Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.12.2017.

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA AKCIZA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)


Na osnovu člana 21. stav 2. tačka 4) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16),

Vlada donosi

UREDBU
o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza

Član 1.

U Uredbi o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza („Službeni glasnik RS”, br. 137/04, 109/09, 96/12 i 88/17), u članu 2. stav 2. posle reči: „koji je nastao” dodaju se reči: „kod proizvođača kafe”, a reči: „(prženja i pakovanja) kafe” zamenjuju se rečima: „kafe, pod kojom se u smislu ove uredbe smatra prženje nepržene kafe, odnosno pakovanje mlevene pržene kafe”.

Član 2.

U članu 4. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Normativ rashoda iz stava 1. ovog člana za kafu izražava se kao procenat rashoda od količine kafe koji je nastao prilikom prženja kafe, odnosno prilikom pakovanja mlevene kafe u određenom obračunskom periodu. U Normativ rashoda iz stava 1. ovog člana, za kafu u procesu prženja, može se priznati i rashod na ljuspice i opne od kafe iz tarifne oznake nomenklature CT 0901 90 10 00 iz člana 14. stav 1. tačka 3) Zakona, pod uslovom da se iste, nakon procesa prženja kafe, kao komunalni otpad uništavaju u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom, o čemu proizvođač kafe mora posedovati odgovarajuću dokumentaciju, i to do visine utvrđene u Normativu rashoda, tako da ukupni rashod na kafu u prženju ne može preći utvrđen rashod u Normativu rashoda pod rednim brojem 9).”

Član 3.

Član 4a briše se.

Član 4.

Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća akciza, koji čini sastavni deo Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza („Službeni glasnik RS”, br. 137/04, 109/09, 96/12 i 88/17), zamenjuje se novim Normativom za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća akciza, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2018. godine.

NORMATIV ZA UTVRĐIVANjE RASHODA,
NA KOJI SE NE PLAĆA AKCIZA

Red.

br.

Naziv proizvoda

Stopa (%)

1)

olovni benzin

0,425

2)

bezolovni benzin

0,425

3)

gasna ulja

0,325

4)

kerozin

0,325

5)

tečni naftni gas

0,535

6)

ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380 °C

0,325

7)

cigarete i ostale prerađevine od duvana

0

8)

alkoholna pića

1,00

9)

kafa (u prženju)

19,35

10)

mlevena kafa (u pakovanju)

0,80❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print