Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
27.04.2018.

Pravilnik o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)


Na osnovu člana 90b stav 7. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11 – US i 14/16),

Ministar zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK
o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije (u daljem tekstu: Zeleni fond).

Član 2.

Sredstva Zelenog fonda dodeljuju se korisnicima sredstava na osnovu javnog konkursa, odnosno bez javnog konkursa u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine i propisom kojim se uređuju uslovi i način raspodele sredstava Zelenog fonda.

Član 3.

Javni konkurs sadrži:

1) predmet konkursa;

2) pravna i fizička lica koja imaju pravo na podnošenje zahteva;

3) uslove i kriterijume za dodelu sredstava;

4) dokumenta koja je potrebno priložiti uz zahtev;

5) izbor i ocenu projekata;

6) mesto i rok za dostavljanje zahteva;

7) rok za objavu javne nabavke za odabir izvođača radova, isporučilaca opreme odnosno pružaoca usluga;

8) način i rok realizacije dodeljenih sredstava;

9) rok i način objavljivanja odluke o raspodeli sredstava.

Javni konkurs može da sadrži i druge elemente koji su od značaja za predmetni konkurs.

Član 4.

Zahtev za dodelu sredstava Zelenog fonda sadrži:

1) podatke o podnosiocu zahteva (podaci o pravnom licu, odnosno preduzetniku i kontakt podaci);

2) opšte podatke o projektu (informacije o projektu, opis projekta, glavni ciljevi zadaci, odnosno aktivnosti, specifični ciljevi, doprinos projekta, lokacija projekta, vreme potrebno za realizaciju projekta, održivost i stepen spremnosti, analiza potencijalnih rizika, ukupna procenjena vrednost projekta i učešće Zelenog fonda u finansiranju projekta, informacije o javnim nabavkama koje su potrebne za realizaciju projekta, očekivani rezultati i efekti projekta);

3) kriterijume i merila za klasifikaciju projekta;

4) finansijski rezime (planirani budžet projekta, izvori finansiranja);

5) podatke o upravljanju projektom (rukovodilac projekta, upravljačka struktura, partnerstvo i saradnja u realizaciji projekta, veza sa drugim projektima);

6) podatke o dozvolama, odobrenjima i saglasnostima od značaja za realizaciju projekta;

7) izjavu o tačnosti dostavljenih podataka;

8) druge podatke od značaja za ocenu i finansiranje projekta, zavisno od specifičnosti određenog projekta.

Član 5.

Uz zahtev za dodelu sredstava Zelenog fonda prilaže se konkursna dokumentacija koja je od značaja za ocenu zahteva u skladu sa propisanim uslovima i kriterijumima, odnosno uslovima i kriterijuma javnog konkursa i dokumentacija čini sastavni deo zahteva.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se sledeća dokumentacija:

1) dokaz o posedovanju projektne dokumentacije;

2) izjava o načinu finansiranja projekta koja sadrži:

(1) ukupnu vrednost projekta i visinu sredstava koji se traže iz sredstava Zelenog fonda,

(2) način na koji će podnosilac zahteva obezbediti sopstvena sredstva i visina iznosa,

(3) finansijski pregled (procenjeni budžet, namena korišćenja sredstava, potrebna sredstva za početak projekta, realizaciju i njegovo održavanje);

3) izvodljivost predloga, uključujući podatke o urađenim studijama izvodljivosti, potrebnoj tehničkoj ekspertizi i ključnim faktorima za uspeh projekta;

4) plan upravljanja rizikom, ako je neophodno i utvrđeno javnim konkursom;

5) uverenje poreske uprave i uverenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda;

6) druga dokumentacija određena javnim konkursom.

Ako se projekat odnosi na izgradnju objekata, odnosno izvođenje radova uz zahtev se pored dokumentacije iz stava 2. ovog člana podnosi sledeća dokumentacija:

1) tehničko-ekonomska analiza potpisana (overena) od strane odgovornog projektanta u skladu sa zakonom koja sadrži sledeće elemente:

(1) tehnički opis projekta koji obavezno sadrži popis i opis radova,

(2) predmer i predračun radova sa ukupnom cenom investicije,

(3) planiranu dinamiku projekta koja obavezno sadrži: očekivan datum objavljivanja poziva u postupku javne nabavke za odabir izvođača radova, očekivani datum početka radova, kao i očekivani datum završetka radova;

2) dokaz o vlasništvu nad objektom koji je predmet projekta ili drugi dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima, odnosno pravosnažnu upotrebnu dozvolu;

3) analiza tržišta, uključujući trenutno stanje i procenu tržišta dobavljača i korisnika;

4) izjava da će u procesu javne nabavke biti primenjeni kriterijumi zakonom predviđene maksimalne prednosti za domaće proizvođače opreme i izvođače radova;

5) druga dokumentacija određena javnim konkursom.

Pored dokumentacije iz st. 2. i 3. ovog člana jedinice lokalne samouprave uz zahtev dostavljaju i Program za korišćenje sredstava lokalnog budžetskog fonda, akcioni i sanacioni plan koji sadrži projekat za koji se podnosi zahtev.

Član 6.

Periodični izveštaj o realizaciji projekta dostavlja se po isteku kvartala i u svakom trenutku i na zahtev ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: ministarstvo), sa pratećom dokumentacijom (fotokopije računa i dokazi o njihovom plaćanju).

Periodični izveštaj treba da sadrži pregled preduzetih aktivnosti pri realizaciji projekta, postignute rezultate, kao i finansijske pokazatelje utrošenih sredstava, opis promena u realizaciji projekta koje utiču na troškove realizacije, sva odstupanja od plana realizacije projekta, sa obrazloženjem.

Obrazac periodičnog i završnog izveštaja o realizaciji projekta koji dostavljaju korisnici sredstava Zelenog fonda objavljuje se uz javni konkurs na internet stranici ministarstva i Portalu e-Uprave.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print