Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
15.09.2017.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJA ZATEZNE KAMATE NA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE OBAVEZE BANAKA PO OSNOVU PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA FIZIČKIH LICA, PREDUZETNIKA, MIKRO, MALIH I SREDNJIH PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2017)


1. U tač. 7. i 8. Odluke o načinu obračuna i plaćanja zatezne kamate na neblagovremeno plaćene obaveze banaka po osnovu premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica broj O. br. OD. D-118/15 od 16. aprila 2015. godine, koja je objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj 37/15, reč: „direktor”, zamenjuje se rečima: „Odbor direktora”.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print