Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.06.2018.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o standardima kvaliteta udžbenika i uputstvo o njihovoj upotrebi ("Sl. glasnik RS", br. 45/2018)


Na osnovu člana 18. stav 3. Zakona o udžbenicima („Službeni glasnik RS”, broj 27/18),

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o standardima kvaliteta udžbenika i uputstvo o njihovoj upotrebi

Član 1.

U Pravilniku o standardima kvaliteta udžbenika i uputstvo o njihovoj upotrebi („Službeni glasnik RS”, broj 42/16), u član 2. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Standardi kvaliteta udžbenika u elektronskom obliku i nastavnih sredstava odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

STANDARDI KVALITETA UDžBENIKA U ELEKTRONSKOM OBLIKU I NASTAVNIH SREDSTAVA

1. Udžbenik u elektronskom obliku

Standard 1.

Sadržaj udžbenika je relevantan za ostvarivanje programa nastave i učenja


Pokazatelji

1. Sadržaj udžbenika je usklađen sa programom nastave i učenja predmeta i doprinosi ostvarivanju definisanih ishoda obrazovanja i vaspitanja.

2. Sadržaj udžbenika doprinosi dostizanju obrazovnih standarda i razvijanju kompetencija učenika.

3. Sadržaj udžbenika je zasnovan na prihvaćenim teorijama, činjenicama, zaključcima, tumačenjima, aktuelnim podacima i savremenim dostignućima.

4. U sadržaju udžbenika nema materijalnih grešaka.

5. Vizuelni sadržaji su jasni, reprezentativni i imaju različite funkcije.

6. Sadržaj udžbenika je u skladu sa sistemom vrednosti koji je definisan ciljevima obrazovanja i vaspitanja.

7. U udžbeniku se povezuju sadržaji u okviru istog i drugih predmeta.

8. Sadržaji koji nisu predviđeni programom su posebno označeni, funkcionalno prate tok izlaganja u udžbeniku i imaju za cilj da dopune ili pojasne sadržaje koji odgovaraju programu predmeta.

Standard 2.

Udžbenik podstiče razvoj učenika i omogućava samostalno učenje


Pokazatelji

1. Udžbenik je prilagođen uzrastu, razvojnom nivou učenika i njihovom predznanju.

2. Udžbenik doprinosi integraciji znanja, razvoju sistema pojmova i sticanju funkcionalnih znanja.

3. Udžbenik afirmiše različite metode učenja i učenje kroz različite oblike rada.

4. Udžbenik podržava različite stilove učenja.

5. Udžbenik poseduje elemente koji omogućavaju učeniku praćenje sopstvenog napretka u učenju.

6. Udžbenik upućuje na korišćenje različitih izvora i vrsta informacija.

7. Udžbenik podstiče kritičko i stvaralačko mišljenje.

8. U udžbeniku se ukazuje na vezu sadržaja sa svakodnevnim životom, njegovom primenom i daljim učenjem.

9. Udžbenik podstiče interesovanje za predmet, odnosno nastavnu oblast i motiviše za samostalno učenje.

Standard 3.

Udžbenik je oblikovan u skladu sa didaktičko-metodičkim zahtevima


Pokazatelji

1. Udžbenik ima jasnu, logičnu i koherentnu strukturu.

2. U udžbeniku se poštuju didaktički principi i metodika nastave predmeta.

3. Primeri koji se navode u udžbeniku su raznovrsni, funkcionalni i relevantni.

4. Pitanja, zadaci i nalozi su logično povezani sa sadržajem, jasno formulisani, različiti po složenosti i funkciji i podstiču primenu naučenog.

5. Zadaci i nalozi su realno izvodljivi, uvažavaju različitost sredina u kome učenici žive i ne dovode u opasnost učenika, niti ugrožavaju životnu sredinu.

6. Nepoznate reči i ključni pojmovi su jasno istaknuti i objašnjeni.

Standard 4.

Jezik udžbenika je odgovarajući i funkcionalan


Pokazatelji

1. Udžbenik poštuje jezičku i pravopisnu normu jezika na kome je napisan.

2. Dužina i konstrukcija rečenice odgovaraju uzrastu učenika.

3. Tekst je jezički i stilski ujednačen.

4. Strani izrazi se koriste samo kada je neophodno i objašnjeni su na mestu gde se koriste.

5. Jezik kojim je udžbenik napisan doprinosi lakšem razumevanju sadržaja.

Standard 5.

Udžbenik je likovno-grafički oblikovan i tehnički opremljen


Pokazatelji

1. Jasno je naveden naslov, za koji nastavni predmet, razred/godinu učenja, vrstu škole ili obrazovni profil je udžbenik namenjen.

2. Likovno-grafička sredstva su funkcionalna i koriste se logično i dosledno.

3. Odnos tekstualnih i vizuelnih grafičkih elemenata je skladan i omogućava preglednost na svim uređajima na kojima je predviđeno korišćenje udžbenika.

4. Udžbenik je interaktivan, lak za korišćenje i omogućava samostalno učenje u skladu sa uzrastom i predznanjem učenika.

5. Udžbenik omogućava učenje na više nivoa složenosti i diferenciran pristup sadržajima.

6. Udžbenik sadrži elemente za procenu napredovanja učenika.

Standard 6.

Udžbenik je dat u digitalnom formatu pogodnom za prikaz na različitim uređajima i sistemima i u formi koja omogućava onlajn korišćenje


Pokazatelji

1. Digitalni format udžbenika omogućava njegovo korišćenje na različitim uređajima.

2. Korišćenje udžbenika u digitalnom formatu ne zavisi samo od jednog operativnog sistema.

3. Udžbenik je dat u digitalnom obliku pogodnom za ugrađivanje u standardne onlajn platforme za učenje ili u obliku koji je već ugrađen u onlajn platformu izdavača.

2. Priručnik i nastavni materijal, dodatno nastavno sredstvo i didaktička i didaktička igrovna sredstva u digitalnom formatu

U postupku odobravanja priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava i didaktičkih i didaktičkih igrovnih sredstava u digitalnom formatu primenjuju se standardi kvaliteta koji se odnose na priručnik i nastavni materijal, dodatna nastavna sredstva i didaktička i didaktička igrovna sredstava i Standard 6 koji se odnosi na elektronski udžbenik.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print