Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.12.2016.

UREDBA O IZMENI UREDBE O STRATEŠKOM PARTNERSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)


Na osnovu člana 35. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 46/15, 112/15 i 20/16 – autentično tumačenje) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

UREDBU
o izmeni Uredbe o strateškom partnerstvu

Član 1.

U Uredbi o strateškom partnerstvu („Službeni glasnik RS”, br. 129/14, 75/15 i 16/16), u članu 22. stav 1. reči: „90 dana” zamenjuju se rečima: „120 dana”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print