Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.07.2017.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA VERSKU NASTAVU U ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 73/2017)


Na osnovu člana 33. stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj 55/13), člana 8. stav 5. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj 55/13) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za versku nastavu u školi

1. U Odluci o obrazovanju Komisije za versku nastavu u školi („Službeni glasnik RS”, br. 9/14, 10/17 i 31/17) u tački 2. stav 1. podtačka 13) reči: „Darinka Leković” zamenjuju se rečima „Slavica Rakić”.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print