Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
06.06.2018.

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 43/2018)


Na osnovu člana 10. stav 7. Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 18/16, 108/16 i 113/17)

Vlada donosi

UREDBU
o izmenama i dopunama Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru

Član 1.

U Uredbi o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 81/17 i 6/18), u Katalogu radnih mesta:

1) U delu Katalog radnih mesta pratećih i pomoćno–tehničkih poslova, u odeljku Pravni, kadrovski i administrativni poslovi vrše se sledeće izmene i dopune:

U pododeljku: „Rukovodilac pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova” u koloni opšti/tipični opis posla, u alineji prvoj, posle reči: „organizuje” dodaje se reč: „rukovodi,”;

U pododeljku: „Pravni saradnik” u koloni opšti/tipični opis posla, u alineji šestoj, posle reči: „dosijea”, reči: „zaposlenih i angažovanih lica” brišu se;

U pododeljku: „Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove” u koloni opšti/tipični opis, posle alineje četvrte, dodaju se nove al. peta i šesta, koje glase:

„– izrada mesečnih i periodičnih statističkih i drugih izveštaja iz delokruga svog rada;

– vrši administrativno–tehničke poslove vezano za unos i obradu podataka;”

Dosadašnje al. peta do četrnaesta postaju al. sedma do šesnaesta.

U dosadašnjoj alineji petoj, koja postaje alineja sedma, posle reči: „dosijea” reči: „zaposlenih i angažovanih lica” brišu se.

U pododeljku: „Tehnički sekretar” u koloni stručna sprema/obrazovanje, posle alineje prve dodaje se reč: „izuzetno:” i alineja druga, koja glasi:

„– osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.”

2) U odeljku Finansijski i računovodstveni poslovi vrše se sledeće izmene i dopune:

U pododeljku: „Rukovodilac finansijsko–računovodstvenih poslova” u koloni opšti/tipični opis posla u alineji trećoj, posle reči: „koordinira”, dodaju se reči: „vođenje poslovnih knjiga,”; u alineji desetoj posle reči: „izradom”, dodaju se reči: „finansijskih izveštaja (periodičnih i godišnjih) i godišnjeg izveštaja o poslovanju”; a reči: „završnog računa” obeležavaju se interpunkcijskim znakom zagrade; posle alineje jedanaeste dodaje se nova alineja dvanaesta, koja glasi:

„– organizuje čuvanje računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja.”;

U pododeljku: „Finansijsko–računovodstveni analitičar” u koloni opšti/tipični opis posla, u alineji sedmoj, posle reči: „akte”, dodaje se reč: „dokumenta”; posle alineje devete dodaju se nove al. deseta do dvanaesta, koje glase:

„– učestvuje u pripremi i izradi finansijskih izveštaja (periodičnih i godišnjih) i godišnjeg izveštaja o poslovanju (završnog računa);

– kontroliše transakcije računa prihoda i rashoda, računa finansijskih sredstava i obaveza i računa i finansiranja;

– obezbeđuje primenu zakona iz oblasti svog rada;”.

Dosadašnje al. deseta i jedanaesta postaju al. trinaesta i četrnaesta.

U pododeljku: „Diplomirani ekonomista za finansijsko–računovodstvene poslove” u koloni opšti/tipičan opis posle alineje sedme, dodaju se al. osma do jedanaesta, koje glase:

„– izrađuje planove i programe razvoja i analize iz delokruga svog rada;

– priprema izveštaje iz oblasti rada;

– prati usklađivanje plana rada i finansijskih planova;

– učestvuje u pripremi i izradi finansijskih izveštaja (periodičnih i godišnjih) i godišnjeg izveštaja o poslovanju (završnog računa);”

Dosadašnje al. osma do trinaesta postaju al. dvanaesta do sedamnaesta.

U pododeljku: „Šef računovodstva” u koloni opšti/tipični opis posla dodaju se nove al. prva i druga, koje glase:

„– priprema opšti akt o organizaciji računovodstva i stara se o uvođenju i funkcionisanju računovodstvenog softvera za vođenje poslovnih knjiga;

– izrađuje finansijske izveštaje (periodične i godišnje) i godišnji izveštaj o poslovanju (završni račun);”.

Dosadašnje al. prva do osamnaesta postaju al. treća do dvadeseta.

U pododeljku; „Referent za finansijsko–računovodstvene poslove” kolona opšti/tipični opis posla menja se i glasi:

Opšti/tipični opis posla

– vrši prijem, kontrolu, grupisanje i knjiženje ulazne i izlazne dokumentacije i daje nalog za finansijsko zaduživanje;

– vrši usaglašavanje sa glavnom knjigom svih konta za obračun zarada, naknada zarada i druga primanja;

– vrši obračun zarada i ostalih isplata;

– izdaje potvrde o visini zarada;

– vrši fakturisanje usluga;

– vodi knjigu izlaznih faktura i drugih evidencija;

– vodi propisane elektronske evidencije i obavlja elektronska plaćanja;

– kontroliše evidentiranje poslovnih promena u poslovnim knjigama i evidencijama;

– prati i usaglašava stanje knjiga osnovnih sredstava i glavne knjige;

– prati izmirivanje poreskih obaveza;

– učestvuje u izradi obračuna poreza na dodatu vrednost;

– izrađuje mesečne izveštaje iz delogruga svog rada i odgovoran je za njihovu tačnost;

– ažurira podatke u odgovarajućim bazama;

– pruža podršku u izradi finansijskih izveštaja (periodičnih i godišnjih) i godišnjeg izveštaja o poslovanju;

– vrši računsku i logičku kontrolu mesečnih izveštaja, obrađuje podatke i izrađuje statističke tabele.


U pododeljku: „Blagajnik” u koloni opšti/tipični opis posla u alineji šestoj reči: „devizna” u odgovarajućem padežu brišu se.

3) U odeljku Poslovi javnih nabavki i komercijale vrše se sledeće izmene i dopune:

U pododeljku: „Rukovodilac poslova javnih nabavki” u koloni opšti/tipični opis posla u alineji prvoj posle reči: „organizuje” dodaje se reč: „rukovodi,”.

U pododeljku: „Komercijalista” u koloni opšti/tipični opis posla alineja četvrta briše se i dodaje se nova alineja prva, koja glasi:

„– kontaktira sa dobavljačima i kupcima i ugovara prodaju i nabavku za potrebe rada;”.

Dosadašnje al. prva, druga, treća i peta postaju al. druga, treća, četvrta i peta.

U pododeljku: „Magacioner/Ekonom” u koloni stručna sprema/obrazovanje posle alineje prve dodaje se reč: „izuzetno:” i nova alineja druga, koja glasi:

„– osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.”

4) U odeljku Poslovi informacionih sistema i tehnologija, vrše se sledeće izmene i dopune:

U pododeljku: „Rukovodilac poslova telekomunikacionih sistema” u koloni opšti/tipični opis posla u alineji prvoj posle reči: „organizuje” dodaju se reči:

„rukovodi, prati,”.

U pododeljku „Rukovodilac poslova informacionih sistema i tehnologija” u koloni opšti/tipični opis posla u alineji prvoj posle reči: „organizuje” dodaju se reči: „ rukovodi, prati,”.

5) U odeljku Poslovi investicionog i tehničkog održavanja, bezbednosti i zaštite vrše se sledeće izmene i dopune:

U pododeljku: „Rukovodilac poslova investicionog i tehničkog održavanja” u koloni naziv radnog mesta reč: „i” zamenjuje se interpunkcijskim znakom „/”, a u koloni opšti/tipični opis posla u alineji prvoj, posle reči: „organizuje” dodaje se interpunkcijski znak zapeta i reč: „rukovodi”.

U pododeljku: „Inženjer investicionog i tehničkog održavanja i održavanja uređaja i opreme” menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

INŽENjER/ORGANIZATOR INVESTICIONOG/TEHNIČKOG ODRŽAVANjA/ODRŽAVANjA UREĐAJA I OPREME

– Inženjer investicionog/tehničkog održavanja/održavanja uređaja i opreme

– Organizator investicionog/tehničkog održavanja/održavanja uređaja i opreme

Opšti/tipični opis posla

– vrši obilazak, snima i evidentira stanje postojećih objekata i instalacija tehničkih sistema i priprema predlog radova;

– organizuje i usmerava izradu tehničke dokumentacije;

– organizuje i prati izvođenje radova i popravki na tekućem održavanju objekta;

– priprema predloge planova investicionog održavanja;

– priprema tehničku dokumentaciju za redovan rad i održavanje objekta, opreme i instalacije;

– organizuje pripremu i priprema metrološku, naučnu i stručnu dokumentaciju;

– priprema tehničke specifikacije za nabavke;

– analizira zahteve, definiše projektne zadatke i projektuje ili priprema mere u vezi sa investicionim održavanjem;

– sprovodi stručne analize i predlaže mere za razvoj delatnosti;

– obavlja stručnu analizu i izrađuje izveštaje;

– prati funkcionisanje složenih uređaja i opreme i podešava ih tokom dnevnog rada;

– rukuje automatizovanim kompleksnim tehničkim sistemima i podešava ih tokom redovnog – dnevnog rada;

– vodi grupu radnika sa kojom zajednički radi na upravljanju, rukovanju ili održavanju tehničkih sistema;

– održava ažurnom bazu tehničke dokumentacije o objektima, opremi i instalaciji;

– analizira parametre rada i obavlja dijagnozu uzroka kvarova;

– predlaže procedure za preventivno i redovno održavanje, kao i za otklanjanje kompleksnih kvarova;

– obavlja stručne poslove održavanja;

– obavlja kontrolu redovnog rada tehničkih sistema i kontrolu aktivnosti održavanja;

– priprema predloge tehničkih specifikacija, kalkulacija, procedura, algoritama, dokumenata, izveštaja na osnovu definisanog projektnog zadatka;

– trebuje i razdužuje materijal, alat neispravne – demontirane delove i dokumentaciju;

– priprema zbirne izveštaje na osnovu pojedinačnih evidencija.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– položen odgovarajući stručni ispit iz oblasti rada, u skladu sa zakonom.

– znanje rada na računaru.


U pododeljku: „Tehničar investicionog i tehničkog održavanja i održavanja uređaja i opreme”, reč: „i” zamenjuje se interpunkcijskim znakom „/”, a u koloni stručna sprema/obrazovanje ispred reči: „srednje” dodaje se reč: „najmanje”.

U pododeljku: „Domar/Majstor održavanja” u koloni opšti/tipični opis posla u alineji prvoj posle reči: „sredstava” dodaju se reči: „prema planu održavanja”, a alineja osma briše se. U koloni stručna sprema/obrazovanje posle reči: „srednje obrazovanje” dodaje se reč: „izuzetno:” i nova alineja druga, koja glasi:

„– osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.”

U pododeljku: „Službenik za zaštitu životne sredine” u koloni stručna sprema/obrazovanje dodaje se reč: „ili” i nove al. treća i četvrta, koje glase:

„– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.”

U pododeljku: „Rukovodilac poslova bezbednosti, odbrane i vanrednih situacija” u koloni opšti/tipični opis posla u alineji prvoj posle reči: „organizuje” dodaje se reč: „ rukovodi,” ;

U pododeljku: „Rukovodilac poslova zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu” u koloni opšti/tipični opis posla, dodaje se nova alineja prva, koja glasi:

„– organizuje, rukovodi, koordinira i prati izvršenje svih poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;”

Dosadašnje al. prva do dvanaesta postaju al. druga do trinaesta.

U pododeljku: „Službenik za poslove odbrane, zaštite i bezbednosti” u koloni opšti/tipični opis posla u alineji petoj, posle reči: „organizuje” dodaju se reči: „i sprovodi”.

U pododeljku: „Službenik za poslove zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu”, u koloni opšti/tipični opis posla dodaju se nove al. prva i druga, koje glase:

„– organizuje i sprovodi obuku zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;

– sprovodi postupak procene rizika;”

Dosadašnje al. prva do deveta postaju al. treća do jedanaesta.

Pododeljak: „Referent za zaštitu, bezbednost i zdravlje na radu” menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

REFERENT ZA ZAŠTITU, BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU/REFERENT ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Opšti/tipični opis posla

– prikuplja potrebnu dokumentaciju za izradu akata o proceni rizika i sprovodi postupak procene rizika;

– prikuplja podatke za analizu stepena trenutne eksponiranosti bezbednosnim rizicima;

– prikuplja podatke i potrebnu dokumentaciju za izradu opštih i pojedinačnih akta iz oblasti zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu/zaštite od požara;

– prati i kontroliše sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu/zaštitu od požara;

– prati stanje i vodi evidenciju o povredama na radu i profesionalnim oboljenjima;

– sprovodi mere za blagovremeno otklanjanje utvrđenih nedostataka, iz delokruga svog rada;

– kontroliše prohodnost protivpožarnih puteva i evakuacionih pravaca;

– učestvuje u izradi izveštaja u vezi sa vanrednim događajima iz oblasti zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu/zaštite od požara;

– pruža podršku u organizovanju obuke iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu/zaštite od požara.

Stručna sprema/obrazovanje

– najmanje srednje obrazovanje.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– položen odgovarajući stručni ispit iz oblasti rada, u skladu sa zakonom.


Pododeljak: „Radnik obezbeđenja bez oružja/Čuvar” menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

RADNIK OBEZBEĐENjA BEZ ORUŽJA

– Radnik obezbeđenja bez oružja

– Radnik obezbeđenja bez oružja u posebnim uslovima rada


– U koloni stručna sprema/obrazovanje, reči: „izuzetno: – osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe” brišu se.

Pododeljak: „Portir” menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

PORTIR/ČUVAR

– Portir/Čuvar

– Portir/Čuvar u posebnim uslovima rada

– Čuvar zaštićenog područja/Ribočuvar

Opšti/tipični opis posla

– vrši prijem stranaka i daje potrebna obaveštenja;

– nadgleda ulazak i izlazak lica,

– vodi evidenciju o ulasku i izlasku lica;

– kontroliše i nadzire rad alarmnog sistema, objekta, zaštićenog područja itd.;

– obaveštava nadležne službe u slučaju opasnosti;

– prima poštu i ostale pismene otpravke;

– prima telefonske pozive i usmerava vezu po pozivima.

Stručna sprema/obrazovanje

– srednje obrazovanje;

ili

– osnovno obrazovanje.

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo


– položen odgovarajući stručni ispit iz oblasti rada, u skladu sa zakonom.

– Posebni uslovi rada

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih sa mentalnim i intelektualnim teškoćama u funkcionisanju, sa telesnim teškoćama u funkcionisanju;

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih sa teškoćama u komunikaciji;

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju – I i II stepen podrške;

– u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju;

– u zdravstvenim ustanovama sa obrazovanim organizacionim jedinicama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost, koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem i zadržavanje pacijenata bez pristanka;

– u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost.


6) U odeljku Poslovi transporta i logistike, vrše se sledeće izmene i dopune:

U pododeljku: „Rukovodilac poslova transporta i logistike” u koloni opšti/tipični opis posla u alineji prvoj, posle reči: „organizuje”, dodaje se reč: „rukovodi,”, a kolona stručna sprema/obrazovanje menja se i glasi:

„– najmanje srednje obrazovanje.”

U pododeljku: „Kurir” u koloni stručna sprema/obrazovanje dodaje se reč: „izuzetno:” i nova alineja druga, koja glasi:

„– osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.”

U pododeljku: „Vozač” u koloni naziv radnog mesta, dodaju se nova dva podradna mesta čiji nazivi glase: „Vozač vozila F kategorije” i „Vozač vozila B kategorije u posebnim uslovima rada”, a u koloni posebni uslovi rada, posle alineje treće, dodaje se nova alineja četvrta, koja glasi:

„– u školi za učenike sa smetnjama u razvoju.”

U pododeljku: „Dispečer” u koloni dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo, alineja druga briše se.

7) U odeljku Poslovi uslužnih delatnosti vrše se sledeće izmene i dopune:

Pododeljak: „Rukovodilac poslova u ugostiteljstvu” menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC POSLOVA U UGOSTITELJSTVU/OBJEKTU

Opšti/tipični opis posla

– organizuje, rukovodi, koordinira i prati izvršenje poslova u restoranima i objektima;

– izrađuje planove rada i raspoređuje poslove u restoranu/objektu;

– kontroliše snabdevanje objekta i organizuje plasman proizvoda;

– izrađuje predloge cenovnika usluga;

– organizuje i koordinira plan nabavki;

– kontroliše poslove saradnje sa drugim službama i inspekcijskim organima;

– definiše normative ishrane i jelovnika;

– planira proizvodnju hrane;

– trebuje namirnice i sredstva za higijenu osoblja, opreme za potrebe restorana/objekta.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– najmanje pet godina radnog iskustva.


Pododeljak: „Upravnik restorana” menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

UPRAVNIK RESTORANA/OBJEKTA

Opšti/tipični opis posla

– organizuje, koordinira i kontroliše izvršavanje svih poslova i zadataka u restoranu/objektu;

– kontroliše primenu normativa ishrane i jelovnika;

– kontroliše i organizuje trebovanje namirnica i ostalog materijala za potrebe restorana/objekta;

– kontroliše kvalitet i kvantitet pripremljenih jela i serviranje na liniji za usluživanje;

– kontroliše pravilnu raspodelu hrane na liniji za podelu;

– planira dnevnu proizvodnju hrane i odgovoran je za realizaciju;

– prati i kontroliše posećenost korisnika, gostiju itd. u restoranu/objektu;

– obezbeđuje mere i sredstva za higijenu osoblja, opreme za potrebe restorana/objekta;

– obezbeđuje proveru ispravnosti uređaja, njihovo pravilno funkcionisanje i otklanjanje nastalih kvarova;

– učestvuje i kontroliše obuku novozaposlenih;

– sastavlja izveštaje o radu restorana/objekta.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– tri godine radnog iskustva.


Pododeljak: „Saradnik u ugostiteljstvu” menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

SARADNIK U UGOSTITELJSTVU/OBJEKTU

Opšti/tipični opis posla

– izrađuje akte o količini rashoda i normativa za ishranu;

– kontroliše primenu normativa iz delokruga svog rada;

– kontroliše evidencije dolaska i odlaska korisnika, gostiju i dr. i njihove prijave;

– priprema jelovnike i prati njegovo sprovođenje;

– planira nabavku namirnica i odgovarajuće opreme;

– organizuje rad u kuhinji/objektu;

– kontroliše pravilnu pripremu, kvalitet, kvantitet i serviranje spremljenih jela i zdravstvenu ispravnost hrane;

– prima narudžbine i zahteve nadležnih službi;

– kontroliše primenu sanitarnih propisa, zaštite od požara i zaštite na radu;

– kontroliše higijenu prostorija, uređaja i zaposlenih.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvoPododeljak: „Referent u ugostiteljstvu” menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

REFERENT U UGOSTITELJSTVU/OBJEKTU

Opšti/tipični opis posla

– obezbeđuje primenu normativa iz delokruga svog rada;

– planira i realizuje ishranu i primenjuje jelovnik;

– prati smene i dočekuje smene korisnika, gostiju i dr.;

– planira i trebuje ručak i večeru i odgovoran je za realizaciju;

– kontroliše pravilno porcioniranje jela na liniji usluživanja;

– kontroliše pravilnu raspodelu hrane na liniji za podelu;

– kontroliše održavanje tehničke opreme i uređaja;

– kontroliše otklanjanje kvarova po evidenciji knjige kvarova;

– kontroliše ispravnost namirnica i pripremljenih jela;

– odgovoran je za ispravno skladištenje namirnica i opreme i za njihov rok upotrebe;

– kontroliše kvalitativni i kvantitativni prijem gotovih jela;

– obezbeđuje sredstva i mere za higijensko–tehničku zaštitu;

– obavlja administrativne poslove iz delokruga svog rada;

– vodi evidencije o isplati ugovorno angažovanih lica;

– vodi evidenciju o prisutnosti zaposlenih.

Stručna sprema/obrazovanje

– najmanje srednje obrazovanje.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvoU pododeljku: „Pomoćni kuvar” u koloni stručna sprema/obrazovanje, posle reči: „srednje obrazovanje” dodaje se reč: „izuzetno:” i nova alineja druga, koja glasi:

„– osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.”

U pododeljku: „Kafe kuvarica/Servirka” u koloni opšti/tipični opis posla, u alineji prvoj, posle reči: „napitke” dodaje se „/hranu”.

8) U odeljku Ostali stručni poslovi vrše se sledeće izmene i dopune:

Pododeljak: „Rukovodilac interne revizije” menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC INTERNE REVIZIJE

Opšti/tipični opis posla

– organizuje, rukovodi i prati izvršenje poslova interne revizije;

– priprema i podnosi na odobravanje rukovodiocu korisnika javnih sredstava (rukovodiocu organizacije) nacrt povelje interne revizije, strateški i godišnji plan interne revizije;

– nadgleda sprovođenje godišnjeg plana interne revizije i primenu metodologije interne revizije;

– odobrava planove obavljanja pojedinačnih aranžmana interne revizije (usluga uveravanja i savetodavnih usluga)

– podnosi izveštaje rukovodiocu korisnika javnih sredstava (rukovodiocu organizacije) za poslove koje realizuje u izveštajnom periodu;

– pruža stručnu podršku zaposlenima u jedinici interne revizije u proceni oblasti rizika;

– obavlja i daje uputstva za obavljanje pojedinačnih aranžmana interne revizije;

– podnosi izveštaje o rezultatima aranžmana interne revizije, rukovodiocu korisnika javnih sredstava (rukovodiocu organizacije);

– vrši analizu i ocenu kvaliteta adekvatnosti, pouzdanosti i efektivnosti u funkcionisanju internih kontrolnih mehanizama;

– sačinjava i dostavlja rukovodiocu korisnika javnih sredstava (rukovodiocu organizacije) godišnji izveštaj o radu interne revizije korišćenjem upitnika koji priprema i objavljuje, na internet prezentaciji Ministarstva finansija, Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija;

– koordinira rad sa eksternom revizijom.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– najmanje sedam godina radnog iskustva u struci prema propisu kojim se uređuje interna revizija.


Pododeljak: „Ovlašćeni interni revizor”, menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

VIŠI INTERNI REVIZOR/SAMOSTALNI INTERNI REVIZOR

Opšti/tipični opis posla

– pruža stručnu podršku pri izradi nacrta povelje interne revizije, strateškog i godišnjeg plana revizije/priprema i podnosi na odobravanje rukovodiocu korisnika javnih sredstava (rukovodiocu organizacije) nacrt povelje interne revizije, strateški i godišnji plan interne revizije;

– pruža stručnu podršku u proceni oblasti rizika;

– utvrđuje predmet interne revizije – usluge uveravanja, razvija kriterijume i analizira dokaze i dokumentovanje procesa i procedura subjekta revizije;

– utvrđuje sadržaj revizorskih programa i način izveštavanja u pojedinačnim savetodavnim uslugama;

– priprema planove obavljanja pojedinačnih aranžmana interne revizije – usluga uveravanja i savetodavnih usluga;

– sprovodi revizorske procedure u skladu sa metodologijom rada interne revizije;

– obavlja pojedinačne aranžmane interne revizije;

– obrađuje i dokumentuje revizorske nalaze i preporuke;

– pruža stručnu pomoć pri saopštavanju rezultata pojedinačnih angažmana interne revizije putem pisanih ili usmenih izveštaja;

– podnosi izveštaje o rezultatima pojedinačnih angažmana interne revizije, rukovodiocu korisnika javnih sredstava (rukovodiocu organizacije);

– sačinjava periodične i godišnje izveštaje/sačinjava i dostavlja rukovodiocu korisnika javnih sredstava (rukovodiocu organizacije) godišnji izveštaj o radu interne revizije korišćenjem upitnika koji priprema i objavljuje.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– najmanje tri godine radnog iskustva u struci prema propisu kojim se uređuje interna revizija.


Pododeljak: „Interni revizor”, menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

SARADNIK U INTERNOJ REVIZIJI

Opšti/tipični opis posla

– učestvuje u obavljanju revizije pod nadzorom i u segmentima koje mu odredi ovlašćeni interni revizor;

– učestvuje u izradi nacrta izveštaja u segmentima za koje je vršio testiranje dokumentacije i podataka;

– prikuplja zakonska i druga normativna akta vezana za predmet revizije i pruža tehničku podršku u pripremi pojedinačne interne revizije/savetodavnih usluga;

– učestvuje u sprovođenju revizorskih procedura, u skladu sa metodologijom rada interne revizije;

– učestvuje u pripremi dokumentacije za izradu analiza, izveštaja i informacija u vezi obavljenih revizija.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– najmanje tri godine radnog iskustva u struci prema propisima kojim se uređuje interna revizija.


U pododeljku: „Statističar” u koloni stručna sprema/obrazovanje, posle alineje druge dodaje se reč: „izuzetno:” i nove al. treća i četvrta, koje glase:

„– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.”

U pododeljku: „Službenik za upravljanje kvalitetom” u koloni stručna sprema/obrazovanje, posle alineje druge dodaje se reč: „izuzetno:” i nove al. treća i četvrta, koje glase:

„– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.”

U pododeljku: „Rukovodilac poslova za odnose sa javnošću” u koloni opšti/tipični opis posla dodaje se nova alineja prva, koja glasi:

„– organizuje, rukovodi i prati izvršenje poslova za odnose sa javnošću i marketing;”.

Dosadašnje al. prva do deveta postaju al. druga do deseta.

Pododeljak: „Organizator promotivnih aktivnosti” menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI/PRODAJE

Opšti/tipični opis posla

– priprema plan i program akcija i aktivnosti promovisanja delatnosti u odgovarajućoj oblasti rada/prodaje i stara se o njihovom sprovođenju;

– kontaktira, pregovara i ugovara sa korisnicima usluga promotivne aktivnosti/prodaju;

– organizuje, priprema i održava različita predavanja iz oblasti svog rada;

– sprovodi mere na motivisanju javnosti/prodaje;

– izrađuje plansko–analitička dokumenta i izveštaje;

– osmišljava vizuelni identitet u cilju elektronske prezentacije akcija iz delokruga rada;

– prati, prikuplja i vodi propisanu dokumentaciju iz delokruga svog rada;

– ostvaruje kontakte i sarađuje sa različitim telima, organima, organizacijama u zemlji radi unapređenja rada organizacije u poslovima iz svoje oblasti rada.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– vozački ispit B kategorije.


Pododeljak: „Saradnik za fizičko vaspitanje i rekreaciju” menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA FIZIČKO VASPITANjE/REKREACIJU/ANIMACIJU

Opšti/tipični opis posla

– vrši antropometrijska merenja i ocenu mišićne snage;

– priprema plan i program posturalnih vežbi i vežbi opšte kondicije;

– sprovodi posturalne vežbe;

– sprovodi vežbe opšte kondicije;

– organizuje sportske aktivnosti/razonodu korisnika;

– pokreće i motiviše korisnike za bavljenje fizičkom rekreacijom, kao i drugim oblicima rekreacije/animacije;

– neposredno učestvuje u realizaciji utvrđenog programa;

– obezbeđuje sigurnost i bezbednost učesnika u skladu sa procedurama i standardima rada;

– usmerava adekvatno ponašanje korisnika usluga;

– sprečava sve postupke koje mogu da dovedu do povreda korisnika i uništenja imovine.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvoPosle pododeljka: „Saradnik za fizičko vaspitanje/rekreaciju/animaciju” dodaje se novi pododeljak, koji glasi: „Organizator/poljoprivrednih/šumarskih poslova/hortikulture”

Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR/POLJOPRIVREDNIH/ŠUMARSKIH POSLOVA/HORTIKULTURE

Opšti/tipični opis posla

– izrađuje proizvodno-finansijski plan ekonomije;

– ispituje metode uzgoja poljoprivrednih kultura/domaćih životinja/šuma/hortikulture i razvija postupke u vezi poboljšanja kvaliteta i rodnosti, prema važećim propisima i postojećoj dokumentaciji;

– proučava i ispituje načine suzbijanja štetnosti i bolesti poljoprivrednih kultura/hortikulture/šumarstva;

– sprovodi laboratorijska i poljska ispitivanja;

– stara se o blagovremenoj setvi površina zemljišta ekonomije planiranim kulturama, semenom odgovarajućeg kvaliteta, kao i ubiranju prispelog roda;

– osmišljava i kreira novu strukturu životne sredine;

– brine o osnovnim sredstvima, inventaru i potrošnom materijalu iz delokruga svog rada.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo9) U odeljku Ostali poslovi podrške vrše se sledeće izmene i dopune:

U pododeljku: „Operater u kontakt centru” u koloni stručna sprema/obrazovanje, posle reči: „srednje obrazovanje” dodaje se reč: „izuzetno:” i nova alineja druga, koja glasi:

„– osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.”

Posle pododeljka: „Krojač” dodaju se novi pododeljci: „Tehničar poljoprivrednih/šumarskih poslova/hortikulture” i „Tehničar u prehrambenoj proizvodnji”, koji glase:

Naziv radnog mesta

TEHNIČAR POLJOPRIVREDNIH/ŠUMARSKIH POSLOVA/HORTIKULTURE

Opšti/tipični opis posla

– organizuje, nadgleda biljnu i stočarsku proizvodnju;

– sprovodi mere zaštite iz delokruga svog rada prema važećim propisima i postojećoj dokumentaciji;

– planira uzgojne radove iz delatnosti svog rada (hortikulture, šumarstva i poljoprivrede) i vrši kontrolu nad izvedenim radovima;

– suzbija štetnosti i bolesti poljoprivrednih kultura/hortikulture/šumarstva;

– sprovodi zaštitu bilja/stoke/šume od bolesti i štetočina;

– kontroliše utrošak i sastavlja procene za potraživanje potrebnih hemijskih sredstava;

– određuje optimalne rokove i način izvođenja pojedinih radova i određuje mere nege;

– stara se o pravilnom korišćenju mašina i aparata i blagovremeno prijavljuje kvarove;

– održava zelene površine, travnjake i ostale ukrasne biljke, kao i obradivu zemlju u sklopu objekta.

Stručna sprema/obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvoNaziv radnog mesta

TEHNIČAR U PREHRAMBENOJ PROIZVODNjI

Opšti/tipični opis posla

– vrši prijem i preradu prehrambenog proizvoda (npr. mleka i mlečnog proizvoda);

– vodi evidenciju o tehnološkom postupku i izradi prehrambenog proizvoda u skladu sa NASSR s tandardom;

– kontroliše organoleptičku ispravnost i hemijske parametre prerade proizvoda;

– primenjuje higijenske mere u prostorijama, na uređajima i opremi u skladu sa NASSR standardom i vodi evedencije;

– obučava korisnike jednostavnim radnim operacijama iz delokruga rada;

– stara se o pravilnom korišćenju mašina i aparata sa kojima radi i prijavljuje kvarove.

Stručna sprema/obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvoU pododeljku: „Tehničar za pranje i hemijsko čišćenje” u koloni stručna sprema/obrazovanje posle reči: „srednje obrazovanje” dodaje se reč: „ili” i nova alineja druga, koja glasi:

„– osnovno obrazovanje.”

Pododeljak: „Frizer” menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

FRIZER/BERBERIN

– Frizer/Berberin

– Frizer/Berberin u posebnim uslovima rada

Opšti/tipični opis posla

– obavlja pranje, sušenje, šišanje i estetsko oblikovanje kose;

– obavlja brijanje i izbrijavanje brade i brkova;

– održava higijenu radnog prostora i sredstava za rad;

– trebuje materijal, pribor i opremu i vodi evidenciju o utrošku materijala;

– vodi evidenciju o pruženim uslugama.

Stručna sprema/obrazovanje

– srednje obrazovanje;

Izuzetno:

– osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.”

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo


Posebni uslovi rada

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih sa mentalnim i intelektualnim teškoćama u funkcionisanju;

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih sa telesnim teškoćama u funkcionisanju;

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih sa teškoćama u komunikaciji;

– u stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost.


Pododeljak: „Pomoćni radnik” menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

POMOĆNI RADNIK

Opšti/tipični opis posla

– primenjuje mere protivpožarne zaštite i bezbednosti zdravlja na radu;

– obavlja poslove vezane za tehničko održavanje mašina i fizičke poslove: istovar i utovar, prenos i transport robe, materijala i opreme i dr.;

– hrani životinje i održava objekte za životinje;

– donosi poštu i štampu;

– vrši manje popravke na objektu, pogonskim i priključnim mašinama;

– vodi evidenciju o kvarovima i izvršenim popravkama;

– održava površinu oko objekta;

– održava higijenu objekta i okoline.

Stručna sprema/obrazovanje

– osnovno obrazovanje.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo10) U delu Katalog radnih mesta u zdravstvu, u odeljku Rukovodeća radna mesta u zdravstvu vrše se sledeće izmene i dopune:

U pododeljku: „Direktor zdravstvene ustanove” kolone stručna sprema/obrazovanje i dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo menjaju se i glase:

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicine, stomatologije i farmacije po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) iz drugih oblasti po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama iz oblasti medicine, stomatologije, u trajanju od najmanje pet godina, odnosno farmacije u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama iz drugih oblasti u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– za zdravstvene radnike:

– stručni ispit;

– licenca;

– za zdravstvene radnike i ostale obrazovne profile:

– akreditovana edukacija iz zdravstvenog menadžmenta;

– najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti zdravstvene zaštite.


U pododeljku: „Zamenik direktora zdravstvene ustanove” kolone stručna sprema/obrazovanje i dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo menjaju se i glase:

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje na:

– na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicine, stomatologije i farmacije po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) iz drugih oblasti po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama godina iz oblasti medicine, stomatologije, u trajanju od najmanje pet godina, odnosno farmacije u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama iz drugih oblasti u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– za zdravstvene radnike:

– stručni ispit;

– licenca;

– za zdravstvene radnike i ostale obrazovne profile:

– akreditovana edukacija iz zdravstvenog menadžmenta;

– najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti zdravstvene zaštite.


U pododeljku: „Pomoćnik direktora zdravstvene ustanove” kolone stručna sprema/obrazovanje i dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo menjaju se i glase:

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicine, stomatologije ili farmacije po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) iz oblasti društveno humanističkih nauka, prirodno matematičkih, tehničko tehnoloških i organizacionih nauka po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama iz oblasti medicine, stomatologije, u trajanju od najmanje pet godina, odnosno farmacije u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama iz oblasti društveno humanističkih nauka, prirodno matematičkih, tehničko tehnoloških i organizacionih nauka u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– za zdravstvene radnike:

– stručni ispit;

– licenca;

– za zdravstvene radnike i ostale obrazovne profile:

– najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti zdravstvene zaštite.


U pododeljku: „Rukovodilac u okviru kliničkog centra, kliničko – bolničkog centra i instituta” kolone stručna sprema/obrazovanje i dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo menjaju se i glase:

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicine, stomatologije i farmacije po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) iz oblasti društveno humanističkih nauka, prirodno matematičkih, tehničko tehnoloških i organizacionih nauka po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama godina iz oblasti medicine, stomatologije u trajanju od najmanje pet godina, odnosno farmacije u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama iz oblasti društveno humanističkih nauka, prirodno matematičkih, tehničko tehnoloških i organizacionih nauka u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– za zdravstvene radnike:

– stručni ispit;

– licenca;

– za zdravstvene radnike i ostale obrazovne profile:

– najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti zdravstvene zaštite.


U pododeljku: „Pomoćnik rukovodioca u okviru kliničkog centra, kliničko – bolničkog centra i instituta” kolone stručna sprema/obrazovanje i dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo menjaju se i glase:

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicine, stomatologije i farmacije po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) iz oblasti društveno humanističkih nauka, prirodno matematičkih, tehničkih, tehnoloških i organizacionih nauka po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama godina iz oblasti medicine, stomatologije, u trajanju od najmanje pet godina, odnosno farmacije u trajanju od četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama iz oblasti društveno humanističkih nauka, prirodno matematičkih, tehničkih tehnoloških i organizacionih nauka u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– za zdravstvene radnike;

– stručni ispit;

– licenca;

– za zdravstvene radnike i ostale obrazovne profile:

– najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti zdravstvene zaštite.


U pododeljku: „Glavna sestra/Glavni tehničar zdravstvene ustanove” u koloni stručna sprema/obrazovanje posle alineje druge dodaju se reči:

„izuzetno:

ako u zdravstvenoj ustanovi ne postoji kadar u radnom odnosu sa navedenom stručnom spremom:

– srednje obrazovanje zdravstvene struke u trajanju od četiri godine i najmanje 20 godina radnog iskustva u oblasti zdravstvene zaštite.”

11) U odeljku Primarna zdravstvena zaštita vrše se sledeće izmene i dopune:

U pododeljku: „Doktor medicine”, u koloni naziv radnog mesta, dodaje se novo podradno mesto „Doktor medicine u hemodijalizi”.

U pododeljku: „Viša medicinska sestra/tehničar” u koloni stručna sprema/obrazovanje posle reči: „godine” dodaju se reči:

„izuzetno:

– ako u zdravstvenoj ustanovi za potrebe službe polivalentne patronaže, ne postoji kadar u radnom odnosu sa navedenom stručnom spremom:

– srednje obrazovanje zdravstvene struke u trajanju od četiri godine i najmanje 10 godina radnog iskustva u oblasti polivalentne patronaže.”

Posle pododeljka: „Viši radni terapeut” dodaje se novi pododeljak: „Viši farmaceutski tehničar”, koji glasi:

Naziv radnog mesta

VIŠI FARMACEUTSKI TEHNIČAR

Tipični/opšti opis posla

– vrši promet na malo pomoćnih lekovitih sredstava, medicinskih sredstava, dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda za prevenciju i lečenje, osim lekova čiji je režim izdavanja na recept;

– vrši prijem lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda, proverava ispravnost, količinu i rok upotrebe pri prijemu;

– sprovodi adekvatan način čuvanja, skladištenja, uređenja prostora i rasporeda lekova;

– sprovodi defektiranje lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda;

– planira, organizuje i nadzire rad farmaceutskih tehničara;

– sprovodi aktivnost stručnog usavršavanja.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama prvog stepena (osnovne strukovne i akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca.


U pododeljku: „Medicinska sestra/tehničar” u delu opšti/tipični opis posla, posle alineje šeste, dodaje se nova alineja sedma, koja glasi:

„– vrši vakcinaciju prema programu imunizacija i epidemiološkim indikacijama, a po nalogu doktora medicine, odnosno doktora medicine specijaliste odgovarajuće grane medicine;”

Dosadašnje al. sedma do jedanaesta postaju al. osma do dvanaesta.

U pododeljku: „Stomatološka sestra/tehničar”, u koloni naziv radnog mesta, nazivi podradnih mesta menjaju se i glase:

Stomatološka sestra/tehničar u ambulanti

Stomatološka sestra/tehničar u rendgen dijagnostici

Stomatološka sestra/tehničar u hirurgiji


U pododeljku: „Defektolog” u koloni stručna sprema/obrazovanje, posle alineje druge dodaje se reč: „izuzetno:” i nove al. treća i četvrta, koje glase:

„– na studijama prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.”

Posle pododeljka: „Socijalni radnik” dodaje se novi pododeljak: „Biohemijski tehničar/Hemijski tehničar/Fizičko hemijski tehničar”, koji glasi:

Naziv radnog mesta

BIOHEMIJSKI TEHNIČAR/HEMIJSKI TEHNIČAR/FIZIČKOHEMIJSKI TEHNIČAR

Opšti/tipični opis posla

– priprema i postavlja laboratorijski pribor za rad;

– vrši uzorkovanje materijala (uzorci životne sredine, hrana, predmeti opšte upotrebe) za fizičko – hemijsko ispitivanje;

– učestvuje u poslovima razvrstavanja uzoraka pri prijemu, evidentiranje unosa podataka, iz zapisnika o uzorkovanju i unosu podataka o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima u bazi podataka;

– obezbeđuje adekvatno čuvanje i transport laboratorijskih uzoraka.

Stručna sprema/obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom.


12) U odeljku Sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita i ustanove na više nivoa zdravstvene zaštite vrše se sledeće izmene i dopune:

Pododeljak: „Doktor medicine subspecijalista” menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

DOKTOR MEDICINE SUBSPECIJALISTA


– Doktor medicine subspecijalista u kardiohirurgiji

– Doktor medicine subspecijalista u neurohirurgiji

– Doktor medicine subspecijalista u operacionim salama

– Doktor medicine subspecijalista u interventnoj radiologiji

– Doktor medicine subspecijalista u interventnoj kardiologiji

– Doktor medicine subspecijalista u interventnoj neurologiji

– Doktor medicine subspecijalista u radioterapiji

– Doktor medicine subspecijalista u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju

– Doktor medicine subspecijalista u zdravstvenim ustanovama sa obrazovanim organizacionim jedinicama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost, koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem i zadržavanje pacijenata bez pristanka

– Doktor medicine subspecijalista u intenzivnoj nezi nivoa 2

– Doktor medicine subspecijalista u intenzivnoj nezi nivoa 3

– Doktor medicine subspecijalista u onkologiji

– Doktor medicine subspecijalista u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

– Doktor medicine subspecijalista u urgentnim službama i reanimaciji

– Doktor medicine subspecijalista na interventnoj endoskopiji

– Doktor medicine subspecijalista na bronhoskopijama

– Doktor medicine subspecijalista na endoskopiji

– Doktor medicine subspecijalista na dijalizi

– Doktor medicine subspecijalista na infektivnim odeljenjima

– Doktor medicine subspecijalista na biomedicinski potpomognutoj oplodnji (BMPO)

– Doktor medicine subspecijalista u mikrobiološkoj dijagnostici

– Doktor medicine subspecijalista u kliničkoj patologiji i medicinskoj citologiji

– Doktor medicine subspecijalista u kliničko–biohemijskoj i hematološkoj dijagnostici

– Doktor medicine subspecijalista u radiološkoj dijagnostici

– Doktor medicine subspecijalista u nuklearnoj medicini

– Doktor medicine subspecijalista u transfuziologiji

– Doktor medicine subspecijalista na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti

– Doktor medicine subspecijalista u specijalističkoj ambulanti

– Doktor medicine subspecijalista u javnom zdravlju

Opšti/tipični opis posla

– prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem visoko specijalizovanih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– pregleda hospitalizovane i ambulantne pacijente, vrši prijem i otpust bolesnika i izdaje potrebnu dokumentaciju o rezultatima lečenja;

– realizuje subspecijalističke, dijagnostičko–terapeutske intervencije;

– postavlja dijagnozu, određuje terapiju i vodi lečenje;

– obaveštava i savetuje pacijenta i porodicu u vezi sa zdravstvenim stanjem i lečenjem;

– obavlja svakodnevnu vizitu hospitalizovanih pacijenata, prati njihovo stanje, daje stručno uputstvo u vezi dijagnostike i lečenja;

– vrši prijem i zbrinjavanje hitnih pacijenata;

– sprovodi zdravstvenu zaštitu određenih kategorija stanovništva, odnosno pacijenata obolelih od bolesti za čiju prevenciju, dijagnostiku i lečenje je uže specijalizovan;

– obavlja poslove laboratorijske, radiološke i druge dijagnostike za koju je uže specijalizovan, o čemu sačinjava izveštaj;

– učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;

– obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;

– planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;

– obavlja poslove dijetoterapije, medicinske ekologije, zdravstvenog vaspitanja, balneoklimatologija, epidrmiologije zaraznih bolesti i epidemiologije hroničnih nezaraznih bolesti, radiološke zaštite, medicinske informatike;

– sprovodi zdravstveno vaspitni rad;

– utvrđuje vreme i uzrok smrti;

– radi u obdukcionoj sali;

– obavlja patomorfološku dijagnostiku;

– u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada, prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija i uža specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija i uža specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– specijalistički ispit;

– ispit/rad iz uže specijalizacije;

– najmanje četiri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.


U pododeljku: „Doktor medicine specijalista” kolona naziv radnog mesta menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA

– Doktor medicine specijalista u kardiohirurgiji

– Doktor medicine specijalista u neurohirurgiji

– Doktor medicine specijalista u operacionim salama

– Doktor medicine specijalista u interventnoj kardiologiji

– Doktor medicine specijalista u interventnoj neurologiji

– Doktor medicine specijalista u interventnoj radiologiji

– Doktor medicine specijalista u radioterapiji

– Doktor medicine specijalista u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju

– Doktor medicine specijalista u zdravstvenim ustanovama sa obrazovanim organizacionim jedinicama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost, koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem i zadržavanje pacijenata bez pristanka

– Doktor medicine specijalista u intenzivnoj nezi nivo 2

– Doktor medicine specijalista u intenzivnoj nezi nivo 3

– Doktor medicine specijalista u onkologiji

– Doktor medicine specijalista u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

– Doktor medicine specijalista u urgentnim službama i reanimaciji

– Doktor medicine specijalista na interventnoj endoskopiji

– Doktor medicine specijalista na bronhoskopijama

– Doktor medicine specijalista na endoskopiji

– Doktor medicine specijalista na dijalizi

– Doktor medicine specijalista na infektivnim odeljenjima

– Doktor medicine specijalista na biomedicinski potpomognutoj oplodnji (BMPO)

– Doktor medicine specijalista u mikrobiološkoj dijagnostici

– Doktor medicine specijalista u patologiji/patološkoj anatomiji i sudskoj medicini

– Doktor medicine specijalista u kliničko – biohemijskoj, hematološkoj dijagnostici i imunološkoj dijagnostici

– Doktor medicine specijalista u radiološkoj dijagnostici

– Doktor medicine specijalista u nuklearnoj medicini

– Doktor medicine specijalista u transfuziologiji

– Doktor medicine specijalista na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti

– Doktor medicine specijalista u specijalističkoj ambulanti

– Doktor medicine specijalista u javnom zdravlju


Pododeljak: „Viša medicinska sestra/tehničar” menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

VIŠA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

– Viša medicinska sestra/tehničar u ambulanti

– Viša medicinska sestra/tehničar u dijagnostici

– Viša medicinska sestra/tehničar u hemodijalizi

– Viša medicinska sestra/tehničar u onkologiji, hemioterapiji i brahihetapiji

– Viša medicinska sestra/tehničar na infektivnom odeljenju

– Viša medicinska sestra/tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 2

– Viša medicinska sestra/tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 3

– Viša medicinska sestra/tehničar u ginekologiji i akušerstvu

– Viša medicinska sestra/tehničar/babica u porodilištu

– Viša medicinska sestra/tehničar na neonatologiji

– Viša medicinska sestra/tehničar u operacionoj sali

– Viša medicinska sestra/tehničar u interventnim procedurama

– Viša medicinska sestra/tehničar u urgentnim službama i reanimaciji

– Viša medicinska sestra/tehničar u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju

– Viša medicinska sestra/tehničar u zdravstvenim ustanovama sa obrazovanim organizacionim jedinicama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost, koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem i zadržavanje pacijenata bez pristanka

– Viša medicinska sestra/tehničar u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

– Viša medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima

– Viša medicinska sestra/tehničar u transfuziologiji

– Viša medicinska sestra/tehničar u nuklearnoj medicini

– Viša medicinska sestra/tehničar u javnom zdravlju

– Viša stomatološka sestra u ambulanti

– Viša stomatološka sestra u rendgen dijagnostici

– Viša stomatološka sestra u operacionoj sali

– Viša medicinska sestra perfuzer

Opšti/tipični opis posla

– planira i pruža usluge procesa zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– obavlja složene medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije;

– primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova;

– vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervencijama koje zahtevaju veću stručnost i veštinu;

– učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta;

– prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i druge pokazatelje;

– priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad;

– sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija;

– učestvuje u nabavci potrebnog materijala;

– nadgleda sprovođenje procesa zdravstvene nege, učestvuje u evaluiranju procesa i na osnovu toga razmatra naredne korake u sprovođenju istog;

– odlaže i uklanja medicinski otpad na propisani način;

– prikuplja, kontroliše i vrši unos zdravstveno-statističkih izveštaja; prati i vrši unos pokazatelja kvaliteta zdravstvene zaštite; učestvuje u sprovođenju programa zdravstvenog vaspitanja u školi, zdravstvenoj ustanovi, zajednici; izrađuje očigledna sredstva za zdravstveno-vaspitni rad; prima, evidentira i distribuira promotivni materijal; učestvuje u radu savetovališta za odvikavanje od pušenja – po potrebi učestvuje u planiranju individualne ishrane za pojedine korisnike savetovališta;


– sprovodi aktivnosti na popularisanju davalištva krvi i komponenata krvi;

– vrši primenu instrumenata i vodiča u zavisnosti od planirane brahiterapije i ostale postupke u vezi primene brahiterapije;

– priprema i proverava mašinu za ekstrakorpolarnu cirkulaciju, priprema lekove, rastvore, krv i krvne derivate u skladu sa perfuzionim protokolom, u toku operacije (ekstrakorpolarna cirkulacija);

– radi na aparatu za intraoperativno spašavanje krvi;

– asistira doktoru stomatologije tokom sprovođenja stomatološke zdravstvene zaštite;

– asistira pri dentalnim i intraoralnim snimanjima;

– asistira pri oralno hirurškim intervencijama;

– planira, organizuje i nadzire rad stomatoloških sestara/tehničara;

– učestvuje u unapređenju kvaliteta stomatološke zdravstvene zaštite;

– u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama prvog stepena (osnovne strukovne/akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.


U pododeljku: „Viši laboratorijski tehničar” u koloni opšti/tipičan opis posla u alineji prvoj, posle reči: „za” dodaje se reč: „patomorfološka,”.

Posle alineje prve, dodaje se nova alineja druga, koja glasi:

„– priprema i obrađuje tkivne uzorke za imunohistohemijsku, imunofluorescentnu, molekularno-patološku i druge patomorfološke analize;”

Dosadašnje al. druga i jedanaesta postaju al. treća i dvanaesta.

U pododeljku: „Viši radni terapeut” kolona naziv radnog mesta menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

VIŠI RADNI TERAPEUT

– Viši radni terapeut u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane

za

dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju

– Viši radni terapeut u zdravstvenim ustanovama sa obrazovanim organizacionim jedinicama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost, koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem i zadržavanje pacijenata bez pristanka

– Viši radni terapeut u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

– Viši radni terapeut u ustanovama sekundarne, tercijarne zdravstvene zaštite i ustanovama na više nivoa zdravstvene zaštite


Posle pododeljka: „Viši radni terapeut” dodaje se novi pododeljak: „Viši farmaceutski tehničar”, koji glasi:

Naziv radnog mesta

VIŠI FARMACEUTSKI TEHNIČAR

Tipični/opšti opis posla

– vrši prijem lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda, proverava ispravnost, količinu i rok upotrebe pri prijemu;

– sprovodi adekvatan način čuvanja, skladištenja, uređenja prostora i rasporeda lekova;

– sprovodi defektiranje lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda;

– sprovodi aktivnost stručnog usavršavanja;

– planira, organizuje i nadzire rad farmaceutskih tehničara.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama prvog stepena (osnovne strukovne i akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca.


Pododeljak: „Medicinska sestra/tehničar” menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

– Medicinska sestra/tehničar u ambulanti

– Medicinska sestra/tehničar u dijagnostici

– Medicinska sestra/tehničar u hemodijalizi

– Medicinska sestra/tehničar u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapija

– Medicinska sestra/tehničar na infektivnom odeljenju

– Medicinska sestra/tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 2

– Medicinska sestra/tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 3

– Medicinska sestra/tehničar u ginekologiji i akušerstvu

– Medicinska sestra/tehničar na neonatologiji

– Ginekološko-akušerska sestra/babica u porodilištu

– Medicinska sestra/tehničar u interventnim procedurama

– Medicinska sestra/tehničar u operacionoj sali

– Medicinska sestra/tehničar u urgentnim službama i reanimaciji

– Medicinska sestra/tehničar u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju

– Medicinska sestra/tehničar u zdravstvenim ustanovama sa obrazovanim organizacionim jedinicama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost, koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem i zadržavanje pacijenata bez pristanka

– Medicinska sestra/tehničar u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

– Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima

– Medicinska sestra/tehničar u transfuziologiji

– Medicinska sestra/tehničar u nuklearnoj medicini

– Medicinska sestra/tehničar u javnom zdravlju

– Medicinska sestra/tehničar perfuzer

Opšti/tipični opis posla

– planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– obavlja medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije;

– primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova;

– vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervenijama;

– učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta;

– prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelje;

– priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad;

– sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija;

– učestvuje u nabavci potrebnog materijala;

– odlaže i uklanja medicinski otpad na propisani način;

– obavlja poslove iz oblasti javnog zdravlja (zdravstveno vaspitanje, vrši vakcinaciju prema epidemiološkim indikacijama, vrši unos podataka u oblasti zdravstvene statistike, vodi evidencije, uzima laboratorijski materijal);

– vrši primenu instrumenata i vodiča u zavisnosti od planirane brahiterapije i ostale postupke u vezi primene brahiterapije;

– priprema i proverava mašinu za ekstrakorporalnu cirkulaciju, priprema lekove, rastvore, krv i krvne derivate u skladu sa perfuzionim protokolom, u toku operacije (ekstrakorpolarna cirkulacija);

– radi na aparatu za intraoperativno spašavanje krvi;

– sprovodi aktivnosti na popularisanju davalaštva krvi i komponenata krvi;

– vrši prikupljanje krvi, komponenata klasičnim i aferentnim procedurama, testiranje krvi, preradu, čuvanje i distribuciju krvi;

– priprema lekove iz krvi frakcionisanjem plazme;

– u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada, prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema/obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja/ispiti

– stručni ispit;

– licenca;

– za medicinsku sestru/tehničara u transfuziologiji završen specijalistički ispit za rad u službi za transfuziju krvi;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.


U pododeljku: „Laboratorijski tehničar” u koloni opšti/tipični opis posla, u alineji prvoj, posle reči: „za” dodaje se reč: „patološka”.

Posle alineje prve dodaje se nova alineja druga, koja glasi:

„– vrši prijem, evidenciju i klasifikaciju tkivnih uzoraka i priprema tkiva za patomorfološku i molekularno–patološku dijagnostiku;”

Dosadašnje al. druga i četrnaesta postaju al. treća i petnaesta.

U pododeljku: „Zdravstveni negovatelj” kolona naziv radnog mesta menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI NEGOVATELJ

– Zdravstveni negovatelj u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju

– Zdravstveni negovatelj u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

– Zdravstveni negovatelj na ostalim bolničkim odeljenjima


U koloni dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo, reči: „– stručni ispit” i „– licenca” brišu se.

U pododeljku: „Maser”, u koloni dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo, reči: „– stručni ispit” i „– licenca” brišu se.

U pododeljak: „Psiholog specijalista” kolona naziv radnog mesta menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

PSIHOLOG SPECIJALISTA

– Psiholog specijalista u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju

– Psiholog specijalista u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

– Psiholog specijalista na ostalim bolničkim odeljenjima


Posle pododeljka: „Zdravstveni saradnik za ekonomiku zdravstvene zaštite, specijalista” dodaje se novi pododeljak: „Zdravstveni saradnik za zdravstvenu statistiku i informatiku, specijalista”, koji glasi:

Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK ZA ZDRAVSTVENU STATISTIKU I INFORMATIKU, SPECIJALISTA

Opšti/tipični opis posla

– primenjuje statističke analize na podacima koji su deo zdravstvenog informacionog sistema i zvanične medicinske statistike;

– složenim statističkim tehnikama analizira zdravstveno stanje stanovništva i rad zdravstvenog sektora preko podataka za praćenje kvaliteta u zdravstvenoj zaštiti;

– izučava najnovija tehničko-informaciona dostignuća, radi na implementaciji istih u zdravstveni sektor;

– održava namenske baze podataka koje povezuju ostale delatnosti sa zdravstvenim informacionim sistemom;

– analizira složenim statističkim tehnikama rad zdravstvene službe, zdravstvenog stanja stanovništva i druge statističke analize za potrebe centara u zavodu.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

– u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom;

– specijalistički ispit.


U pododeljku: „Zdravstveni saradnik za zdravstvenu statistiku i informatiku” u koloni opšti/tipični opis posla, alineja treća briše se.

Dosadašnje al. četvrta i peta postaju al. treća i četvrta.

U koloni dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo, alineja druga briše se.

U pododeljku: „Zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu životne i radne sredine sredine” u koloni naziv radnog mesta reč: „sredine” briše se.

U koloni opšti/tipični opis posla, posle alineje jedanaeste, dodaju se al. dvanaesta i petnaesta, koje glase:

„– prati prisustvo alergena u vazduhu koji potiču od korovskih biljaka i predlaže mere suzbijanja;

– sprovodi program medicinske ekologije kroz procenu rizika u primeni biocida;

– prati efekte mera i uticaj herbicida na zagađenost zemljišta, vode i vazduha;

– ispituje efekte primene biocida u suzbijanju štetnih organizama, vrši monitoring pojave rezistencije na primljene biocide;”

Dosadašnja alineja dvanaesta postaje alineja šesnaesta.

U pododeljku: „Psiholog” kolona naziv radnog mesta menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

PSIHOLOG

– Psiholog u bolničkim ustanovama u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju

– Psiholog u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

– Psiholog na ostalim bolničkim odeljenjima


U pododeljku: „Defektolog” u koloni stručna sprema/obrazovanje, posle reči: „godine” dodaju se reči:

„izuzetno:

– na studijama prvog stepena, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.”

U pododeljku: „Specijalni pedagog” kolona naziv radnog mesta menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

SPECIJALNI PEDAGOG


– Specijalni pedagog u bolničkim ustanovama u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju

– Specijalni pedagog u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

– Specijalni pedagog u ostalim zdravstvenim ustanovama


Pododeljak: „Biolog/Molekularni biolog specijalista” menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

BIOLOG/MOLEKULARNI BIOLOG SPECIJALISTA

Opšti/tipični opis posla

– obavlja specijalističke poslove iz oblasti biologije i medicinske fiziologije;

– definiše adekvatan laboratorijsko–dijagnostički pristup u odnosu na dostavljene indikacije za testiranje;

– definiše adekvatan molekularno–patološki dijagnostički pristup u odnosu na dostavljene indikacije za testiranje na tkivnom uzorku;

– obavlja specijalističke poslove u oblasti medicinske genetike: radi dijagnostiku naslednih i nenaslednih genetički uslovljenih bolesti kao i prenatalnu dijagnostiku primenom bazičnih i modernih test sistema za karakterizaciju humanog genoma na različitim nivoima rezolucije, sa punim razumevanjem prednosti, nedostataka i ograničenja svakog od sistema za analizu i ove analize radi za pojedince, porodice ili populacije (skrining programi) sa 1. uobičajenim i/ili retkim nasleđenim/genetičkim bolestima, 2. bolestima povezanim sa genetičkim faktorima;

– radi dijagnostiku i interpretaciju rezultata citogenetike, molekularne citogenetike, onkogenetike, molekularne genetike i biohemijske genetike;

– radi pre – analitičke i analitičke tehnike i metode koje se primenjuju u genomskoj dijagnostici: ćelijsku kulturu, DNK/RNK izolaciju, kariotipizaciju i specifične tehnike bojenja, FISH, PCR, varijacije u broju kopija, gel elektroforezu, Sanger Analiza sekvenci, nove tehnologije u okviru nove generacije sekvenciranje, array tehnologije, Southern blotting tehniku, analizu različite dužine fragmenata (HRMCA, heteroduplex analysis, DGGE, SSCP, PTT, itd.) i RNK ispitivanje;

– radi na testovima za mutagenezu i teratogenezu, (npr. mogućih efekata zračenja, toksina, mutagena);

– radi na utvrđivanju genetičkih uzroka infertiliteta, analizi semene tečnosti,IVF (in vitro fertilization) i ISCI (intracytoplasmic sperm injection) procedure u vantelesnoj oplodnji;

– radi obeležavanje, obradu, transport i arhiviranje uzoraka i test materijala, za krioprezervaciju i biobanking (za različite potrebe uključujući i transplantaciju matičnim ćelijama hematopoeze);

– radi optimizaciju, validaciju i implementaciju novih test sistema u laboratoriji;

– radi na kontroli kvaliteta ( OECD recommendations, ECA guidelines, Eurogentest – EQA – recommendations );

– radi izveštaje testiranja korišćenjem internacionalnih sistema za nomenklaturu (ISCN, HGVS) kao i online izvora (OMIM, Orphanet and GeneReviews);

– priprema, sprovodi i tumači rezultate molekularno–patoloških analiza;

– izvodi, odnosno primenjuje dijagnostičke procedure i metode u pružanju, odnosno sprovođenju zdravstvene zaštite;

– učestvuje u izradi izveštaja, elaborata i studija;

– kontroliše uzimanja uzoraka, obrada i tumačenje dobijenih rezultata;

– usavršava postojeće i uvodi nove metode za genetičke analize;

– prati savremena dostignuća u oblasti medicinske genetike;

– učestvuje u radu stručnih multidisciplinarnih timova;

– rukovanje, gajenje, obrada, ocenjivanje i pohranjivanje/krioprezervacija ljudskih polnih ćelija i embriona, odabir ljudskih embriona i gameta, u okviru BMPO i davanje obaveštenja o toku i ishodu postupaka BMPO;

– učestvuje u skrining programima;

– priprema i sprovodi biološki i molekularno biološke analize u laboratoriji i tumači rezultate laboratorijskih ispitivanja.

Stručna sprema/obrazovanje

– Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena određena specijalizacija za zdravstvene saradnike, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena određena specijalizacija za zdravstvene saradnike, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom.


Pododeljak: „Biolog/Molekularni biolog” menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

BIOLOG/MOLEKULARNI BIOLOG


– Biolog/molekularni biolog

– Biolog/molekularni biolog na poslovima kliničke laboratorijske genetike

– Biolog/molekularni biolog na poslovima biomedicinski potpomognute oplodnje

Opšti/tipični opis posla

– priprema i sprovodi biološke i molekularno biološke analize u laboratoriji i tumači rezultate laboratorijskih ispitivanja;

– priprema i obrađuje tkivne uzorke za molekularno–patološke analize i tumači rezultate ispitivanja;

– radi dijagnostiku i interpretaciju rezultata citogenetike, molekularne citogenetike, onkogenetike, molekularne genetike, biohemijske genetike, embriologije, kriobiologije i mutageneze;

– obavlja poslove u oblasti medicinske genetike: radi dijagnostiku naslednih i nenaslednih genetički uslovljenih bolesti kao i prenatalnu dijagnostiku primenom bazičnih i modernih test sistema za karakterizaciju humanog genoma na različitim nivoima rezolucije, sa punim razumevanjem prednosti, nedostataka i ograničenja svakog od sistema za analizu, a ove analize radi za pojedince, porodice ili populacije (skrining programi) sa 1. uobičajenim i/ili retkim nasleđenim/genetičkim bolestima, 2. bolestima povezanim sa genetičkim faktorima;

– radi dijagnostiku i interpretaciju rezultata citogenetike, molekularne citogenetike, onkogenetike, molekularne genetike i biohemijske genetike;

– radi pre – analitičke i analitičke tehnike i metode koje se primenjuju u genomskoj dijagnostici: ćelijsku kulturu, DNK/RNK izolaciju, kariotipizaciju i specifične tehnike bojenja, FISH, PCR, varijacije u broju kopija, gel elektroforezu, Sanger Analiza sekvenci, nove tehnologije u okviru nove generacije sekvenciranje, array tehnologije, Southern blotting tehniku, analizu različite dužine fragmenata (HRMCA, heteroduplex analysis, DGGE, SSCP, PTT, itd.) i RNK ispitivanje;

– radi na testovima za mutagenezu i teratogenezu, (npr. mogućih efekata zračenja, toksina, mutagena);

– radi na utvrđivanju genetičkih uzroka infertiliteta, analizi semene tečnosti,IVF (in vitro fertilization) i ISCI (intracytoplasmic sperm injection) procedure u vantelesnoj oplodnji;

– radi obeležavanje, obradu, transport i arhiviranje uzoraka i test materijala, za krioprezervaciju i biobanking (za različite potrebe uključujući i transplantaciju matičnim ćelijama hematopoeze);

– radi optimizaciju, validaciju i implementaciju novih test sistema u laboratoriji;

– radi na kontroli kvaliteta (OECD recommendations, ECA guidelines, Eurogentest – EQA – recommendations );

– radi izveštaje testiranja korišćenjem internacionalnih sistema za nomenklaturu (ISCN, HGVS) kao ionline izvora (OMIM, Orphanet and GeneReviews);

– izrađuje stručne analize, izveštaje, mišljenja;

– učestvuje u izradi studija, elaborata itd. iz oblasti bioloških i molekularno bioloških istraživanja u medicini;

– radi na stalnom usavršavanju postojećih i pronalaženju novih metoda za izradu bioloških i molekularno bioloških analiza, kao i na stručnom usavršavanju u svojoj oblasti;

– rukovanje, gajenje, obrada, ocenjivanje i pohranjivanje/krioprezervacija

ljudskih polnih ćelija i embriona, odabir ljudskih embriona i gameta u okviru BMPO i davanje obaveštenja o toku i ishodu postupaka BMPO;

– učestvuje u skrining programima;

– definiše adekvatne laboratorijske–dijagnostičke pristupe u odnosu na dostavljene indikacije za testiranje;

– izvodi, odnosno primenjuje dijagnostičke procedure i metode u pružanju, odnosno sprovođenju zdravstvene zaštite;

– učestvuje u izradi izveštaja, elaborata i studija;

– usavršava postojeće i uvodi nove metode za genetičke analize.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom.

– pet godina radnog iskustva (puno radno vreme) u dijagnostičkoj laboratoriji koja se bavi poslovima iz oblasti medicinske genetike.


U pododeljku: „Socijalni radnik” kolona naziv radnog mesta menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

SOCIJALNI RADNIK

– Socijalni radnik u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju

– Socijalni radnik u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

– Socijalni radnik na ostalim bolničkim odeljenjima


U pododeljku: „Hemijski tehničar” naziv radnog mesta menja se i glasi: „Biohemijski/Hemijski/Fizičkohemijski tehničar”.

U pododeljku: „Pomoćni radnik na obdukciji” u koloni stručna sprema/obrazovanje dodaje se nova alineja prva, koja glasi:

„– srednje obrazovanje”.

Dosadašnja alineja prva postaje alineja druga.

13) Posle odeljka Sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita i ustanove na više nivoa zdravstvene zaštite dodaje se nov odeljak, koji glasi:

„POSEBNA RADNA MESTA ZA OBAVLJANjE POSLOVA U OBLASTI PROIZVODNjE, OBEZBEĐIVANjA KVALITETA I KONTROLE KVALITETA SERUMA, VAKCINA I DRUGIH IMUNOLOŠKIH PREPARATA, PROIZVODNjU PRODUKATA OD KRVI I DIJAGNOSTIČKIH SREDSTAVA

Naziv radnog mesta

KVALIFIKOVANI FARMACEUT ZA PUŠTANjE SERIJE LEKA U PROMET

Opšti/tipični opis posla

– dužan je da obezbedi da se proizvodnja i kontrola svake serije leka obavlja u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima donetim za sprovođenje tog zakona, kao i u skladu sa zahtevima za dobijanje dozvole za lek;

– u postupku puštanja serije leka u promet, popunjava radne formulare za QP, postupa u skladu sa Standardnim operativnim procedurama za puštanje serije leka u promet;

– dužan je da u postupku puštanja lekova u promet overi u registru ili ekvivalentnom dokumentu određenom u tu svrhu, da je svaka proizvedena serija leka proizvedena u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima;

– dužan je da u postupku donošenja odluke o puštanju serije leka u promet, pored analitičkih rezultata, uzme u obzir i podatke o uslovima proizvodnje rezultate procesne kontrole, proizvodnu dokumentaciju, usklađenost kvaliteta proizvoda sa specifikacijama, kao i podatke kojim su obeleženi unutrašnje i spoljnje pakovanje leka, odnosno da obezbedi da su pre odobravanja i pre puštanja serije leka u promet, zadovoljeni najmanje sledeći zahtevi: da je svaka serija leka proizvedena i ispitana u skladu sa dozvolom za stavljanje leka u promet; da je proizvodnja serije leka sprovedena u skladu sa smernicama Dobre proizvođačke prakse, odnosno da je izvršena kontrola u skladu sa Dobrom kontrolnom laboratorijskom praksom, a u slučaju uvoza serije leka iz zemlje koja nije članica Evropske unije, u skladu sa standardima koji su najmanje ekvivalentni smernicama Dobre proizvođačke prakse Evropske unije; da je za proizvodnju leka upotrebljena aktivna supstanca, odnosno određene pomoćne supstance koje su proizvedene u skladu sa smernicama Dobre proizvođačke prakse za aktivne supstance; da su glavni proizvodni proces i metod ispitivanja validirani, kao i da su uzeti u obzir stvarni uslovi proizvodnje i evidencije o proizvodnji; da su bilo koje neusaglašenosti ili izmene u procesu proizvodnje ili kontroli kvaliteta odobrene od strane odgovornih lica u skladu sa utvrđenim sistemom obezbeđenja kvaliteta kod proizvođača, a izmene i dopune dozvole za stavljanje leka u promet, odnosno izmene


dozvole za proizvodnju lekova, prijavljene i odobrene od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva, odnosno nadležnog ministarstva; da su sve neophodne provere i testovi urađeni uključujući i bilo kakvo dodatno uzorkovanje, da su urađena ispitivanja ili provere zbog neusaglašenosti ili planiranih izmena; da je sva neophodna proizvodna dokumentacija i dokumentacija o kontroli kvaliteta potpuna i sprovedena od strane za to odgovornog lica; da su svi zadaci izvršeni u skladu sa zahtevima sistema obezbeđenja kvaliteta proizvođača leka; da su uzete u obzir bilo koje druge činjenice koje su poznate, a koje su od značaja za kvalitet serije leka;

– na osnovu lične provere usaglašenosti proizvodnje aktivne supstance sa smernicama Dobre proizvođačke prakse za aktivne supstance, odnosno provere od strane odgovarajućeg tela, odnosno ovlašćenog lica iz zemlje Evropske unije ili druge zemlje koja ima slične zahteve onima koji su propisani u zemljama Evropske unije, izjavom potvrđuje da se proizvodnja aktivne supstance obavlja u skladu sa Dobrom proizvođačkom praksom za aktivne supstance (QP izjava);

– bez odlaganja pismeno obaveštava nadležno ministarstvo o problemima u procesu proizvodnje, koji mogu uticati na kvalitet lekova, kao i na redovno i kontinuirano puštanje serija leka u promet, odnosno kontinuirano snabdevanje tržišta u Republici Srbiji lekovima za koje je dobio dozvolu za stavljanje u promet;

– dužan je da o nameri proizvođača leka da prestane sa snabdevanjem tržišta Republike Srbije određenim lekom, sa navođenjem razloga, pismeno obavesti nadležno ministarstvo i Agenciju za lekove i medicinska sredstva, najkasnije u roku od 12 meseci pre planiranog datuma prestanka prometa tog leka, u skladu sa zakonom.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama iz oblasti farmacije po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz oblasti ispitivanja i kontrole kvaliteta lekova ili druga odgovarajuća specijalizacija, u skladu sa pripisima donetim za sprovođenje zakona kojim se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava (Pravilnik o uslovima za proizvodnju lekova, sadržaju obrasca, dozvole za proizvodnju leka i Registru izdatih dozvola za proizvodnju lekova);

– na osnovnim studijama iz oblasti farmacije u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– najmanje tri godine radnog iskustva u proizvodnji, odnosno kontroli kvaliteta;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

ODGOVORNO LICE ZA PRIJEM, SKLADIŠTENjE, ČUVANjE I ISPORUKU LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA

Opšti/tipični opis posla

– odgovara za prijem, skladištenje, čuvanje i isporuku lekova i medicinskih sredstava u skladu sa smernicama dobre prakse u distribuciji lekova i medicinskih sredstava;

– obezbeđuje da proces skladištenja i čuvanja vakcina i medicinskih sredstava bude u skladu sa Standardnim operativnim procedurama (SOP-ovima);

– organizuje smeštaj robe u hladnjače poštujući kapacitet i uslove čuvanja, u skladu sa potrebama posla i obimom zaliha;

– vrši kontrolu zaliha dobara u magacinu gotovih proizvoda;

– obezbeđuje tehničku dokumentaciju za distribuciju vakcina;

– vrši nadzor nad uređajima koji prate održavanje „hladnog lanca” koji je neophodan za transport vakcina;

– odgovoran je za kvalitet lekova i medicinskih sredstava čiji promet vrši Institut;

– vodi evidenciju o distribuciji i poštovanju „hladnog lanca”, u skladu sa smernicama dobre prakse u distribuciji lekova i medicinskih sredstava;

– obavlja marketinške aktivnosti u cilju prodaje proizvoda čiji promet vrši Institut i druge aktivnosti u skladu sa smernicama dobre prakse u distribuciji lekova i medicinskih sredstava.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama iz oblasti farmacije, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama iz oblasti farmacije, u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– najmanje tri godine radnog iskustva iz oblasti farmacije;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA/MAGISTAR FARMACIJE SPECIJALISTA/DOKTOR MEDICINE/MAGISTAR FARMACIJE/ZDRAVSTVENI SARADNIK SPECIJALISTA/ZDRAVSTVENI SARADNIK

– Doktor medicine specijalista/Magistar farmacije specijalista/Doktor medicine/Magistar farmacije/Zdravstveni saradnik specijalista/Zdravstveni saradnik – u odseku službe za obezbeđenje kvaliteta

– Doktor medicine specijalista/Magistar farmacije specijalista/Doktor medicine/magistar farmacije/Zdravstveni saradnik specijalista/Zdravstveni saradnik – u odseku službe za kontrolu kvaliteta

– Doktor medicine specijalista/Magistar farmacije specijalista/Doktor medicine/Magistar farmacije/Zdravstveni saradnik specijalista/Zdravstveni saradnik – u odseku službe za proizvodnju dijagnostičkih sredstava

– Doktor medicine specijalista/Magistar farmacije specijalista/Doktor medicine/Magistar farmacije/Zdravstveni saradnik specijalista/Zdravstveni saradnik – u odseku službe za virusološku proizvodnju

– Doktor medicine specijalista/Magistar farmacije specijalista/Doktor medicine/Magistar farmacije/Zdravstveni saradnik specijalista/Zdravstveni saradnik – u odseku službe za bakteriološku proizvodnju


Opšti/tipični opis posla

– samostalno sprovodi radne naloge po važećim procedurama;

– izrađuje Standardne operativne procedure, kao i njihove izmene i dopune, u skladu sa pozitivnim propisima;

– učestvuje u izradi dokumentacije, kao i njenim izmenama i dopunama, iz delokruga svoga rada u skladu sa pozitivnim propisima;

– vodi dokumentaciju o izvršenom poslu;

– podnosi izveštaj o radu neposrednom rukovodiocu;

– vrši obuku zaposlenih u odseku iz delokruga rada odseka;

– predlaže poboljšanja kvaliteta efikasnosti i produktivnosti u radu organizacione jedinice neposrednom rukovodiocu;

– radi u sklopu timova.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicine ili farmacije, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, ili farmacije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicine ili farmacije, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama iz oblasti medicine, farmacije, u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, ili farmacije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na osnovnim studijama iz oblasti medicine, farmacije, u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) i završena specijalizacija u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– znanje engleskog jezika;

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

LABORATORIJSKI TEHNIČAR/FARMACEUTSKI TEHNIČAR/BIOHEMIJSKI/HEMIJSKI TEHNIČAR/FIZIČKOHEMIJSKI TEHNIČAR

– Laboratorijski tehničar/Farmaceutski tehničar/Biohemisjki/hemijski tehničar/Fizičkohemijski tehničar u proizvodnji

– Laboratorijski tehničar/Farmaceutski tehničar/Biohemisjki/Hemijski tehničar/Fizičkohemijski tehničar u obezbeđenju/kontroli kvaliteta

– Laboratorijski tehničar/Farmaceutski tehničar/Biohemisjki/Hemijski thničar/Fizičkohemijski tehničar u naučnoistraživačkom radu

Opšti/tipični opis posla

– obavlja poslove iz delokruga rada organizacione jedinice u proizvodnji lekova/medicinskih sredstava;

– obavlja poslove iz delokruga rada organizacione jedinice za obezbeđenje/kontrolu kvaliteta lekova/medicinskih sredstava;

– obavlja poslove iz delokruga rada organizacione jedinice za naučnoistraživački rad;

– rukuje sistemima za procesne i tehničke fluide i vrši kontrolu njihovog rada.

Stručna sprema/obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom;

– licenca, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

MAGACIONER ZA PRIJEM, SKLADIŠTENjE, ČUVANjE I ISPORUKU LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA KRVI/KOMPONENATA KRVI

Opšti/tipični opis posla

– odgovoran je za uskladištena dobra u režimu hladnog lanca i smernica dobre prakse u distribuciji lekova;

– preuzima gotove proizvode iz proizvodnih organizacionih jedinica Instituta;

– preuzima gotove proizvode iz uvoza uz prateću dokumentaciju i poštovanje procedura;

– uskladištenje robe na način da se obezbedi adekvatno praćenje stanja i upravljanje raspoloživim prostorom;

– organizuje izdavanje dobara po otpremnicama, poštujući princip izdavanja dobara sa kraćim rokom upotrebe;

– vrši kontrolu, pakovanje i isporuku dobara iz magacina na osnovu odgovarajuće dokumentacije, obezbeđuje potrebnu otpremnu dokumentaciju prevozniku, kao i pošiljku dobara krajnjem korisniku;

– ažurira magacinsku kartoteku u elektronskoj formi o primljenim i izdatim dobrima, kao i o stanju istih u magacinu;

– izrađuje dnevne i nedeljne izveštaje o stanju svih dobara u magacinu i dostavlja ih neposrednom rukovodiocu;

– vrši tromesečni popis dobara u magacinu i o izvršenom popisu dostavlja izveštaj neposrednom rukovodiocu;

– dokumentaciju o robi i proizvodima sa isteklim rokom dostavlja odgovornoj osobi za skladištenje i distribuciju lekova i medicinskih sredstava i neposrednom rukovodiocu, predlaže otpis iste i postupa u skladu sa Standardnim operativnim procedurama (SOP-ovima);

– prati temperaturu hladnjača, na dnevnom nivou u skladu sa Standardnim operativnim procedurama (SOP-ovima);

– odlaže, čuva i arhivira dokumentaciju u skladu sa pozitivnim propisima.

Stručna sprema/obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– obuka za prijem, skladištenje, čuvanje i isporuku lekova/medicinskih sredstava u režimu hladnog lanca.


Naziv radnog mesta

VOZAČ U DISTRIBUCIJI LEKOVA/MEDICINSKIH SREDSTAVA, KRVI/KOMPONENATA KRVI

Opšti/tipični opis posla

– vrši prevoz i isporuku lekova/medicinskih sredstava u režimu hladnog lanca;

– vrši prevoz visokorizičnog biološkog materijala pacijenata referentnim laboratorijama radi dijagnostike infektivnih bolesti;

– vrši prevoz medicinskog, farmaceutskog, hemijskog otpada;

– upravlja instaliranim sistemom za održavanje režima hladnog lanca u transportnom vozilu;

– nadzire ispravnost funkcije instaliranog sistema za održavanje režima hladnog lanca u transportnom vozilu;

– predaje pisani dokaz o održavanju režima hladnog lanca u vozilu odgovornom licu za prijem, skladištenje, čuvanje i isporuku lekova i medicinskih sredstava;

– vodi evidenciju o upotrebi motornog vozila, pređenoj kilometraži, potrošnji goriva i maziva.

Stručna sprema/obrazovanje

– srednje obrazovanje;

izuzetno:

– osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– vozačka dozvola odgovarajuće kategorije (A, B ili C);

– obuka za distribuciju lekova/medicinskih sredstava u režimu hladnog lanca;

– za vozače koji vrše transport medicinskog otpada, obuka za transport medicinskog otpada.


14) U delu Katalog radnih mesta u prosveti, u odeljku Radna mesta u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju vrše se sledeće izmene i dopune:

U pododeljku: „Vaspitač” u koloni opšti/tipični opis posla, posle alineje prve dodaje se nova alineja druga, koja glasi:

„– u neposrednom radu sa decom, ostvaruje različite oblike i programe vaspitnoobrazovnog rada, u skladu sa iskazanim potrebama i interesovanjima dece i porodica i mogućnostima ustanove;”

Dosadašnje al. druga do jedanaesta postaju al. treća do dvanaesta.

Kolona stručna sprema/obrazovanje menja se i glasi:

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, master strukovne studije) i specijalističke strukovne studije po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje u periodu od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

– na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje;

izuzetno:

– srednje obrazovanje i godine radnog iskustva na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu propisa kojima se uređuje oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja.


U pododeljku:„Defektolog – vaspitač” u koloni stručna sprema/obrazovanje, posle alineje druge dodaje se reč reč: „izuzetno:” i nova alineja treća, koja glasi:

„– na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju do tri godine ili višim obrazovanjem i godine radnog iskustva na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.”

U pododeljku: „Nastavnik u produženom boravku”, posle kolone dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo dodaje se nova kolona „Posebni uslovi rada”, koja glasi:

Posebni uslovi rada

– u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.


U pododeljku: „Nastavnik u celodnevnoj nastavi” kolona naziv radnog mesta menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

NASTAVNIK U CELODNEVNOJ NASTAVI

– Nastavnik u celodnevnoj nastavi

– Nastavnik u celodnevnoj nastavi sa odeljenjskim starešinstvom

– Nastavnik u celodnevnoj nastavi u posebnim uslovima

– Nastavnik u celodnevnoj nastavi sa odeljenskim starešinstvom u posebnim uslovima


Posle kolone dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo, dodaje se nova kolona „Posebni uslovi rada”, koja glasi:

Posebni uslovi rada

– u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.


U pododeljku: „Defektolog – nastavnik” kolona naziv radnog mesta menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

DEFEKTOLOG – NASTAVNIK


Defektolog – nastavnik

Defektolog – nastavnik u posebnim uslovima

Defektolog nastavnik u kombinovanom odeljenju od dva razreda u posebnim uslovima

Defektolog nastavnik u kombinovanom odeljenju od tri razreda u posebnim uslovima

Defektolog nastavnik u kombinovanom odeljenju od četiri razreda u posebnim uslovima


Defektolog – nastavnik sa odeljenjskim starešinstvom u posebnim uslovima

Defektolog – nastavnik u celodnevnoj nastavi u posebnim uslovima

Defektolog – nastavnik sa odeljenjskim starešinstvom u celodnevnoj nastavi u posebnim uslovima

Defektolog – nastavnik u produženom boravku u posebnim uslovima


U koloni opšti/tipičan opis posla, u alineji prvoj, reč: „vaspitnoobrazovni” zamenjuje se rečju: „obrazovnovaspitni”;

U pododeljku: „Nastavnik predmetne nastave” kolona posebni uslovi rada menja se i glasi:

Posebni uslovi rada

– u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, odnosno u odeljenjima za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.


U pododeljku „ Nastavnik praktične nastave” kolone stručna sprema/obrazovanje i posebni uslovi rada menjaju se i glase:

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

– na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studije u trajanju od tri godine ili više obrazovanje;

– odgovarajuće srednje obrazovanje i položen specijalistički, odnosno majstorski ispit (i petogodišnjim radnim iskustvom u struci stečenim posle specijalističkog, odnosno majstorskog ispita);

izuzetno:

– na studijama drugog stepena (specijalističke strukovne studije) po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje u periodu od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine.


Posebni uslovi rada

– u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, odnosno u odeljenjima za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.


U pododeljku: „Organizator praktične nastave i vežbi” kolona posebni uslovi rada menja se i glasi:

Posebni uslovi rada

– u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, odnosno u odeljenjima za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.


U pododeljku: „Pomoćni nastavnik” kolona posebni uslovi rada menja se i glasi:

Posebni uslovi rada

– u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, odnosno u odeljenjima za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.


Pododeljak: „Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi i određenih stručnih predmeta u stručnoj školi” menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

NASTAVNIK UMETNIČKIH I STRUČNIH PREDMETA U MUZIČKOJ ŠKOLI I ODREĐENIH STRUČNIH PREDMETA U STRUČNOJ ŠKOLI

– Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi i određenih stručnih predmeta u stručnoj školi

– Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi i određenih stručnih predmeta u stručnoj školi sa odeljenjskim starešinstvom

Opšti/tipični opis posla

– planira, priprema i ostvaruje sve oblike nastave i druge oblike obrazovnovaspitnog rada u skladu sa NPP i godišnjim planom i školskim programom ustanove;

– priprema učenike za koncertnu i javnu delatnost škole;

– radi u ispitnim komisijama;

– organizuje i održava interne časove;

– radi u timovima organima ustanove;

– obavlja poslove odeljenjskog starešine;

– radi unapređivanja obrazovnovaspitne prakse savetuje se sa roditeljima, odnosno starateljima, zaposlenim u ustanovi, spoljnim saradnicma, stručnim i drugim institucijama;

– vodi evidenciju i pedagošku dokumentaciju.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno, ako se ne obrazuju nastavnici sa odgovarajućim visokim obrazovanjem navedenim u alinejama 1. i 2. ove kolone:

– visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studije u trajanju od tri godine ili više obrazovanje;

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– dozvola za rad (licenca).


U pododeljku: „Stručni saradnik – Defektolog/Specijalni edukator i rehabilitator” u koloni opšti/tipični opis posla, u alineji prvoj, reči: „predškolskoj ustanovi/” brišu se.

U alineji trećoj reči: „vaspitačima i” brišu se.

Alineja peta briše se.

Dosadašnje al. šesta do četrnaesta postaju al. peta do trinaesta.

U koloni posebni uslovi rada, posle reči: „invaliditetom” interpunkcijski znak zapeta zamenjuje se tačkom, a reči: „kao i u školi koja ima učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.” brišu se.

U pododeljku: „Stručni saradnik – logoped” u koloni posebni uslovi rada, posle reči: „invaliditetom” interpunkcijski znak zapeta zamenjuje se tačkom, a reči: „kao i u školi koja ima učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.” brišu se.

U pododeljku: „Stručni saradnik – Bibliotekar/Nototekar/Medijatekar” u koloni stručna sprema/obrazovanje, dodaje se reč: „izuzetno:” i nova alineja treća, koja glasi:

„– na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju do tri godine ili višim obrazovanjem i godine radnog iskustva na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.”

U pododeljku: „Stručni saradnik – socijalni radnik” kolona naziv radnog mesta menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

STRUČNI SARADNIK/SARADNIK – SOCIJALNI RADNIK

– Stručni saradnik/Saradnik – socijalni radnik

– Stručni saradnik – socijalni radnik u posebnim uslovima


U koloni stručna sprema/obrazovanje, dodaje se reč: „izuzetno:” i nova alineja treća, koja glasi:

„– na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju do tri godine ili višim obrazovanjem i godine radnog iskustva na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.”

U pododeljku: „Saradnik za ishranu nutricionista”, u koloni stručna sprema/obrazovanje, u alineji prvoj reč: „do” zamenjuje se rečju: „od”.

Pododeljak: „Saradnik – Medicinska sestra za preventivnu zdravstvenu zaštitu i negu” menja se i glasi :

Naziv radnog mesta

SARADNIK – MEDICINSKA SESTRA ZA PREVENTIVNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I NEGU/MEDICINSKA SESTRA


– Saradnik – Medicinska sestra za preventivnu zdravstvenu zaštitu i negu

– Medicinska sestra u posebnim uslovima

Opšti/tipični opis posla

– ostvaruje neposredan preventivnii zdravstveno vaspitni rad sa decom/učenicima, roditeljima i zaposlenima;

– sprovodi opšte protivepidemijske mere i prati svakodnevno opšte stanje dece/učenika i reaguje u situacijama promene opšteg stanja deteta;

– sprovodi mere preventivne zdravstvene zaštite dece i obezbeđuje individualni higijensko-dijetetski režim kod dece/učenika sa hroničnim nezaraznim bolestima;

– pruža prvu pomoć kod povreda i poremećaja zdravstvenog stanja dece/učenika;

– vrši svakodnevni sanitarno-higijenski nadzor svih prostorija u objektu;

– sarađuje sa nadležnim zdravstvenim, obrazovnim i ostalim institucijama;

– daje podršku učenicima prilikom uzimanja terapije, hrane, kretanja, održavanja lične higijene;

– formira navike i promoviše adekvatno ponašanje kod učenika (lična higijena, pravilna ishrana);

– sarađuje sa porodicom i društvenom sredinom.

Stručna sprema/obrazovanje

– srednje obrazovanje zdravstvene struke u trajanju od četiri godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– stručni ispit;

– jedna godina rada u struci.

Posebni uslovi rada

– u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.


U pododeljku: „Medicinski tehničar negovatelj” kolona naziv radnog mesta menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

MEDICINSKI TEHNIČAR NEGOVATELJ/MEDICINSKI TEHNIČAR


– Medicinski tehničar negovatelj

– Medicinski tehničar u posebnim uslovima


15) U odeljku Radna mesta u oblasti učeničkog i studentskog standarda vrše se sledeće izmene i dopune:

U pododeljku: „Vaspitač u domu učenika” u koloni stručna sprema/obrazovanje, alineja treća briše se.

U pododeljku: „Defektolog – vaspitač u domu učenika” u koloni stručna sprema/obrazovanje, alineja treća briše se.

U pododeljku: „Stručni saradnik bibliotekar u ustanovi učeničkog i studentskog standarda” u koloni stručna sprema/obrazovanje, alineja treća briše se.

16) U odeljku Radna mesta u visokom obrazovanju vrše se sledeće izmene i dopune:

U pododeljku: „Nastavnik u visokom obrazovanju” u koloni opšti/tipični opis posla, alineja druga menja se i glasi:

„– priprema i sprovodi provere znanja i ispite”.

U pododeljku: „Stručni saradnik u stručnoumetničkoj oblasti” kolona naziv radnog mesta menja se i glasi:

Naziv radnog mesta

STRUČNI SARADNIK U STRUČNOUMETNIČKOJ OBLASTI

– Samostalni umetnički saradnik/Samostalni stručni saradnik

– Viši umetnički saradnik/Viši stručni saradnik

– Umetnički saradnik/Stručni saradnik


Posle pododeljka: „Bibliograf” dodaju se novi pododeljci: „Bibliotekar” i „Knjižničar”, koji glase:

Naziv radnog mesta

BIBLIOTEKAR

– Bibliotekar

– Viši bibliotekar

– Bibliotekar savetnik

Opšti/tipični opis posla

– nabavka bibliotečkog materijala kupovinom, razmenom i poklonom;

– utvrđivanje potpunosti fondova, provera i realizacija deziderata;

– sprovođenje nabavne politike Biblioteke;

– izrada i formiranje elektronskih kataloga (bibliografska i sadržinska obrada građe prema međunarodnim standardima, analiza sadržaja, katalogizacija i klasifikacija);

– izrada normativnih datoteka;

– organizacija svih vidova usavršavanja, organizacija smeštaja i čuvanja građe;

– pružanje informacionih usluga korisnicima: sprovođenje kulturno-obrazovnih programa;

– organizacija izložbi, promocija, tribina i predavanja;

– rad sa korisnicima u Biblioteci i na daljinu preko mreže;

– pružanje specijalizovanih informacionih usluga korisnicima;

– pružanje referensnih, bibliografskih i naučnih informacija;

– obrada i realizacija zahteva za međubibliotečku pozajmicu u zemlji i inostranstvu;

– izrada pregleda citiranosti naučnih radova prema zahtevima korisnika, praćenje interesovanja i zahteva korisnika;

– priprema publikacija za reprografiju i digitalizaciju;

– priprema svih vrsta informacionih materijala za korisnike o uslugama i fondovima Biblioteke – fizičkim i elektronskim, pružanje informacija korisnicima putem elektronske pošte;

– praćenje standarda i njihovo sprovođenje, kontrola kvaliteta bibliografskih i drugih baza podataka;

– uspostavljanje i izgradnja normativnih datoteka;

– rad na razvoju sistema katalogizacije i klasifikacije;

– priprema štampane i elektronske građe za diseminaciju informacija; programiranje i planiranje bibliotečko-informacionog sistema u skladu sa potrebama i zahtevima struke;

– planiranje, izrada programa i evaluacija svih vidova kontinuiranog obrazovanja i stručnog usavršavanja u skladu sa potrebama i zahtevima razvoja delatnosti u Srbiji;

– analiza stanja i predlaganje mera za razvoj bibliotečko-informacione delatnosti;

– ujednačavanje sistema lokalnih kataloga i učešće u izradi i redakciji uzajamnog kataloga, projekti i programi u domenu stručnih i naučnih informacija;

– organizacija, uređenje, izgradnja i vođenje zbirki bibliotečke građe kao pokretnih kulturnih dobara.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje rada na računaru

– stečeno zvanje bibliotekara;

– najmanje sedam godina radnog iskustva.

– stečeno zvanja višeg bibliotekara;

– najmanje pet godina radnog iskustva.Naziv radnog mesta

KNjIŽNIČAR

– Knjižničar

– Samostalni knjižničar

Opšti/tipični opis posla

– prijem i razvrstavanje bibliotečke građe;

– provera kroz kataloge i informacione baze podataka, inventarisanje i signiranje bibliotečke građe, vođenje statistike i evidencije, učešće u bibliografskoj i analitičkoj obradi;

– učešće u poslovima pripreme za štampu;

– smeštaj i izdavanje fondova;

– rad sa korisnicima;

– vođenje i evidencija građe, evidentiranje i inicijalna obrada građe, anektiranje i analitičko-sintetička obrada podataka;

– razvrstavanje nabavljenog bibliotečkog materijala, provera kroz bibliotečko-informacione baze i sisteme;

– inventarisanje i signiranje bibliotečkog materijala;

– sistematska i delimična revizija fondova, sprovođenje mera odgovarajuće zaštite fondova;

– učešće u bibliografskoj i analitičkoj obradi bibliotečkog materijala i informacija;

– obrada građe i podataka u katalozima i bazama, pružanje informacionih usluga korisnicima;

– učešće u formiranju i održavanju kataloga i informacionih baza, rad na digitalizaciji i drugim poslovima pripreme za publikovanje u štampanoj i elektronskoj formi;

– rad na računaru na svim bibliotečkim poslovima.

Stručna sprema/obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– znanje rada na računaru.

– znanje rada na računaru;

– stečeno zvanje knjižničara;

– najmanje 15 godina radnog iskustva na složenijim poslovima u bibliotečko-informacionoj delatnosti.


17) U delu Katalog radnih mesta u socijalnoj zaštiti, u odeljku Radna mesta stručnih radnika u socijalnoj zaštiti vrši se sledeća izmena:

Pododeljak: „Sekretar – pravnik” menja se i glasi: „Pravnik – Sekretar”

18) U odeljku Radna mesta saradnika u socijalnoj zaštiti vrši se sledeća dopuna:

Posle pododeljka: „Fizioterapeutski tehničar” dodaje se novi pododeljak: „Pomoćni radnik na uslugama u lokalnoj zajednici”, koji glasi:

Naziv radnog mesta

POMOĆNI RADNIK NA USLUGAMA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Opšti/tipični opis posla

– radi u distributivnoj kuhinji (prema uslovima kluba);

– obezbeđuje funkcionisanje prostornih i tehničkih uslova u kojima borave korisnici;

– održava higijenu prostorija;

– vrši pranje i peglanje veša i odeće, posteljine itd.;

– pruža pomoć korisnicima pri održavanju lične higijene.

Stručna sprema/obrazovanje

– osnovno obrazovanje.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo19) U delu Katalog radnih mesta u oblasti turizma, u odeljku Rukovodeća radna mesta u turizmu vrše se sledeće izmene:

U pododeljku: „Pomoćnik direktora turističke organizacije” u koloni dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo, u alineji trećoj, reč: „četiri” zamenjuje se rečju: „tri”.

U pododeljku: „Rukovodilac sektora u turističkoj organizaciji” u koloni dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo u alineji trećoj, reč: „četiri” zamenjuje se rečju: „tri”.

20) U odeljku Radna mesta u osnovnoj oblasti turizma vrše se sledeće izmene:

U pododeljku: „Analitičar za razvoj i unapređenje turističkog proizvoda” u koloni dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo, u alineji trećoj, reč: „četiri” zamenjuje se rečju: „tri”.

U pododeljku: „Analitičar za promociju turističke ponude” u koloni dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo, u alineji trećoj, reč: „četiri” zamenjuje se rečju: „tri”.

U pododeljku: „Organizator za razvoj i promociju turističkih proizvoda” u koloni dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo, u alineji trećoj, reči: „dve godine” zamenjuju se rečima: „jedna godina”.

U pododeljku: „Informator u turističko–informativnom centru” u koloni stručna sprema/obrazovanje, u alineji trećoj, reči: „i radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje dve godine brišu se.

U pododeljku: „Koordinator za projekte u turizmu i međunarodnu saradnju” u koloni dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo, u alineji trećoj, reč: „četiri” zamenjuje se rečju: „tri”.

U pododeljku: „Realizator aktivnosti na projektima u turizmu” u koloni dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo, u alineji trećoj, reči: „dve godine” zamenjuju se rečima: „jedna godina”.

21) Posle dela Fond solidarnosti dodaju se novi delovi, koji glase:

INFORMATIVNI CENTAR ZA POSLOVNU STANDARDIZACIJU I SERTIFIKACIJU

RUKOVODEĆA RADNA MESTA:

Naziv radnog mesta

DIREKTOR

Opšti/tipični opis posla

– rukovodi radom, zastupa i predstavlja Centar;

– planira i raspoređuje poslove unutar Centra;

– daje smernice i prati realizaciju vršenja poslova iz nadležnosti Centra;

– donosi opšte i pojedinačne akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašćen;

– odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa zaposlenih;

– vrši naredbodavne funkcije, prati izvršenje finansijskog plana Programa rada Centra i izrađuje predlog budžetskih sredstava za rad;

– raspolaže sredstvima Centra u skladu sa zakonom;

– odlučuje o nabavci osnovnih sredstava, podnosi programske i finansisjke izveštaje o radu i rezultatatima poslovanja, periodično i po potrebi i na zahtev;

– sprovodi donete odluke i druga opšta akta;

– izvršava odluke Upravnog odbora i kordinira radom unutar Centra;

– obrazuje komisije i druga radna tela.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo/ kompetencije

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci.


RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI:

Naziv radnog mesta

INŽENjER ZA OPERATIVNE POSLOVE

Opšti/tipični opis posla

– obavlja organizacione poslove vezane za realizaciju sertifikacionog procesa za sertifikaciju osoba u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17024;

– obavlja poslove vezane za prijem i obradu prijava za sertifikaciju osoba i dužan je da se pridržava dokumentacije sertifikacionog tela;

– preispituje prijave i pregleda dokumentaciju u okviru postupka sertifikacije, analizira i ocenjuje dokumentaciju i izveštava o oceni prijave;

– stara se o dokumentovanju i administriranju uslova za održavanje ispita i o blagovremenom, tačnom i potpunom obaveštavanju svih osoba uključenih u sertifikacioni proces;

– vodi, ažurira i obrađuje registar reagovanja korisnika i baze podataka za potrebe Centra i priprema materijal i informacije za vebsajt;

– učestvuje u organizaciji konferencija i drugih događaja;

– obavlja precizno određene poslove s brojnim međusobno povezanim različitim zadacima u kojima se primenjuju utvrđene metode rada i stručne tehnike odnosno utvrđeni postupci, u saradnji sa samostalnim inženjerom sistema menadžmenta i vodećim inženjerom sistema menadžmenta.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– najmanje tri godine radnog iskustva u struci;

– poznavanje sistema menadžmenta kvalitetom Centra;

– poznavanje interne dokumentacije Sertifikacionog tela.


Naziv radnog mesta

SAMOSTALNI INŽENjER SISTEMA MENADžMENTA

Opšti/tipični opis posla

– učestvuje u poslovima vezanim za menadžment sertifikacionim procesom u skladu sa usvojenom dokumentacijom Sertifikacionog tela na bazi zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17024;

– odgovara na bilo koji upit od strane kandidata za sertifikaciju, vrši preliminarni pregled prijave i komunicira sa kandidatima o relevantnim pitanjima;

– učestvuje u internim proverama i doprinosi stalnom poboljšanju procesa sertifikacije;

– učestvuje u razvoju novih šema sertifikacije i aktivno sarađuje sa Sertifikacionim savetom;

– obavezan je da stalno prati najnovija znanja i dostignuća iz oblasti sertifikacije osoba i delokruga rada Centra i da najmanje jednom godišnje pohađa odgovarajuće obuke, u skladu sa potrebama Centra za kompetencijama u oblasti šema sertifikacije;

– obavlja poslove vezane za pružanje savetodavnih usluga koje se odnose na implementaciju sistema menadžmenta kod korisnika.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– najmanje tri godine radnog iskustva u struci;

– poznavanje sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda: SRPS ISO 9001;

– poznavanje standarda SRPS ISO/IEC 17024.


Naziv radnog mesta

VODEĆI INŽENjER SISTEMA MENADžMENTA

Opšti/tipični opis posla

– organizuje celokupni sistem menadžmenta procesom sertifikacije osoba i odgovoran je za primenu dokumentacije sertifikacionog tela u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17024;

– organizuje i koordinira rad inženjera za operativne poslove i samostalnog inženjera sistema menadžmenta u okviru procesa sertifikacije osoba;

– učestvuje u radu Sertifikacionog saveta i donošenju Odluke o sertifikaciji;

– komunicira sa Akreditacionim telom Srbije (ATS) i sprovodi mere za otklanjanje neusaglašenosti;

– odgovoran je za iniciranje i uspešno sprovođenje internih provera i mera za poboljšanje;

– učestvuje u razvoju novih šema sertifikacije;

– obavezan je da stalno prati najnovija znanja i dostignuća iz oblasti sertifikacije osoba i da najmanje jednom godišnje pohađa obuke iz oblasti sistema menadžmenta bezbednošću hrane;

– obavlja poslove vezane za pružanje savetodavnih usluga koje se odnose na implementaciju sistema menadžmenta kod korisnika.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– najmanje tri godine radnog iskustva u struci;

– poznavanje Codex Alimentarius-a, HACCP sistema i drugih sistema menadžmenta bezbednošću hrane (FSSC 22000);

– poznavanje sistema menadžmenta kvaliteta u skladu sa zahtevima standarda: SRPS ISO 9001;

– poznavanje zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17024.


Naziv radnog mesta

SAMOSTALNI INŽENjER ZA IMPLEMENTACIJU MENADžMENT SISTEMA

Opšti/tipični opis posla

– obavlja složene poslove vezane za pružanje savetodavnih usluga u oblasti implementacije relevantnih standarda za potrebe poslovnih sistema – za potrebe MSP;

– pruža savetodavne usluge vezane za usaglašavanje tehničkih proizvoda sa zahtevima relevantnih pravilnika i EU direktiva, a u skladu sa zahtevima korisnika i relavantnih standarda;

– prikuplja potrebne podatke, obrađuje ih i sačinjava odgovarajuću dokumentaciju;

– predlaže i učestvuje u razvoju novih obuka na bazi prikupljenih informacija sa tržišta;

– obavlja poslove regionalne i međunarodne saradnje kroz učešće na evropskim i međunarodnim projektima i uspostavljanje partnerskih odnosa sa sličnim regionalnim, evropskim i drugim međunarodnim organizacijama;

– obavezan je da stalno prati najnovija znanja i dostignuća iz oblasti standardizacije i sertifikacije i da najmanje jednom godišnje pohađa obuke iz oblasti menadžment sistema i tehničkih direktiva.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– najmanje tri godine radnog iskustva u struci;

– znanje u oblasti proveravanja sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda: SRPS ISO 9001 iSRPS ISO 19011 (eksterni ocenjivač);

– znanje iz oblasti upravljanja projektima, osnovni nivo poznavanja rada na računaru i znanje stranog jezika.


Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR OBUKA

Opšti/tipični opis posla

– prikuplja informacije o potrebama tržišta za obukama;

– prikuplja i obrađuje prijave i izveštava rukovodioca;

– komunicira sa polaznicima i predavačima i priprema obaveštenja za polaznike;

– na osnovu prikupljenih informacija priprema sav prateći materijal za štampu;

– organizuje i prati tok realizacije obuke;

– sačinjava izveštaje po realizaciji, u skladu sa propisanim procedurama Centra;

– odgovoran je za pravilnu primenu utvrđenih metoda rada, postupaka i stručnih tehnika.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– najmanje tri godine radnog iskustva u struci.


RADNA MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA KOJE SU INDIREKTNI I DIREKTNI KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA IZ OBLASTI ZAŠTITE PRIRODE

RUKOVODEĆA RADNA MESTA:

Naziv radnog mesta

DIREKTOR

Opšti/tipični opis posla

– predstavlja i zastupa ustanovu;

– organizuje i rukovodi radom ustanove;

– stara se o zakonitosti rada ustanove;

– predlaže osnove poslovne politike, program rada i plan razvoja ustanove, finansijski plan ustanove i preduzima mere za sprovođenje poslovne politike, plana razvoja i programa rada;

– odgovoran je za sprovođenje programa rada ustanove;

– donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druga opšta akta u skladu sa zakonom i statutom ustanove;

– predlaže opšta akta koja donosi Upravni odbor;

– donosi pojedinačna akta u skladu sa zakonom i statutom ustanove;

– izvršava odluke Upravnog odbora i prisustvuje sednicama, bez prava odlučivanja;

– obezbeđuje ostvarivanje javnosti rada ustanove;

– donosi odluke o prijemu radnika, odlučuje o raspoređivanju radnika na određene poslove i radna mesta, pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa zakonom i opštim aktom;

– zaključuje ugovore u ime i za račun ustanove;

– daje ovlašćenja za zastupanje i daje ovlašćenja iz delokruga svog rada;

– donosi odluke iz okvira svoje nadležnosti.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo/ kompetencije

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima.


Naziv radnog mesta

POMOĆNIK DIREKTORA

Opšti/tipični opis posla

– pomaže direktoru u rukovođenju i daje savetodavna mišljenja ispred organizacione jedinice kojom rukovodi;

– objedinjava i neposredno organizuje rad u organizacionoj jedinici kojom rukovodi;

– učestvuje u izradi i objedinjuje godišnji program rada, predlaže program rada organizacione jedinice, planira zadatke i poslove, objedinjuje i podnosi izveštaje o realizaciji plana rada i daje predloge za unapređivanje procesa rada;

– prati radni angažman zaposlenih u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, sačinjava izveštaje;

– pruža stručnu pomoć direktoru;

– nadzire rad izvršioca poslova zaduženih za neposrednu organizaciju i izvršavanje poverenih poslova;

– prati i organizuje realizaciju ugovorenih obaveza;

– učestvuje u radnim grupama za izradu propisa iz delatnosti zaštite prirode;

– neposredno učestvuje u izvršavanju najsloženijih poslova i zadataka organizacione jedinice kojom rukovodi.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo/ kompetencije

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci.


RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI:

Naziv radnog mesta

STRUČNjAK ZA ZAŠTITU PRIRODE

Opšti/tipični opis posla

– inicira, organizuje, koordinira i učestvuje u izvršavanju najsloženijih stručnih poslova u okviru delatnosti od opšteg interesa koje se odnose na očuvanje prirodne baštine;

– organizuje, koordinira i kontroliše poslove na valorizaciji, prikupljanju i obradi podataka o prirodi i prirodnim vrednostima, oceni očuvanosti i stepenu ugroženosti prirode;

– sprovodi stručne analize, procenjuje uticaje i daje predloge mera za unapređenje stanja prirode, kao i mere na ublažavanju negativnih uticaja na prirodu sa multidisciplinarnim pristupom;

– učestvuje u prikupljanju podataka, analizira, prati i daje predloge za unapređenje organizacije i efikasnosti rada ustanove;

– predlaže programe stručnog usavršavanja u skladu sa utvrđenim potrebama i učestvuje u izradi i pripremi radnog materijala za stručno usavršavanje i osposobljavanje, priprema i drži predavanja;

– obezbeđuje stručnu podlogu, organizuje i koordinira saradnju sa drugim sektorima u postupku izrade i sprovođenja prostornih i urbanističkih planova, projektne dokumentacije, programa i strategija;

– koordinira i učestvuje u izradi Izveštaja o stanju prirode;

– vodi projekte, učestvuje u stručnoj i tehničkoj pomoći pri razvijanju i izradi projektnog predloga, učestvuje u planiranju budžeta projekta;

– razvija ekološku mrežu i prati stanje;

– objedinjuje i daje stručna mišljenja na najsloženije projekte i zahvate u prirodi;

– prati pravne propise, razvija, definiše i koordinira primenu propisa iz oblasti zaštite prirode;

– učestvuje u radnim grupama za izradu strategija i propisa iz oblasti zaštite prirode.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– najmanje 10 godina radnog iskustva u struci.


Naziv radnog mesta

STRUČNI SARADNIK ZA ZAŠTITU PRIRODE

Opšti/tipični opis posla

– vrši istraživanje, valorizaciju, prikupljanje i obradu podataka o prirodi i prirodnim vrednostima, prati stanje i ocenu očuvanosti prirode i stepena ugroženosti objekata geonasleđa, divljih vrsta i njihovih staništa, stanišnih tipova, ekosistema, ekološki značajnih područja, zaštićenih područja, ekoloških koridora, ekološke mreže i predela;

– radi na izradi studija zaštite zaštićenih područja;

– učestvuje u izradi predloga akta za uspostavljanje zaštite, za prethodnu zaštitu područja i akta o prestanku zaštite područja;

– izrađuje uslove zaštite prirode za radove na zaštićenim prirodnim dobrima, izrađuje mišljenja na plan upravljanja zaštićenog područja;

– vrši stručni nadzor na zaštićenim prirodnim dobrima i predlaže mere;

– pruža stručnu pomoć upravljačima zaštićenih prirodnih dobara, korisnicima i vlasnicima, organima lokalne samouprave, udruženjima i grupama građana i pojedincima na zaštiti predela i prirodnih dobara iz njegove uže oblasti;

– propisuje uslove i mere zaštite prirode i prirodnih vrednosti u postupku izrade i sprovođenja prostornih i urbanističkih planova, projektne dokumentacije, osnova, programa i strategija u svim delatnostima koje utiču na prirodu i daje mišljenja na iste;

– obavlja stručne poslove u postupku izrade ocene prihvatljivosti radova i aktivnosti u prirodi, pripremanja i sprovođenja projekata i programa na zaštićenom području;

– predlaže obim i sadržaj studija izvodljivosti i procene uticaja na životnu sredinu, daje mišljenja na studije;

– vodi evidenciju o načinu i obimu korišćenja, faktorima ugrožavanja zaštićenih i strogo zaštićenih divljih vrsta radi utvrđivanja i praćenja stanja njihovih populacija;

– učestvuje u postupku javnog uvida radi proglašenja zaštićenih prirodnih dobara;

– radi na inventarizaciji pojedinačnih elemenata geološke, biološke i predeone raznovrsnosti sa statističkim analizama i izveštajima o njihovom stanju;

– sprovodi obrazovne programe i promotivne aktivnosti, obaveštava javnost o informacijama od značaja, prirodnim vrednostima, zaštiti prirode, njenoj ugroženosti, faktorima i posledicama ugrožavanja putem naučno-stručnih publikacija, multimedijalnih materijala, vebsajta, sredstava javnog informisanja i dr.;

– vodi evidenciju i ažurira informacioni sistem iz delokruga rada u skladu sa nacionalnom legislativom i ratifikovanim međunarodnim ugovorima;

– sprovodi kvantitativne i kvalitativne analize u pripremi izveštaja o radu.

Stručna sprema/razovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.


Naziv radnog mesta

STRUČNI SARADNIK NA POSLOVIMA ZBRINjAVANjA DIVLJIH ŽIVOTINjA

Opšti/tipični opis posla

– obavlja poslove zbrinjavanja strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta životinja, živih primeraka koji su bolesni, povređeni ili koji nisu sposobni da samostalno prežive u prirodi;

– organizuje i koordinira zbrinjavanje životinja na terenu i vrši izbor načina transporta u zavisnosti od situacije na terenu: pristupačnost lokaciji, stanje jedinke i nivoa prethodnog postupanja;

– obezbeđuje materijalna i tehnička sredstva za zbrinjavanje životinja;

– prikuplja i obrađuje podatke o okolnostima koje su dovele jedinku u nepovoljno stanje;

– vrši komunikaciju sa registrovanim prihvatilištima za zbrinjavanje divljih životinja i subjektima koji su prijavili nalaze živih i mrtvih divljih životinja;

– sarađuje sa drugim stručnim saradnicima zaduženim za određene grupe životinja;

– vodi evidenciju o pronađenim i zbrinutim primercima;

– izrađuje izveštaj o zbrinutim jedinkama;

– organizuje puštanje oporavljenih jedinki u prirodu;

– organizuje i definiše postupanje i transport pronađenih mrtvih divljih životinja;

– priprema izveštaje o radu.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– najmanje jedna godina radnog iskustva;

– vozačka dozvola B kategorije.


Naziv radnog mesta

SARADNIK NA PREPARIRANjU I ZBRINjAVANjU ŽIVOTINjA

Opšti/tipični opis posla

– preparira i konzervira geološki i biološki materijal različitim postupcima i tehnikama;

– vrši rekonstrukcije i restauracije eksponata;

– razvrstava materijal i priprema prirodnjačke zbirke i vrši dezinsekciju predmeta;

– vrši tehničke poslove oko postavke izložbe koji se tiču pripreme i izlaganja eksponata;

– učestvuje u nabavci materijala i formiranju dokumentacije za prirodnjačku zbirku;

– vodi evidenciju svoga rada popisom konzerviranog materijala (stene, minerali, fosili) i stara se o njihovom održavanju;

– obavlja tehničke poslove zbrinjavanja divljih vrsta životinja;

– obavlja tehničke poslove postupanja sa mrtvim primercima divljih životinja;

– priprema izveštaj o radu.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

– ili

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci;

– vozačka dozvole B kategorije.


Naziv radnog mesta

EVIDENTIČAR CENTRALNOG REGISTRA ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA

Opšti/tipični opis posla

– prikuplja dokumentaciju o zaštićenim prirodnim dobrima i upisuje u Centralni registar zaštićenih prirodnih dobara;

– priprema izveštaj o promenama u Centralnom registru;

– popunjava i ažurira bazu informacionog sistema zaštićenih prirodnih dobara;

– vodi evidenciju korišćenja dokumentacije i fotodokumentacije;

– prikuplja i obrađuje statističke podatke o zaštićenim prirodnim dobrima.

Stručna sprema/obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

BIOLOŠKI TEHNIČAR

Opšti/tipični opis posla

– učestvuje i pruža tehničku pomoć u istraživanju, prikupljanju podataka o prirodi i prirodnim vrednostima;

– obavlja tehničke poslove na merama aktivne zaštite staništa i vrsta;

– prikuplja biološki i geološki materijal na terenu;

– učestvuje u poslovima razvrstavanja uzoraka pri prijemu;

– evidentira i unosi podatke;

– vrši obradu materijala;

– učestvuje u izradi i održavanju trajnih i mokrih preparata;

– priprema izveštaje o radu.

Stručna sprema/obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

HEMIJSKI TEHNIČAR

Opšti/tipični opis posla

– učestvuje i pruža tehničku pomoć u istraživanju i obradi podataka u laboratoriji;

– vrši uzorkovanje materijala na terenu;

– razvrstava uzoraka pri prijemu;

– priprema i postavlja laboratorijski pribor za rad;

– tretira materijal u laboratorijskoj obradi;

– priprema hemijske rastvore i učestvuje u održavanju prikupljenog prirodnjačkog materijala (herbarski materijal, mokri preparati);

– vodi evidenciju o nabavci, korišćenju i skladištenju hemikalija;

– evidentira i unosi podatke, vodi zapisnik;

– sačinjava izveštaje o laboratorijskom radu.

Stručna sprema/obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print