomskih odnosa i multilateralne, regionalne i bilateralne saradnje sa drugim državama i organizacijama i njihov razvoj; predlaganje osnivanja, usklađivanje i rukovođenje radom mešovitih komisija i komiteta za bilateralnu ekonomsku saradnju, slobodnu trgovinu i koordinaciju rada organa državne uprave u vezi s njihovim radom; kreiranje, sprovođenje, predlaganje i unapređenje režima spoljnotrgovinske politike uključujući mere zaštite u spoljnoj trgovini; harmonizaciju spoljnotrgovinskih propisa sa propisima Evropske unije i Svetske trgovinske organizacije i drugih multilateralnih institucija i organizacija i njihovu implementaciju; promet roba, usluga i prava industrijske svojine; posebne oblike spoljnotrgovinskog poslovanja; spoljnu trgovinu i unapređenje sistema izvozno-uvozne kontrole naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene (kontrolisane robe), uz saglasnost Ministarstva odbrane; zaključivanje i praćenje primene međunarodnih trgovinskih ugovora i sporazuma; unapređivanje i praćenje ekonomske bilateralne i regionalne saradnje; praćenje saradnje organa Republike Srbije s međunarodnim ekonomskim organizacijama i agencijama Organizacije ujedinjenih nacija; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći, kao i druge poslove određene zakonom.”

Član 3.

Naziv člana 17. i član 17. menjaju se i glase:

„Ministarstvo prosvete

Član 17.

Ministarstvo prosvete obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: istraživanje, planiranje i razvoj predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda; dopunsko obrazovanje dece domaćih državljana u inostranstvu; upravni nadzor u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju i učeničkom i studentskom standardu; učešće u izgradnji, opremanju i održavanju objekata predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda od interesa za Republiku Srbiju; stručno-pedagoški nadzor u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i učeničkom standardu; organizaciju, vrednovanje rada i nadzor nad stručnim usavršavanjem zaposlenih u prosveti; priznavanje javnih isprava stečenih u inostranstvu; unapređenje društvene brige o obdarenim učenicima i studentima; unapređenje društvene brige o učenicima i studentima sa posebnim potrebama: stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći, kao i druge poslove određene zakonom.”

Član 4.

Naziv člana 21. i član 21. menjaju se i glase:

„Ministarstvo sporta

Član 21.

Ministarstvo sporta obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: sistem, razvoj i unapređenje sporta i fizičke kulture u Republici Srbiji; sprovođenje nacionalne politike u oblasti sporta i nacionalne strategije razvoja sporta; upravni i stručni nadzor u oblasti sporta; realizaciju i praćenje sprovođenja akcionih planova i programa koji doprinose razvoju sporta u Republici Srbiji; učešće u izgradnji, opremanju i održavanju sportskih objekata i sportske infrastrukture od interesa za Republiku Srbiju; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; stvaranje uslova za veću dostupnost sporta svim građanima, kao i na druge poslove određene zakonom.”

Član 5.

Naziv člana 22. i član 22. menjaju se i glase:

„Ministarstvo kulture

Član 22.

Ministarstvo kulture obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: razvoj i unapređenje kulture i umetničkog stvaralaštva; praćenje i istraživanje u oblasti kulture; obezbeđivanje materijalne osnove za delatnosti kulture; razvoj i unapređenje književnog, prevodilačkog, muzičkog i scenskog stvaralaštva, likovnih i primenjenih umetnosti i dizajna, filmskog i stvaralaštva u oblasti drugih audio-vizuelnih medija; zaštitu nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa; bibliotečku, izdavačku, kinematografsku i muzičko-scensku delatnost; uspostavljanje digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti, zadužbine i fondacije; saradnju u oblasti zaštite kulturne baštine, kulturnog stvaralaštva i informisanja na jeziku i pismu pripadnika srpskog naroda u regionu; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći, kao i druge poslove određene zakonom.”

Član 6.

Posle člana 23. dodaju se čl. 23a–23g, koji glase:

„Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija

Član 23a

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem, razvoj i unapređenje naučnoistraživačke delatnosti u funkciji naučnog, tehnološkog i privrednog razvoja; predlaganje i realizaciju politike i strategije naučnog i tehnološkog razvoja; utvrđivanje i realizaciju programa naučnih, tehnoloških i razvojnih istraživanja; podršku mladim talentima; usavršavanje kadrova za naučnoistraživački rad; predlaganje i realizaciju inovacione politike; predlaganje i realizaciju politike i programa u oblasti veštačke inteligencije; podsticanje tehnopreduzetništva, transfera znanja i tehnologija u privredi; razvoj i unapređenje inovacionog sistema u Republici Srbiji; razvoj funkcionisanja sistema naučno-tehnoloških informacija i programa razvoja naučno-tehnološke infrastrukture; istraživanje u oblasti nuklearne energije; sigurnost nuklearnih objekata; proizvodnju i privremeno skladištenje radioaktivnih materijala, izuzev u nuklearnim energetskim postrojenjima; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo turizma i omladine

Član 23b

Ministarstvo turizma i omladine obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: strategiju i politiku razvoja turizma; integralno planiranje razvoja turizma i komplementarnih delatnosti; razvoj, proglašenje i održivo korišćenje turističkog prostora i turističkih destinacija od značaja za turizam; poslove od posebnog značaja za razvoj turizma; kategorizaciju turističkih mesta; sprovođenje podsticajnih mera i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za podsticanje razvoja turizma; promociju turizma u zemlji i inostranstvu; takse, naknade i penale u turizmu; imovinsko-pravne poslove u turizmu; unapređenje sistema vrednosti i konkurentnosti turističkih proizvoda; istraživanje turističkog tržišta i razvoj turističkog informacionog sistema; uslove i način obavljanja delatnosti turističkih agencija; ugostiteljsku delatnost; nautičku delatnost; lovno-turističku delatnost, kao i pružanje usluga u turizmu; uređenje, održavanje i opremanje javnog skijališta i pružanje usluga na skijalištu; uređenje, održavanje, opremanje i pružanje usluga u banjama, tematskim parkovima i javnim kupalištima; inspekcijski nadzor u oblasti turizma.

Ministarstvo turizma i omladine obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem, razvoj i unapređenje omladinske politike i sprovođenje nacionalne politike i nacionalne strategije za mlade i na akcione planove i programe; podsticanje mladih da se organizuju i udružuju i da učestvuju u društvenim tokovima; zaštitu interesa mladih i pomoć mladima da ostvare te interese; davanje saveta mladima i podučavanje mladih vezano za zapošljavanje i volonterski rad; podsticanje neformalnog obrazovanja mladih; saradnju sa omladinskim organizacijama i udruženjima pri organizovanju međunarodnih omladinskih manifestacija i skupova u Republici Srbiji; pomoć i saradnju sa omladinskim organizacijama i udruženjima u njihovom radu i promovisanje omladinske politike i omladinskih organizacija i udruženja; omogućavanje omladinskim organizacijama i udruženjima iz Republike Srbije da učestvuju na skupovima i manifestacijama za mlade u inostranstvu; praćenje i procenu mesta i uloge mladih u Republici Srbiji, stvaranje uslova za osnivanje i rad nacionalne i regionalnih kancelarija za mlade; podsticanje razvoja omladinske politike i rada kancelarija za mlade na lokalnom nivou; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija

Član 23v

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem javnog informisanja; praćenje sprovođenja zakona u oblasti javnog informisanja; praćenje delatnosti stranih informativnih ustanova, stranih sredstava javnog informisanja, dopisništava i dopisnika u Republici Srbiji; informisanje nacionalnih manjina; registraciju stranih informativnih ustanova i pružanje pomoći u radu stranim novinarima i dopisnicima; učešća u regionalnim projektima, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: oblast telekomunikacija, odnosno elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; uređenje i bezbednost u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; inspekcijski nadzor; utvrđivanje strategije i politike razvoja elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; organizovanje finansijske i tehničke kontrole; međunarodne poslove u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; utvrđivanje predloga plana namene radio-frekvencijskih opsega i donošenje plana raspodele radio frekvencija; odlučivanje o uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija; utvrđivanje spiska osnovnih usluga elektronskih komunikacija (univerzalni servis) koje treba da pruže operatori, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija obavlja poslove državne uprave u oblasti informacionog društva koji se odnose na: predlaganje politike i strategije razvoja informacionog društva; pripremu zakona, drugih propisa, standarda i mera u oblasti elektronskog poslovanja; mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti informacionog društva; pripremu zakona, drugih propisa, standarda i mera u oblasti informacionog društva i informaciono-komunikacionih tehnologija; primenu informaciono-komunikacionih tehnologija; pružanje informacionih usluga; razvoj i funkcionisanje informaciono-komunikacione infrastrukture; razvoj i unapređenje akademske, odnosno obrazovne i naučnoistraživačke računarske mreže; zaštitu podataka i informacionu bezbednost; međunarodne poslove u oblasti informacionog društva; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći iz nadležnosti tog ministarstva, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo za javna ulaganja

Član 23g

Ministarstvo za javna ulaganja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: koordinaciju realizacije projekata obnove i unapređenja objekata javne namene u nadležnosti Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave u smislu prikupljanja podataka o postojećim i planiranim projektima i potrebama obnove javnih objekata, koordinaciju postupaka javnih nabavki, izvršenja ugovornih obaveza i plaćanja; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći iz nadležnosti tog ministarstva, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo za javna ulaganja vrši stručnu ocenu realizacije projekata obnove i unapređenja objekata javne namene u nadležnosti Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave u smislu prikupljanja podataka o postojećim i planiranim projektima i potrebama obnove javnih objekata, koordinaciju postupaka javnih nabavki, izvršenja ugovornih obaveza i plaćanja.”

Član 7.

U članu 28. posle tačke 10), tačka se zamenjuje tačkom sa zapetom i dodaje tačka 11), koja glasi:

„11) Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu.”

Član 8.

U članu 30. stav 2. reči: „Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija” zamenjuju se rečima: „Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine”.

Član 9.

Posle člana 38. dodaje se naziv člana i član 38a koji glase:

„Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Član 38a

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: razvoj i primenu standarda i mera u uvođenju informaciono-komunikacionih tehnologija u organima državne uprave i službama Vlade; uspostavljanje i vođenje registra koji sadrži genetičke, biomedicinske i druge podatke od značaja za istraživanja i razvoj u oblasti biotehnologije, bioinformatike, bioekonomije, genetike i medicine, kao i druge poslove određene zakonom.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu obavlja stručne poslove koji se odnose na: projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave; učešće u uspostavljanju i vođenju informacionih sistema u kojima organi državne uprave i imaoci javnih ovlašćenja vode podatke u registrima od značaja za pružanje usluga elektronske uprave i registrima od značaja za naučna istraživanja; povezivanje podataka iz registara u nadležnosti drugih državnih organa; upotrebu podataka i resursa informaciono-komunikacionih tehnologija u cilju unapređenja efikasnosti rada organa državne uprave, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave razvojem pametnih gradova i pametne Srbije; pripremu podataka za razvoj sistema veštačke inteligencije i obradu od strane državnih organa i organizacija, naučnoistraživačkih organizacija i privrede, uz sprovođenje mera zaštite podataka o ličnosti, naročito pseudonimizacije i anonimizacije; projektovanje, izgradnju, povezivanje, razvoj i održavanje resursa informaciono-komunikacionih tehnologija i infrastrukture potrebnih za pružanje usluga elektronske uprave, kao i podršku u primeni navedenih tehnologija; poslove za potrebe centra za bezbednost informaciono-komunikacionih sistema republičkih organa; pružanje usluga projektovanja, razvoja i funkcionisanja internet pristupa, internet servisa i drugih centralizovanih elektronskih servisa i planiranje razvoja i nabavke računarske i komunikacione opreme za potrebe organa državne uprave i službi Vlade, kao i druge poslove određene zakonom.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu obavlja i poslove koordinacije pružanja podrške za ostvarivanje međunarodne saradnje na globalnom tržištu za digitalne, inovativne i kreativne delatnosti, kao i praćenja i promocije povezivanja javnog i privatnog sektora u oblastima digitalne inovativne kreativne ekonomije, s ciljem održivog i integrisanog ekonomskog rasta Republike Srbije.”

Član 10.

Danom stupanja na snagu ovog zakona Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija nastavlja rad, u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom, kao Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine.

Danom stupanja na snagu ovog zakona Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nastavlja rad, u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom, kao Ministarstvo prosvete.

Danom stupanja na snagu ovog zakona Ministarstvo omladine i sporta nastavlja rad, u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom, kao Ministarstvo sporta.

Danom stupanja na snagu ovog zakona Ministarstvo kulture i informisanja nastavlja rad, u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom, kao Ministarstvo kulture.

Danom stupanja na snagu ovog zakona Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, obrazovana kao služba Vlade, nastavlja rad kao Ministarstvo za javna ulaganja, u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom, a poslove koje prema Zakonu o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) obavlja Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, od dana stupanja na snagu ovog zakona obavlja Ministarstvo za javna ulaganja.

Danom stupanja na snagu ovog zakona Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, obrazovana kao služba Vlade, nastavlja rad kao posebna organizacija, u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom.

Danom stupanja na snagu ovog zakona počinju da rade prema položaju i delokrugu koji je utvrđen ovim zakonom:

1) Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija;

2) Ministarstvo turizma i omladine;

3) Ministarstvo informisanja i telekomunikacija;

4) Ministarstvo za javna ulaganja.

Danom stupanja na snagu ovog zakona Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija preuzima od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zaposlene, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje svojih nadležnosti u oblasti nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, utvrđenih ovim zakonom.

Danom stupanja na snagu ovog zakona Ministarstvo turizma i omladine preuzima od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija zaposlene, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje svojih nadležnosti u oblasti turizma, utvrđenih ovim zakonom.

Danom stupanja na snagu ovog zakona Ministarstvo turizma i omladine preuzima od Ministarstva omladine i sporta zaposlene, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje svojih nadležnosti u oblasti omladine, utvrđenih ovim zakonom.

Danom stupanja na snagu ovog zakona Ministarstvo informisanja i telekomunikacija preuzima od Ministarstva kulture i informisanja zaposlene, kao i prava, obaveze sredstva za rad i arhivu za vršenje svojih nadležnosti u oblasti informisanja, utvrđenih ovim zakonom.

Danom stupanja na snagu ovog zakona Ministarstvo informisanja i telekomunikacija preuzima od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija zaposlene, kao i prava, obaveze sredstva za rad i arhivu za vršenje svojih nadležnosti u oblasti telekomunikacija i informacionog društva, utvrđenih ovim zakonom.

Danom stupanja na snagu ovog zakona Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija preuzima od Ministarstva omladine i sporta prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje svojih nadležnosti u oblasti podrške mladim talentima, utvrđenih ovim zakonom.

Član 11.

Ministarstva kojima je ovim zakonom promenjen delokrug uskladiće pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Ministarstva koja počinju da rade, služba Vlade koja nastavlja rad kao ministarstvo i služba Vlade koja nastavlja rad kao posebna organizacija danom stupanja na snagu ovog zakona doneće pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 12.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 20. stav 1. tačka 11) i stav 2, člana 21. stav 2. i člana 22. st. 3. i 7. Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11).

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Uredba o Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu („Službeni glasnik RS”, br. 73/17 i 8/19).

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Uredba o Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima („Službeni glasnik RS”, broj 95/15).

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print