Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
17.03.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA STRUČNOG NADZORA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)


Na osnovu člana 201. stav 5. tačka 18) Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14),
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora

Član 1.

U Pravilniku o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora („Službeni glasnik RS”, broj 22/15), član 5. menja se i glasi:

„Član 5.

U svakoj fazi izgradnje objekta, odnosno izvođenja radova, investitor može obezbediti projektantski nadzor od strane privrednog društva koje ispunjava uslove za projektovanje te vrste objekata.”

Član 2.

U članu 7. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

„Ako nadzorni organ u toku vršenja stručnog nadzora utvrdi da izvođač radova odstupa od izdate građevinske dozvole, odnosno rešenja o odobrenju, projekta za građevinsku dozvolu, odnosno idejnog projekta, kao i projekta za izvođenje, predviđenog kvaliteta materijala i opreme koja se ugrađuje u objekat ili odstupa od drugih elemenata koji bi uticali na kvalitet radova, utvrđenu vrednost objekta ili na produženje rokova izgradnje, bez odlaganja, sve primedbe unosi u prateću dokumentaciju koja se vodi na gradilištu u skladu sa zakonom i pismenim putem o tome obaveštava investitora i izvođača radova, radi preduzimanja odgovarajućih mera i posledicama koje mogu nastupiti ako te mere ne budu preduzete.

Ako u toku građenja nastupe okolnosti zbog kojih je neophodno odstupiti od projekta za građevinsku dozvolu, odnosno idejnog projekta, kao i projekta za izvođenje, nadzorni organ, bez odlaganja, sve primedbe unosi u prateću dokumentaciju koja se vodi na gradilištu u skladu sa zakonom i pismenim putem o tome obaveštava investitora, radi preduzimanja odgovarajućih mera i posledicama koje mogu nastupiti ako te mere ne budu preduzete.”

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print