Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
25.07.2018.

Odluka o izmeni Odluke Agencije za energetiku Republike Srbije broj 311.01-2/2016-S-I od 20. juna 2017. godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2018)


Savet Agencije za energetiku Republike Srbije, postupajući po zahtevu Društva sa ograničenom odgovornošću „Yugorosgaz-transport”, Niš, sa sedištem u Nišu, Zetska 6, matični broj 20884665, PIB: 10785961 od 15. juna 2018. godine, za produženje roka za ispunjenje uslova za sertifikaciju operatora transportnog sistema prirodnog gasa „Yugorosgaz-transport”, Niš kao nezavisnog operatora sistema, na osnovu člana 39. stav 1. i člana 49. stav 3, a u vezi sa članom 240. stav 1. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14), člana 24. Pravilnika o licenci za obavljanje energetske delatnosti i sertifikaciji („Službeni glasnik RS”, broj 87/15) i člana 12. Statuta Agencije za energetiku Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 52/05), na 14. redovnoj sednici od 13. jula 2018. godine, doneo je

ODLUKU
o izmeni Odluke Agencije za energetiku Republike Srbije broj 311.01-2/2016-S-I od 20. juna 2017. godine

1. U Odluci Agencije za energetiku Republike Srbije broj 311.01-2/2016-S-I od 20. juna 2017. godine kojom je Društvu sa ograničenom odgovornošću „Yugorosgaz-transport”, Niš, sa sedištem u Nišu, Zetska 6 (u daljem tekstu: „Yugorosgaz-transport” d.o.o. Niš) izdat sertifikat kao nezavisnom operatoru transportnog sistema tačka 3. briše se, a tačka 2. menja se i glasi:

„2. ’Yugorosgaz-transport’ d.o.o. dužno je da:

– preduzme sve potrebne aktivnosti u cilju usklađivanja svoje organizacije i poslovanja na način kojim se ispunjavaju uslovi u pogledu nezavisnosti operatora sistema po modelu nezavisnog operatora sistema i po potrebi preduzme radnje pred nadležnim organima Republike Srbije radi usklađivanja pozitivnih propisa i

– dostavi program nediskriminatornog ponašanja donet u skladu sa Zakonom o energetici.”

2. „Yugorosgaz-transport” d.o.o. Niš je dužno da postupi u skladu sa tačkom 2. u roku od dvanaest meseci od dana donošenja ove odluke. U suprotnom, Agencija za energetiku Republike Srbije, saglasno članu 242. Zakona o energetici, pokrenuće novi postupak sertifikacije radi ponovne procene uslova za sertifikaciju i donošenja odluke kojom se oduzima sertifikat izdat „Yugorosgaz-transport” d.o.o. Niš Odlukom Agencije za energetiku Republike Srbije broj 311.01-2/2016-S-I od 20. juna 2017. godine.”

3. U ostalom delu Odluka Agencija za energetiku Republike Srbije broj 311.01-2/2016-S-I od 20. juna 2017. godine ostaje nepromenjena.

Obrazloženje

Odlukom Agencije za energetiku Republike Srbije broj 311.01-2/2016-S-I od 20. juna 2017. godine (u daljem tekstu: Odluka) „Yugorosgaz-transport” d.o.o. Niš izdat je sertifikat kao nezavisnom operatoru transportnog sistema pod uslovom utvrđenim navedenom odlukom.

Naime, saglasno Odluci „Yugorosgaz-transport” d.o.o. Niš bio je dužan da u roku od dvanaest meseci od dana donošenja ove odluke :

– preduzme sve potrebne aktivnosti u cilju usklađivanja svoje organizacije i poslovanja na način kojim se ispunjavaju uslovi u pogledu nezavisnosti operatora sistema po modelu nezavisnog operatora sistema i po potrebi preduzme radnje pred nadležnim organima Republike Srbije radi usklađivanja pozitivnih propisa;

– dostavi program nediskriminatornog ponašanja donet u skladu sa Zakonom o energetici;

– dostavi akt potpisan sa vlasnikom transportnog sistema kojim se obezbeđuju garancije koje će omogućiti finansiranje razvoja transportnog sistema i

– dostavi dokaz da nabavlja prirodni gas za nadoknadu gubitaka u transportnom sistemu u skladu sa zakonom.

U suprotnom, Agencija za energetiku Republike Srbije, saglasno članu 242. Zakona o energetici, pokrenuće novi postupak sertifikacije radi ponovne procene uslova za sertifikaciju i donošenja odluke kojom se oduzima sertifikat.

„Yugorosgaz-transport” d.o.o. Niš aktom broj I-42 od 15. juna 2018. godine dostavio je zahtev za produženje roka za ispunjenje uslova za sertifikaciju na najmanje godinu dana u cilju sprovođenja dodatnih konsultacija sa akcionarima, konsultantima, državnim organima Ruske Federacije i Republike Srbije za iznalaženje rešenja u okvirima sertifikacionog procesa u saglasnosti sa zakonima Republike Srbije, međudržavnim ugovorima, imajući u vidu pouzdan i nezavisan rad „Yugorosgaz-transport” d.o.o. Niš na tržištu Republike Srbije. Navedeno je da u ovom trenutku nema potvrdu da će izmene u korporativnim dokumentima – organizacionoj strukturi obezbediti uslov za nezavisnost operatora transportnog sistema koje bi zadovoljile uslove propisane Zakonom o energetici. U vezi sa tim „Yugorosgaz-transport” d.o.o. Niš traži dodatno vreme kako bi se obezbedila nezavisnost operatora i usaglasili normativni akti sa važećim zakonima Republike Srbije. „Yugorosgaz-transport” d.o.o. Niš ističe da postoji niz tačaka po kojima nema mogućnosti donošenja odluka (na primer: promena zakonodavstva i/ili izmene u Međudržavnom sporazumu, za koje su potrebne dodatne konsultacije sa nadležnim organima u vezi s tim pitanjem).

U dostavljenom zahtevu, „Yugorosgaz-transport” d.o.o. Niš je istakao da je postupajući po Odluci Agencije za energetiku Republike Srbije broj 311.01-2/2016-S-I od 20. juna 2017. godine uradio sledeće:

– doneo desetogodišnji Plan razvoja transportnog sistema i dostavio ga Agenciji radi davanja saglasnosti;

– dostavio izjavu vlasnika transportnog sistema i potpisani Sporazum na osnovu Zakona o energetici gde su se strane dogovorile da će finansijska sredstva za planiranje investicionih aktivnosti, predviđenih desetogodišnjim Planom razvoja transportnog sistema obezbediti „Yugorosgaz” a.d. Beograd na osnovu člana 229. Zakona o energetici;

– potpisao sa Javnim preduzećem „Srbijagas”, Novi Sad aneksa Ugovora o snabdevanju prirodnim gasom kojim se precizira nabavka gasa za nadoknadu eventualnih gubitaka na transportnom sistemu gasovoda „Yugorosgaz-transport” d.o.o. Niš i

– u toku je usaglašavanje Sporazuma o radnom režimu na ulazu u transportni sistem sa JP „Srbijagas”, Novi Sad.

Razmatrajući podneti zahtev i raspoložive spise predmeta ocenjeno je da je „Yugorosgaz-transport” d.o.o. Niš, postupajući u skladu sa Odlukom pre isteka roka dostavio:

– Sporazum sa vlasnikom transportnog sistema („Yugorosgaz” a.d. Beograd) od 6. juna 2018. godine kojim su se dogovorili da će u skladu sa članom 229. Zakona o energetici obezbediti finansijska sredstva za planirane investicione aktivnosti, predviđene desetogodišnjim Planom razvoja transportnog sistema gasovoda i

– Aneks I Ugovora o potpunom snabdevanju prirodnim gasom br. 01/265/17 od 28. jula 2017. godine broj 03/190/18 od 7. juna 2018. godine zaključenog između Javnog preduzeća „Srbijagas”, Novi Sad i „Yugorosgaz-transport” d.o.o. Niš,

čime je ispunio uslov utvrđen tačkom 2. alineja 3) i 4) Odluke.

Kako je „Yugorosgaz-transport” d.o.o. Niš pred nadležnim organima preduzeo aktivnosti za ispunjenje uslova utvrđenih tačkom 2. alineja 1) i 2) Odluke radi usklađivanja svoje organizacije i poslovanja na način kojim se ispunjavaju uslovi u pogledu nezavisnosti operatora sistema po modelu nezavisnog operatora sistema, a za šta mu je potrebno dodatno vreme to je ocenjeno da je celishodno odrediti dodatni rok od dvanaest meseci za ispunjenje navedenog uslova.

Za pozitivno odlučivanje o podnetom zahtevu, uzeta je u obzir i činjenica da u skladu sa Zakonom o energetici, razdvajanje operatora sistema nije samo uslov za sertifikaciju operatora transportnog sistema, već i preduslov za licenciranje istog. Saglasno odredbi člana 239. Zakona o energetici, pre nego što neko pravno lice dobije licencu za obavljanje energetske delatnosti, mora se sertifikovati u skladu sa zakonom.

S tim u vezi, oduzimanje licence, kao posledica neizdavanja sertifikata operatoru transportnog sistema, onemogućilo bi obavljanje delatnosti transporta i upravljanja transportnog sistema prirodnog gasa u južnom delu Republike Srbije što bi moglo ugroziti pouzdano, sigurno i kvalitetno snabdevanje prirodnim gasom južnog dela teritorije Republike Srbije. Pri tome se posebno ima u vidu da u trenutku donošenja ove odluke, nema osnova za primenu člana 26. Zakona o energetici, odnosno određivanje drugog energetskog subjekta za obavljanje navedene delatnosti, jer ne postoji drugi energetski subjekt koji je saglasno zakonu sertifikovan i ima licencu za obavljanje energetske delatnosti transporta i upravljanja transportnim sistemom prirodnog gasa.

Na okolnost sigurnosti snabdevanja prirodnim gasom izjasnilo se i Ministarstvo rudarstva i energetike aktom broj 312-01-00593/2018-01 od 2. jula 2018. godine, kojim je ukazano da je sa stanovišta nadležnosti Ministarstva rudarstva i energetike neophodno učiniti sve napore da na navedenom području energetsku delatnost transporta i upravljanja transportnim sistemom obavlja licencirani energetski subjekt, kao i da smatraju da ovo pitanje treba još jednom razmotriti u primerenom roku sa svim zainteresovanim stranama.

Razmatrajući podneti zahtev ocenjeno je da bi drugačije postupanje po podnetom zahtevu, odnosno oduzimanje sertifikata i prestanak obavljanja energetske delatnosti dovelo do neotklonjivih štetnih posledica koje bi mogle da ugroze redovno i sigurno snabdevanje energijom, kao i da prouzrokuje teške poremećaje u privredi. Kako se navedene posledice na drugačiji način u ovom trenutku ne mogu otkloniti, ocenjeno je da je donošenje odluke kao u dispozitivu, uz davanje dodatnog roka od dvanaest meseci za ispunjavanje propisanih uslova, najcelishodnije rešenje.

Na osnovu svega iznetog, Savet Agencije za energetiku Republike Srbije je na 14. redovnoj sednici od 13. jula 2018. godine, saglasno članu 39. stav 1. i članu 49. stav 3. a u vezi sa članom 240. stav 1. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14), člana 24. Pravilnika o licenci za obavljanje energetske delatnosti i sertifikaciji („Službeni glasnik RS”, broj 87/15) i člana 12. Statuta Agencije za energetiku Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 52/05), odlučio kao u dispozitivu odluke.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print