Zastava Bosne i Hercegovine

Arhivska knjiga

Funkcija e-Delovodnika za arhiviranje dokumenata
koja se obavezno čuvaju po sili zakona


Arhivska knjiga je zakonska obaveza i ova funkcija modula e-Delovodnik
vam pomaže da je lako i efiksano kreirate, prosledite i blagovremeno izvršite obavezuZnačaj Arhivske knjige u poslovanju

Arhivska knjiga je popis odnosno inventarski pregled dokumentarnog materijala koji mora da izrađuje
i vodi svaki subjekt iz privatnog i javnog sektora (s tim da za preduzetnike nisu predviđene kazne).

Ovakav „pešački“ popis ne morate da radite na staromodan način ukoliko svoju dokumentaciju vodite i redovno unosite u e-Delovodnik, jer tada Arhivsku knjigu možete kreirati u formi tabele u samo par klikova u Kancelarku.
Kreirajte Listu kategorija dokumentarnog materijala


Obaveza donošenja Liste kategorija dokumentarnog materijala propisana je zakonom. Svaki stvaralac (subjekt privatnog ili javnog sektora) donosi svoju Listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja. Lista kategorija može imati pravne, kadrovske, finansijske i druge kategorije dokumenata.

U e-Delovodniku kreirajte Listu kategorija onako kako vam najbolje odgovara. Rokovi čuvanja dokumentarnog materijala su različiti - mogu biti trajni, 10 godina, 5 godina ili drugi.

Arhivska građa je dokumentarni materijal koji se trajno čuva. Ne sme se nikada uništiti i mora se čuvati na način koji joj čuva integritet. Nakon 30 godina, arhivska građa se predaje na dalje čuvanje mesno nadležnom arhivu.

Rešite godišnju obavezu predaje arhivske knjige - 30. april


Zakonom je propisano da se Arhivska knjiga dostavlja nadležnom arhivu najkasnije do 30. aprila svake godine, za dokumentarni materijal koji je nastao u prošloj godini. Ova trajna obaveza se značajno lakše i brže ispunjava ako koristite Kancelarka i modul e-Delovodnik za organizovanje i vođenje dokumentarnog materijala.
Izbegnite novčane kazne za nepoštovanje obaveza arhiviranja


Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti propisuje visoke novčane kazne za nepoštovanje obaveza iz zakona. Pravna lica mogu biti kaženjena od 50.000 do 2.000.000 dinara za neki od prekršaja, dok je za odgovorno lice u pravnom licu raspon od 5.000 do 150.000 dinara. Izbegnite kaznenu odgovornost koristeći Kancelarka i njegove funkcije arhiviranja.