Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.03.2017.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O VRSTI, VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA USLUGE CARINSKOG ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)


Na osnovu člana 21. stav 3. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12, 29/15 i 108/16) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o vrsti, visini i načinu plaćanja naknade za usluge carinskog organa

1. U nazivu i tač. 1. i 2. Odluke o vrsti, visini i načinu plaćanja naknade za usluge carinskog organa („Službeni glasnik RS”, broj 113/13), reč: „naknada” u određenom padežu zamenjuje se rečju: „taksa” u odgovarajućem padežu.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print