Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.10.2018.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila ("Sl. glasnik RS", br. 83/2018)


Član 1.

U Zakonu o državnoj pripadnosti i upisu plovila („Službeni glasnik RS”, br. 10/13 i 18/15), u članu 2. stav 2. posle reči: „brodove” dodaju se reči: „i plovila koja koriste specijalna i posebne jedinice policije koja imaju ugrađeno naoružanje”.

Član 2.

Posle člana 10. dodaje se član 10a koji glasi:

„Član 10a

Ime broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonom, oznaka broda unutrašnje plovidbe bez sopstvenog pogona, tehničkog plovnog objekta i nepokretne platforme, ime pomorskog broda, oznaka pomorskog tehničkog plovnog objekta, ENI broj broda unutrašnje plovidbe, IMO broj pomorskih plovila, luka upisa plovila, drugi znakovi raspoznavanja određenih tehničkim pravilima za plovila, registarski broj za identifikaciju čamca i plutajućeg objekta unutrašnje plovidbe, odnosno pomorskog plovila, koji su određeni rešenjem ministarstva, ne mogu se isticati, prepravljati i zamenjivati imenima, oznakama, ENI brojevima, IMO brojevima, odnosno registarskim brojevima za identifikaciju koji nisu određeni za ta plovila.”.

Član 3.

U članu 40. posle stava 2. dodaju se st. 3. i 4. koji glase:

„Posle upisa pomorskog broda iz stava 2. ovog člana, priznata organizacija izdaje svedočanstvo, odnosno brodske isprave za taj brod pod istim uslovima kao i nadležni organ države u čijem je upisniku brodova taj brod bio upisan, pod uslovom da razlozi zbog kojih su propisani posebni uslovi ili odobrena izuzeća i dalje važe.

Prilikom obnove, produženja važnosti svedočanstava, odnosno brodskih isprava, priznata organizacija neće zahtevati drugačije uslove od onih koji su važili u državi u čijem je upisniku brod bio upisan, ako su ti uslovi ostali nepromenjeni.”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

Član 4.

U članu 60. stav 1. posle reči: „postupak i”, reč: „zaključkom” zamenjuje se rečju: „rešenjem”.

U stavu 2. reči: „smatraće se da je odustao od podnete prijave, a”, brišu se, a posle reči: „upisnik će”, reč: „obustaviti” zamenjuje se rečju: „prekinuti”.

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Odredbe ovog člana se primenjuju i na upis jahti, čamaca i plutajućih objekata.”.

Član 5.

Član 75. menja se i glasi:

„Član 75.

Na postupak upisivanja plovila u upisnike plovila propisanih ovim zakonom primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Na postupak izdavanja javnih isprava i vođenja evidencija propisanih ovim zakonom primenjuju se odredbe zakona koji uređuje opšti upravni postupak.”.

Član 6.

U članu 77. stav 1. menja se i glasi:

„U postupku upisivanja u upisnik brodova organ koji vodi upisnik brodova donosi odluke u obliku rešenja kada odlučuje o pravu, obavezi ili pravnom interesu stranke, dok zaključkom odlučuje o pitanjima koja se odnose na upravljanje postupkom i kada ovim zakonom nije određeno da se donosi rešenje.”.

Član 7.

U članu 88. stav 3. posle reči: „odbaciće se” dodaje se reč: „rešenjem”.

Član 8.

U članu 104. stav 5. reč: „zaključak” zamenjuje se rečju: „rešenje”, a reč: „konačan” zamenjuje se rečju: „konačno”.

Član 9.

U članu 113. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Odredbe čl. 109–112. ovog zakona ne primenjuju se na:

1) teretne pomorske brodove manje od 500 BT;

2) ratne brodove i javna plovila;

3) brodove bez sopstvenog pogona, brodove koji su izgrađeni od drveta, jahte koje se koriste za rekreaciju, sport i razonodu i ribarske brodove;

4) brodove koji posle isporuke i završetka gradnje nemaju važeća svedočanstva izdata u skladu sa zakonom kojim se uređuje pomorska plovidba i međunarodnim konvencijama usvojenim od strane Međunarodne pomorske organizacije i Međunarodne organizacije rada, od strane nadležnih organa države u čiji su upisnik bili upisani;

5) brodove kojima je zabranjen ulazak u luke država članica Evropske unije u skladu sa propisima u periodu od poslednje tri godine pre podnošenja zahteva za upis u domaći upisnik pomorskih brodova;

6) brodove koji su bili zadržani zbog inspekcijske kontrole od strane lučkih vlasti u luci jedne od država potpisnica Pariskog Memoranduma o razumevanju o kontroli države luke, usvojenog 1982. godine iz razloga što ne ispunjavaju zahteve u pogledu bezbednosti, zaštite i sprečavanja zagađenja u vezi sa gradnjom i opremanjem brodova u skladu sa međunarodnim konvencijama;

7) putničke brodove na redovnim linijama u okviru Evropske unije ili redovnim međunarodnim linijama koji ne ispunjavaju zahteve utvrđene propisima o bezbednosti i standardima za putničke brodove više od jedanput u poslednje tri godine od trenutka podnošenja zahteva za upis u nacionalni upisnik pomorskih brodova.”.

Član 10.

Član 151. menja se i glasi:

„Član 151.

Ako se brod koji je bio brisan iz upisnika brodova zbog toga što je propao ili se pretpostavljalo da je propao ili ako je iz drugih razloga brisan iz upisnika ili zbog toga što je bio proglašen ratnim, odnosno pomorskim plenom ponovo upisuje u upisnik brodova, organ koji vodi upisnik će doneti rešenje o ponovnom upisu broda sa svim onim podacima i upisanim pravima iz upisnika sa kojima je ranije bio upisan, a koji su važili u času brisanja broda i o tome obavestiti vlasnika broda i sva ostala lica u čiju korist je bilo upisano neko pravo na brodu.

Brod koji je bio brisan iz domaćeg upisnika radi upisa u strani upisnik brodova, može ponovo da se upiše u domaći upisnik brodova pod uslovom da je u skladu sa propisom kojim se utvrđuje najviša dopuštena starost brodova za prvi upis u jedan od upisnika brodova.

Brod koji je bio brisan iz domaćeg upisnika brodova, radi trajnog povlačenja iz plovidbe ili radi upisa u upisnik čamaca i plutajućih objekata, može ponovo da se upiše u domaći upisnik brodova pod uslovom da je promenio namenu i da je utvrđeno da je sposoban za plovidbu u skladu sa propisom kojim su utvrđena tehnička pravila i pod uslovom da je u skladu sa propisom kojim se utvrđuje najviša dopuštena starost brodova za prvi upis u jedan od upisnika brodova.

Ponovni upis broda iz stava 2. ovog člana u domaći upisnik brodova dozvoliće organ koji vodi upisnik brodova ako su uz predlog za ponovni upis priložene isprave iz člana 107. stav 1. tač. 1)–10) ovog zakona.

Ponovni upis broda iz stava 3. ovog člana u domaći upisnik brodova dozvoliće organ koji vodi upisnik brodova ako su uz predlog za ponovni upis priložene isprave iz člana 107. stav 1. tač. 1)–8) i tačke 10) ovog zakona.”.

Član 11.

U članu 158. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, u slučaju čamca, plutajućeg objekta i drugog plovila koji su odlukom suda ili državnog organa nadležnog za upravljanje oduzetom imovinom dati na korišćenje u skladu sa zakonom kojim se uređuje oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela, upis tih plovila može se izvršiti i na zahtev korisnika kome je to plovilo dato na korišćenje.”.

Dosadašnji st. 2–4. postaju st. 3–5.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. posle reči: „promene” dodaju se reči: „ako se o tome ne vodi službena evidencija”.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

Član 12.

U članu 159. stav 1. tačka 8) tačka i zapeta zamenjuju se tačkom, a tačka 9) briše se.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Vlasnik uz zahtev za prvi upis čamca, odnosno plutajućeg objekta koji podnosi svedočanstvo o gradnji čamca ili plutajućeg objekta kao ispravu kojom se dokazuje pravo svojine na čamcu, odnosno plutajućem objektu dužan je da, pored svedočanstva o gradnji čamca, odnosno plutajućeg objekta, podnese i odgovarajući ugovor o gradnji ili ugovor o vršenju usluge gradnje i račune o kupovini odgovarajućih materijala neophodnih za gradnju čamca, odnosno plutajućeg objekta.”.

Dosadašnji st. 2–6. postaju st. 3–7.

Član 13.

U članu 166. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Uz zahtev za ponovni upis čamca, odnosno plutajućeg objekta koji je bio upisan u domaći upisnik vlasnik podnosi isprave propisane članom 159. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5) i 8).”.

Član 14.

Iznad člana 185. dodaje se naziv glave PRIVREDNI PRESTUPI i član 184a koji glase:

„PRIVREDNI PRESTUPI

Član 184a

Novčanom kaznom od 100.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za privredni prestup privredno društvo ili drugo pravno lice ako ističe, prepravlja i zamenjuje imena, oznake, ENI brojeve, IMO brojeve, registarske oznake za identifikaciju na plovilima, druge znakove raspoznavanja određenih tehničkim pravilima za plovila koji nisu dodeljeni tim plovilima (član 10a).

Novčanom kaznom od 20.000,00 do 80.000,00 dinara kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu ili privrednom društvu koje izvrši prestup iz stava 1. ovog člana.”.

Član 15.

U članu 185. stav 1. posle tačke 17) dodaje se tačka 17a) koja glasi:

„17a) ako odmah pismenim putem ne obavesti lučku kapetaniju u čiji je upisnik brod upisan o promeni ili prestanku ispunjenosti uslova iz člana 42. stava 1. i ne vrati brodsko svedočanstvo (član 42. stav 5);”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Novčanom kaznom od 50.000,00 do 300.000,00 dinara kazniće se preduzetnik koji izvrši prekršaj iz stava 1. ovog člana.”.

Član 16.

U članu 186. posle tačke 3) dodaje se tačka 4) koja glasi:

„4) istakne prepravljeno i zamenjeno ime, oznake, ENI broj, IMO broj, registarske brojeve za identifikaciju na plovilima i druge znakove raspoznavanja određene tehničkim pravilima za plovila koji nisu dodeljeni tim plovilima (član 10a).”.

Član 17.

Član 187. menja se i glasi:

„Član 187.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 80.000,00 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1) upravlja brodom na kome je istaknuto prepravljeno i zamenjeno ime, oznaka, ENI broj, IMO broj, registarski broj za identifikaciju na plovilima i drugi znakovi raspoznavanja određeni tehničkim pravilima za plovila koji nisu određena tim plovilima (član 10a);

2) na plovilu nema istaknuto ime ili oznaku (član 12. st. 1. i 2);

3) na čamcu, odnosno plutajućem objektu nema istaknut registarski broj za identifikaciju (član 12. stav 3);

4) ne prijavi nadležnoj lučkoj kapetaniji svaku promenu podataka koji se unose u upisnik (član 158. stav 5).”.

Član 18.

Ministarstvo će Evropskoj komisiji dostavljati kratki godišnji izveštaj koji sadrži statističke podatke o prenosu upisa brodova iz upisnika država članica Evropske unije u domaći upisnik i poteškoćama koje se pojave u vezi sa sprovođenjem tih upisa.

Član 19.

U članu 42. stav 6, članu 43. stav 2, članu 56. stav 2, članu 83. stav 8, članu 87. stav 7, članu 144. stav 2, članu 146. stav 6. i članu 152. reč: „shodno” briše se.

Član 20.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print