Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.12.2021.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)


Član 1.

U Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS”, br. 113/17, 50/18, 46/21 – US, 51/21 – US, 53/21 – US i 66/21), u članu 11. stav 1. posle tačke 3) dodaju se tač. 3a) i 3b) koje glase:

„3a) pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta;

3b) jednokratna pomoć za rođenje drugog i trećeg deteta;”.

Član 2.

U članu 23. stav 1. menja se i glasi:

„Roditeljski dodatak za prvo dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije utvrđuje se u visini od 300.000,00 dinara i isplaćuje se jednokratno.”.

Član 3.

Posle člana 25. dodaju se Odeljak 3a i čl. 25a, 25b, 25v i 25g i Odeljak 3b i član 25d koji glase:

„3a Pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta

Član 25a

Pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta može ostvariti majka za dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije pod uslovom da je državljanin Republike Srbije i da ima prebivalište u Republici Srbiji.

Pravo iz stava 1. ovog člana pod uslovima utvrđenim zakonom kojim se uređuju osnove svojinskopravnih odnosa može ostvariti i majka koja je strani državljanin i ima status stalno nastanjenog stranca, ako je dete rođeno na teritoriji Republike Srbije i/ili je državljanin Republike Srbije.

Izuzetno, od st. 1. i 2. ovog člana, u slučaju smrti majke deteta, pravo može ostvariti otac deteta.

Pravo iz st. 1. i 2. ovog člana ostvaruje majka koja neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, čija deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje, i koja nije potpuno lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja.

Pravo iz st. 1. i 2. ovog člana, izuzetno, priznaje se i ukoliko je dete prethodnog reda rođenja smešteno u ustanovu zbog potrebe kontinuirane zdravstvene zaštite i nege, a po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za finansijsku podršku porodici sa decom.

Pravo iz st. 1. i 2. ovog člana može ostvariti majka novorođenog deteta pod uslovom da prvi put stiče u svojinu porodično-stambenu zgradu ili stan na teritoriji Republike Srbije.

Zahtev za ostvarivanje prava iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, u roku od godinu dana od dana rođenja deteta.

Član 25b

Pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta može ostvariti majka novorođenog deteta do iznosa koji utvrđuje Vlada.

Pravo iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu dokaza o potrebnim sredstvima za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana i procene vrednosti porodično-stambene zgrade ili stana od strane nadležnog poreskog organa i nadležnog organa za geodetske poslove.

Član 25v

O pravu iz člana 25a ovog zakona odlučuje Komisija za dodelu novčanih sredstava za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta (u daljem tekstu: Komisija).

Odluka Komisije je konačna u upravnom postupku.

Članove Komisije imenuje Vlada, a čine je predstavnici organa državne uprave nadležnih za socijalna pitanja, brigu o porodici i demografiju, poslove finansija, privrede, građevinarstva, brige o selu i Republičkog geodetskog zavoda.

Predsednik Komisije je ministar nadležan za socijalna pitanja.

Stručnu i administrativno-tehničku potporu Komisiji pruža ministarstvo nadležno za socijalna pitanja.

Vlada utvrđuje bliže uslove i način ostvarivanja prava iz člana 25a ovog zakona, kriterijume za određivanje visine sredstava, potrebnu dokumentaciju, način isplate i kontrolu namenskog korišćenja sredstava i druga pitanja koja su od značaja za ostvarivanje prava.

Član 25g

Nepokretnost ili srazmerni deo nepokretnosti izgrađene ili kupljene sredstvima dodeljenim u skladu sa čl. 25a–25v ovog zakona predstavlja posebnu imovinu majke.

Nepokretnost izgrađena ili kupljena sredstvima dodeljenim u skladu sa čl. 25a–25v ovog zakona ne može se otuđiti u periodu od pet godina od kupovine, odnosno izgradnje, bez saglasnosti organa starateljstva nadležnog da štiti prava i interese dece.

3b Jednokratna pomoć za rođenje drugog i trećeg deteta

Član 25d

Pravo na jednokratnu pomoć u visini od 100.000,00 dinara može ostvariti majka koja je ostvarila pravo na roditeljski dodatak za drugo, odnosno treće dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije.

Otac deteta, može ostvariti pravo iz stava 1. ovog člana ukoliko ispunjava uslove za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak za drugo, odnosno treće dete utvrđene u članu 22. stav 9. ovog zakona.

Zahtev za ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana, podnosi se istovremeno sa zahtevom za roditeljski dodatak za drugo, odnosno treće dete.

Isplata prava iz stava 1. ovog člana vrši se istovremeno sa isplatom prve rate roditeljskog dodatka za drugo, odnosno treće dete.

Iznos prava iz stava 1. ovog člana usklađuje se 1. januara i 1. jula, počev od jula 2022. godine, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci, a njihov nominalni iznos utvrđuje rešenjem ministar nadležan za finansijsku podršku porodici sa decom.”.

Član 4.

Pravo na roditeljski dodatak za decu rođenu pre stupanja na snagu ovog zakona, ostvarivaće se u skladu sa propisom koji je bio na snazi u vreme rođenja deteta.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2022. godine.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print