Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.01.2017.

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA AKCIONOG PLANA ZA PODIZANJE KAPACITETA U TRGOVINI U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)


Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o obrazovanju Radne grupe za izradu Predloga akcionog plana za podizanje kapaciteta u trgovini u zemljama zapadnog Balkana

1. U Odluci o obrazovanju Radne grupe za izradu Predloga akcionog plana za podizanje kapaciteta u trgovini u zemljama zapadnog Balkana („Službeni glasnik RS”, br. 46/16 i 91/16), u tački 3. u podtački 7) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle podtačke 7) dodaju se podtač. 8) i 9), koje glase:

„8) predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova;

9) predstavnik Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.”

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print