Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.04.2021.

ZAKON O IZMENI I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU
("Sl. glasnik RS", br. 44/2021)


Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmeni i dopunama Zakona o osiguranju

Proglašava se Zakon o izmeni i dopunama Zakona o osiguranju, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Devetoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2021. godini, 28. aprila 2021. godine.

PR broj 39

U Beogradu, 29. aprila 2021. godine

Predsednik Republike,

Aleksandar Vučić, s.r.

 

Član 1.

U Zakonu o osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 139/14), u članu 264. stav 1. tačka 10), tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Dodaje se tačka 11), koja glasi:

„11) subjekt prenosa ako organi upravljanja subjekta prenosa postupe suprotno odredbama člana 280g ovog zakona.”.

Član 2.

U članu 280. stav 2. briše se.

Član 3.

Posle člana 280. dodaju se čl. 280a−280k, koji glase:

„Član 280a

U društvu za osiguranje u kome u zakonom propisanom roku nije izvršena privatizacija izvršiće se promena vlasničkih prava na društvenom kapitalu, i to:

1) 70% društvenog kapitala prenosi se na Republiku Srbiju;

2) do 25% društvenog kapitala prenosi se zaposlenima, bez naknade;

3) 5% društvenog kapitala prenosi se akcionarskom fondu osnovanom u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu (u daljem tekstu: Akcionarski fond).

Društvenim kapitalom, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se kapital u društvenom vlasništvu i sredstva dividende ostvarena po osnovu tog vlasništva.

Akcije koje se stiču u skladu sa stavom 1. ovog člana jesu obične i glase na ime.

Prenos vlasničkih prava iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima, na način i u rokovima propisanim ovim zakonom.

Član 280b

Odluku o prenosu društvenog kapitala u društvu za osiguranje (u daljem tekstu: subjekt prenosa) donosi Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Ministarstvo je dužno da subjektu prenosa dostavi predlog iz stava 1. ovog člana narednog dana od dana dostavljanja predloga Vladi.

Izuzetno od odredaba člana 31. stav 1. ovog zakona, kada se vlasnička prava na društvenom kapitalu društva za osiguranje u skladu sa članom 280a ovog zakona prenose na Republiku Srbiju, nije potrebna prethodna saglasnost Narodne banke Srbije za sticanje, odnosno uvećanje kvalifikovanog učešća Republike Srbije u tom društvu.

Član 280v

Odluka Vlade iz člana 280b ovog zakona sadrži:

1) poslovno ime, sedište i adresu sedišta subjekta prenosa;

2) podatke o strukturi i vrednosti ukupnog kapitala subjekta prenosa i o strukturi i vrednosti kapitala koji je predmet prenosa, na osnovu vanrednog finansijskog izveštaja;

3) podatke o vrednosti društvenog kapitala koji će se preneti Republici Srbiji, u skladu sa članom 280a stav 1. tačka 1) ovog zakona;

4) podatke o obavezama prema zaposlenima u subjektu prenosa i prema Akcionarskom fondu, u skladu sa članom 280a stav 1. tač. 2) i 3) i članom 280z ovog zakona;

5) rokove usklađivanja kapitala, obaveza, organa, organizacije i akata subjekta prenosa sa odredbama ovog zakona i odlukom o prenosu društvenog kapitala;

6) druge podatke od značaja za sprovođenje postupka prenosa vlasničkih prava na društvenom kapitalu kojim posluje subjekt prenosa.

Odluka Vlade iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 280g

Organi upravljanja subjekta prenosa dužni su da preduzmu sve pravne i faktičke radnje sa ciljem da se omogući nesmetano upravljanje subjektom prenosa i da sprovedu sve radnje i aktivnosti neophodne za prenos vlasničkih prava na društvenom kapitalu i upis promena u nadležne registre.

Član 280d

Republika Srbija stiče pravo svojine na kapitalu iz člana 280a stav 1. tačka 1) ovog zakona danom stupanja na snagu odluke Vlade iz člana 280b ovog zakona.

Subjekt prenosa u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke Vlade iz stava 1. ovog člana, preduzima neophodne mere i aktivnosti za njeno sprovođenje i podnosi prijavu za upis akcija u nadležne registre.

Član 280đ

Subjekt prenosa dužan je da odluku o izdavanju akcija bez naknade zaposlenima donese u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke Vlade iz člana 280b ovog zakona.

O odluci iz stava 1. ovog člana subjekat preuzimanja javnim pozivom obaveštava zaposlene.

Javni poziv iz stava 2. ovog člana sadrži podatke o datumu, vremenu i mestu upisa akcija, nominalnoj vrednosti akcija, kao i druge podatke u skladu sa odlukom o izdavanju akcija bez naknade.

Javni poziv objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i jednom dnevnom visokotiražnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Rok za upis akcija bez naknade počinje da teče od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu iz stava 4. ovog člana i ne može da bude kraći od 30 dana.

Član 280e

Zaposlenima u smislu člana 280đ stav 1. ovog zakona smatraju se državljani Republike Srbije koji su zaposleni ili su ranije bili zaposleni u subjektu prenosa i zaposleni u kontrolisanim društvima subjekta prenosa.

Licima koja su ranije bila zaposlena, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se i penzioneri.

Pravo na sticanje akcija bez naknade može se ostvariti najviše za 35 godina vremena provedenog u radnom odnosu.

Pravo na sticanje akcija bez naknade imaju zaposleni iz stava 1. ovog člana za svaku punu godinu vremena provedenog u radnom odnosu u subjektu prenosa i kontrolisanim društvima sa sedištem u Republici Srbiji, pod uslovom da pravo na akcije bez naknade nisu na bilo koji način ostvarili, u celosti ili delimično, u skladu sa Zakonom o svojinskoj transformaciji („Službeni glasnik RS”, br. 32/97 i 10/01), Zakonom o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 30/10, 93/12, 119/12, 51/14 i 52/14 – US), Zakonom o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 46/15, 112/15 i 20/16 – autentično tumačenje) i Zakonom o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje) i da nisu upisani u evidenciju nosilaca prava koju vodi ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 123/07, 30/10, 115/14 i 112/15).

Pravo zaposlenih na sticanje besplatnih akcija nije prenosivo.

Član 280ž

Zaposleni imaju pravo na sticanje akcija bez naknade, u skladu sa odredbama ovog zakona, čija je ukupna nominalna vrednost 200 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru, koji objavljuje Narodna banka Srbije i koji važi na dan objavljivanja javnog poziva iz člana 280đ ovog zakona, za svaku punu godinu rada u radnom odnosu kod subjekta prenosa.

Kapital za sticanje akcija bez naknade u postupku prenosa vlasničkih prava na društvenom kapitalu ne može biti veći od iznosa utvrđenog odredbom člana 280a stav 1. tačka 2) ovog zakona.

Ako je vrednost kapitala za sticanje akcija bez naknade, manja od ukupne nominalne vrednosti akcija koje zaposleni stiču bez naknade, zaposleni stiču manji broj akcija srazmerno odnosu tih vrednosti.

Ako je vrednost kapitala za sticanje akcija bez naknade veća od ukupne nominalne vrednosti akcija koje zaposleni stiču bez naknade, preostali kapital se prenosi na Akcionarski fond.

Član 280z

Izuzetno od odredaba člana 280a stav 1. ovog zakona, u društvima za osiguranje u kojima društveni kapital iznosi do 0,2% ukupnog kapitala društva, taj kapital prenosi se na Akcionarski fond.

Član 280i

Odluku o prenosu društvenog kapitala Akcionarskom fondu iz člana 280a stav 1. tačka 3) i člana 280z ovog zakona subjekt prenosa dužan je da donese u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke Vlade iz člana 280b ovog zakona i da podnese prijavu za upis tih akcija u nadležne registre.

Član 280j

Ministarstvo nadležno za poslove privrede vrši nadzor nad sprovođenjem promene vlasničkih prava na društvenom kapitalu u subjektu prenosa.

Član 280k

Ako je ovim zakonom uređeno pitanje koje je drugim zakonom na drugačiji način regulisano primenjuju se odredbe ovog zakona.”.

Član 4.

Prenos vlasničkih prava na društvenom kapitalu vršiće se u društvima za osiguranje koja na dan stupanja na snagu ovog zakona posluju društvenim kapitalom.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print