Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.03.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O VRSTAMA POSEBNIH USLUGA DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA, IZNOSU TROŠKOVA ZA POSEBNE USLUGE I NAČINU EVIDENTIRANJA PRIHODA PO OSNOVU NAPLAĆENIH KONZULARNIH TAKSI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)


Na osnovu člana 11. stav 4. Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03 – ispravka, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13, 83/15 i 112/15),
Ministar spoljnih poslova donosi

UREDBU
o izmenama i dopuni Pravilnika o vrstama posebnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih konzularnih taksi

Član 1.

U Pravilniku o vrstama posebnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih konzularnih taksi (,,Službeni glasnik RS”, br. 102/10 i 89/13), u članu 8. stav 1. menja se i glasi:

„Plaćanje troškova za posebne usluge vrši se u dinarima i u devizama propisanim odlukom kojom se određuju vrste deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize (u daljem tekstu: Odluka).”

Član 2.

U članu 10. tačka 2) podtačka (3) reči: „elektronska obrada podataka za biometrijske pasoše, lične karte i druga lična dokumenta sa štampanjem potvrde, unošenje u propisane evidencije i njihovo prosleđivanje” zamenjuju se rečima: „elektronsko štampanje zahteva i potvrde za prijem zahteva i uručenje za biometrijske pasoše i druga lična dokumenta, njihovo skeniranje i prosleđivanje”.

Posle podtačke (3) dodaje se podtačka (3a), koja glasi:

„(3a) uzimanje biometrijskih podataka (fotografisanje, uzimanje otisaka prstiju, potpis), evidentiranje zahteva, unošenje podataka u elektronske evidencije, skeniranje dokumentacije i elektronsko prosleđivanje

EUR 18
AUD 27
CAD 26
DKK 135
JPY 2.231
NOK 167
SEK 166
CHF 20
GBP 14
USD 20

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print