Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.04.2018.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o finansijskom lizingu koje se odnose na izdavanje dozvola i davanje saglasnosti Narodne banke Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 29/2018)


Na osnovu člana 13a stav 7, člana 13b stav 4. i člana 13v stav 3. Zakona o finansijskom lizingu („Službeni glasnik RS”, br. 55/03, 61/05, 31/11 i 99/11 – dr. zakon) i člana 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o finansijskom lizingu koje se odnose na izdavanje dozvola i davanje saglasnosti Narodne banke Srbije

1. U Odluci o sprovođenju odredaba Zakona o finansijskom lizingu koje se odnose na izdavanje dozvola i davanje saglasnosti Narodne banke Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 85/11), u tački 2, posle stava 2. dodaju se novi st. 3. do 5, koji glase:

„Pored podataka iz stava 2. ove tačke, zahtev sadrži i podatke o identitetu stvarnog vlasnika osnivača i saradnika osnivača.

Stvarni vlasnik osnivača iz stava 3. ove tačke ima značenje utvrđeno zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Saradnikom osnivača iz stava 3. ove tačke smatra se:

1) svako fizičko lice koje je član organa upravljanja ili drugo odgovorno lice kod pravnog lica u kojem je osnivač na rukovodećem položaju ili je stvarni vlasnik tog pravnog lica;

2) svako fizičko lice koje je stvarni vlasnik pravnog lica u kojem je osnivač na rukovodećem položaju;

3) svako fizičko lice koje sa osnivačem ima stvarno vlasništvo nad istim pravnim licem.”.

Dosadašnji st. 3. do 5, postaju st. 6. do 8.

Posle dosadašnjeg stava 5, koji postaje stav 8, dodaje se stav 9, koji glasi:

„Podacima o identitetu stvarnog vlasnika osnivača i saradnika osnivača smatraju se:

– podaci o ličnom imenu i prezimenu, adresi prebivališta, jedinstvenom matičnom broju građana (za državljane Republike Srbije), odnosno broju pasoša i zemlji izdavanja (za strane državljane);

– podaci o osnovu po kome se, u smislu ove odluke, ta lica smatraju stvarnim vlasnikom osnivača, odnosno saradnikom osnivača.” .

Dosadašnji st. 6. i 7. postaju st. 10. i 11.

2. U tački 3, stav 1. menja se i glasi:

„Uz zahtev za izdavanje dozvole prilažu se:

1) osnivački akt davaoca lizinga;

2) podaci o osnivačima, stvarnim vlasnicima i saradnicima osnivača, uključujući i podatke o grupi društava kojima osnivači pripadaju (za osnivače pravna lica);

3) izjava o iznosu udela/akcija osnivača;

4) overena pismena izjava osnivača o tome da raspolaže sopstvenim novčanim sredstvima u iznosu iz člana 10a st. 3. i 4. Zakona i da će ih preneti na privremeni račun kod banke, kao i dokaz o poreklu ovih sredstava;

5) dokazi o kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti davaoca lizinga za obavljanje poslova lizinga;

6) program rada davaoca lizinga za period od tri godine, s projekcijom bilansa stanja i bilansa uspeha za godinu u kojoj se davalac lizinga osniva;

7) dokaz o rejtingu osnivača i mišljenje rejting agencije, ako je osnivač lice iz tačke 4. stav 4. odredba pod 1) ove odluke;

8) podaci o licima imenovanim za članove upravnog, odnosno izvršnog odbora, kao i dokumentacija kojom se dokazuju poslovna reputacija i stručne kvalifikacije tih lica;

9) ovlašćenje za ovlašćeno lice da u ime i za račun osnivača podnese zahtev za izdavanje dozvole;

10) druga dokumentacija po zahtevu Narodne banke Srbije.”.

St. 3. i 4. menjaju se i glase:

„Podacima o osnivačima – fizičkim licima smatraju se:

1) overena kopija lične karte (za državljane Republike Srbije), odnosno overena kopija pasoša (za strane državljane);

2) poslovna biografija i druga dokumentacija koja sadrži podatke o profesionalnim kvalifikacijama, radnom iskustvu i poslovnoj reputaciji osnivača – fizičkog lica;

3) podaci o tome da li je osnivač član organa rukovođenja, upravljanja ili nadzora u pravnom licu, da li predstavlja ili zastupa pravno lice, da li je vlasnik ili stvarni vlasnik drugog lica (ako jeste, navode se i podaci o osnovu po kome se, u smislu ove odluke, osnivač smatra stvarnim vlasnikom tog lica);

4) uverenje nadležnog organa, ne starije od šest meseci, da osnivač nije pravnosnažno osuđivan za krivična i druga kažnjiva dela, kao i da se protiv njega ne vodi krivični postupak niti postupak za neko drugo kažnjivo delo, kao i da mu nije izrečena mera zabrane vršenja delatnosti, poziva, dužnosti ili određenih poslova;

5) dokumentacija o imovini kojom osnivač raspolaže (po osnovu vlasništva nad nepokretnostima, učešća u kapitalu drugih lica, novčanih depozita u bankama i dr.), uz odgovarajući dokaz o vlasništvu, odnosno poreklu navedenih sredstava (izvod iz odgovarajućeg registra, potvrda banke i dr.);

6) dokumentacija o obavezama osnivača – overena potvrda nadležnog poreskog organa, koja nije starija od šest meseci, da je osnivač izmirio sve poreske obaveze i izjava osnivača o visini njegove ukupne zaduženosti u zemlji i inostranstvu, sa specifikacijom poverilaca i iznosima njihovih potraživanja prema osnivaču;

7) podaci o vlasništvu, odnosno učešću osnivača u drugom pravnom licu s podacima o tome koliko je dugo osnivač vlasnik ovog pravnog lica i koliki je procentualni i apsolutni iznos njegovog vlasništva u tom pravnom licu na dan pre podnošenja zahteva, da li je pravno lice u kome osnivač ima vlasništvo ostvarilo dobit po osnovu tog vlasništva i koliki je iznos te dobiti u prethodne tri godine.

Podacima o osnivačima – pravnim licima smatraju se:

1) overena kopija rešenja ili drugog akta o upisu osnivača u registar organa koji je, prema propisima zemlje sedišta osnivača, nadležan za vođenje registra privrednih subjekata, odnosno pravnih lica;

2) podaci o tome da li je osnivač vlasnik ili stvarni vlasnik drugog lica (ako jeste, navode se i podaci o osnovu po kome se, u smislu ove odluke, osnivač smatra stvarnim vlasnikom tog lica);

3) podaci o vlasnicima osnivača i njihovim osnivačima, sve do fizičkih lica, o visini njihovih udela, kao i o licima koja su u osnivaču članovi organa rukovođenja, upravljanja, nadzora, odnosno lica koja predstavljaju i /ili zastupaju pravno lice uz odgovarajuće dokaze – akte nadležnog organa zemlje sedišta osnivača;

4) uverenje nadležnog organa, koje nije starije od šest meseci, da osnivač nije pravnosnažno osuđivan za krivična dela i druga kažnjiva dela, da se protiv njega ne vodi krivični postupak, niti postupak za neko drugo kažnjivo delo, kao i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;

5) dokumentacija o imovini kojom osnivač raspolaže (po osnovu vlasništva nad nepokretnostima, učešća u kapitalu pravnih lica, novčanih depozita u bankama i dr.), uz odgovarajući dokaz o vlasništvu, odnosno poreklu navedenih sredstava (izvod iz odgovarajućeg registra, potvrda banke i dr.);

6) dokumentacija o obavezama osnivača – overena potvrda nadležnog poreskog organa, koja nije starija od šest meseci, da je osnivač izmirio sve poreske obaveze i izjava osnivača o visini njegove ukupne zaduženosti u zemlji i inostranstvu, sa specifikacijom poverilaca i iznosima njihovih potraživanja prema osnivaču, kao i izjava osnivača o njegovoj ukupnoj zaduženosti u zemlji i inostranstvu, sa specifikacijom poverilaca i iznosima koje im osnivač duguje;

7) izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja osnivača za prethodne dve godine koji je, prema propisima zemlje sedišta osnivača, izradio ovlašćeni revizor, kao i finansijski izveštaji tog osnivača za najmanje jedan period tekuće godine;

8) kratak prikaz poslovnih aktivnosti osnivača u prethodne tri godine i plan aktivnosti za narednu godinu;

9) podaci o vlasništvu, odnosno učešću osnivača u drugom pravnom licu s podacima o tome koliko je dugo osnivač vlasnik ovog pravnog lica i koliki je procentualni i apsolutni iznos njegovog vlasništva u tom pravnom licu na dan pre podnošenja zahteva, da li je pravno lice u kome osnivač ima vlasništvo ostvarilo dobit po osnovu tog vlasništva i koliki je iznos te dobiti u prethodne tri godine.”.

3. U tački 4, posle stava 2. dodaju se novi st. 3. do 6, koji glase:

„Poslovna reputacija osnivača – fizičkog lica ceni se na osnovu njegovog ukupnog radnog iskustva i angažovanja, stručne spreme i moralnog integriteta, a posebno:

1) postignutih poslovnih rezultata pravnih lica u kojima je osnivač imao vlasnička prava, obavljao funkciju člana organa upravljanja/nadzora, odnosno koje je predstavljao/zastupao;

2) stručnih kvalifikacija;

3) podataka iz evidencija nadležnih organa kojima se dokazuje da osnivač i/ili s njim povezano lice nije pravnosnažno osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora; da nije kažnjavano za krivična i druga kažnjiva dela koja ga čine nepodobnim; da se protiv njega ne vodi ni krivični niti drugi sudski postupak za delo čije izvršenje ga čini nepodobnim; da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, poziva, dužnosti i određenih poslova;

4) dokaza o neosuđivanosti stvarnih vlasnika i saradnika osnivača za krivična dela.

Poslovna reputacija osnivača – pravnog lica ceni se na osnovu podataka o vlasnicima tog lica i visini njihovih uloga u osnivaču, sve do fizičkih lica koja imaju učešće u tom licu, a na osnovu:

1) podataka iz izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja osnivača za prethodne dve godine, kao i finansijskog izveštaja za najmanje jedan period tekuće godine;

2) podataka o visini učešća osnivača u drugim pravnim licima i visini ostvarene dobiti drugih pravnih lica u prethodne tri godine, te o strukturi grupe kojoj osnivač pripada;

3) podataka iz evidencija nadležnih organa kojima se dokazuje da osnivač i/ili s njim povezano lice nije pravnosnažno osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora; da nije kažnjavano za krivična i druga kažnjiva dela koja ga čine nepodobnim; da se protiv njega ne vodi ni krivični niti drugi sudski postupak koji bi mogao biti okončan pravnosnažnom presudom kojom se ono oglašava krivim za delo čije izvršenje ga čini nepodobnim; da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, poziva, dužnosti i određenih poslova;

4) dokaza o neosuđivanosti stvarnih vlasnika i saradnika osnivača za krivična dela.

Krivičnim i drugim kažnjivim delima iz stava 3. odredbe pod 3) i 4) i stava 4. odredbe pod 3) i 4) ove tačke koja izvršioce čine nepodobnim i zbog kojih Narodna banka Srbije poslovnu reputaciju tog lica ne može oceniti pozitivno, smatraju se naročito:

1) krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda, službene dužnosti ili pravosuđa, krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora ili druga slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države;

2) kažnjivo delo koje je učinjeno u poslednjih deset godina i predstavlja težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Ako se iz opravdanih razloga ne mogu pribaviti dokazi o neosuđivanosti iz stava 3. odredba pod 4) i stava 4. odredba pod 4) ove tačke, može se dostaviti i izjava osnivača data pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da njihovi stvarni vlasnici i saradnici nisu osuđivani. Narodna banka Srbije može u bilo kom trenutku zatražiti od osnivača da joj dostavi dokaze o neosuđivanosti tih lica ili neposredno od nadležnog organa zatražiti te dokaze.

Dosadašnji st. 3. do 7. postaju st. 7. do 11.

Posle dosadašnjeg stava 7, koji postaje stav 11, dodaje se stav 12, koji glasi:

„Narodna banka Srbije davaocu lizinga oduzima dozvolu kad on prestane da ispunjava uslove potrebne za izdavanje dozvole propisane ovom odlukom.”.

4. U tački 5, stav 3. menja se i glasi:

„Zahtev iz stava 2. ove tačke sadrži podatke o:

1) identitetu sticaoca;

2) poslovnom imenu i sedištu davaoca lizinga u kome sticalac želi da stekne vlasništvo;

3) identitetu stvarnog vlasnika sticaoca;

4) identitetu saradnika sticaoca;

5) procentu vlasništva koje sticalac namerava da stekne;

6) podatke o licu ovlašćenom za podnošenje tog zahteva.”.

Stav 5. menja se i glasi:

„Podacima o identitetu sticaoca iz stava 3. odredba pod 1) i stvarnog vlasnika sticaoca i saradnika sticaoca iz stava 3. odredbe pod 3) i 4) ove tačke smatraju se podaci iz tačke 2. st. 4, 5, 7. i 9. ove odluke propisani za osnivača, stvarnog vlasnika i saradnika osnivača.”.

5. U tački 6, stav 1. menja se i glasi:

„Uz zahtev za davanje saglasnosti za sticanje vlasništva nad udelima/akcijama davaoca lizinga koje sticaocu omogućavaju 10% i više upravljačkih prava dostavljaju se:

1) podaci o sticaocima, stvarnim vlasnicima i saradnicima sticalaca, uključujući i podatke o grupi društava kojoj sticalac pripada (za sticaoca – pravno lice);

2) izjava sticaoca o iznosu uloga u udelima/akcijama koje namerava da stekne;

3) izjava sticaoca o poreklu sredstava koja namerava da uloži u udele/akcije davaoca lizinga, s dokumentacijom kojom se dokazuju navodi iz te izjave;

4) plan aktivnosti sticaoca za period od najmanje tri godine, koji naročito sadrži detaljan plan razvoja davaoca lizinga (uticaj na upravljanje i organizaciju davaoca lizinga, promene u upravljanju rizicima, unutrašnjim kontrolama i informacionom sistemu i dr.) za sticaoca udela/akcija u davaocu lizinga koji namerava da stekne vlasništvo koje mu omogućava više od 50% upravljačkih prava;

5) podaci iz evidencija nadležnih organa kojima se dokazuje da sticalac i lica u kojima je sticalac imao vlasnička prava, u kojima je obavljao funkciju člana organa upravljanja/nadzora, odnosno koja je predstavljao i/ili zastupao, te njegov stvarni vlasnik i saradnik – nisu pravnosnažno osuđivani za krivično delo iz tačke 4. stav 5. ove odluke i da se protiv ovih lica ne vodi ni krivični niti drugi sudski postupak za kažnjivo delo iz tog stava;

6) druga dokumentacija po zahtevu Narodne banke Srbije.”.

Stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Dosadašnji stav 4, koji postaje stav 3, menja se i glasi:

„Dokumentacijom i podacima o sticaocu, grupi društava kojoj sticalac pripada i visini udela/akcija koje sticalac namerava da stekne u davaocu lizinga smatraju se dokumentacija i podaci koji su tačkom 3. ove odluke propisani za osnivače.”.

6. U tački 7, stav 2. menja se i glasi:

„Poslovna reputacija sticaoca, odnosno lica koje mu obezbeđuje sredstva za kupovinu udela/akcija u davaocu lizinga, njegovo finansijsko stanje, kao i transparentnost grupe kojoj sticalac pripada, ocenjuju se na način koji je tačkom 4. ove odluke propisan za osnivače.”.

Posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Licu koje je prestalo da ispunjava uslove na osnovu kojih je dobilo saglasnost iz stava 1. ove tačke – Narodna banka Srbije naložiće rešenjem da to vlasništvo otuđi i zabraniće mu da u davaocu lizinga ostvaruje upravljačka prava.”.

7. U tački 8, st. 2. i 3. menjaju se i glase:

„Zahtev za davanje saglasnosti na imenovanje sadrži podatke o poslovnom imenu i sedištu davaoca lizinga, o identitetu predloženih članova upravnog/izvršnog odbora davaoca lizinga i njihovih saradnika u smislu tačke 2. stav 5. ove odluke, o broju i datumu predloga odluke nadležnog organa davaoca lizinga o imenovanju člana upravnog/izvršnog odbora, kao i o licu koje je davalac lizinga ovlastio da u njegovo ime i za njegov račun podnese zahtev za davanje saglasnosti na imenovanje, te o broju i datumu tog ovlašćenja.

Podacima o identitetu predloženog člana upravnog/izvršnog odbora davaoca lizinga i njegovog saradnika iz stava 1. ove tačke smatraju se njihovo ime i prezime, adresa prebivališta i jedinstveni matični broj građana (za državljane Republike Srbije), odnosno zemlja izdavanja i broj pasoša (za strane državljane).”.

8. U tački 9. stav 1, odredba pod 6) menja se i glasi:

„6) podatke iz evidencija nadležnih organa kojima se dokazuje da predloženo lice nije pravnosnažno bezuslovno osuđivano za krivično delo na kaznu zatvora; da nije kažnjavano za krivična i druga kažnjiva dela koja ga čine nepodobnim; da se protiv njega ne vodi ni krivični niti drugi sudski postupak koji bi mogao biti okončan pravnosnažnom presudom kojom se ono oglašava krivim za delo čije izvršenje ga čini nepodobnim; da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, poziva, dužnosti i određenih poslova;”.

Posle odredbe pod 6) dodaje se odredba pod 6a), koja glasi:

„6a) dokaz o neosuđivanosti saradnika predloženog lica za krivična dela;”.

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

„Ako iz opravdanih razloga ne može pribaviti dokaze o neosuđivanosti iz stava 1. odredba pod 6a) ove tačke, davalac lizinga može dostaviti i izjavu predloženih lica datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da njihovi saradnici nisu osuđivani. Narodna banka Srbije može u bilo kom trenutku zatražiti od davaoca lizinga da joj dostavi dokaze o neosuđivanosti tih lica ili neposredno od nadležnog organa zatražiti te dokaze.

Krivičnim i drugim kažnjivim delima iz stava 1. odredbe pod 6) i 6a) ove tačke koja izvršioca čine nepodobnim i zbog kojih Narodna banka Srbije poslovnu reputaciju tog lica ne može oceniti pozitivno, smatraju se naročito:

1) krivična dela protiv rada, privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda, službene dužnosti, ustavnog uređenja i bezbednosti ili pravosuđa, krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora ili druga slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države;

2) kažnjivo delo koje je učinjeno u poslednjih deset godina i predstavlja težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.”.

Dosadašnji st. 2. do 5. postaju st. 3. do 6.

9. U tački 10, posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Narodna banka Srbije zatražiće od nadležnog organa davaoca lizinga da razreši člana upravnog/izvršnog odbora ako, posle donošenja rešenja iz stava 1. ove tačke, tom licu ili njegovom saradniku bude izrečena pravnosnažna presuda zbog učinjenog kažnjivog dela iz tačke 9. stav 3. ove odluke.”.

10. Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove odluke okončaće se u skladu sa odredbama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o finansijskom lizingu koje se odnose na izdavanje dozvola i davanje saglasnosti Narodne banke Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 85/11).

11. Ova odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i stupa na snagu 1. juna 2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print