Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.12.2016.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)


Na osnovu člana 141. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon i 5/15) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje Projektom istraživanje i razvoj u javnom sektoru

Član 1.

U Odluci o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje Projektom istraživanje i razvoj u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 51/10, 72/13, 24/14 i 65/14), u nazivu odluke reči: „PROJEKTOM ISTRAŽIVANjE I RAZVOJ U JAVNOM SEKTORU” zamenjuju se rečima: „PROJEKTIMA U JAVNOM SEKTORU”.

Član 2.

U članu 1. reči: „za upravljanje Projektom istraživanje i razvoj u javnom sektoru” zamenjuju se rečima: „Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru”.

Posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Društvo upravlja i drugim projektima u javnom sektoru, koji se Društvu poveravaju međunarodnim ugovorom, zakonom, aktom osnivača ili ugovorom zaključenim sa korisnicima javnih sredstava.”

Član 3.

Član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Društvo obavlja svoju delatnost na neodređeno vreme.”

Član 4.

Član 4. menja se i glasi:

„Član 4.

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom: Društvo s ograničenom odgovornošću „Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru” Beograd.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: „JUP” d.o.o. Beograd”.

Član 5.

U članu 8. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„U obavljanju delatnosti iz člana 1. stav 2. ove odluke, Društvo obavlja poslove pružanja usluga konsaltinga, menadžmenta i stručnog nadzora, kao i svih drugih usluga u vezi sa upravljanjem projektima u javnom sektoru, koji su mu povereni međunarodnim ugovorom, zakonom, aktom osnivača ili ugovorom kojim se uređuje način realizacije svakog projekta, prava i obaveze ugovornih strana u realizaciji, finansiranje projekata, rokovi za realizaciju, način izveštavanja, javne nabavke koje je potrebno sprovesti i način njihove realizacije i drugi potrebni elementi.”

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 6.

U članu 15. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Direktor se imenuje na period od pet godina i može biti ponovo imenovan”.

Član 7.

Član 25. menja se i glasi:

„Član 25.

Društvo prestaje u slučajevima predviđenim zakonom kojim se uređuje osnivanje i prestanak privrednih društava.”

Član 8.

Član 26. briše se.

Član 9.

Lice koje obavlja dužnost direktora Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje Projektom istraživanje i razvoj u javnom sektoru na osnovu akta o imenovanju donetog u skladu sa Odlukom o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje Projektom istraživanje i razvoj u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 51/10, 72/13, 24/14 i 65/14), nastavlja da obavlja tu dužnost u skladu sa ovom odlukom.

Član 10.

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print