Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
21.05.2019.

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019)


Član 1.

U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ("Službeni glasnik RS", br. 32/13 i 94/16), u članu 2. stav 1. tačka 1a) posle reči: "član 114." dodaju se reči: "stav 1.".

U tački 4) reči: "član 208a stav 4," brišu se.

Tačka 5) menja se i glasi:

"5) protiv privrede (član 223. stav 3, član 223a stav 4, član 224. stav 3, član 224a stav 3, član 225. st. 2. i 3, član 227. stav 3, član 228. stav 3, član 228a stav 3, čl. 230. do 233, član 235. stav 4, član 236. stav 2, član 238. stav 3, član 241. stav 3, član 242. stav 2, član 243. stav 3, član 244. stav 2, član 244b i član 245. st. 2. do 4. Krivičnog zakonika);".

U tački 6) reči: "st. 1. do 3." zamenjuju se rečima: "st. 1. do 4.".

U stavu 2. reči: "člana 114. tač. 4) i 5)" zamenjuju se rečima: "člana 114. stav 1. tač. 4) i 5)", a reči: "člana 227, člana 230. stav 2, člana 231. st. 3. i 4, člana 233. stav 3, člana 234a stav 3, čl. 235. do 237, člana 243. stav 4," zamenjuju se rečima: "člana 228. stav 3, čl. 230. do 233, člana 235. stav 4, člana 236. stav 2, člana 238. stav 3, člana 244b, člana 245. st. 3. i 4,".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print