Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.12.2017.

ODLUKA O dopuni Odluke o obrazovanju Saveta za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije ("Sl. glasnik RS", br. 120/2017)


Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o obrazovanju Saveta za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije

1. U Odluci o obrazovanju Saveta za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije („Službeni glasnik RS”, br. 77/16, 26/17 i 79/17) tačka 2. podtačka 3), posle reči: „(KONUS)” dodaju se zapeta i alineje deveta, deseta i jedanaesta koje glase:

„– Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede”,

„– dr Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije”,

„– Mihailo Jovanović, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.”

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print