Zastava Bosne i Hercegovine

Izmene i dopune propisa

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)

Objavljeno: 27.10.2023.


Član 1.

U Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, br. 55/13, 101/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19, 129/21 i 129/21 – dr. zakon), u članu 27. stav 13. posle reči: „jezika”, tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „odnosno program srpskog jezika kao stranog.”

Član 2.

U članu 31. stav 2. broj: „30” zamenjuje se brojem: „28”, a u stavu 3. broj: „33” zamenjuje se brojem „31”.

U članu 31. stav 7. menja se i glasi:

„Izuzetno, obrazovno-vaspitni rad od petog do osmog razreda može da se organizuje i u kombinovanom odeljenju, kada je to u najboljem interesu učenika, uz saglasnost nadležne školske uprave.”

Član 3.

U članu 32. stav 6. reč: „četvrtog”, zamenjuje se rečju: „trećeg”.

Član 4.

U članu 59a stav 1. posle reči: „časova”, tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „uključujući i časove dodatne i dopunske nastave i čas odeljenjskog starešine.”

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Škola koja organizuje redovnu poludnevnu nastavu u dve smene stara se da svi časovi iz stava 1. ovog člana budu utvrđeni rasporedom časova u okviru smene koju učenici pohađaju.”

Dosadašnji st. 2–5. postaju st. 3–6.

Član 5.

U članu 62. stav 1. reč: „šestog”, zamenjuje se rečju: „drugog”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Opšti uspeh učenika upućenih na razredni, odnosno popravni ispit utvrđuje se nakon obavljenog razrednog, odnosno popravnog ispita, a najkasnije do 31. avgusta tekuće školske godine.”

Dosadašnji st. 2–4. postaju st. 3–5.

Član 6.

U članu 63. stav 1. menja se i glasi:

„Vladanje učenika u prvom razredu osnovnog obrazovanja i vaspitanja ocenjuje se opisno u toku i na kraju polugodišta”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Vladanje učenika od drugog do osmog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja ocenjuje se brojčano u toku i na kraju polugodišta”.

Stav 4. menja se i glasi:

„Ocena iz vladanja iz stava 3. ovog člana jeste brojčana, i to: primerno (5), vrlo dobro (4), dobro (3), zadovoljavajuće (2) i nezadovoljavajuće (1), i utiče na opšti uspeh učenika.”

Član 7.

U članu 104. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Odredbe iz člana 31. ovog zakona primenjuju se sukcesivno počev od školske 2024/2025. godine prilikom formiranja odeljenja prvog razreda.”

Član 8.

Član 104a briše se.

Član 9.

U članu 105. stav 1. briše se.

Dosadašnji st. 2–3. postaju st. 1–2.

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.