Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
14.05.2021.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnivanju Muzeja žrtava genocida
("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)


Član 1.

U Zakonu o osnivanju Muzeja žrtava genocida („Službeni glasnik RS”, br. 49/92, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05) u članu 1. stav 1. reč: „Kragujevcu” zamenjuje se rečju: „Beogradu”.

Član 2.

U članu 5. reči: „o kulturnim dobrima” zamenjuju se rečima: „kojima se uređuje oblast kulture, zaštite kulturnih dobara i muzejske delatnosti”.

Član 3.

U članu 8. stav 2. reči: „na vreme od četiri godine” zamenjuju se rečima: „u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast kulture”.

Član 4.

U članu 10. stav 1. zapeta i reči: „od kojih su dva iz reda zaposlenih u Muzeju”, brišu se.

U stavu 2. reči: „na vreme od četiri godine”, zamenjuju se rečima: „u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast kulture”.

Član 5.

U članu 11. stav 2. briše se.

Član 6.

U članu 13. stav 2. reči: „na vreme od dve godine” zamenjuju se rečima: „u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast kulture”.

Član 7.

U članu 16. reči: „Ministarstvo kulture” zamenjuju se rečima: „ministarstvo nadležno za oblast kulture”.

Član 8.

Direktor muzeja će podneti prijavu promene sedišta muzeja u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Statut muzeja će se uskladiti sa ovim zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print