Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
18.07.2018.

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)


Na osnovu člana 48. stav 4. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RSˮ, br. 31/11, 112/15 i 108/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

UREDBU
o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije

Član 1.

U Uredbi o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije („Službeni glasnik RSˮ, broj 42/17), u članu 2. stav 1. posle tačke b) dodaje se nova tačka v), koja glasi:

„v) „potencijalni sticalacˮ je lice koje je dostavilo pismo o zainteresovanosti ili sličan dokument, sa izraženom namerom za sticanje akcija određene banke u vlasništvu Republike Srbije, a koje, po sopstvenoj proceni, poseduje adekvatno finansijsko stanje i dobru poslovnu reputaciju;ˮ.

Dosadašnja tač. v)–j) postaje tač. g)–k).

Član 2.

U članu 3. stav 2. posle tačke b) dodaje se nova tačka v), koja glasi:

„v) podrži inicijativu, preko predstavnika Republike Srbije u upravljačkim organima određene banke, a u cilju pribavljanja najmanje indikativne ponude za sticanje akcija te banke u vlasništvu Republike Srbije, da potencijalnom sticaocu bude omogućeno da se upozna sa stanjem poslovanja banke; i/ili ˮ.

U dosadašnjoj tački v), koja postaje tačka g), ispred reči: „izveštajˮ dodaje se reč: „pribavi”.

Član 3.

Član 6. menja se i glasi:

„Član 6.

Vlada, na obrazloženi predlog Ministarstva, može doneti odluku o prodaji akcija na način predviđen u članu 5. stav 1. tačka 1) ove uredbe pod uslovima definisanim čl. 7–53. ove uredbe.

Vlada, na obrazloženi predlog Ministarstva, može doneti odluku o prodaji akcija na način predviđen u članu 5. stav 1. tač. 2) i 3) ove uredbe pod sledećim uslovima:

a) da je Ministarstvo, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade, objavilo informaciju, u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, kao i na internet stranici Ministarstva, da započinje sa istraživanjem tržišta, u skladu sa članom 84b Zakona, koje će trajati najmanje 120 dana od dana objavljivanja informacije; ili

b) da je potencijalni sticalac, na osnovu dostavljenog pisma o zainteresovanosti ili sličnog dokumenta, izrazio ozbiljnu spremnost za preuzimanje ili kupovinu akcija na regulisanom tržištu ili multilateralnoj trgovačkoj platformi, kao i da je, nakon upoznavanja sa stanjem poslovanja banke, dostavio ponudu sa cenom koja je viša od cene regulisane propisima koji uređuju uslove i postupak za preuzimanje akcionarskih društava, odnosno Zakonom;

v) da je pribavljen izveštaj o proceni vrednosti kapitala banke, sačinjen na zahtev Ministarstva, koji ne može biti stariji od 90 dana u odnosu na datum donošenja odluke Vlade o prodaji akcija;

g) da je potencijalni sticalac pribavio odgovarajuću prethodnu saglasnost Narodne banke Srbije i ostale odgovarajuće saglasnosti i/ili dozvole nadležnih organa i ispunio ostale uslove predviđene pozitivnim propisima za realizaciju predmetne transakcije.

Izveštaj iz stava 2. tačka v) ovog člana može biti sačinjen samo od društva za reviziju koje se nalazi na listi Narodne banke Srbije društava za reviziju ovlašćenih za reviziju finansijskih izveštaja banaka i koje, u tri kalendarske godine koje prethode datumu na koji se vrši procena vrednosti kapitala, nije vršilo reviziju finansijskih izveštaja banke, niti pružalo banci druge usluge koje predstavljaju sukob interesa, u skladu sa pozitivnim propisima i najboljom međunarodnom praksom.ˮ.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print