Zastava Bosne i Hercegovine

Objavljeno: 29.04.2023.


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)


Član 1.

U Zakonu o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr. zakon), u članu 2. tačka 5) reči: „odlagališta otpada” zamenjuju se rečju: „deponija”.

U tački 6) reči: „odlagališta otpada” zamenjuju se rečima: „sanitarnih deponija”.

Član 2.

U članu 4. stav 2. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a), koja glasi:

„2a) hranu koja više nije za ishranu ljudi i ne sadrži sastojke životinjskog porekla i koja je namenjena za ishranu životinja, u skladu sa propisom kojim se uređuje hrana za životinje;”.

Član 3.

U članu 5. tačka 2) posle reči: „prehrambenih proizvoda” dodaju se reči: „i proizvoda namenjenih ishrani životinja i proizvodnji hrane za životinje”.

Posle tačke 5a) dodaje se tačka 5b), koja glasi:

„5b) delatnost upravljanja otpadom jeste sakupljanje, transport, skladištenje, tretman, odnosno ponovno iskorišćenje ili odlaganje otpada, kao i uvoz, izvoz i tranzit otpada;”.

Tač. 6)–6b) menjaju se i glase:

„6) dozvola za upravljanje otpadom jeste rešenje nadležnog organa kojim se pravnom licu ili preduzetniku odobrava obavljanje delatnosti upravljanja otpadom i utvrđuju uslovi postupanja sa otpadom na način koji obezbeđuje najmanji rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu;

6a) držalac otpada jeste proizvođač otpada, fizičko ili pravno lice ili preduzetnik koji ima faktičku vlast nad otpadom;

6b) farmaceutski otpad jesu svi lekovi, preparati i sirovine, uključujući i njihovu primarnu ambalažu, kao i sav pribor korišćen za njihovu pripremu i primenu.

Farmaceutski otpad može biti:

– neopasan farmaceutski otpad koji ne predstavlja opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi, a tretira se po postupku propisanom za upravljanje opasnim farmaceutskim otpadom,

– opasan farmaceutski otpad nastao od lekova i dezinficijenasa koji sadrže teške metale, kao i lekova poznatog i nepoznatog sastava i lekova čiji se sastav ne može utvrditi, citotoksični i citostatski otpad;”.

Tačka 13) menja se i glasi:

„13) komunalni otpad jeste odvojeno sakupljeni otpad iz domaćinstva, uključujući papir, karton, staklo, metal, plastiku, biootpad, drvo, tekstil, ambalažu, otpadnu električnu i elektronsku opremu, otpadne baterije i akumulatore, kabasti otpad i mešani komunalni otpad i/ili odvojeno sakupljeni otpad iz drugih izvora, ako je taj otpad sličan po prirodi i sastavu otpadu iz domaćinstva, ali ne uključuje otpad iz proizvodnje, poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i akvakulture, otpadna vozila i otpad od građenja i rušenja;”.

U tački 13a) posle reči: „pružaju zdravstvene” dodaju se reči: „i druge usluge”.

U alineji prvoj reč: „reciklabilan” briše se.

U alineji drugoj reči: „farmaceutski otpad, uključujući citotoksični i citostatički otpad” brišu se, posle reči: „infektivni” dodaju se reči: „i potencijalno infektivni,”, a reči: „i otpadne boce pod pritiskom” brišu se.

Tačka 14) menja se i glasi:

„14) mobilno postrojenje za upravljanje otpadom jeste pokretna tehnička jedinica u kojoj se otpad tretira (operacijama R1 do R12, D8 i D9) na mestu nastanka otpada, odnosno na drugoj lokaciji proizvođača otpada ili na lokaciji za koju operater mobilnog postrojenja poseduje dozvolu za skladištenje iste vrste otpada koji je predviđen za tretman i na kojoj ispunjava uslove za tretman predmetnog otpada, uz prethodno pribavljenu saglasnost jedinice lokalne samouprave;”.

U tački 16) reči: „predstavlja neiscrpnu listu operacija odlaganja” brišu se.

Tačka 17a) menja se i glasi:

„17a) otpad od građenja i rušenja jeste otpad koji nastaje izvođenjem građevinskih i drugih radova na izgradnji i rušenju objekata, adaptacijama, renoviranju, rekonstruisanju stambenih, industrijskih i drugih objekata, održavanju i zameni infrastrukturnih objekata, kao i iskopima za stambenu, industrijsku i putnu infrastrukturu, i to:

– neopasan otpad od građenja i rušenja koji ne sadrži opasne materije (reciklabilan, inertan i dr.),

– opasan otpad od građenja i rušenja koji zahteva posebno postupanje, koji ima jednu ili više opasnih karakteristika koje ga čine opasnim otpadom (otpad koji sadrži azbest, otpad sa visokim sadržajem teških metala i dr.) na koje se primenjuju posebni propisi;”.

U tački 21) reči: „R lista predstavlja neiscrpnu listu operacija ponovnog iskorišćenja” zamenjuju se rečima: „operacije iz R liste otpada”.

Tač. 21a)–23) menjaju se i glase:

„21a) ponovna upotreba jeste svaka operacija kojom se omogućava ponovno korišćenje proizvoda ili njegovih delova koji nisu otpad, za istu svrhu za koju su namenjeni;

22)  posebni tokovi otpada jesu oni za čije je upravljanje potrebno propisati posebne mere koje se odnose na sakupljanje, transport, skladištenje, tretman, odnosno ponovno iskorišćenje i odlaganje (istrošene baterije i akumulatori, otpadna ulja, otpadne gume, otpad od električnih i elektronskih proizvoda, otpadna vozila, ambalažni otpad, otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu, otpad iz proizvodnje titan dioksida, farmaceutski i medicinski otpad, PCB i PCB otpad,  otpad od azbesta, POPS otpad, otpad od građenja i rušenja, otpadni mulj, otpadna živa i živina jedinjenja);

22a) posrednik jeste pravno lice ili preduzetnik koji organizuje ponovno iskorišćenje ili odlaganje otpada u ime drugih lica i koji ne preuzima otpad u posed;

23) postrojenje za upravljanje otpadom jeste stacionarna ili mobilna tehnička jedinica za tretman, odnosno ponovno iskorišćenje ili odlaganje otpada, koja zajedno sa građevinskim delom čini tehnološku celinu;”.

Posle tačke 23) dodaje se tačka 23a), koja glasi:

„23a) potvrda za obavljanje delatnosti upravljanja otpadom jeste rešenje nadležnog organa kojim se pravnom licu ili preduzetniku odobrava obavljanje delatnosti upravljanja otpadom i utvrđuju uslovi postupanja sa otpadom na način koji obezbeđuje najmanji rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu;”.

Tač. 24a) i 24b) menjaju se i glase:

„24a) podnosilac obaveštenja (notifikacije) o prekograničnom kretanju otpada jeste lice koje je uvoznik ili izvoznik otpada, a koje može biti: proizvođač, sakupljač, trgovac, posrednik, držalac ili drugi vlasnik otpada;

24b) potvrda prijave za prekogranično kretanje otpada jeste rešenje nadležnog organa kojim se odobrava prekogranično kretanje otpada za pojedine vrste neopasnog otpada u skladu sa posebnim propisom;”.

Posle tačke 24b) dodaju se tač. 24v) i 24g), koje glase:

„24v) prevencija obuhvata mere preduzete pre nego što supstanca, materijal ili proizvod postane otpad, kojima se smanjuju količine otpada, uključujući ponovnu upotrebu proizvoda ili produženje životnog ciklusa proizvoda ili štetnih uticaja proizvedenog otpada na životnu sredinu i zdravlje ljudi ili sadržaj štetnih supstanci u materijalima i proizvodima;

24g) priprema za ponovnu upotrebu otpada jesu operacije ponovnog iskorišćenja otpada koje se odnose na proveru, čišćenje ili popravku kojima se proizvodi ili delovi tih proizvoda koji su postali otpad, pripremaju tako da mogu biti ponovno upotrebljeni, bez bilo kakve druge prethodne obrade;”.

U tački 27) posle reči: „svaka operacija” dodaje se zagrada i reči: „(R2 do R10 i R12)”.

U tački 28) reči: „preliminarno razvrstavanje i preliminarno” zamenjuju se rečima: „razvrstavanje i privremeno”, a posle reči: „skladištenje” dodaju se reči: „kod proizvođača”;.

U tački 29) reči: „fizičko” zamenjuju se rečju: „preduzetnik”.

Tačka 30) menja se i glasi:

„30) skladištenje otpada jeste privremeno čuvanje otpada na lokaciji proizvođača ili vlasnika i/ili drugog držaoca otpada, kao i aktivnost operatera u objektu opremljenom i registrovanom za skladištenje otpada;”.

Posle tačke 30) dodaje se tačka 30a), koja glasi:

„30a) stabilizacija/solidifikacija jeste proces u kome se smanjuje mogućnost emisije opasnih i štetnih materija iz otpada primenom fizičkih i/ili hemijskih postupaka;”.

U tački 31) reči: „čija je primarna uloga termički tretman otpada, a koji obuhvata i pirolizu, gasifikaciju i sagorevanje u plazmi” zamenjuju se rečima: „putem oksidacije, kao i ostalim postupcima termičkog tretmana otpada, kao što su piroliza, gasifikacija ili plazma postupak, ako se supstance koje su rezultat obrade naknadno spaljuju”.

Tač. 32) i 32a) menjaju se i glase:

„32) ko-insineracija (su-spaljivanje) je termički tretman otpada u stacionarnom ili mobilnom postrojenju čija je prvenstvena svrha proizvodnja energije ili proizvoda i koji koristi otpad kao osnovno ili dodatno gorivo, uključujući tretman putem oksidacije, kao i ostale postupke termičkog tretmana otpada kao što su piroliza, gasifikacija ili plazma postupak, ako se supstance koje su rezultat obrade naknadno spaljuju;

32a) trgovac otpadom jeste svako pravno lice ili preduzetnik koji u svoje ime kupuje i prodaje otpad, uključujući i posrednika koji može da preuzima otpad u posed;”.

U tački 37) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 37) dodaju se tač. 38)–41), koje glase:

„38) piroliza otpada jeste hemijski proces tokom kojeg dolazi do razlaganja organske frakcije otpada pri povišenoj temperaturi i u odsustvu kiseonika;

39) gasifikacija otpada je proces tretmana otpada pri kome se u prisustvu oksidacionog sredstva (kiseonik, vodena para, itd.) odvija nepotpuna oksidacija (nepotpuno sagorevanje), pri čemu nastaje otpadna gasna smeša;

40) plazma postupak jeste tretman otpada na visokim temperaturama stvorenim električnim lukom, tj. elektropražnjenjem u inertnoj atmosferi, pri čemu se otpad razlaže na gasovite produkte i čvrsti ostakljeni ostatak;

41) otpadni mulj jeste mulj nastao u postrojenjima za prečišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda i u drugim sličnim uređajima za prečišćavanje otpadnih voda.”.

Član 4.

U članu 8v stav 1. posle reči: „vrste otpada” dodaju se reči: „koje su bile podvrgnute reciklaži ili drugoj operaciji ponovnog iskorišćenja”, a reči: „ako su bile podvrgnute operacijama ponovnog iskorišćenja, uključujući i reciklažu” brišu se.

U tački 1) reči: „obično koristi za posebne namene” zamenjuju se rečima: „imaju upotrebnu vrednost”.

U tački 3) reči: „za posebne namene i uslove” i reč: „te” brišu se.

Tačka 4) menja se i glasi:

„4) da materija ili predmet neće imati štetan uticaj na životnu sredinu ili zdravlje ljudi.”.

U stavu 3. reči: „koji su utvrđeni za ambalažni otpad, otpadna vozila, otpadnu električnu i elektronsku opremu i otpadne baterije i akumulatore” brišu se.

Stav 4. menja se i glasi:

„Ministar propisuje:

1) vrste otpada za koje se može podneti zahtev, za postupak ocenjivanja usaglašenosti;

2) dozvoljene postupke i tehnologije tretmana za vrste otpada iz tačke 1) ovog stava;

3) druge posebne elemente za određivanje prestanka statusa otpada koji nije naveden u tački 1) ovog stava.”.

U stavu 5. posle reči: „na propisan način” dodaju se reči: „u skladu sa važećim standardima i zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti”.

Stav 6. menja se i glasi:

„Ministarstvo donosi rešenje o prestanku statusa otpada i upisuje ga u registar otpada koji je prestao da bude otpad, na osnovu izdatih isprava o usaglašenosti proizvoda, uzimajući u obzir posebne elemente, standarde i propise koji se odnose na proizvode, kao i druge podatke od važnosti.”.

Stav 7. briše se.

U dosadašnjem stavu 8. koji postaje stav 7. reči: „sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti” zamenjuju se rečima: „upis u registar otpada koji je prestao da bude otpad”.

Dosadašnji st. 9–11. postaju st. 8–10.

Član 5.

Naziv člana i član 9. menjaju se i glase:

„Vrste dokumenata

Član 9.

Radi planiranja upravljanja otpadom u Republici Srbiji, Vlada donosi sledeće planske dokumente:

1) Program upravljanja otpadom;

2) Program upravljanja otpadnim muljem;

3) Regionalni plan upravljanja otpadom;

4) Plan prevencije stvaranja otpada.

Jedinica lokalne samouprave donosi lokalni plan upravljanja otpadom na svojoj teritoriji.

Osim planskih dokumenata iz stava 1. ovog člana donose se i sledeći dokumenti:

1) Plan upravljanja otpadom u postrojenju za koje se izdaje integrisana dozvola;

2) Radni plan za upravljanje otpadom;

3) Plan prilagođavanja postrojenja – za nesanitarne deponije smetlišta, koji izrađuje javno komunalno preduzeće u skladu sa ovim zakonom.”.

Član 6.

U članu 10. stav 3. briše se.

Član 7.

Naziv člana i član 16. menjaju se i glase:

„Radni plan za upravljanje otpadom

Član 16.

Za delatnosti skladištenja, tretmana i odlaganja otpada i za sva postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola, priprema se i donosi radni plan za upravljanje otpadom.

Radni plan iz stava 1. ovog člana prilaže se uz zahtev za izdavanje integrisane dozvole ili dozvole za upravljanje otpadom i mora biti usklađen sa odredbama ovog zakona, kao i posebnih propisa.

Radni plan iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži sledeće elemente:

1) opis lokacije objekta i opis postrojenja kao i opreme za rad;

2) operacije upravljanja otpadom i dozvoljene vrste otpada;

3) podatke o radnom vremenu;

4) podatke o kvalifikovanom licu odgovornom za stručni rad;

5) identifikaciju izvora rizika;

6) podatke o opremi u objektu ili postrojenju, a koja se koristi radi sprečavanja i kontrole zagađenja;

7) plan vršenja monitoringa rada postrojenja, podatke o uređajima za monitoring rada postrojenja i periodima izveštavanja o monitoringu;

8) podatke o prelaznom i nestabilnom načinu rada postrojenja;

9) podatke o merama prevencije udesa;

10) podatke o planiranim merama postupanja u akcidentnim situacijama.

Radni plan postrojenja za termički tretman otpada, pored elemenata iz stava 3. ovog člana sadrži i:

1) podatke o sirovinama i pomoćnim materijalima, ostalim materijama i energiji koja se koristi u postrojenju ili je postrojenje proizvodi;

2) podatke o nultnom stanju lokacije na kojoj se nalazi postrojenje;

3) podatke o vrsti i količini predviđenih emisija iz postrojenja uz granične vrednosti koje su propisane posebnim zakonom;

4) podatke o tehnologijama i tehnikama za sprečavanje ili smanjenje emisija iz postrojenja u skladu sa posebnim propisom;

5) podatke o ostacima otpada nakon termičkog tretmana, uz opis mera za sprečavanje nastajanja ostataka, podatke o pripremi za ponovno iskorišćenje nastalog otpada ukoliko je to moguće, ili odlaganja otpada nastalog u postrojenju;

6) podatke o obavezama praćenja emisija u životnu sredinu;

7) podatke o glavnim alternativama za predmetnu tehnologiju;

8) izjavu podnosioca zahteva da će se proizvedena toplota koja se dobija insineracijom ili ko-insineracijom otpada ponovo koristiti za kombinovano dobijanje toplotne ili električne energije, za proizvodnju procesne pare ili za sisteme daljinskog grejanja, odnosno materije.

Radni plan iz stava 1. ovog člana za deponije otpada, pored elemenata iz stava 3. ovog člana, sadrži elemente koji se odnose na opremanje lokacije radi sprečavanja i kontrole zagađenja, i to: prihvatni sistem za otpadne vode, prihvatni sistem za procedne vode, sistem za prečišćavanje procednih voda, sistem za kontrolu gasa iz deponije, sistem za sakupljanje gasa iz deponije, sistem za sakupljanje atmosferskih voda, uspostavljanje, održavanje i zaštitu završnog pokrivača.

Radni plan za deponije otpada sadrži i:

1) podatke o kontroli zagađenja, monitoringu i izveštavanju (monitoring i izveštavanje o: sastavu otpada, emisijama gasova, kvalitetu površinske, procedne i podzemne vode, kvalitetu zemljišta, meteorološkim uslovima kontroli neprijatnih mirisa, kontroli i monitoringu buke, kontrola štetočina i ptica, kontrola raznošenja otpada, kontrola stabilnosti postrojenja, monitoring zaštitnih slojeva);

2) podatke o tehnologiji odlaganja otpada i dinamici popunjavanja i zatvaranja kaseta.

Za nesanitarne deponije – smetlišta izrađuju se projekti sanacije i rekultivacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine, ovim zakonom i posebnim propisom, na koje saglasnost daje ministarstvo, a za nesanitarne deponije-smetlišta koje se nalaze na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine.

Radni plan za upravljanje otpadom ažurira se svake tri godine, kao i u slučaju bitnih izmena u radu postrojenja.

Ažurirani radni plan i izveštaj o stanju životne sredine na makro i mikro lokaciji postrojenja, operater postrojenja za upravljanje otpadom, dostavlja ministarstvu na saglasnost.

Ministar propisuje sadržinu projekata sanacije i rekultivacije nesanitarnih deponija.”.

Član 8.

U članu 26. stav 1. tačka 2) reč: „najmanje” briše se, a posle reči: „pet godina” dodaju se zapeta i reči: „nakon čega je dužan da pribavi novi izveštaj o ispitivanju otpada;”.

Tačka 3) briše se.

U tački 5) reči: „u količini, odnosno procentu koji je utvrđen nacionalnim ciljevima” brišu se.

U tački 6) posle zatvorene zagrade dodaje se reč: „privremeno”.

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2–4, koji glase:

„Proizvođač otpada nije dužan da pribavi dozvolu za privremeno skladištenje sopstvenog otpada, koji je nastao u postupku obavljanja njegove osnovne delatnosti utvrđene posebnim propisom, na lokaciji na kojoj je otpad nastao.

Proizvođač otpada koji proizvodi otpad na više lokacija i isti privremeno skladišti u svom centralnom skladištu u obavezi je da za isto pribavi dozvolu za skladištenje otpada.

Skladište iz stava 2. ovog člana mora da ispunjava tehničke uslove propisane posebnim propisom za datu vrstu otpada, odnosno posebnim propisom za skladištenje otpada.”.

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 5. u tački 2) reči: „prevencije, smanjenja, ponovnog iskorišćenja i reciklaže otpada” zamenjuju se rečima: „ u skladu sa načelima upravljanja otpadom”.

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 6. menja se i glasi:

„Proizvođač otpada može vršiti tretman otpada samostalno ili ga mora predati drugom pravnom licu ili preduzetniku koji obavlja poslove tretmana otpada, ili preko posrednika otpadom, trgovca otpadom ili preko javnog komunalnog preduzeća ili putem javno privatnog partnerstva, odnosno da otpad izveze ako u Republici Srbiji ne postoji postrojenje za tretman predmetnog otpada.”.

Član 9.

U članu 28a stav 4. posle reči: „računa” zapeta se zamenjuje tačkom, a reči: „odnosno izdaje se priznanica u skladu sa posebnim propisima” brišu se.

U stavu 5. posle reči: „otpada” zapeta se zamenjuje tačkom, a posle reči: „kao i priznanicu ukoliko se plaćanje ne vrši preko bankovnog računa” brišu se.

U stavu 9. reči: „posredovanja, odnosno prometa otpadom” brišu se.

U stavu 10. tačka 3) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 3) dodaje se tačka 4), koja glasi:

„4) da mu poslovni računi u bankama nisu bili blokirani u periodu od dve godine pre podnošenja zahteva.”.

U stavu 11. posle reči: „iz stava 10.” dodaju se reči: „ovog člana”, a reči: „pet godina” zamenjuju se rečima: „dve godine”.

Član 10.

U članu 30. stav 1. tačka 5) menja se i glasi:

„5) uspostavi monitoring rada deponije u toku aktivne i pasivne faze rada;”.

Član 11.

U članu 32. stav 5. reč: „delatnost” zamenjuje se rečju: „radnju”.

Posle stava 5. dodaje se stav 6, koji glasi:

„Nadležni inspekcijski organ, u slučaju sumnje da je otpad opasan, nalaže ovlašćenoj stručnoj organizaciji, odnosno laboratoriji da izvrši ispitivanje tog otpada.”.

Član 12.

U članu 34. stav 1. reč: „skladištenje,” briše se.

Stav 3. menja se i glasi:

„Ministarstvo daje saglasnost na tehničke i tehnološke uslove iz idejnog projekta za izgradnju i rad deponije/postrojenja za upravljanje otpadom, odnosno organ autonomne pokrajine za postrojenja koja se grade na njenoj teritoriji.”.

Stav 4. briše se.

Član 13.

U članu 36. stav 2. tačka 1) posle reči: „otpada” reči: „u kojem se otpad čuva radi sakupljanja” brišu se.

Tačka 2) menja se i glasi:

„2) skladište otpada kao prostor na kom se otpad skladišti pre predavanja u postrojenje za ponovnu upotrebu, reciklažu, ponovno iskorišćenje ili odlaganje;”.

U stavu 3. posle reči: „otpadom” zapeta i reči: „odnosno potvrdom o izuzeću koja se izdaje u skladu sa ovim zakonom” brišu se, a posle reči: „iz stava 2.” dodaju se reči: „tač) 2. i 3. ovog člana”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Proizvođaču otpada za privremeno skladištenje na mestu nastanka otpada, ne izdaje se dozvola, osim za otpad nastao u postrojenju za tretman otpada.”.

Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 5. menja se i glasi:

„Otpad ne može biti privremeno skladišten na lokaciji proizvođača, vlasnika i/ili drugog držaoca otpada duže od 36 meseci po čijem se isteku otpad mora predati na tretman, odnosno ponovno iskorišćenje ili odlaganje.”.

Član 14.

U članu 37. stav 4. posle reči: „propisima” dodaju se zapeta i reči: „a obavezno se pribavlja saglasnost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši tretman otpada u mobilnom postrojenju uz prethodno pribavljenu informaciju o lokaciji na kojoj će se obavljati delatnost tretmana otpada od nadležnog organa.”.

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Tretman opasnog otpada može da se vrši samo u mobilnom postrojenju za čiji je rad izdato rešenje o saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu u skladu sa posebnim propisom.”.

Dosadašnji stav 5, koji postaje stav 6, menja se i glasi:

„Ministar bliže propisuje dokumentaciju potrebnu za početak rada mobilnog postrojenje za tretman otpada.”.

Član 15.

U članu 39. stav 1. menja se i glasi:

„Fizičko-hemijski tretman otpada obuhvata fizičke, fizičko-hemijske i hemijske procese kojima se umanjuju opasne karakteristike otpada ili se otpad prevodi iz opasnog u neopasan otpad u skladu sa najbolje dostupnim tehnikama (BAT).”.

Član 16.

U članu 40. stav 1. posle reči: „digestiju” dodaju se zapeta i reči: „odnosno i druge tretmane u skladu sa najbolje dostupnim tehnikama (BAT)”.

Stav 4. briše se.

Član 17.

Član 41. menja se i glasi:

„Član 41.

Termički tretman otpada vrši se u postrojenjima koja su projektovana, izgrađena u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata i koja su opremljena u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

Postrojenja za termički tretman otpada mogu da vrše tretman samo pod strogim operativnim uslovima, uz ispunjavanje tehničkih uslova u skladu sa utvrđenim graničnim vrednostima emisije za insineraciju i ko-insineraciju.

Ako se ko-insineracija otpada vrši tako da osnovna namena postrojenja nije proizvodnja energije ili proizvodnja proizvoda nego termički tretman otpada, postrojenje se smatra postrojenjem za spaljivanje otpada.

Insineracija i ko-insineracija otpada vrše se u skladu sa najbolje dostupnim tehnikama.

Tehničko-tehnološki uslovi za rad postrojenja za termički tretman otpada su:

1) da postrojenje ispunjava uslove propisane ovim zakonom u zavisnosti od kategorija otpada predviđenog za insineraciju ili ko-insineraciju;

2) da emisije zagađujućih materija i energije u vazduh i vode ne prelaze granične vrednosti emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za insineraciju ili ko-insineraciju i graničnih vrednosti emisija zagađujućih materija pri ispuštanju otpadnih voda iz sistema za prečišćavanje otpadnih gasova postrojenja za insineraciju ili ko-insineraciju, propisane posebnim propisom;

3) da su ispunjeni građevinski i drugi tehnički zahtevi, u skladu sa posebnim propisom;

4) da je prilikom termičkog tretmana otpada dobijena toplota upotrebljena za proizvodnju električne energije, kogeneracijsku proizvodnju toplotne i električne energije, proizvodnju procesne pare, daljinsko grejanje ili je drugačije efikasno iskorišćena;

5) da su zadovoljeni uslovi za smanjenje količina ostataka sagorevanja otpada, njihovih opasnih karakteristika i njihovo ponovno iskorišćenje, što se postiže korišćenjem najbolje dostupnih tehnologija;

6) da se ostaci otpada nakon termičkog tretmana otpada svode na minimum, da se ti ostaci ponovno koriste, ako je to tehnički izvodljivo i ekonomski opravdano;

7) da se ostaci spaljivanja, čije se nastajanje ne može sprečiti, smanjiti ili koji se zbrinjavaju ako se ne mogu ponovo koristiti, u skladu sa ovim zakonom i propisima kojima se uređuje spaljivanje otpada;

8) da su predviđene mere zaštite od udesa;

9) da je predviđen monitoring rada, koji obuhvata program monitoringa emisija zagađujućih materija u vazduh, zemljište i vodu.

Dozvola za termički tretman otpada postupcima insineracije ili ko-insineracije, uz propisane uslove za rad sadrži i sledeće:

1) način merenja i rokove uzorkovanja i merenja po kojima treba postupati kako bi se poštovali uslovi za praćenje graničnih vrednosti emisija;

2) maksimalno dozvoljeno vreme rada u periodima tehničkih prekida rada ili kvarenja uređaja za kontrolu zagađenja i monitoring, odnosno prelazne periode za rad postrojenja i njegovih delova, kao i mere za prekid rada u akcidentnim situacijama;

3) podatke o najvišim i najnižim tačkama paljenja otpada koji će biti termički tretiran, najveće i najniže kalorijske vrednosti otpada, maksimalni sadržaj polihlorovanih bifenila, hlora, sumpora, teških metala i ostalih materija koje emituje postrojenje;

4) podatke o načinu merenja ispuštanja emisija u vazduh;

5) podatke o pH vrednostima, temperaturi i protoku ispuštanja otpadnih voda, protoku i svim drugim parametrima kvaliteta otpadnih voda, zahtevanim vodnim uslovima od strane nadležnih organa.

Postrojenje za insineraciju i ko-insineraciju projektuje se, oprema, izgrađuje i funkcioniše (radi) tako da posle poslednjeg ubrizgavanja vazduha u proces sagorevanja, procesni gasovi na kontrolisan i homogen način, čak i u najnepovoljnijim uslovima, dostignu temperaturu od najmanje 850 °S za dve sekunde trajanja.

Ako se u postrojenju za insineraciju i ko-insineraciju vrši spaljivanje opasnog otpada koji sadrži više od 1% halogenih organskih supstanci izraženih kao hlor, temperatura se mora podići na 1100 °S za najmanje dve sekunde trajanja.

Postrojenje, kao i svaka linija postrojenja za insineraciju otpada, oprema se najmanje jednim pomoćnim gorionikom koji mora automatski da se aktivira kada temperatura procesnog gasa padne ispod 850 °S, odnosno 1100 °S, nakon poslednjeg ubrizgavanja vazduha u proces sagorevanja.

Postrojenje za insineraciju otpada radi tako da postigne nivo spaljivanja koji garantuje da će ukupni nivo organskog ugljenika (TOS) u šljaci i kotlovskom (ložišnom) pepelu biti manji od 3% ili gubitak pri žarenju manji od 5% na suvu masu materijala, a ukoliko je neophodno, primenjuju se i odgovarajuće tehnike predtretmana.

Vlada bliže uređuje tehničke i tehnološke uslove za projektovanje, izgradnju, opremanje i rad postrojenja i vrste otpada za termički tretman otpada, granične vrednosti emisija i njihovo praćenje.”.

Član 18.

U članu 42. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Prihvatanje otpada na deponiju vrši se po proceduri u skladu sa posebnim propisom.”.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. posle reči: „njegovu” dodaju se reči: „karakterizaciju,”.

Posle dosadašnjeg stava 3. koji postaje stav 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Otpad koji je odvojeno sakupljen radi pripreme za ponovnu upotrebu i reciklažu zabranjeno je odlagati na deponiju, osim ako ne ispunjava uslove kvaliteta prema odgovarajućem standardu za tu vrstu otpada.”.

Dosadašnji st. 4–7. postaju st. 6–9.

Član 19.

U članu 43. stav 4. tačka 1) menja se i glasi:

„1) selekciju i odvojeno sakupljanje otpada, uključujući i način sakupljanja otpada radi reciklaže (papir, metal, plastika, staklo, tekstil, kabasti otpad);”.

Član 20.

Posle člana 51. dodaje se naziv člana i član 51a, koji glase:

„Upravljanje otpadnom živom, živinim jedinjenjima i otpadom koji sadrži živu

Član 51a

Otpadna živa i živina jedinjenja (u čistom obliku ili u smesama), kao i drugi otpad koji sadrži živu, zbrinjavaju se na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina.

Otpadna živa i živina jedinjenja, kao i drugi otpad koji sadrži živu skladište se i odlažu, samo ako su prethodno tretirani postupkom konverzije i/ili solidifikacije.

Otpadna živa i živina jedinjenja, kao i drugi otpad koji sadrži živu skladište se odvojeno od drugog otpada, pod posebnim uslovima.

Otpadna živa i živina jedinjenja, kao i drugi otpad koji sadrži živu, trajno se odlažu u:

1) podzemnim odlagalištima;

2) nadzemnim objektima, posebno opremljenim za trajno odlaganje žive.

Vlada propisuje uslove za upravljanje otpadnom živom, živinim jedinjenjima i otpadom koji sadrži živu, njihovom privremenom skladištenju, tretmanu i odlaganju.”.

Član 21.

Posle člana 58. dodaju se nazivi članova i čl. 58a i 58b, koji glase:

„Upravljanje otpadom od građenja i rušenja

Član 58a

Otpad od građenja i rušenja se razdvaja na lokaciji nastanka kako bi se pripremio za tretman, odnosno ponovno iskorišćenje, uključujući postupke zatrpavanja i nasipanja i/ili odlaganja.

Lice koje vrši sakupljanje, transport, skladištenje, tretman, odnosno ponovno iskorišćenje ili odlaganje otpada od građenja i rušenja mora da vodi evidenciju o količini i vrsti otpada od građenja i rušenja kojim upravlja i podatke o tome dostavlja Agenciji.

Zabranjeno je nekontrolisano odlaganje otpada od građenja i rušenja.

Vlada bliže propisuje način i postupak upravljanja otpadom od građenja i rušenja.

Upravljanje otpadnim muljem iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda

Član 58b

Proizvođač i vlasnik i/ili drugi držalac mulja iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda dužan je da sa muljem postupa u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da vodi evidenciju o količinama otpadnog mulja koji je sakupljen, uskladišten, tretiran ili odložen i o tome izveštava Agenciju.

Vlada bliže propisuje način i postupak upravljanja muljem iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.”.

Član 22.

U članu 59. stav 1. posle tačke 2) dodaje se tačka 3), koja glasi:

„3) dozvola za skladištenje otpada;ˮ.

U tački 4) alineja prva briše se.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Za obavljanje prekograničnog kretanja otpada pribavlja se:

1) dozvola za izvoz otpada;

2) dozvola za uvoz otpada;

3) dozvola za tranzit otpada;

4) potvrda prijave za prekogranično kretanje otpada.”.

Dosadašnji st. 2–6. postaju st. 3–7.

Član 23.

Posle člana 59. dodaje se naziv člana i član 59a, koji glase:

„Finansijske garancije

Član 59a

Vlada utvrđuje vrste finansijskih garancija i ekvivalentnog osiguranja kojim se obezbeđuje obavljanje delatnosti upravljanja otpadom (sakupljanje, transport, tretman skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada i prekograničnog kretanja otpada, trgovina i posredništvo), izdavaoce i korisnike, sadržinu, uslove izdavanja, korišćenje i povlačenje sredstava obezbeđenja, postupak izvršenja, elemente za utvrđivanje visine i način obračuna, kao i maksimalni iznos osiguranja od građansko-pravne odgovornosti za zagađenje.”. 

Član 24.

Čl. 60. i 61. menjaju se i glase:

„Član 60.

Dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman, odnosno, ponovno iskorišćenje i odlaganje opasnog otpada, dozvolu za tretman otpada spaljivanjem i dozvolu za tretman otpada u mobilnom postrojenju izdaje ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine.

Dozvole za regionalne deponije, odnosno deponije za odlaganje neopasnog i inertnog otpada za područje nastanjeno sa preko 250.000 stanovnika izdaje ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine.

Autonomnoj pokrajini poverava se izdavanje dozvola za sakupljanje i transport neopasnog i inertnog otpada na teritoriji autonomne pokrajine, kao i za skladištenje, tretman i odlaganje otpada ukoliko dozvolu za izgradnju izdaje nadležni organ autonomne pokrajine.

Gradu Beogradu poverava se izdavanje dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman, odnosno ponovno iskorišćenje i odlaganje neopasnog i inertnog otpada za sve aktivnosti na teritoriji grada Beograda.

Gradu, odnosno opštini, poverava se izdavanje dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman, odnosno, ponovno iskorišćenje i odlaganje inertnog i neopasnog otpada na njihovoj teritoriji.

Član 61.

Dozvola se ne izdaje za:

1) kretanje otpada unutar lokacije proizvođača otpada;

2) sakupljanje otpada u kontejnere ili drugu opremu za sakupljanje otpada iz domaćinstva u skladu sa zakonom kojim se uređuju komunalne delatnosti;

3) slučaj testiranja koje se vrši radi utvrđivanja tehničko tehnoloških parametara tretmana u svrhu pribavljanja podataka radi sprovođenja procedure za izradu studije o proceni uticaja i/ili testiranja opreme;

4) privremeno skladištenje sopstvenog otpada proizvođaču otpada;

5) korišćenje otpada u naučnoistraživačke svrhe;

6) slučaj testiranja koje se vrši radi utvrđivanja tehničko tehnoloških parametara ponovnog iskorišćenja otpada u svrhu pribavljanja podataka radi sprovođenja procedure za izradu studije o proceni uticaja;

7) odlaganje sopstvenog neopasnog otpada, proizvođaču otpada na mestu njegovog nastanka, osim otpada koji je nastao postupcima tretmana otpada.

Za slučaj iz stava 1. tač. 3), 5), 6) i 7) ovog člana izdaje se potvrda o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole.

Potvrda iz stava 2. ovog člana izdaje se za slučaj iz stava 1. tač. 3) i 5) ovog člana na period od najduže 90 dana i ne može se ponovo izdati, a za slučaj iz stava 1. tačka 6) ovog člana na period od najduže 60 dana i ne može se ponovo izdati.

Zahtev za izdavanje potvrde iz stava 2. ovog člana sadrži naročito:

1) podatke o operateru;

2) podatke o postrojenju i lokacijske uslove, a za korišćenje otpada u naučnoistraživačke svrhe informacija o lokaciji;

3) podatke o kapacitetu postrojenja;

4) podatke o vrsti i karakteru otpada;

5) potvrdu o registraciji u Agenciji za privredne registre;

6) plan zaštite od udesa i saglasnost na plan zaštite pribavljenu od organa nadležnog za zaštitu od požara;

7) zapisnik nadležnog inspekcijskog organa.

Nakon sprovedenog testiranja, pravno lice je u obavezi da u periodu od 30 dana obavesti nadležni organ koji je izdao potvrdu, o rezultatima testiranja.

Ministar bliže propisuje sadržinu potvrde i zahteva iz st. 2. i 4. ovog člana.

Izuzetno, od stava 4. ovog člana, zahtev za izdavanje potvrde za slučaj iz stava 1. tačka 7) ovog člana sadrži naročito:

1) podatke o proizvođaču otpada;

2) podatke o deponiji i lokaciji uključujući i njene hidrogeološke i geološke karakteristike, blizinu drugih objekata, naselja, klasi deponije (neopasan i/ili inertan otpad), ukupnom kapacitetu deponije (količina otpada planiran za odlaganje na godišnjem nivou), opis tehnološkog postupka odlaganja, opis tehnološkog postupka iz kog nastaje otpad, prikaz operativnog plana odlaganja – opis plana rada deponije;

3) plan za zatvaranje i rekultivaciju deponije sa opisom postupka zatvaranja i operacija naknadnog održavanja i kontrole deponije posle zatvaranja, za nove deponije;

4) podatke o vrsti i karakteru otpada;

5) potvrdu o registraciji u Agenciji za privredne registre;

6) interni plan zaštite od udesa i saglasnost na plan zaštite od požara ukoliko je podnosilac zahteva u obavezi da takav plan izradi;

7) podatke o roku za zatvaranje, sanaciju i rekultivaciju sa opisom postupaka zatvaranja i operacija naknadnog održavanja i kontrole deponije posle zatvaranja, za postojeće deponije;

8) zapisnik nadležnog inspekcijskog organa.

Ministar bliže propisuje vrste i količine otpada koje mogu biti obuhvaćene izuzećem od pribavljanja dozvole za odlaganje sopstvenog neopasnog otpada, uslove zaštite životne sredine koje mora da ispuni deponija iz stava 1. tačka 7) ovog člana, kao i sadržinu potvrde iz stava 7. ovog člana i period na koji se izdaje.”.

Član 25.

U članu 62. stav 1. menja se i glasi:

„Za obavljanje delatnosti skladištenja, tretmana i/ili odlaganja otpada podnosi se zahtev za izdavanje dozvole.”.

U stavu 2. tačka 2) reč: „postrojenju” zamenjuje se rečju: „objektima”, a posle reči: „i lokaciji” dodaje se zapeta.

Tačka 3) menja se i glasi:

„3) podatke o dnevnom i godišnjem kapacitetu skladišta, odnosno postrojenja za upravljanje otpadom;”.

U tački 8) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 8) dodaje se tačka 9), koja glasi:

„9) uverenje o neosuđivanosti za preduzetnika, članova, odnosno zastupnika pravnog lica za krivična dela protiv životne sredine”.

U stavu 3. tačka 2) reč: „postrojenja” briše se.

Tačka 3) menja se i glasi:

„3) saglasnost na plan zaštite od udesa ako je operater u obavezi da takvu saglasnost pribavi, ili interni plan zaštite od udesa;”.

Posle tačke 3) dodaje se tačka 3a), koja glasi:

„3a) saglasnost na Plan zaštite od požara i saglasnost na Program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara pribavljenu od organa nadležnog za zaštitu od požara;”.

Tačka 4) menja se i glasi:

„4) plan za zatvaranje skladišta, odnosno postrojenja za tretman ili odlaganje;”.

U tački 8) posle reči: „u skladu sa zakonom” dodaju se reči: „odgovarajuću upotrebnu dozvolu ili drugi akt kojim se dozvoljava upotreba objekta za upravljanje otpadom, izvod iz katastra nepokretnosti, dokaz o vlasništvu nad objektom, vodnu dozvolu, vodnu saglasnost i druge dozvole i saglasnosti);”.

Član 26.

U članu 63. stav 3. menja se i glasi:

„Nadležni organ za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahteva, obaveštava javnost o podnetom zahtevu i pribavlja zapisnik o ispunjenosti uslova zaštite životne sredine u skladu sa ovim zakonom i propisima kojima se uređuje oblast zaštite životne sredine, od nadležnog inspekcijskog organa, u roku od 30 dana.”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Rok za javni uvid u podneti zahtev je 30 dana od dana oglašavanja putem sredstava javnog informisanja ili interneta, odnosno na uobičajen lokalni način.”.

Dosadašnji st. 4–9 postaju st. 5–10.

Dosadašnji stav 9. koji postaje stav 10. menja se i glasi:

„Nadležni organ ne može izdati dozvolu za upravljanje otpadom preduzetniku ili pravnom licu čiji su članovi i/ili zastupnik i/ili odgovorno lice, pravosnažno osuđen za neko od krivičnih dela protiv životne sredine.”.

Član 27.

U članu 64. stav 2. tačka 9) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 9) dodaje se tačka 10), koja glasi:

„10) operaciju upravljanja otpadom.”.

U stavu 3. tačka 8) menja se i glasi:

„8) vrstu, visinu i druge uslove korišćenja finansijske garancije i drugog ekvivalentnog osiguranja za pokriće troškova rada.”.

Stav 4. menja se i glasi:

„Ako se dozvola izdaje za termički tretman otpada, pored podataka iz stava 2. ovog člana, sadrži i podatke koji se odnose na:

1) način merenja i rokove uzorkovanja i merenja po kojima treba postupati kako bi se poštovali uslovi za praćenje graničnih vrednosti emisija;

2) maksimalno dozvoljeno vreme rada u periodima tehničkih prekida rada ili kvara uređaja za kontrolu zagađenja i monitoring, odnosno prelazne periode za rad postrojenja i njegovih delova, kao i mere za prekid rada u akcidentnim situacijama;

3) podatke o najvišim i najnižim tačkama paljenja otpada koji će biti termički tretiran, najveće i najniže kalorijske vrednosti otpada, maksimalni sadržaj polihlorovanih bifenila, hlora, sumpora, teških metala i ostalih materija koje emituje postrojenje;

4) podatke o načinu merenja ispuštanja emisija u vazduh;

5) podatke o rN vrednostima, temperaturi i protoku ispuštanja otpadnih voda.”

U stavu 6. reči: „u pogledu visokog nivoa energetske efikasnosti” zamenjuju se rečima: „u skladu sa zakonom kojim se uređuju energetska efikasnost i racionalna upotreba energije”.

U stavu 8. reči: „vrstu i visinu finansijske garancije ili drugog instrumenta za pokriće troškova upravljanja otpadom” zamenjuju se rečima: „za upravljanje otpadom”.

Član 28.

U članu 67. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

„1) ne ispunjava uslove iz čl. 62. i 70. ovog zakona;ˮ.

U tački 3) posle reči: „upravljanja otpadom” dodaju se reči: „i zaštite životne sredine.”.

U stavu 2. posle reči: „utvrđenim u dozvoli” dodaju se reči: „i merama koje su propisane aktom o proceni uticaja na životnu sredinu”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Rešenjem o oduzimanju dozvole za upravljanje otpadom, zabranjuje se upravljanje otpadom i obavezuje se operater da dalje postupa po planu zatvaranja skladišta ili postrojenja za upravljanje otpadom, odnosno u skladu sa zakonom.”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Rešenjem o oduzimanju dozvole izriče se zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti upravljanja otpadom u trajanju do pet godina.”.

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

Posle dosadašnjeg stava 6. koji postaje stav 7. dodaju se st. 8–11, koji glase:

„Dozvola za upravljanje otpadom ukida se rešenjem nadležnog organa za izdavanje dozvole, po zahtevu pravnog lica kome je izdata dozvola.

Uz zahtev iz stava 8. ovog člana prilaže se:

1) izjava o razlozima za prestanak obavljanja delatnosti;

2) plan za zatvaranje skladišta otpada ili postrojenja za tretman otpada.

Nadležni organ po službenoj dužnosti pribavlja od nadležnog inspekcijskog organa zapisnik o sprovedenim merama iz plana za zatvaranje postrojenja i donosi odluku o ukidanju dozvole.

Dozvola za upravljanje otpadom ukida se rešenjem nadležnog organa uvek kada je lice koje poseduje dozvolu za upravljanje otpadom brisano iz registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre.”.

Član 29.

Član 68. menja se i glasi:

„Član 68.

Operater je dužan da podnese zahtev za izmenu dozvole ako dođe do promene vrste i/ili količine otpada u dozvoli, promene kvalifikovanog lica odgovornog za stručni rad za upravljanje otpadom, promene adrese sedišta, poslovnog imena, promena radnog vremena ili promena drugih podataka koji se odnose na promenu opreme i rada postrojenja.

Lice kome je izdata dozvola za sakupljanje i/ili transport otpada je dužan da podnese zahtev za izmenu dozvole u slučaju da dođe do promene podataka iz dozvole, odnosno do promene opreme za sakupljanje otpada, promene vozila kojima se vrši transport otpada, vrste otpada, poslovnog imena, pravne forme, adrese sedišta i drugih podataka od značaja.

Nadležni organ će po službenoj dužnosti, rešenjem, izmeniti dozvolu ako:

1) postoji opasnost ili nastane šteta po zdravlje ljudi i životnu sredinu;

2) dođe do izmena zakona i drugih propisa.

Nadležni organ na zahtev operatera, odnosno lica koje ima dozvolu donosi rešenje o prenosu prava i obaveza na pravnog sledbenika iz stava 5. ovog člana ili odbija zahtev za prenos prava i obaveza.

Ako dođe do promene operatera, odnosno lica na čije ime je izdata dozvola, prava i obaveze koje proizlaze iz dozvole prenose se na pravnog sledbenika ako ispunjava uslove za izdavanje dozvole utvrđene ovim zakonom.

Nadležni organ za izdavanje dozvole donosi novo rešenje o izdavanju dozvole uvek kada se menjaju uslovi za rad u dozvoli.

Protiv rešenja iz st. 4. i 6. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.”.

Član 30.

Član 70. menja se i glasi:

„Član 70.

Dozvola za sakupljanje i/ili transport otpada izdaje se privrednom društvu, preduzetniku ili drugom pravnom licu koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom, kao i zakonom kojim se uređuje prevoz u javnom saobraćaju i zakonom kojim se uređuje transport opasne robe.

Dozvola za sakupljanje i/ili transport otpada se ne izdaje ako:

1) proizvođač otpada transportuje sopstveni neopasni otpad u postrojenje koje ima dozvolu za upravljanje otpadom, koristeći svoja transportna sredstva, a količine neopasnog otpada ne prelaze 300 kg po jednoj pošiljci;

2) lice prenosi otpad iz svog domaćinstva u kontejnere, centre za sakupljanje ili u postrojenje za upravljanje otpadom ili vraća ambalažu ili iskorišćene proizvode proizvođaču ili prodavcu;

3) fizička lica odnosno individualni sakupljači otpada sakupljaju razvrstani neopasni otpad na teritoriji jedinica lokalne samouprave.

Dozvola iz stava 1. ovog člana ne izdaje se komunalnom preduzeću ili drugom pravnom licu, koje vrši sakupljanje i/ili transport mešanog komunalnog otpada, otpada sa pijaca, ostataka od čišćenja ulica i kabastog komunalnog otpada, ako poseduju, odgovarajuću opremu za sakupljanje navedenog komunalnog otpada, kao i specijalizovana vozila za transport navedenog otpada.

Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje otpada iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o podnosiocu zahteva, registraciji za obavljanje delatnosti, vrsti otpada, lokaciji i opremi za sakupljanje predmetnog otpada, ugovoru sa operaterom za skladištenje i/ili tretman predmetnog otpada, ugovor sa prevoznikom predmetnog otpada.

Zahtev za izdavanje dozvole za transport otpada iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o podnosiocu zahteva, registraciji za obavljanje delatnosti, vrsti otpada, prevoznim sredstvima, kao i druge podatke na zahtev nadležnog organa za izdavanje dozvole.

Ako se vrši transport opasnog otpada, zahtev obavezno sadrži i podatke o licima koja upravljaju transportnim sredstvima, savetniku za transport opasnog otpada, odgovarajuću polisu osiguranja, kao i podatke o opremi u skladu sa posebnim propisom.

Dozvolom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se obavezne mere postupanja prilikom sakupljanja, odnosno transporta inertnog, neopasnog i opasnog otpada, u skladu sa odredbama ovog zakona i drugih propisa.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na period od pet godina i može se obnoviti.”.

Član 31.

Član 72. menja se i glasi:

„Član 72.

Zahtev za izdavanje dozvole za uvoz/izvoz i tranzit otpada podnosi se u skladu sa zakonom.

Za otpad koji se nalazi na listi neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola, sa dokumentacijom koja prati prekogranično kretanje, ministarstvo izdaje potvrdu prijave za prekogranično kretanje otpada, na period od najduže godinu dana.

Za svako prekogranično kretanje otpada, uz zahtev za izdavanje dozvole, odnosno potvrde prijave, ministarstvu se podnosi dokumentacija koja sadrži naročito:

1) ugovor zaključen između uvoznika i izvoznika;

2) opštu i posebnu dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev u skladu sa posebnim propisom;

3) druge dokaze i dokumentaciju u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine.

Za prekogranično kretanje otpada podnosilac zahteva obezbeđuje odgovarajuću finansijsku garanciju i polisu osiguranja ili drugi oblik osiguranja zavisno od zahteva države uvoza ili tranzita, u iznosu koji je potreban za troškove tretmana otpada, kao i za troškove sanacije u slučaju udesa.

Ministarstvo donosi odluku po zahtevu za odobravanje uvoza, izvoza i tranzita otpada na osnovu činjenica sadržanih u dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev, pri čemu posebno uzima u obzir:

1) da li je uvoz/izvoz otpada dozvoljen za potrebe ponovnog iskorišćenja ili odlaganja u državi uvoza/izvoza;

2) da li država izvoza/tranzita/uvoza primenjuje sistem obaveštavanja o prekograničnom kretanju otpada koji nije opasan otpad;

3) da li će se sa otpadom namenjenim za ponovno iskorišćenje ili odlaganje postupati na ekološki prihvatljiv način;

4) da li izvoznik otpada poseduje skladište iz kog će se vršiti izvoz otpada a čiji kapacitet odgovara količini otpada za koji se podnosi zahtev, odnosno da li posrednik ili trgovac otpadom koji su podneli zahtev za izvoz otpada poseduju ugovor o poslovnotehničkoj saradnji sa operaterom koji poseduje skladište iz kog će se vršiti izvoz otpada čiji kapacitet odgovara količini otpada za koji se podnosi zahtev;

5) da li uvoznik otpada poseduje postrojenje za tretman otpada čiji kapacitet odgovara količini i vrsti otpada za koji se podnosi zahtev i u kom će se vršiti tretman uvezenog otpada, odnosno da li posrednik ili trgovac otpadom koji su podneli zahtev za uvoz otpada poseduju ugovor o poslovnotehničkoj saradnji sa operaterom koji poseduje postrojenje za tretman otpada čiji kapacitet odgovara količini otpada za koji se podnosi zahtev i u kom će se vršiti tretman uvezenog otpada.

Dozvola za uvoz, izvoz i tranzit otpada na čije se prekogranično kretanje primenjuje kontrolni postupak propisan potvrđenim međunarodnim ugovorom, odnosno potvrda prijave za prekogranično kretanje otpada izdaje se u roku od 60 dana od dana prijema zahteva iz stava 3. ovog člana.

Uvoz, izvoz i tranzit otpada koji se obavlja u više pošiljki odobrava se za period do 12 meseci.

Prekogranično kretanje otpada koje podleže notifikacionom postupku, u skladu sa posebnim propisom odobrava se za period do 36 meseci.

Podnosilac zahteva može zatražiti dozvolu za uvoz, izvoz i tranzit, odnosno potvrdu prijave za prekogranično kretanje otpada više pošiljki u slučaju kada se radi o otpadu istih fizičko-hemijskih osobina, koji se otprema na isto odredište preko istih graničnih prelaza.

Izvoznik, odnosno uvoznik je dužan da do 31. marta tekuće godine dostavi ministarstvu podatke o izvršenom izvozu, odnosno uvozu otpada za prethodnu godinu.

Ako izvoznik ne dostavi podatke iz stava 10. ovog člana ministarstvo izvozniku zabranjuje dalji izvoz otpada sve dok izvoznik ne dostavi podatke i o zabrani obaveštava organ nadležan za poslove carine.

Ministar propisuje obrazac zahteva za izdavanje dozvole i prethodne saglasnosti, potvrdu prijave za prekogranično kretanje otpada i dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev za uvoz, izvoz, i tranzit otpada – prekogranično kretanje otpada koje podleže notifikacionom postupku.

Vlada bliže propisuje:

1) listu opasnog otpada čiji je uvoz zabranjen;

2) listu opasnog otpada koji se može uvoziti kao sekundarna sirovina;

3) listu opasnog otpada čiji je izvoz i tranzit dozvoljen;

4) listu neopasnog otpada čiji je uvoz, izvoz i tranzit dozvoljen;

5) listu neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola, sa dokumentacijom koja prati prekogranično kretanje;

6) sadržinu, izgled i uputstvo za popunjavanje obaveštenja o prekograničnom kretanju otpada;

7) sadržinu, izgled i uputstvo za popunjavanje dokumenta o prekograničnom kretanju otpada.”.

Član 32.

Posle člana 72. dodaje se član 72a, koji glasi:

„Član 72a

Dozvolom za uvoz, izvoz i tranzit otpada, odnosno potvrdom prijave za prekogranično kretanje otpada utvrđuju se uslovi za prekogranično kretanje otpada.

Dozvola, odnosno potvrda prijave za prekogranično kretanje otpada sadrži podatke o:

1) izvozniku otpada, uvozniku otpada, odnosno posredniku ili trgovcu otpadom;

2) državi polazišta, tranzita i odredišta otpada;

3) vrsti, indeksnom broju i količini otpada;

4) proizvođaču otpada;

5) prerađivaču otpada;

6) roku važenja dozvole;

7) vrsti, visini i drugim uslovima korišćenja finansijske garancije i drugog ekvivalentnog osiguranja za pokriće troškova rada;

8) proceduri za kontrolu prekograničnog kretanja otpada;

9) broju isporuka otpada;

10) vrsti prevoza (drumski, železnički, rečni);

11) nazivu graničnog prelaza.

Dozvola za prekogranično kretanje otpada menja se u roku važenja ako:

1) izvoznik/uvoznik podnese zahtev za izmenu dozvole (usled promene graničnog prelaza, promene poslovnog imena izvoznika/uvoznika, adrese sedišta izvoznika/uvoznika);

2) lice koje ima dozvolu za tranzit podnese zahtev za izmenu dozvole (usled promene poslovnog imena, promene graničnog prelaza, promene poslovnog imena izvoznika/uvoznika, adrese sedišta);

3) dođe do izmene zakona i drugih propisa.

Izmenu dozvole iz stava 3. tačka 3) ovog člana vrši nadležni organ po službenoj dužnosti.

Dozvola za prekogranično kretanje otpada oduzima se rešenjem nadležnog organa za izdavanje dozvole ako se utvrdi da lice koje ima dozvolu ne postupa u skladu sa zakonom.

Dozvola iz stava 1. ovog člana oduzima se i u slučaju kad je dozvola za skladištenje i/ili tretman, odnosno ponovno iskorišćenje otpada, koja je bila sastavni deo dokumentacije za izdavanje dozvole za prekogranično kretanje otpada, rešenjem nadležnog organa oduzeta ili je na drugi način prestala da važi.

Nadležni organ o svim oduzetim dozvolama za prekogranično kretanje otpada obaveštava bez odlaganja organ nadležan za carinske poslove.ˮ.

Član 33.

U članu 76. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Ministarstvo vodi registar nusproizvoda i registar otpada koji je prestao da bude otpad”.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, posle reči: „tranzit otpada” dodaju se zapeta i reči: „kao i potvrdama prijave za prekogranično kretanje otpada”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Posle dosadašnjeg stava 5, koji postaje stav 6, dodaje se novi stav 7, koji glasi:

„Registar nusproizvoda i registar otpada koji je prestao da bude otpad je baza podataka u kojoj se evidentiraju podaci o nusproizvodu i otpadu koji je prestao da bude otpad.”.

Dosadašnji st. 6–8. postaju st. 8–10.

Član 34.

U članu 79. st. 4. i 6. brišu se.

Posle dosadašnjeg stava 5. koji postaje stav 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Vlada propisuje vrstu, visinu, elemente, uslove i način dodele podsticajnih sredstava operaterima koji vrše ponovnu upotrebu i ponovno iskorišćenje otpada u svrhu dodele podsticajnih sredstava.”.

Član 35.

Član 82. menja se i glasi:

„Član 82.

Operater snosi troškove plaćanja administrativnih taksi, utvrđenih u skladu sa posebnim propisima, za:

1) podnošenje zahteva za izdavanje dozvole u skladu sa ovim zakonom;

2) izdavanje dozvole za upravljanje opasnim otpadom;

3) izdavanje dozvole za upravljanje neopasnim otpadom;

4) izdavanje dozvole za prekogranično kretanje otpada;

5) izdavanje potvrde za upis u registar;

6) izdavanje potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole;

7) izdavanje potvrde prijave za prekogranično kretanje otpada;

8) izdavanje izmene i dopune dozvole.

Administrativne takse prihod su budžeta Republike Srbije.”.

Član 36.

U članu 84. stav 4. reči: „odnosno gradu Beogradu” brišu se.

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Gradu Beogradu poverava se vršenje inspekcijskog nadzora nad aktivnostima sakupljanja, transporta, skladištenja, odnosno nad radom postrojenja za tretman, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada za koje nadležni organ izdaje dozvolu na osnovu ovog zakona.”.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 37.

U članu 85. posle tačke 8) dodaje se tačka 8a), koja glasi:

„8a) postupanje sa otpadom pod carinskim nadzorom, na poziv carinskih službenika;”.

Član 38.

U članu 86. stav 1. posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

„5a) naredi proizvođaču, odnosno vlasniku i/ili drugom držaocu otpada koji je pod carinskim nadzorom da izvrši klasifikaciju i pribavi dokaze o kategorizaciji otpada;”.

U tački 10) posle reči: „dozvoli” dodaju se zapeta i reči: „odnosno potvrdi prijave za prekogranično kretanje otpada”.

Posle tačke 27a) dodaju se tač. 27b) i 27v), koje glase:

„27b) zabrani skladištenje otpada koji je pod carinskim nadzorom, na mestima koja nisu tehnički opremljena za privremeno čuvanje otpada i/ili nemaju dozvolu za skladištenje, kao i ako je istekao propisani period skladištenja u skladu sa ovim zakonom;

27v) naredi vlasniku i/ili drugom držaocu otpada da predmetni otpad ukloni sa mesta koje nije tehnički opremljeno za privremeno čuvanje otpada i/ili nema dozvolu za skladištenje, kao i ako je istekao propisani period skladištenja u skladu sa ovim zakonom;”.

Tačka 50a) posle reči: „godišnji izveštaj” dodaju se reči: „popunjen u skladu sa posebnim propisom”.

Član 39.

U članu 88. stav 1. tačka 4) posle broja: „4),” dodaje se broj: „5)”.

U tački 12) posle broja: „4” dodaje se zapeta i broj: „5.”.

Posle tačke 13) dodaje se tačka 14), koja glasi:

„14) obavlja delatnost upravljanja otpadom suprotno uslovima propisanim dozvolom (član 64);”.

Član 40.

U članu 92. tačka 12) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 12) dodaju tač. 13) i 14), koje glase:

„13) ne postupa u skladu članom 85. stav 1. tačka 8a) ovog zakona;

14) ne postupa u skladu članom 86. stav 1. tač. 5a), 27a) i 27b) ovog zakona.”.

Član 41.

U nazivu člana 10. i u čl. 10–13, 18, 19, 21, 80. i 92. reč: „strategija” u određenom padežu zamenjuje se rečju: „program” u odgovarajućem padežu.

Član 42.

U članu 10, nazivu člana 11, čl. 11, 14. i 92. reč: „Nacionalni” u određenom padežu zamenjuje se rečju: „akcioni” u odgovarajućem padežu.

Član 43.

Pravna i fizička lica uskladiće svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Član 44.

Propisi koji se donose na osnovu ovog zakona doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 45.

Postupci koji su započeti pre stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po odredbama ovog zakona.

Član 46.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.


Tražite važeći propis?
Imate ovde na linku Zakon o upravljanju otpadom.