Zastava Bosne i Hercegovine

Izmene i dopune propisa

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)

Objavljeno: 27.10.2023.


Član 1.

U Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 21/16, 113/17, 113/17 – dr. zakon, 95/18 i 114/21), u članu 10. stav 2. posle reči: „člana 4.” dodaju se reči: „ovog zakona”.

Član 2.

U čl. 15, 42, 52. i 158. reči: „borbu protiv” zamenjuju se rečju: „sprečavanje”.

Član 3.

U članu 28. stav 2. broj: „30” zamenjuje se brojem „35”.

Član 4.

U članu 40. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Poslodavac vodi evidenciju o dodatnom radu i saglasnostima iz stava 2. ovog člana.”

Član 5.

U članu 41. stav 2. posle reči: „udruženjima” dodaje se zapeta i reči: „ali je službenik dužan da o dodatnom radu obavesti rukovodioca, odnosno organ nadležan za postavljenje narednog dana od dana početka obavljanja dodatnog rada”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Poslodavac o davanju pisane saglasnosti iz stava 1. ovog člana odlučuje u roku od tri dana od dana dostavljanja zahteva službenika za dobijanje saglasnosti.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 5. menja se i glasi:

„O davanju saglasnosti za dodatni rad službenika na položaju i zabrani dodatnog rada odlučuje organ nadležan za njegovo postavljenje u roku od 10 dana od dana dostavljanja zahteva službenika.”

Član 6.

U članu 50. posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

„Službenik koji je prvi put postavljen na položaj dužan je da u roku od jedne godine od dana postavljenja na položaj pohađa program obuke utvrđen za službenike koji se prvi put postavljaju na položaj.”

Član 7.

U članu 52. stav 2. menja se i glasi:

„Službenik se razrešava s položaja i ako organ nadležan za njegovo postavljenje prihvati javnu preporuku za razrešenje koju upućuje Pokrajinski zaštitnik građana ‒ ombudsman, odnosno lokalni ombudsman.”

Član 8.

U članu 54. posle stava 7. dodaje se stav 8. koji glasi:

„Službenik koji je razrešen iz razloga navedenih u članu 52. stav 2. ovog zakona postaje neraspoređen.”

Član 9.

U članu 63. stav 2. reči: „završen pripravnički staž” zamenjuju se rečima: „najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci”.

Član 10.

U članu 65. stav 2. reči: „završen pripravnički staž” zamenjuju se rečima: „najmanje devet meseci radnog iskustva u struci”.

Član 11.

U članu 68. stav 2. reči: „završen pripravnički staž” zamenjuju se rečima: „najmanje šest meseci radnog iskustva u struci”.

Član 12.

Član 82. menja se i glasi:

„Član 82.

Pri popunjavanju izvršilačkog radnog mesta prednost ima premeštaj službenika, sa napredovanjem ili bez njega.

Ako poslodavac odluči da radno mesto ne popuni premeštajem, radno mesto može da se popuni preuzimanjem službenika.

Ako rukovodilac odluči da radno mesto ne popuni ni preuzimanjem službenika, sprovodi se interni konkurs.

Ako interni konkurs nije uspeo, obavezno se sprovodi javni konkurs.

Ako ni javni konkurs nije uspeo, radno mesto se ne popunjava, ali poslodavac može odlučiti da ponovo sprovede postupak popunjavanja radnog mesta nezavisno od redosleda radnji propisanih odredbama ovog člana.”

Član 13.

U članu 85. stav 1. reči: „od tri člana” brišu se.

U stavu 2. posle reči: „rukovodilac” brišu se reči: „tako da konkursnu komisiju obavezno čine neposredni rukovodilac organizacione jedinice u kojoj se popunjava radno mesto, službenik koji je stručan u oblasti za koju se popunjava radno mesto i službenik koji obavlja poslove iz oblasti upravljanja ljudskim resursima”.

Član 14.

U članu 87. stav 1. posle reči: „kandidatima” dodaju se reči: „koji su učestvovali u izbornom postupku”.

U stavu 2. reči: „koji su učestvovali na konkursu” zamenjuju se rečima: „iz stava 1. ovog člana”.

Član 15.

U članu 89. st. 2. i 3. reč: „zaključak” u određenom padežu zamenjuje se rečju: „rešenje” u odgovarajućem padežu.

Član 16.

Član 90. briše se.

Član 17.

Član 91. menja se i glasi:

„Član 91.

Organ, služba ili organizacija kod jednog poslodavca može preuzeti iz organa, službe ili organizacije kod drugog poslodavca iz člana 4. ovog zakona, odnosno iz državnog organa, bez konkursa, službenika koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme.

Organ, služba ili organizacija autonomne pokrajine može preuzeti, bez konkursa, službenika koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme u drugom organu, službi ili organizaciji kod istog poslodavca.

Preuzimanje službenika vrši se na osnovu sporazuma o preuzimanju uz saglasnost službenika koji se preuzima.”

Član 18.

Član 93. briše se.

Član 19.

U članu 96. stav 1. posle reči: „postupak” dodaju se reči: „za popunjavanje položaja”, a posle reči: „komisija od” dodaje se reč: „najmanje”.

Stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 20.

U članu 99. stav 2. posle reči: „konkursa” dodaje se zapeta i reči: „ako je pohađao program obuke utvrđen za službenike koji se prvi put postavljaju na položaj”.

Član 21.

Naslov iznad člana 101. i član 101. menjaju se i glase:

„Konkursna komisija

Član 101.

Izborni postupak sprovodi konkursna komisija od najmanje tri člana.

Konkursna komisija odgovorna je za sprovođenje konkursnog postupka u skladu sa zakonom.

Niko ne sme vršiti uticaj na člana konkursne komisije da nešto čini ili ne čini suprotno propisima.

Rukovodilac je dužan da upućuje službenike iz jedinica za upravljanje ljudskim resursima i na rukovodećim radnim mestima na programe obuka kojima se stiču i unapređuju sposobnosti za provere kompetencija kandidata u izbornom postupku.

Vlada uredbom bliže uređuje sprovođenje internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta, sadržinu oglasa, izgled, sadržinu i način podnošenja obrasca prijave, način praćenja kandidata pod šifrom njegove prijave i faze izbornog postupka u organima autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao i sastav konkursne komisije, način provere kompetencija, odnosno način provere znanja, sposobnosti i veština za radna mesta nameštenika i kriterijume i merila za izbor na radna mesta u organima jedinica lokalne samouprave.

Uredbom iz stava 5. ovog člana utvrđuju se merila za izbor na radna mesta kojima će se predvideti davanje prvenstva pripadnicima nacionalnih manjina u slučajevima kada se radi o kandidatima koji su sa jednakim najboljim rezultatom ispunili merila za izbor, u cilju postizanja odgovarajuće zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i pune ravnopravnosti između pripadnika nacionalnih manjina i građana koji pripadaju većini.”

Član 22.

Naslov iznad člana 102. i član 102. menjaju se i glase:

„Oglas o javnom konkursu

Član 102.

Oglas o javnom konkursu sadrži podatke o organu, radnom mestu, uslovima za zaposlenje i druge podatke koji su propisani aktom Vlade iz člana 101. ovog zakona.

Oglas o javnom konkursu obavezno se objavljuje na internet prezentaciji autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, na oglasnoj tabli kod poslodavca, a u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije objavljuje se obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas.

Ako oglas objavljuje jedinica lokalne samouprave u kojoj je u službenoj upotrebi i jezik i pismo nacionalne manjine, obaveštenje o oglasu se objavljuje i u jednim lokalnim ili međuopštinskim novinama koje izlaze na tom jeziku.

Ako oglas objavljuje autonomna pokrajina, obaveštenje o oglasu se objavljuje i u službenom listu, odnosno glasilu autonomne pokrajine.

Prijava na konkurs vrši se na obrascu prijave koji obavezno sadrži lično ime kandidata, adresu prebivališta, odnosno boravišta i jedinstveni matični broj građana.

Prilikom predaje prijava dobija šifru pod kojom lice učestvuje u daljem izbornom postupku, kojom se obezbeđuje anonimnost prijavljenih kandidata od prijema prijave do završne faze izbornog postupka.”

Član 23.

U članu 103. stav 2. reči: „i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze”, brišu se.

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Ako se ispunjenost kompetencija u izbornom postupku može dokazivati i sertifikatima, potvrdama ili drugim pisanim dokazima koji su navedeni u oglasu o javnom konkursu, lice podnosi navedeni dokaz istovremeno sa predajom prijave.”

Član 24.

Član 104. menja se i glasi:

„Član 104.

Konkursna komisija sastavlja spisak kandidata koji na osnovu podataka iz prijave na konkurs ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među njima sprovodi izborni postupak.

U izbornom postupku proveravaju se kompetencije kandidata prema merilima propisanim za izbor.

Pre sprovođenja završne faze izbornog postupka kandidati se pozivaju da, u roku od pet radnih dana od dana prijema poziva, dostave ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Dokaze o ispunjenosti uslova za zaposlenje koji su sadržani u službenim evidencijama pribavlja organ preko informacionog sistema za razmenu podataka iz registra u skladu sa zakonom, osim ako kandidat ne izjavi da će sam dostaviti potrebne dokaze.

Kandidati koji su dostavili dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno za koje su ti dokazi pribavljeni, obaveštavaju se o mestu, danu i vremenu kada će se sprovesti završna faza izbornog postupka.

Kandidati koji ne dostave dokaze iz st. 4. i 5. ovog člana, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.

Ako drugačije nije propisano, u izbornom postupku organ slobodno bira način obaveštavanja kandidata, vodeći računa o njegovoj pravnoj zaštiti, ekonomičnom trošenju sredstava, javnosti obaveštavanja i jednostavnosti postupka.

Kratka i hitna obaveštenja mogu da se daju telefonom ili na drugi pogodan način, o čemu se sačinjava službena beleška.”

Član 25.

Naslov iznad člana 105. i član 105. menjaju se i glase:

„Lista kandidata

Član 105.

Konkursna komisija na osnovu postignutih rezultata u izbornom postupku, pravi listu kandidata koji ispunjavaju merila propisana za izbor sa postignutim rezultatima (u daljem tekstu: lista kandidata) i dostavlja je rukovodiocu.

Konkursna komisija dostavlja rukovodiocu listu kandidata sa zapisnicima o preduzetim radnjama u toku izbornog postupka.”

Član 26.

Član 106. menja se i glasi:

„Član 106.

Rukovodilac je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema liste kandidata donese rešenje o prijemu u radni odnos kandidata koji je sa najboljim rezultatom ispunio merila propisana za izbor.

Ako se konkurs sprovodi za više izvršilaca na jednom radnom mestu, rukovodilac je dužan da donese rešenja o prijemu u radni odnos kandidata prema redosledu postignutih rezultata u izbornom postupku utvrđenom na listi kandidata.

Rešenje iz st. 1. i 2. ovog člana sadrži lično ime kandidata, kao i naziv radnog mesta za koje je izabran.

Obrazloženje rešenja iz st. 1. i 2. ovog člana posebno sadrži radnje koje je konkursna komisija preduzela u toku izbornog postupka.

Na internet prezentaciji organa koji je oglasio konkurs objavljuju se lista kandidata pod šifrom njihove prijave i ime i prezime kandidata koji je izabran u konkursnom postupku.

Ako je izabran kandidat koji nije službenik, rukovodilac u roku od 15 dana od dana prijema liste kandidata, donosi rešenje o njegovom prijemu u radni odnos, a ako je izabran kandidat koji je već službenik kod poslodavca, rukovodilac donosi rešenje o premeštaju primenom odredaba ovog zakona o premeštaju posle internog konkursa.”

Član 27.

U članu 107. stav 2. reči: „drugog kandidata sa liste za izbor” zamenjuju se rečima: „kandidata sa liste kandidata sa sledećim najboljim rezultatom”.

Član 28.

U članu 108. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Ako dostavljanje iz stava 1. ovog člana nije uspelo, sačinjava se službena beleška, a rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli organa, službe ili organizacije i po isteku osam dana od dana objavljivanja smatra se dostavljenim.”

Dosadašnji st. 2, 3. i 4. postaju st. 3, 4. i 5.

Član 29.

U naslovu iznad člana 112. posle reči: „Pojam” dodaju se reči: „i vrste”.

U članu 112. stav 1. posle reči: „radno mesto” dodaju se reči: „u istom organu, službi ili organizaciji”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Službenik u jedinici lokalne samouprave može, zbog potrebe rada, da bude trajno ili privremeno premešten na drugo odgovarajuće radno mesto u drugi organ, službu ili organizaciju kod istog poslodavca.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 30.

U članu 114. posle reči: „razlozi”, dodaje se zapeta i reči: „ako ispunjava uslove za rad na tom radnom mestu i poseduje potrebne kompetencije”.

Posle stava 1. dodaju se st. 2, 3. i 4. koji glase:

„Ako se službenik premešta iz jednog u drugi organ, službu ili organizaciju u jedinici lokalne samouprave, rukovodioci tih organa, službi ili organizacija zaključuju pisani sporazum.

Nakon zaključenog pisanog sporazuma iz stava 2. ovog člana rukovodilac organa, službe ili organizacije u koji se službenik premešta donosi rešenje o premeštaju.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.”

Član 31.

U članu 114a stav 1. posle reči: „ako ispunjava uslove za rad na tom radnom mestu” dodaju se reči: „i poseduje potrebne kompetencije”.

Član 32.

U članu 115. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

„Ako se službenik premešta iz jednog u drugi organ, službu ili organizaciju u istoj jedinici lokalne samouprave, rukovodioci tih organa, službi ili organizacija zaključuju pisani sporazum.

Nakon zaključenog pisanog sporazuma iz stava 2. ovog člana rukovodilac organa, službe ili organizacije iz koga se službenik premešta donosi rešenje o premeštaju.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 4. i 5.

Dosadašnji stav 4. briše se.

Član 33.

Posle člana 115. dodaju se naslov i član 115a koji glase:

„Provera kompetencija kod premeštaja,
odnosno preuzimanja

Član 115a

U slučaju premeštaja, odnosno preuzimanja, obavezno se sprovodi provera ponašajnih i posebnih funkcionalnih kompetencija potrebnih za obavljanje poslova na radnom mestu na koje se službenik premešta, odnosno preuzima ako te kompetencije nisu određene kao zahtev za obavljanje poslova radnog mesta koje je službenik obavljao pre premeštaja, odnosno preuzimanja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana rukovodilac može doneti odluku da se sprovede provera i drugih kompetencija koje su potrebne za obavljanje poslova radnog mesta.

Provera kompetencija u slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana vrši se u postupku koji odredi rukovodilac primenom načina provere kompetencija u izbornom postupku.

Službenik, odnosno državni službenik može se premestiti, odnosno preuzeti na drugo radno mesto ako se utvrdi da poseduje kompetencije potrebne za obavljanje poslova na koje se premešta, odnosno preuzima.

Rukovodilac organa u koji se službenik premešta ili preuzima, odnosno državni službenik preuzima, ima pravo uvida u izveštaj o njegovom ocenjivanju, odnosno izveštaj o vrednovanju njegove radne uspešnosti.”

Član 34.

U članu 122d stav 1. tačka 8) reči: „znanja i veština” zamenjuju se rečju: „kompetencija”.

Član 35.

U članu 137. stav 1. posle tačke 4) dodaje se nova tačka 4a) koja glasi:

„4a) ako ne obavesti ili neblagovremeno obavesti rukovodioca, odnosno organ nadležan za postavljenje o dodatnom radu za koji nije bila potrebna saglasnost rukovodioca;”.

Član 36.

U članu 168. stav 4. posle reči: „uslove za rad,” dodaju se reči: „odnosno poseduje kompetencije,”.

U stavu 8. posle reči: „za rad na tom radnom mestu” dodaju se reči: „i nakon provere kompetencija u skladu sa članom 115a ovog zakona”.

Stav 10. briše se.

Član 37.

U članu 188. stav 2. reči: „organizacione jedinice” zamenjuju se rečima: „organe, službe i organizacije kod istog poslodavca”.

Član 38.

U članu 192. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) sastav konkursne komisije, način provere kompetencija, odnosno način provere znanja, sposobnosti i veština za radna mesta nameštenika i kriterijume i merila za izbor na radna mesta;”.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 39.

Propisi potrebni za sprovođenje ovog zakona, doneće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 40.

Postupci odlučivanja o pravima, obavezama i odgovornostima službenika i nameštenika, koji su započeti do početka primene ovog zakona, okončaće se primenom propisa prema kojima su započeti.

Član 41.

Interni, odnosno javni konkursi za popunjavanje radnih mesta, koji su pokrenuti do početka primene ovog zakona, okončaće se u skladu sa propisima prema kojima su započeti.

Član 42.

Uslov u pogledu pohađanja obuke iz člana 20. ovog zakona za ponovno postavljenje na položaj ne odnosi se na službenike koji su postavljeni na položaje pre početka primene ovog zakona.

Član 43.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2024. godine.