Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
24.02.2017.

ZAKLJUČAK O IZMENAMA I DOPUNI ZAKLJUČKA KOJIM SE USMERAVA I USKLAĐUJE RAD ORGANA DRŽAVNE UPRAVE U PROCESU SPROVOĐENJA ANALITIČKOG PREGLEDA I OCENE USKLAĐENOSTI PROPISA REPUBLIKE SRBIJE SA PRAVNIM TEKOVINAMA EVROPSKE UNIJE I NJIHOVE IMPLEMENTACIJE (SKRINING) ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)


Na osnovu člana 61. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, broj 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 i 44/14), na predlog Kancelarije za evropske integracije,
Vlada donosi

ZAKLJUČAK

1. U Zaključku Vlade 05 broj 337-8064/2013 od 23. septembra 2013. godine kojim se usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u procesu sprovođenja analitičkog pregleda i ocene usklađenosti propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije i njihove implementacije (skrining) („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 72/15 i 50/16), u tački 13a st. 1. i 2. reč: „SLUŽBENO” zamenjuje se rečima: „restriktivno/limite”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Klasifikovanjem pregovaračkih pozicija oznakom „restriktivno/limite” ne ograničava se pravo na pristup informacijama u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.”

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print