Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
15.08.2016.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL ADMINISTRATOR RAČUNARSKIH MREŽA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2016)


Na osnovu člana 101. stav 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US), i člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 68/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil administrator računarskih mreža

Član 1.

U Pravilniku o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil administrator računarskih mreža („Prosvetni glasnik”, br. 17/06, 23/07, 2/09, 3/10 i 2/12 i „Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 14/15), u delu: „NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA”, odeljak: „I. CILJEVI I OČEKIVANI ISHODI STRUČNOG OBRAZOVANjA”, u tabeli: „OČEKIVANI ISHODI STRUČNOG OBRAZOVANjA”, kolona: „znanja”, alineja dvanaesta, reči: „razlikuje vrstama alatima” zamenjuju se rečima: „o različitim vrstama alata”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”, a primenjivaće se od školske 2016/2017. godine.

 ❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print