Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.12.2021.

Zakon o izmeni i dopuni Zakona o utvrđivanju druge garantne šeme kao mera dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
("Sl. glasnik RS", br. 129/2021)


Član 1.

U Zakonu o utvrđivanju druge garantne šeme kao mera dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RSˮ, broj 40/21), u članu 2. tačka 7) reči: „broj 153/20” zamenjuju se rečima: „br. 153/20 i 40/21”.

Dodaje se stav 2, koji glasi:

„Izuzetno, korisniku kredita koji spada u preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća koja posluju u sektorima putničkog transporta, ugostiteljstva, turističkih agencija i hotelijerstva u gradovima, može biti odobren kredit obezbeđen garancijom, u skladu sa ovim zakonom, i kada je ukupan iznos kredita koji je odobren na osnovu Zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 i kredita odobrenog na osnovu ovog zakona veći od iznosa, odnosno pragova propisanih u stavu 1. ove tačke, ako su ispunjeni sledeći uslovi:

– korisnik kredita je prevremeno i u celosti izmirio obaveze po kreditu obezbeđenom garancijom u skladu sa Zakonom o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 i

– maksimalni iznos kredita obezbeđenog garancijom u skladu sa ovim zakonom je iznos koji je jednak manjem od dva iznosa utvrđenih u stavu 1. ove tačke;ˮ.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print