Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
05.04.2018.

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Obrazovno-kulturnog centra „Vuk Karadžić” ("Sl. glasnik RS", br. 26/2018)


Na osnovu čl. 4. i 13. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 79/05 − dr. zakon i 83/14 − dr. zakon) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − US, 72/12, 7/14 − US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o osnivanju Obrazovno-kulturnog centra „Vuk Karadžić”

1. U Odluci o osnivanju Obrazovno-kulturnog centra „Vuk Karadžić” („Službeni glasnik RS”, br. 83/17 i 88/17 − ispravka) u tački 11. stav 2. menja se i glasi:

„Na akte iz stava 1. podtač. 1), 3) i 6) ove tačke saglasnost daje Vlada.”

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print