Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.06.2018.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama ("Sl. glasnik RS", br. 47/2018)


Član 1.

U Zakonu o službenoj upotrebi jezika i pisama („Službeni glasnik RS”, br. 45/91, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon i 30/10), u članu 11. u stavu 2. posle reči: „stanovništva” dodaju se zapeta i reči: „najkasnije u roku od 90 dana od dana utvrđivanja zakonom propisanih uslova”.

Posle stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6. koji glase:

„U naseljenim mestima u jedinicama lokalne samouprave, čija je teritorija određena u skladu sa zakonom kojim se uređuje teritorijalna organizacija Republike Srbije, u kojima procenat pripadnika određene nacionalne manjine u ukupnom broju stanovnika na teritoriji naseljenog mesta dostiže 15% prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva imena organa koji vrše javna ovlašćenja, nazivi jedinica lokalne samouprave, naseljenih mesta, trgova i ulica i drugi toponimi ispisuju se i na jeziku dotične nacionalne manjine, prema njenoj tradiciji i pravopisu, i u slučaju da jezik te nacionalne manjine nije u službenoj upotrebi na teritoriji jedinice lokalne samouprave, u skladu sa stavom 2. ovog člana.

Skupština jedinice lokalne samouprave utvrdiće statutom naseljena mesta iz stava 5. ovog člana, imajući u vidu tradicionalnu naseljenost pripadnika nacionalne manjine i prethodno pribavljeno mišljenje nacionalnog saveta nacionalne manjine.”.

Dosadašnji st. od 5. do 8. postaju st. od 7. do 10.

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 8. reči: „posebnim zakonom” zamenjuju se rečima: „zakonom kojim se uređuje zaštita prava i sloboda nacionalnih manjina”.

Posle stava 10. dodaju se st. 11. i 12. koji glase:

„Narodni poslanik pripadnik nacionalne manjine ima pravo da na sednici Narodne skupštine govori i da pisane dokumente u radu Narodne skupštine, predviđene Poslovnikom, podnosi na svom jeziku.

Kada se narodni poslanik u radu Narodne skupštine služi svojim jezikom u smislu stava 11. ovog člana, stalno ili u određenom slučaju, generalni sekretar Narodne skupštine je dužan da obezbedi istovremeno prevođenje njegovog usmenog izlaganja ili dokumenta koji je podneo, na srpski jezik.

Narodna skupština obezbediće uslove za ostvarivanje prava iz stava 11. ovog člana i svojim aktom bliže će urediti način ostvarivanja ovog prava.”.

Član 2.

Članovi 23. i 26. brišu se.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print