Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
19.01.2018.

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o uvozu motornih vozila ("Sl. glasnik RS", br. 5/2018)


Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa čl. 11. i 14. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 36/11 – dr. zakon, 88/11 i 89/15 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU
o izmeni i dopuni Uredbe o uvozu motornih vozila

Član 1.

U Uredbi o uvozu motornih vozila („Službeni glasnik RS”, broj 23/10), u članu 3. stav 2, tač. 1) i 2), menjaju se i glase:

„1) koja su proizvedena pre trideset i više godina,

2) koja su očuvana i održavana u originalnom i ispravnom stanju, i ”.

Član 2.

Posle člana 4. dodaje se član 4a, koji glasi:

„Član 4a

Danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji prestaju da važe odredbe ove uredbe”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print