Zastava Bosne i Hercegovine

Izmene i dopune propisa

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)

Objavljeno: 27.10.2023.


Član 1.

U Zakonu o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RSˮ, br. 10/13, 142/14, 103/15, 101/16 i 35/23), u članu 2. tačka 7) menja se i glasi:

„7) pašnjak je poljoprivredno zemljište na kojem rastu prirodne trave, a koje se održava napasanjem stoke u skladu sa uslovima dobre poljoprivredne prakse;”.

Član 2.

U članu 7v stav 3. reči: „15 dana” zamenjuju se rečima: „osam dana”.

Član 3.

U članu 10. posle stava 5. dodaje se stav 6, koji glasi:

„Korisnik koji je ostvario pravo na podsticaje za biljnu proizvodnju za poljoprivredno zemljište koje je obrađivalo drugo lice u svoje ime i za svoj račun dužan je da vrati novčana sredstva i plati zateznu kamatu počev od dana isplate podsticaja, za ukupan iznos koji je ostvario po osnovu prava na podsticaje za biljnu proizvodnju za tu kalendarsku godinu.”.

Član 4.

U članu 15. stav 3. reči: „deset dinara” zamenjuju se rečima: „15 dinara”.

Član 5.

U članu 18. stav 1. reči: „6.000 dinara” zamenjuju se rečima: „12.000 dinara”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Podsticaje iz stava 1. ovog člana lice iz stava 2. ovog člana ostvaruje za zasejane, odnosno zasađene površine pod odgovarajućom kulturom do najviše 100 ha koje obrađuje u svoje ime i za svoj račun.”.

Član 6.

U članu 19. stav 3. menja se i glasi:

„Podsticaje iz stava 1. ovog člana lice iz stava 2. ovog člana ostvaruje za zasejane, odnosno zasađene površine pod odgovarajućom kulturom do najviše 100 ha koje obrađuje u svoje ime i za svoj račun.”.

Član 7.

Posle člana 19. dodaje se član 19a, koji glasi:

„Član 19a

Radi ostvarivanja prava na podsticaje za biljnu proizvodnju lice koje obrađuje poljoprivredno zemljište koje nije u njegovom vlasništvu može ministarstvu prijaviti katastarske parcele koje obrađuje, a koje nisu upisane u njegovom poljoprivrednom gazdinstvu.

Vlada bliže propisuje način prijavljivanja obrađivanja zemljišta iz stava 1. ovog člana radi ostvarivanja prava na podsticaje za biljnu proizvodnju.”.

Član 8.

U članu 20. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) u Registru prijavilo gajenje odgovarajuće vrste životinja, odnosno podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se životinje drže ili uzgajaju;”.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2024. godine.