Zastava Bosne i Hercegovine

Izmene i dopune propisa

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije

("Sl. glasnik RS", br. 76/2023)

Objavljeno: 07.09.2023.


Član 1.

U Zakonu o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 27/18, 6/20 i 129/21 – dr. zakon), u članu 2. tačka 5) menja se i glasi:

„5) Standard kvalifikacije – dokument utvrđen u skladu sa ovim zakonom, koji sadrži opis ishoda učenja, podatak o relevantnim zanimanjima za kvalifikacije kao i podatke o kvalifikaciji na osnovu kojih se vrši određivanje nivoa, njeno razvrstavanje i vrednovanje;”

Član 2.

U članu 5. stav 1. tačka 2), posle reči: „obuke” briše se tačka i dodaju se reči: „i kroz postupak priznavanja prethodnog učenja.”

U tački 3), posle reči: „obuke” briše se tačka i dodaju se reči: „i kroz postupak priznavanja prethodnog učenja.”

Tačka 5) menja se i glasi:

„5) peti nivo (nivo 5), koji se stiče završavanjem majstorskog, odnosno specijalističkog obrazovanja u trajanju od dve, odnosno jedne godine uz prethodno stečeni nivo 3 NOKS-a, odnosno nivo 4 NOKS-a. U neformalnom obrazovanju odraslih stiče se završavanjem programa obuke u trajanju od najmanje šest meseci, uz prethodno stečeni nivo 4 NOKS-a i kroz postupak priznavanja prethodnog učenja. Uslov za sticanje ovog nivoa kroz majstorsko, odnosno specijalističko obrazovanje je najmanje dve godine radnog iskustva;”

U tački 6) posle reči: „matura” dodaju se reči: „odnosno završen program za polaganje državne mature u dvogodišnjem trajanju i položena opšta matura”.

U tački 7) posle reči: „matura” dodaju se reči: „odnosno završen program za polaganje državne mature u dvogodišnjem trajanju i položena opšta matura”.

Stav 2. briše se.

Član 3.

U članu 10. stav 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „kancelarije za mlade, organizacije civilnog društva koje se bave karijernim vođenjem i savetovanjem, agencije za zapošljavanje i druga pravna lica, u skladu sa zakonom.”

Posle stava 4. dodaju se st. 5–8. koji glase:

„Karijerni praktičari u smislu ovog zakona su nosioci aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja različitih kvalifikacija koji rade sa pojedincima ili grupama različitog starosnog uzrasta pomažući im da upravljaju procesima učenja, rada, karijernim promenama i drugim aspektima ličnog razvoja i koji imaju kompetencije utvrđene standardima iz stava 2. ovog člana.

Agencija za kvalifikacije (u daljem tekstu: Agencija) prati sprovođenje usluga karijernog vođenja i savetovanja i implementaciju standarda iz stava 2. ovog člana.

Radi praćenja usluga karijernog vođenja i savetovanja i implementacije standarda iz stava 2. ovog člana, osnovne i srednje škole, visokoškolske ustanove, JPOA, Nacionalna služba za zapošljavanje, kancelarije za mlade i organizacije civilnog društva koje se bave karijernim vođenjem i savetovanjem i agencije za zapošljavanje registrovane u skladu sa propisima kojima se uređuje zapošljavanje, dužni su da dostavljaju Agenciji podatke o sprovedenim aktivnostima, najkasnije do 1. februara za prethodnu godinu.

Bliže uslove za utvrđivanje kompetencija karijernog praktičara, kao i izgled i sadržaj obrasca za izveštavanje o aktivnostima iz stava 7. ovog člana utvrđuje ministar nadležan za poslove obrazovanja.”

Član 4.

Član 12. menja se i glasi:

„Savet ima 23 člana koje imenuje Vlada, i to:

1) sedam članova na predlog: ministarstva nadležnog za obrazovanje, ministarstva nadležnog za rad i zapošljavanje, ministarstva nadležnog za privredu, ministarstva nadležnog za omladinu, ministarstva nadležnog za državnu upravu i lokalnu samoupravu i ministarstva nadležnog za zdravlje i službe vlade nadležne za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija (u daljem tekstu: Kancelarija);

2) tri člana na predlog: pokrajinskog sekretarijata nadležnog za obrazovanje, pokrajinskog sekretarijata nadležnog za visoko obrazovanje i pokrajinskog sekretarijata nadležnog za rad i zapošljavanje;

3) tri člana na predlog Privredne komore Srbije iz reda poslodavaca;

4) jednog člana Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih;

5) jednog člana Nacionalnog prosvetnog saveta;

6) dva člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, i to jedan iz reda članova imenovanih na predlog Konferencije univerziteta i jedan iz reda članova imenovanih na predlog Konferencije akademija strukovnih studija i visokih škola;

7) dva člana iz reda reprezentativnih sindikata na predlog Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije;

8) dva člana iz reda reprezentativnih udruženja poslodavaca na predlog Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije;

9) jednog člana predstavnika organizacija civilnog društva, na predlog organa nadležnog za koordinaciju s organizacijama civilnog društva;

10) jednog člana na predlog ministarstva nadležnog za poslove omladine iz reda omladinskih organizacija koje su prepoznate kao krovni savezi omladinskih organizacija u skladu sa zakonom.

Mandat članova saveta traje četiri godine.

Predsednika saveta imenuje Vlada.

Vlada razrešava člana saveta pre isteka mandata, i to:

1) na lični zahtev;

2) ako ne ispunjava dužnosti člana saveta, ako ne zastupa stavove organizacije na čiji je predlog imenovan ili ako svojim postupcima povredi ugled te dužnosti, na predlog organizacije na čiji je predlog imenovan.

U slučaju razrešenja iz stava 4. ovoga člana, ovlašćeni predlagač će predložiti Vladi novog člana u roku od 30 dana od donošenja rešenja o razrešenju, a Vlada će imenovati novog člana na period do isteka mandata saveta, u roku od 30 dana od dana dostavljanja predloga ovlašćenog predlagača.

Savet podnosi Vladi izveštaj o svome radu najmanje jedanput godišnje.

Savet donosi poslovnik o svom radu.

Administrativno-tehničke poslove za Savet obavlja Kancelarija.

Članovi Saveta imaju pravo na naknadu za rad u visini koju utvrdi Vlada.”

Član 5.

U članu 13. tačka 3), tačka i zapeta zamenjuju se zapetom i dodaju se reči: „kao i u pogledu koordinacije javnih politika karijernog vođenja i savetovanja u svim sektorima;”

Tačka 7) menja se i glasi:

„7) daje preporuke ministru nadležnom za poslove obrazovanja za stavljanje van snage programa nastave i učenja koji ne odgovaraju standardima kvalifikacija;”

Član 6.

U članu 15. stav 1. tačka 1) posle reči: „kvalifikacija” dodaju se reči: „i osavremenjivanje postojećih;”.

Posle tačke 1) dodaje se tačka 1a) koja glasi:

„1a) predlaže izmene i dopune standarda kvalifikacije radi usklađivanja sa novinama utvrđenim propisima u oblasti obrazovanja i u oblasti rada i zapošljavanja;”

Tačke 2) i 3) menjaju se i glase:

„2) pruža stručnu i administrativno-tehničku podršku radu sektorskih veća;

3) priprema predlog standarda kvalifikacije;”

Posle tačke 8) dodaje se tačka 8a) koja glasi:

„8a) vrši vrednovanje javnih isprava stečenih u ostalim verskim obrazovnim ustanovama, u skladu sa ovim i zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice;”

U tački 13) umesto tačke i zapete, stavlja se zapeta i dodaju se reči: „prostora, opreme i nastavnih sredstava;”

Tačka 14) menja se i glasi:

„14) prati aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja i implementaciju standarda usluga karijernog vođenja i savetovanja;”

Tačka 15) menja se i glasi:

„15) pruža stručnu podršku Kancelariji u procesu povezivanja NOKS-a sa EOK-om i EPVO-om;”

Tačka 16) menja se i glasi:

„16) priprema razvojne projekte, analize i istraživanja od značaja za razvoj kvalifikacija i predlaže mere unapređivanja osiguranja kvaliteta u celokupnom sistemu”.

Član 7.

U članu 15a stav 1. menja se i glasi:

„Agencija obrazuje listu spoljnih saradnika sa koje imenuje posebne komisije i timove za obavljanje poslova spoljašnjeg vrednovanja kvaliteta rada JPOA, provere ispunjenosti uslova u postupku sticanja statusa JPOA i druge poslove iz nadležnosti Agencije.”

U stavu 2. u uvodnoj rečenici reči: „posebne stručne komisije” zamenjuju se rečju: „listu”.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 4a) koja glasi:

„4a) prosvetni inspektor;”

U tački 5) reči: „Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje” zamenjuju se rečima: „Nacionalnog tela za akreditaciju i osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju”.

Posle tačke 5) dodaje se tačka 6) koja glasi:

„6) nastavnici i stručni saradnici osnovnih i srednjih škola sa licencom i radnim iskustvom u struci od najmanje tri godine.”

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Lice iz stava 2. tačka 4a) ovog člana obavezni je član komisije za proveru ispunjenosti uslova u postupku sticanja statusa JPOA.”

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. posle reči: „tačka 1)” dodaju se reči: „i 6)”.

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

Posle dosadašnjeg stava 5. koji postaje stav 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

„Bliže uslove za imenovanje i način rada posebnih komisija i timova iz stava 1. ovog člana donosi ministar nadležan za poslove obrazovanja.”

Član 8.

U članu 17. stav 2. reči: „tri na predlog ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja” zamenjuje se rečima: „dva na predlog ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, jednog na predlog Kancelarije”.

Član 9.

U članu 21. stav 2. menja se i glasi:

„Vlada imenuje članove Sektorskog veća iz oblasti za koju se veće osniva:

1) na predlog Privredne komore Srbije i reprezentativnih udruženja poslodavaca iz reda privrednih subjekata iz oblasti za koju je formirano sektorsko veće;

2) na predlog strukovnih komora, odnosno udruženja;

3) na predlog Konferencije univerziteta i Konferencije akademija i visokih škola, a iz reda nastavnika visokoškolskih ustanova;

4) jednog člana na zajednički predlog ministarstva nadležnog za rad i zapošljavanje i Nacionalne službe za zapošljavanje;

5) jednog člana na predlog ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja;

6) jednog člana na predlog Kancelarije;

7) na predlog ministarstva iz delatnosti za koju se osniva sektorsko veće;

8) na predlog zajednice stručnih škola iz oblasti za koju se veće formira, odnosno Zajednice gimnazija;

9) na predlog reprezentativnih granskih sindikata;

10) na predlog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja iz oblasti za koju je osnovano sektorsko veće.

U stavu 3. tačka 2) posle reči: „veća” dodaju se reči: „ako ne zastupa stav organizacije na čiji predlog je imenovan”.

U stavu 7. posle reči: „radu” dodaje se reč: „Savetu” i zapeta.

Posle stava 8. dodaje se stav 9. koji glasi:

„Metodologiju i način rada sektorskih veća i Saveta utvrđuje ministar nadležan za poslove obrazovanja, na predlog Kancelarije.”

Član 10.

U članu 22. tačka 10) menja se i glasi:

„10) analizira vezu kvalifikacija sa relevantnim zanimanjima u sektoru;”

Posle tačke 10) dodaje se tačka 10a) koja glasi:

„10a) razmatra potrebu za osavremenjivanjem standarda kvalifikacije nakon pet godina njegove primene;”

Član 11.

Član 23. tačka 3) briše se.

Tačka 5) menja se i glasi:

„5) utvrđuje standarde i način sprovođenja samovrednovanja i spoljašnje provere kvaliteta rada JPOA;”

Tačka 7) briše se.

Član 12.

Posle člana 24. dodaju se naziv člana i član 24a koji glase:

„Nadležnost Kancelarije

Član 24a

Kancelarija:

1) obavlja administrativno-tehničke poslove za Savet;

2) prati stanje u vezi sa primenom propisa i drugih akata kojima se uređuje NOKS radi unapređenja, usklađenosti, razvoja i funkcionisanja NOKS-a, kao i usaglašavanje sistema NOKS-a sa sektorskim politikama;

3) priprema predloge podzakonskih akata koje donosi ministar nadležan za poslove obrazovanja iz člana 8. stav 3, člana 10. stav 2, člana 15a stav 7, člana 21. stav 9, člana 23. stav 1. tač. 2), 3) i 5), člana 26. stav 2, člana 30. stav 7, člana 38. stav 11, člana 39. stav 4. i člana 40. stav 4. ovog zakona;

4) priprema razvojne projekte, analize i istraživanja od značaja za razvoj kvalifikacija;

5) prati i meri efekte implementacije (novih) kvalifikacija na zapošljavanje i celoživotno učenje;

6) utvrđuje indikatore za praćenje efekata iz tačke 4) u saradnji sa Agencijom;

7) obavlja poslove Nacionalne koordinacione tačke;

8) povezuje NOKS sa EOK-om;

9) sprovodi aktivnosti na unapređivanju partnerstva i pružanja stručne podrške radu nadležnih institucija, tela i socijalnih partnera uključenih u NOKS, priznavanje profesionalnih kvalifikacija, profesija od posebnog interesa za Republiku Srbiju i celoživotnog učenja;

10) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i aktom o osnivanju.

Član 13.

U članu 26. stav 1. reč: „kvalifikaciju” briše se i dodaju se reči: „odnosno za kvalifikaciju za koju nije utvrđen standard ili za osavremenjivanje postojećeg standarda kvalifikacije ”.

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„Preporuka iz stava 4. ovog člana sadrži naziv kvalifikacije, vrstu, nivo i podsektor KLASNOKS-a koje je Agencija utvrdila i analizu elemenata elaborata i inicijalnog predloga.”

Dosadašnji stav 5. koji postaje stav 6. menja se i glasi:

„Izuzetno, kada je sektorsko veće podnosilac inicijative i kada se inicijativa podnosi u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 1a) ovog zakona, Agencija izrađuje, odnosno vrši izmene i dopune standarda kvalifikacije i dostavlja ga Savetu shodno odredbi člana 27. stav 5. ovog zakona”.

Posle dosadašnjeg stava 5. koji postaje stav 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

„U slučajevima iz stava 6. ovog člana sektorsko veće ne donosi odluku iz člana 27. stav 1. ovog zakona.”

Član 14.

U članu 33. stav 4. reči: „ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja” zamenjuju se rečju: „Kancelarije”.

Član 15.

Posle člana 35. dodaju se naziv člana i član 35a koji glasi:

„Vrednovanje javnih isprava stečenih u ostalim verskim obrazovnim ustanovama

Član 35a

Državljanin Republike Srbije, strani državljanin ili lice bez državljanstva koji je završio versku obrazovnu ustanovu koja nije registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja, može da traži vrednovanje javne isprave koju je stekao u toj ustanovi.

U postupku iz stava 1. ovog člana Agencija uzima u obzir nastavni plan i program i trajanje školovanja i određuje polaganje ispita koji su potrebni za sticanje kvalifikacije koja se stiče završavanjem gimnazije.

Agencija može utvrđivanje ispita iz stava 2. ovog člana poveriti posebnoj stručnoj komisiji odgovarajuće škole.

Ispiti utvrđeni kao uslov za priznavanje isprave iz stava 1. ovog člana polažu se u odgovarajućoj školi najkasnije do datuma koji odredi Agencija.

Licu koje položi ispite iz stava 2. ovog člana izdaje se rešenje o ekvivalenciji sa opštom kvalifikacijom nivoa NOKS 4.

Lice iz stava 5. ovog člana ima pravo na upis na visoko obrazovanje u skladu sa propisima kojim se uređuje opšta, stručna i umetnička matura i upis na visokoškolske ustanove.

Rešenje iz stava 5. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Rešenje iz stava 5. ovog člana ima značaj javne isprave i omogućava licu kome je izdato pravo na zapošljavanje, kao i na upis na visokoškolsku ustanovu, u skladu sa propisima kojim se uređuje opšta, stručna i umetnička matura i upis na visokoškolske ustanove.”

Član 16.

U članu 36. stav 3. tačka na kraju rečenice se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „u skladu sa propisima kojima se uređuju opšta, stručna i umetnička matura i upis na visokoškolske ustanove.”

Član 17.

U članu 37. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Agencija proverava tačnost podataka navedenih u zahtevu za priznavanje strane školske isprave, a u slučaju osnovane sumnje, proverava se i verodostojnost isprave iz stava 1. ovog člana, u skladu sa zakonom.”

Dosadašnji st. 2–6. postaju st. 3–7.

Posle stava 6. koji postaje stav 7. dodaje se stav 8. koji glasi:

„Bliže uslove u pogledu načina vođenja postupka iz stava 1. ovog člana kao i načina podnošenja, sadržine i izgleda obrazaca zahteva za priznavanje strane školske isprave, utvrđuje ministar nadležan za poslove obrazovanja.”

Član 18.

U članu 40. stav 1. menja se i glasi:

„Status javno priznatog organizatora aktivnosti može se steći za aktivnosti:

1) neformalnog obrazovanja odraslih kojima se stiču kompetencije i/ili kvalifikacije, i to za obuke za:

(1) sticanje kvalifikacija nivoa od 1 do 3 i 5 NOKS-a, u skladu sa standardom kvalifikacije,

(2) rad u zanimanju u okviru standarda kvalifikacije,

(3) sticanje pojedinačnih kompetencija iz standarda kvalifikacije,

(4) sticanje više pojedinačnih ishoda učenja iz standarda kvalifikacije,

(5) sticanje ishoda učenja, odnosno znanja i veština i/ili kompetencija koje nisu obuhvaćene nacionalnim kvalifikacijama, a koje su relevantne za obavljanje poslova u okviru određenog zanimanja, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast zapošljavanja;

2) neformalnog obrazovanja odraslih kojim se unapređuju znanja, veštine i sposobnosti, radi ličnog ili profesionalnog razvoja ili društveno odgovornog ponašanja;

3) pružanja usluga karijernog vođenja i savetovanja;

4) priznavanja prethodnog učenja, kojom se u posebnom postupku procenjuju znanja, veštine i stavovi stečeni obrazovanjem, životnim ili radnim iskustvom za nivoe od 1 do 3 i 5 NOKS-a, u skladu sa standardom kvalifikacije.

Član 19.

Posle člana 40. dodaju se nazivi članova i čl. 40a i 40b koji glase:

„Postupak priznavanja prethodnog učenja

Član 40a

Status JPOA za aktivnost priznavanja prethodnog učenja, osnovna i srednja škola može da stekne samo za one kvalifikacije i/ili kompetencije za koje je stekla i status JPOA iz člana 40. stav 1. tačka 1) podtač. (1)–(4) i tačke 2) ovog zakona za nivoe od 1–3 i 5 NOKS-a, u skladu sa standardom kvalifikacije.

Lice zainteresovano za ulazak u postupak priznavanja prethodnog učenja stiče status kandidata nakon podnošenja zahteva osnovnoj i srednjoj školi koja je stekla status JPOA za priznavanje prethodnog učenja.

U postupku priznavanja prethodnog učenja, kandidatu se priznaju ishodi učenja i kompetencije utvrđeni standardom kvalifikacije koje je uspeo da dokaže preko instrumenata za procenu.

Prigovor na ispit

Član 40b

Polaznik, odnosno kandidat koji nije zadovoljan ishodom ispita ima pravo da izjavi prigovor na ocenu u roku od 24 časa od saopštavanja ocene. Prigovor se izjavljuje direktoru JPOA.

Direktor JPOA u roku od 24 časa od podnošenja prigovora iz stava 1. ovog člana imenuje komisiju za odlučivanje o prigovoru.

Komisija iz stava 2. ovog člana odlučuje o prigovoru u roku od 48 sati od imenovanja.

Ako komisija iz stava 2. ovog člana utvrdi da je prigovor osnovan, može izmeniti ocenu, ponoviti deo ispita ili ceo ispit.

Ponovljeni ispit organizuje se u roku od 24 časa od donošenja odluke iz stava 4. ovog člana.

Odluka komisije iz st. 3. i 5. ovog člana je konačna.

Bliži uslovi u pogledu obrazovanja i načina rada komisije iz st. 2. i 5. ovog člana utvrđuju se u aktu iz člana 39. stav 4. ovog zakona, odnosno aktu iz člana 40. stav 4. ovog zakona.”

Član 20.

Naziv člana i član 41. menjaju se i glase:

„Zahtev za izdavanje odobrenja osnovnoj i srednjoj školi

Član 41.

Zahtev za odobrenje statusa JPOA za aktivnosti iz člana 40. stav 1. ovog zakona, kao deo zahteva za proširenu delatnost, osnovna i srednja škola podnosi Ministarstvu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnovi sistema obrazovanja i vaspitanja i ovim zakonom.

Ako prethodno nije stekla status JPOA za aktivnost iz člana 40. stav 1. tačka 1) podtač. (1)–(4) i tačka 2) ovog zakona, osnovna i srednja škola istovremeno podnosi zahtev za sticanje statusa JPOA za tu i za aktivnost priznavanja prethodnog učenja.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi i srednja škola koja je organizovala trening centar u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana za aktivnosti iz člana 40. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona, osnovna i srednja škola dostavlja dokaze o ispunjenosti uslova u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana za aktivnost iz člana 40. stav 1. tačka 3) ovog zakona, osnovna i srednja škola dostavlja dokaze o ispunjenosti standarda karijernog vođenja i savetovanja.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana za aktivnosti iz člana 40. stav 1. tačka 4) ovog zakona, osnovna i srednja škola dostavlja dokaze o ispunjenosti standarda za priznavanje prethodnog učenja i instrumente za priznavanje prethodnog učenja.

Ako podnosi zahtev za aktivnost priznavanja prethodnog učenja koji će realizovati sa drugim kadrom, u drugim prostorijama ili sa drugom opremom u odnosu na one za koje je dobila status JPOA za aktivnost iz člana 40. stav 1. tačka 1) podtač. (1)–(4) i tačke 2) ovog zakona, uz zahtev iz stava 1. ovog člana osnovna i srednja škola dostavlja i dokaze o ispunjenosti standarda za novi kadar, prostor i opremu.

Zahtev za izdavanje odobrenja osnovnoj i srednjoj školi sa sedištem na teritoriji autonomne pokrajine u skladu sa odredbama ovog člana, škola podnosi pokrajinskom sekretarijatu nadležnom za poslove obrazovanja.”

Član 21.

Posle člana 41. dodaje se naziv člana i član 41a koji glasi:

„Postupak za izdavanje odobrenja osnovnoj i srednjoj školi

Član 41a

Ministarstvo dostavlja Agenciji zahtev za odobrenje statusa JPOA zajedno sa dokazima iz člana 41. st. 4, 5. i 7. ovog zakona, u roku od osam dana od dana prijema zahteva iz člana 41. stava 1. ovog zakona.

Instrumente za priznavanje prethodnog učenja i ostale dokaze o ispunjenosti standarda za priznavanje prethodnog učenja iz člana 41. st. 6. i 7. ovog zakona, Ministarstvo dostavlja Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja radi davanja stručnog mišljenja o instrumentima, u roku od osam dana od dana prijema zahteva.

Agencija dostavlja Ministarstvu izveštaj o ispunjenosti uslova u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava, shodno odredbama člana 42. st. 4, 5, i 6. ovog zakona.

Ako je zahtev podnet u skladu sa članom 41. stav 2. ovog zakona, Ministarstvo dostavlja Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja instrumente za priznavanje prethodnog učenja i ostale dokaze iz člana 41. st. 6. i 7. ovog zakona, zajedno sa izveštajem iz stava 3. ovog člana, u roku od osam dana od prijema izveštaja.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja dostavlja Ministarstvu stručno mišljenje u roku od 30 dana od dana prijema instrumenata za priznavanje prethodnog učenja.

Ministar rešenjem odlučuje o odobrenju statusa JPOA za aktivnosti iz člana 40. stav 1. tač. 1)–3) ovog zakona u roku od osam dana od dana prijema izveštaja iz stava 3. ovog člana.

Ministar rešenjem odlučuje o odobrenju statusa JPOA za aktivnost iz člana 40. stav 1. tačka 4) ovog zakona, u roku od osam dana od prijema stručnog mišljenja iz stava 5. ovog člana i izveštaja iz stava 3. ovog člana ako je zahtev bio poslat Agenciji u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Rešenje iz st. 6. i 7. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

Osnovnoj i srednjoj školi izdaje se odobrenje na period od pet godina.

Odobrenje za aktivnost priznavanja prethodnog učenja izdaje se na period do isteka prethodno stečenog odobrenja za aktivnosti iz člana 40. stav 1. tačka 1) podtač. (1)–(4) ovog zakona.

Na podnošenje zahteva za izmenu odobrenja, spoljašnju proveru kvaliteta, samovrednovanje i oduzimanje odobrenja statusa JPOA osnovnoj i srednjoj školi shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na druge organizacije.

Postupak za izdavanje odobrenja osnovnoj i srednjoj školi sa sedištem na teritoriji autonomne pokrajine, u skladu sa odredbama ovog člana sprovodi pokrajinski sekretarijat nadležan za poslove obrazovanja.”

Član 22.

Član 42. menja se i glasi:

„Član 42.

Zahtev za izdavanje odobrenja statusa JPOA za aktivnosti iz člana 40. stav 1. tač. 1)–3) ovog zakona, druga organizacija podnosi Agenciji.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži: opšte podatke podnosioca, predlog programa, dokaze o ispunjenosti uslova u pogledu kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilažu se dokazi o ispunjenosti uslova i dokaz o uplati takse u skladu sa članom 15. tačka 10) ovog zakona.

Agencija u roku od osam dana od dana prijema zahteva iz stava 1. ovog člana obrazuje komisiju za proveru ispunjenosti uslova za sticanje statusa JPOA i dostavlja joj zahtev sa prilozima.

Komisija iz stava 4. ovog člana u roku od 30 dana od dana prijema zahteva sa prilozima sačinjava izveštaj o ispunjenosti uslova u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava i dostavlja ga direktoru Agencije.

Ako predlog programa i/ili dokazi o ispunjenosti uslova u pogledu kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava imaju nedostatke, Agencija na osnovu nalaza komisije dostavlja podnosiocu zahteva obaveštenje sa obrazloženjem o utvrđenim nedostacima i potrebnim ispravkama i određuje rok za dostavljanje traženih ispravki koji ne može biti kraći od osam dana. Rok za ispravku ne uračunava se u rok iz stava 5. ovog člana.

Ako je u izveštaju iz stava 5. ovog člana utvrđeno da podnosilac zahteva ispunjava uslove za odobrenje statusa JPOA, direktor Agencije u roku od osam dana donosi rešenje o sticanju statusa JPOA.

Ukoliko je izveštaj iz stava 5. ovog člana negativan, direktor Agencije donosi rešenje o odbijanju zahteva.

Rešenje iz st. 7. i 8. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

Odobrenje se izdaje na pet godina.

Druga organizacija podnosi zahtev za izmenu odobrenja kada vrši statusnu promenu, menja sedište, odnosno objekat, organizuje odobreni program u drugom prostoru i ako organizuje praktični rad kod novog poslodavca.”

Član 23.

Član 43. menja se i glasi:

„Član 43.

Odobrenje se oduzima drugoj organizaciji za sve odobrene programe ukoliko:

1) prestane da ispunjava uslove za izdavanje odobrenja ili ako aktivnosti obrazovanja odraslih obavlja u suprotnosti sa ovim zakonom i zakonom koji uređuje obrazovanje odraslih, ako u roku koju mu je određen na osnovu zapisnika prosvetnog inspektora ne ispravi uočene nepravilnosti;

2) u toku izvođenja aktivnosti učini prekršaj ili krivično delo u vezi sa izvođenjem aktivnosti obrazovanja odraslih;

3) se u postupku spoljašnje kontrole kvaliteta utvrdi da ne ispunjava obaveze u pogledu kvaliteta, odnosno ako ne postupi po merama u roku koji joj je određen u izveštaju o spoljašnjem vrednovanju.

Rešenje o oduzimanju odobrenja drugoj organizaciji kao JPOA donosi direktor Agencije.

Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je.

JPOA kome je oduzeto odobrenje iz razloga navedenih u stavu 1. ovog člana može tek po isteku dve godine od dana oduzimanja odobrenja ponovo pokrenuti postupak za izdavanje odobrenja radi sticanja statusa JPOA.

Oduzimanje odobrenja osnovnoj i srednjoj školi shodno odredbama ovog člana sprovodi Ministarstvo, odnosno pokrajinski sekretarijat nadležan za poslove obrazovanja za osnovnu i srednju školu sa sedištem na teritoriji autonomne pokrajine.”

Član 24.

Obrada podataka iz člana 15. stav 1. tačka 11) Zakona vrši se u cilju vođenja evidencije o profesionalnom priznavanju, s obzirom da jednom izvršeno vrednovanje određenog stranog studijskog programa važi za sve naredne slučajeve profesionalnog priznavanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje.

Obrada podataka iz člana 15a stav 2. Zakona vrši se u cilju vođenja evidencije o članovima liste spoljnih saradnika od kojih Agencija imenuje posebne komisije i timove radi obavljanja poslova iz stava 1. istog člana Zakona.

Obrada podataka iz člana 37. stav 5. Zakona vrši se radi čuvanja rešenja o priznavanju strane školske isprave koja imaju značaj javne isprave i predstavljaju jedinu evidenciju o kvalifikaciji lica kome je izvršeno priznavanje strane školske isprave.

Obrada podataka do koje dolazi razmenom podataka iz zvaničnih evidencija u skladu sa članom 24. Zakona, Agencija vrši radi obavljanja poslova iz člana 15. stav 1. tač. 14)–16) Zakona.

Obrada podataka iz st. 1–4. ovog člana vrši se elektronski.

Prilikom obrade podataka rukovalac je u obavezi da poštuje pravila o srazmernosti obrade u odnosu na cilj koji se namerava ostvariti.

Podaci koji su predmet obrade iz st. 2. i 4. ovog člana čuvaju se pet godina, a podaci iz st. 1. i 3. ovog člana čuvaju se trajno.

Član 25.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Podzakonski akti doneti do stupanja na snagu ovog zakona primenjivaće se do donošenja podzakonskih akata u skladu sa ovim zakonom, osim u delu u kojem su u suprotnosti sa ovim zakonom.

Započeti postupci za izdavanje odobrenja za sticanje statusa JPOA prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po tim propisima.

Član 26.

Vlada će imenovati članove Saveta u skladu sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Danom izbora članova Saveta u skladu sa ovim zakonom prestaje mandat članovima Saveta izabranim po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona.

Vlada će imenovati članove sektorskih veća po isteku mandata sektorskih veća imenovanih po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona.

Vlada će imenovati članove Upravnog odbora Agencije po isteku mandata Upravnog odbora imenovanog po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona.

Podzakonski akti doneti do stupanja na snagu ovog zakona primenjivaće se do donošenja podzakonskih akata u skladu sa ovim zakonom, osim u delu u kojem su u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 27.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o prosvetnoj inspekciji („Službeni glasnik RS”, br. 27/18 i 129/21).

Član 28.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.