Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
06.10.2017.

ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK KOPAONIK” SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU, KOPAONIK SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)


Na osnovu člana 5. stav 1, a u vezi sa članom 79. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni i dopunama Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik” sa potpunom odgovornošću, Kopaonik sa Zakonom o javnim preduzećima

Član 1.

U Odluci o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik” sa potpunom odgovornošću, Kopaonik sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 100/16), u članu 25. posle tačke 11) dodaje se tačka 11a) koja glasi:

„11a) bira izvršne direktore;”.

Član 2.

Posle člana 25. dodaju se naziv iznad člana i član 25a koji glase:

„Izvršni direktor

Član 25a

Za izvršnog direktora bira se lice koje ispunjava uslove predviđene zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i Statutom Javnog preduzeća.

Broj izvršnih direktora utvrđuje se Statutom, a ne može ih biti više od sedam.

Izvršni direktor mora biti u radnom odnosu u Javnom preduzeću.

Izvršni direktor odgovara za svoj rad direktoru i obavlja poslove u okviru ovlašćenja koja mu je odredio direktor u skladu sa Statutom i pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Javnom preduzeću.

Izvršni direktor ne može imati zamenika.”

Član 3.

U članu 34. tačka 1) menja se i glasi:

„1) radne biografije članova Nadzornog odbora, direktora i izvršnih direktora;”.

Član 4.

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print