Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
05.03.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata u kojima su subjekti javnog sektora dužnici i između subjekata javnog sektora, kao i o načinu i postupku dostavljanja i preuzimanja podataka o preuzetim obavezama subjekata javnog sektora, radi vršenja tog nadzora ("Sl. glasnik RS", br. 16/2018)


Na osnovu člana 8. stav 4. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 68/15 i 113/17),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata u kojima su subjekti javnog sektora dužnici i između subjekata javnog sektora, kao i o načinu i postupku dostavljanja i preuzimanja podataka o preuzetim obavezama subjekata javnog sektora, radi vršenja tog nadzora

Član 1.

U Pravilniku o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata u kojima su subjekti javnog sektora dužnici i između subjekata javnog sektora, kao i o načinu i postupku dostavljanja i preuzimanja podataka o preuzetim obavezama subjekata javnog sektora, radi vršenja tog nadzora („Službeni glasnik RS”, broj 88/15), u nazivu reči: „dostavljanja i” brišu se.

Član 2.

Član 1. menja se i glasi:

„Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način i postupak vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 68/15 i 113/17 – u daljem tekstu: Zakon), između javnog sektora i privrednih subjekata u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, kao i između subjekata javnog sektora.

Ovim pravilnikom se, u smislu člana 8. stav 2. Zakona, bliže propisuje način i postupak preuzimanja podataka o izmirenim i neizmirenim obavezama subjekata javnog sektora – javnih preduzeća i društava kapitala čiji su osnivači javna preduzeća, koje ti subjekti dostavljaju kroz informacioni sistem Ministarstva finansija – Uprave za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor), od strane Ministarstva finansija – Odeljenja za budžetsku inspekciju, u cilju sprovođenja nadzora iz člana 2. ovog pravilnika.”.

Član 3.

Posle člana 2. naziv odeljka 1. Način i postupak dostavljanja podataka o preuzetim obavezama subjekata javnog sektora nadležnim trezorima menja se i glasi: „Način i postupak dostavljanja podataka o preuzetim obavezama javnih preduzeća i društava kapitala čiji su osnivači javna preduzeća Upravi za trezor”.

Član 4.

Član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

U cilju sprovođenja nadzora iz člana 2. ovog pravilnika, javna preduzeća i društva kapitala čiji su osnivači javna preduzeća, dostavljaju podatke o preuzetim obavezama iz člana 4. ovog pravilnika, kroz informacioni sistem Uprave za trezor, on line pristupom odgovarajućoj aplikaciji Uprave za trezor, u skladu sa internim tehničkim uputstvom Uprave za trezor za rad sa tom aplikacijom koje se nalazi na sajtu Uprave za trezor u okviru projekta RINO.”.

Član 5.

Član 4. menja se i glasi:

„Član 4.

Javna preduzeća i društva kapitala čiji su osnivači javna preduzeća dostavljaju kroz informacioni sistem Uprave za trezor za svaku preuzetu obavezu, sledeće obavezne podatke, i to:

1) naziv korisnika i jedinstveni broj KJS;

2) naziv nadležnog direktnog korisnika sredstava budžeta i njegov JB DBK (KJS);

3) naziv poverioca;

4) PIB i MB poverioca, kada je poverilac privredni subjekt;

5) PIB i JB KJS poverioca, kada je poverilac korisnik javnih sredstava;

6) naziv dokumenta kojim je preuzeta novčana obaveza (ugovor, sporazum i dr.), kao i odgovarajući zahtev za isplatu novčane obaveze (faktura, privremena ili konačna situacija ili drugi odgovarajući zahtev za isplatu);

7) broj i datum dokumenta kojim je preuzeta novčana obaveza, kao i broj i datum odgovarajućeg zahteva za isplatu novčane obaveze;

8) iznos novčane obaveze iz dokumenta kojim je preuzeta novčana obaveza, kao i iznos novčane obaveze iz odgovarajućeg zahteva za isplatu novčane obaveze;

9) datum nastanka novčane obaveze utvrđen u skladu sa članom 3. stav. 3. Zakona;

10) rok za izmirenje novčane obaveze – datum valute plaćanja (ugovoreni rok ili zakonski u slučaju ako rok nije ugovoren);

11) datum izmirenja novčane obaveze;

12) datum evidentiranja obaveze (datum ažuriranja podataka);

13) iznos izmirene novčane obaveze.”.

Član 6.

U članu 5. reči: „subjekti javnog sektora iz člana 1. stav 1. ovog pravilnika” zamenjuju se rečima: „javna preduzeća i društva kapitala čiji su osnivači javna preduzeća”.

Član 7.

Članovi 6, 7, 8, 9, 10. i 11. brišu se.

Član 8.

Naziv odeljka 2. Način i postupak dostavljanja podataka o neizmirenim obavezama korisnika javnih sredstava čiji se podračuni vode u okviru konsolidovanog računa trezora Odeljenju za budžetsku inspekciju i član 12. brišu se.

Član 9.

U članu 13. stav 1. reči: „članom 11.” zamenjuju se rečima: „članom 3.”.

U stavu 2. reči „na način propisan u članu 12. st. 1. i 2. ovog pravilnika” zamenjuju se rečima: „tako što Uprava za trezor, saglasno podnetom zahtevu za pristup sistemu RINO od strane Odeljenja za budžetsku inspekciju, ovlašćuje lica navedena u tom zahtevu za rad u sistemu RINO i vrši primopredaju kredencijala (korisničko ime i lozinka) sa Odeljenjem za budžetsku inspekciju”.

Dodaje se stav 3, koji glasi:

„Dodeljeno ovlašćenje iz stava 2. ovog člana omogućava on line pristup aplikaciji RINO, koja sadrži sve preglede i izveštaje o izmirenim i neizmirenim obavezama javnih preduzeća i društava kapitala čiji su osnivači javna preduzeća, koji su dostavili podatke iz člana 4. ovog pravilnika kroz informacioni sistem Uprave za trezor – RINO.”.

Član 10.

U članu 14. stav 1. reči: „čl. 12. i 13. pravilnika” zamenjuju se rečima: „člana 13. ovog pravilnika”.

Član 11.

U članu 16. reči: „člana 3.” zamenjuju se rečima: „člana 4.”.

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print