Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
24.12.2019.

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA
("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)


Član 1.

U Zakonu o prekršajima („Službeni glasnik RS”, br. 65/13, 13/16 i 98/16 – US) u članu 52. stav 1. tačka 12) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 13) koja glasi:

„13) zabrana učestvovanja u postupcima javnih nabavki.”.

Član 2.

Posle člana 66. dodaju se naziv člana i član 66a koji glase:

„Zabrana učestvovanja u postupcima javnih nabavki

Član 66a

Zabrana učestvovanja u postupcima javnih nabavki sastoji se u privremenoj zabrani učiniocu prekršaja da učestvuje u postupcima javnih nabavki.

Zaštitna mera iz stava 1. ovog člana može trajati do dve godine računajući od pravnosnažnosti presude.”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. jula 2020. godine.Zakon o prekršajima


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print