Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
09.08.2017.

UREDBA O DOPUNI UREDBE O UPRAVI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)


Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi ( „Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 2. stav 1. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik PC”, br. 75/05 i 48/10),

Vlada donosi

UREDBU
o dopuni Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa

Član 1.

U Uredbi o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik PC”, broj 63/13) u članu 2. stav 1. dodaje se tačka 1a) koja glasi:

„1a) sistemska i tehnička podrška iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u funkcionisanju Uprave za zajedničke poslove republičkih organa koja podrazumeva: održavanje računarske i komunikacione opreme i lokalnih računarskih mreža, razvoj i održavanje aplikativnog i sistemskog softvera za potrebe Uprave za zajedničke poslove republičkih organa;”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print