Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
23.09.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI FIZIČKIH LICA ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)


Na osnovu člana 12. st. 3. i 9. i člana 45. stav 2. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik RS”, broj 20/15),
Ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja

Član 1.

U Pravilniku o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja („Službeni glasnik RS”, broj 25/16), član 2. stav 3. tačka 1) menja se i glasi:

„1) u radnom odnosu, odnosno drugom vidu radnog angažovanja doktora medicine – specijalistu oftalmologije, i doktora medicine – specijalistu psihijatrije, odnosno neuropsihijatrije;”.

Član 2.

U članu 3. tač. 3) i 4) menjaju se i glase:

,,3) klinički pregled fizičkog lica koji obavlja tim zdravstvenih radnika i saradnika (u daljem tekstu: tim), koga čine doktor medicine – specijalista medicine rada, doktor medicine – specijalista oftalmologije i doktor medicine – specijalista psihijatrije, odnosno neuropsihijatrije;

4) po potrebi, dodatne dijagnostičke procedure i druge preglede.”.

Član 3.

Član 4. menja se i glasi:

„Član 4.

Klinički pregled iz člana 3. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika sastoji se iz:

1) lekarskog pregleda;

2) laboratorijskih analiza – testiranje na psihoaktivne supstance (po indikaciji specijaliste medicine rada ili psihijatra / neuropsihijatra);

3) ispitivanja čula sluha (tonalna liminarna audiometrija) i vestibularne funkcije (ortostatski i dinamostatski testovi);

4) pregleda doktora medicine – specijaliste oftalmologije: anamneza, spoljašnji pregled oka i adneksa oka i ispitivanje oštrine vida na daljinu i blizinu;

5) pregleda doktora medicine – specijaliste psihijatrije, odnosno, neuropsihijatrije: anamneza, psihički status, ispitivanje funkcija govora i pisanja, psihološki intervju i procena osobina ličnosti.”.

Član 4.

U članu 6. stav 2. tačka 1) podtačka (2) menja se i glasi:

,,(2) sklonost stanjima panike i fobije, koja utiču na bezbedno rukovanje oružjem,”.

Podtač. (8) i (9) menjaju se i glase:

„(8) bolesti i poremećaji spavanja (narkolepsija i katalepsija) ukoliko su otporni na lečenje,

(9) afektivni poremećaji (poremećaji raspoloženja), koji utiču na bezbedno rukovanje oružjem,”.

Podtačka (13) menja se i glasi:

„(13) trauma glave i nervnog sistema sa trajnim neurološkim i psihičkim posledicama, koje utiču na bezbedno rukovanje oružjem.”.

Posle podtačke (15) dodaje se podtačka (16) koja glasi:

„(16) izraziti ispadi u kognitivnom funkcionisanju (pamćenje, pažnja, koncentracija).”.

Tačka 2) briše se.

Tačka 4) podtačka (1) menja se i glasi:

,,(1) obostrano oštećenje sluha, ukoliko je gubitak sluha veći od 40 dB (decibela) na frekvencijama 500, 1000, 2000 i 4000 Hz (Herca), sa ili bez odgovarajućeg slušnog amplifikatora.”.

Podtačka (2) menja se i glasi:

,,(2) u slučaju da je stanje sluha na jednom uvu potpuno uredno, oštećenje sluha na drugom uvu ne sme biti veće od 50 decibela na frekvencijama 500, 1000, 2000 i 4000 Hz (Herca), sa ili bez odgovarajućeg slušnog amplifikatora.”

Tačka 5) menja se i glasi:

,,5) bolesti i stanja respiratornog sistema koja mogu izazvati tešku respiratornu ili kardiorespiratornu insuficijenciju i koja utiču na bezbedno rukovanje oružjem;’’.

Tačka 7) menja se i glasi:

,,7) bolesti i stanja endokrinog sistema teškog oblika, koja utiču na bezbedno rukovanje oružjem;”.

Član 5.

U članu 8. stav 4. menja se i glasi:

„Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti iz stava 1. ovog člana, zavisno od ocene zdravstvene sposobnosti iz člana 7. ovog pravilnika, izdaje se sa rokom važenja do pet godina.”

Član 6.

U članu 10. st. 2. i 3. menjaju se i glase:

„(2) Drugostepena lekarska komisija sastoji se od predsednika komisije, zamenika predsednika, tri člana komisije i njihovih zamenika. Predsednik i zamenik predsednika komisije je doktor medicine – specijalista medicine rada. Članovi i zamenici članova komisije su doktor medicine – specijalista oftalmologije i doktor medicine – specijalista psihijatrije, odnosno neuropsihijatrije.

(3) Predsednik, zamenik predsednika komisije, članovi i zamenici članova drugostepene lekarske komisije ne mogu biti doktori medicine koji su učestvovali u prvostepenoj oceni zdravstvene sposobnosti fizičkog lica po čijem se prigovoru rešava.”.

Član 7.

Zdravstveni karton o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja (Obrazac 2.), koji je odštampan uz Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja („Službeni glasnik RS”, broj 25/16), zamenjuje se Zdravstvenim kartonom o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja (Obrazac 2.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja (Obrazac 3.), koje je odštampano uz Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja („Službeni glasnik RS”, broj 25/16), zamenjuje se Uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja (Obrazac 3.), koje je odštampano uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print