Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
10.05.2018.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJNOJ, RADNOJ I MATERIJALNOJ OBAVEZI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)


Član 1.

U Zakonu o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Službeni glasnik RS”, br. 88/09 i 95/10), u članu 6. stav 2. menja se i glasi:

„Organi autonomnih pokrajina i organi jedinica lokalne samouprave imaju obavezu da na teritoriji svoje nadležnosti za potrebe izvršavanja obaveza odbrane obezbede prostorne i tehničke uslove za rad teritorijalnih organa, kao i njihovu zaštitu i obezbeđenje.”.

Član 2.

U članu 10. stav 5. menja se i glasi:

„Pojedinačni poziv, osim poziva za mobilizaciju ili za delimičnu mobilizaciju radi provere spremnosti za izvršenje mobilizacije, u okviru planiranih vežbi i kontrole organizovanja priprema za odbranu, dostavlja se vojnom obvezniku najkasnije 30 dana pre dana određenog za početak obaveze radi koje je pozvan.”.

Posle stava 5. dodaje se stav 6, koji glasi:

„Radi planskog i organizovanog pozivanja lica iz rezervnog sastava, obveznika radne obaveze i vlasnika stvari iz popisa u ratnom i vanrednom stanju, teritorijalni organ u miru organizuje kurirski sistem pozivanja.”.

Član 3.

U članu 17. stav 1. reči: „šest meseci” zamenjuju se rečima: „12 meseci”.

Član 4.

U članu 19. stav 1. posle reči: „regruta” dodaju se reči: „ili lica u rezervnom sastavu”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Izuzetno od stava 3. ovog člana, ocenu sposobnosti za vršenje vojne službe regrutna komisija može dati vojnom obvezniku za koga je utvrđeno da boluje od neizlečive bolesti ili da ima telesni invaliditet bez izgleda za izlečenje na osnovu medicinske dokumentacije.”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 5.

U članu 26. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, na služenje vojnog roka ne upućuje se regrut koji je primljen na specijalizaciju ili poslediplomsko usavršavanje u zemlji i inostranstvu, dok traje školovanje, a najkasnije do kraja juna kalendarske godine u kojoj navršava 30 godina.”.

Član 6.

U članu 29. stav 2. reči: „za koga se utvrdi da nije izvršio obaveze propisane ovim zakonom, pa zbog toga” zamenjuju se sa rečju: „koji”.

Član 7.

U članu 36. stav 2. reči: „Vojske Srbije” brišu se.

Član 8.

Član 38. briše se.

Član 9.

Naziv člana 47. i član 47. brišu se.

Član 10.

Član 50. menja se i glasi:

„Član 50.

Vojni obveznici koji imaju raspored u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativnoj agenciji ne pozivaju se na vojnu vežbu već svoje obaveze izvršavaju prema Zakonu o policiji, odnosno Zakonu o Bezbednosno-informativnoj agenciji.”.

Član 11.

U članu 51. stav 3. posle reči: „civilne obuke,” dodaju se reči: „odazivanjem pozivu radi saopštavanja, promene i ukidanja ratnog rasporeda”.

Član 12.

U članu 54. stav 8. menja se i glasi:

„Pripadnici pasivne rezerve koji su odslužili vojni rok sa oružjem pozivaju se na obučavanje u toku kalendarske godine najduže do 20 dana, a pripadnici rezervnog sastava koji nisu odslužili vojni rok sa oružjem pozivaju se na osposobljavanje za vršenje vojnih obaveza u rezervnom sastavu u toku kalendarske godine najduže do 25 dana.”.

Član 13.

U članu 60. stav 1. reči: „civilne zaštite ili državnog organa” brišu se.

Stav 3. menja se i glasi:

„Za mobilizaciju i delimičnu mobilizaciju radi provere spremnosti za izvršenje mobilizacije, u okviru planiranih vežbi i kontrole organizovanja priprema za odbranu, pozivanje vojnih obveznika vrši se bez vremenskog ograničenja iz st. 1. i 2. ovog člana.”.

Član 14.

U članu 61. stav 1. reči: „i pribavi odobrenje Ministarstva odbrane” zamenjuju se rečima: „radi dobijanja odobrenja za boravak u inostranstvu.”.

U stavu 2. tačka 3. briše se.

U stavu 4. posle reči: „kraja” dodaje se reč: „juna”.

Član 15.

Član 65. menja se i glasi:

„Član 65.

Saglasnost za otpust iz državljanstva Republike Srbije neće se dati vojnom obvezniku ako:

1) nije izvršio regrutnu obavezu;

2) nije okončan prekršajni ili krivični postupak koji je pokrenut protiv vojnog obveznika zbog izbegavanja vršenja vojne obaveze;

3) boravi u inostranstvu bez odobrenja nadležnih organa.”.

Član 16.

U članu 66. stav 3. reči: „lica u rezervnom sastavu koje je služenje vojnog roka regulisalo u civilnoj službi” zamenjuju se rečima: „u svojstvu neraspoređenog vojnog obveznika iz rezervnog sastava”.

Član 17.

Naziv člana 67. i član 67. menjaju se i glase:

„Naknade putnih i drugih troškova u vezi sa vršenjem vojne obaveze

Član 67.

Regrut, odnosno lice u rezervnom sastavu koje je pozvano u vezi sa vršenjem vojne obaveze, odnosno obuke za odbranu zemlje ima pravo na naknadu troškova za prevoz sredstvima javnog saobraćaja od mesta prebivališta do mesta javljanja za izvršenje vojne obaveze, odnosno obuke, kao i za prevoz od mesta vršenja vojne obaveze, odnosno obuke do mesta prebivališta.

Vojniku na služenju vojnog roka pripadaju troškovi putovanja prilikom korišćenja redovnog i nagradnog odsustva i otpusta, odnosno prekida služenja vojnog roka.

Vojnik na služenju vojnog roka, odnosno lice u rezervnom sastavu ima pravo na naknadu troškova prevoza sredstvima javnog saobraćaja za izvršavanje službenih zadataka u mestu služenja vojnog roka, odnosno u mestu vršenja službe u rezervnom sastavu odnosno obuke.

Vojnik na služenju vojnog roka, odnosno lice u rezervnom sastavu ima pravo na naknadu troškova za službeno putovanje na koje je upućeno za vreme služenja vojnog roka, odnosno vršenja službe u rezervnom sastavu odnosno obuke.

Lice u rezervnom sastavu ima pravo na besplatnu ishranu i smeštaj za vreme vršenja službe u rezervnom sastavu, odnosno obuke koja traje duže od osam časova.

Iznos i način isplate naknada putnih i drugih troškova u vezi sa vršenjem vojne obaveze, odnosno obuke propisuje Vlada na predlog ministra odbrane.”.

Član 18.

Dodaje se naziv člana 68. i član 68. menja se i glasi:

„Naknade za vršenje službe u rezervnom sastavu

Član 68.

Licu u rezervnom sastavu koje je u radnom odnosu, a pozvano je u vezi sa vršenjem službe u rezervnom sastavu, odnosno na obuku, za vreme vršenja te obaveze pripada naknada zarade u visini njegove prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre pozivanja, u skladu sa opštim aktom ili ugovorom o radu, osim ako to posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Licu u rezervnom sastavu koje, u smislu zakona kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje, samostalno obavlja delatnost, za vreme vršenja službe u rezervnom sastavu, odnosno obuke pripada naknada u visini osnovice od koje plaća doprinos za obavezno socijalno osiguranje.

Licu u rezervnom sastavu koje nije osigurano po osnovu zaposlenja ili obavljanja samostalne delatnosti, osiguraniku poljoprivredniku, kao i licu u rezervnom sastavu, koje prima penziju ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti, za vreme vršenja službe u rezervnom sastavu, odnosno obuke radi koje je pozvano, pripada novčana naknada u iznosu koji propiše Vlada.

Licu u rezervnom sastavu iz st. 1. i 2. ovog člana kome je naknada utvrđena prema tim odredbama manja od naknade iz stava 3. ovog člana, pripada naknada u iznosu iz stava 3. ovog člana.

Uslove za ostvarivanje prava, iznos i način obračuna i isplate naknada za vršenje službe u rezervnom sastavu, odnosno obuke za odbranu zemlje propisuje Vlada na predlog ministra odbrane.”.

Član 19.

Član 69. menja se i glasi:

„Član 69.

Pripadniku aktivne rezerve za vreme redovnog godišnjeg obučavanja i osposobljavanja pripada naknada iz člana 68. ovog zakona.

Pripadniku aktivne rezerve za vreme angažovanja na izvršenju pripreme za misije i zadatke i za vreme angažovanja na izvršenju misija i zadataka pripada plata, određene naknade troškova i druga primanja koja se prema odredbama Zakona o Vojsci Srbije utvrđuju za profesionalno vojno lice u radnom odnosu na određeno vreme, istog čina i položaja, odnosno dužnosti.

Pripadniku aktivne rezerve za vreme trajanja ugovora o službi u aktivnoj rezervi pripada mesečna novčana naknada.

Naknada iz stava 3. ovog člana ne pripada za vreme kada pripadnik aktivne rezerve ostvaruje naknadu iz stava 1. ovog člana, odnosno platu iz stava 2. ovog člana.

Naknade troškova i druga primanja iz stava 2. ovog člana, kao i visinu naknade iz stava 3. ovog člana propisuje ministar odbrane.”.

Član 20.

Posle člana 71. dodaje se član 71a, koji glasi:

„Član 71a

Evidencija vojnih obveznika sadrži:

1) prezime, ime jednog roditelja i ime;

2) jedinstveni matični broj građana;

3) pol;

4) datum, mesto, opštinu i državu rođenja;

5) prebivalište i adresu stanovanja;

6) školsku spremu;

7) naziv, adresu i matični broj državnog organa ili pravnog lica kod koga je vojni obveznik zaposlen;

8) naziv i šifru dužnosti, zanimanja, posebnih znanja i veština;

9) podatke o regrutovanju, oceni sposobnosti za vojnu službu, rodu odnosno službi i vojnoevidencionoj specijalnosti;

10) podatke o služenju vojnog roka i vršenju civilne službe;

11) podatke o ratnom rasporedu, učešću u ratu, vežbama i misijama;

12) podatke o obučavanju, osposobljavanju i usavršavanju za vršenje vojne i civilne službe;

13) podatke o proizvođenju, unapređenju i odlikovanju;

14) podatke o boravku vojnog obveznika u inostranstvu.

Podatke iz evidencije vojnih obveznika koriste organi iz člana 71. ovog zakona u štampanom i elektronskom obliku pomoću informacionog sistema i čuvaju ih 40 godina nakon prestanka vojne obaveze.”.

Član 21.

U članu 72. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Evidenciju o vojnom obvezniku koji živi u inostranstvu i čiji roditelji i on nemaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije vodi teritorijalni organ nadležan na teritoriji na kojoj se nalazi sedište ministarstva nadležnog za spoljne poslove.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 22.

U članu 73. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) prezime, ime jednog roditelja i ime regruta – vojnog obveznika;

2) dan, mesec, godinu, mesto rođenja, državu i jedinstveni matični broj građana;

3) prebivalište u Republici Srbiji pre odlaska u inostranstvo;

4) adresu boravka u inostranstvu;

5) naziv nadležnog teritorijalnog organa kod kojeg se vodi u evidenciji;

6) rešenja nadležnih organa o odobrenju boravka u inostranstvu.”.

Član 23.

Posle člana 74. dodaje se član 74a, koji glasi:

„Član 74a

Nadležni teritorijalni organ podatke iz evidencije vojnih obveznika može davati organima iz člana 74. ovog zakona pod sledećim uslovima:

1) ako su zakonom ili drugim propisima ovlašćeni da traže i primaju te podatke;

2) ako su im ti podaci neophodni za izvršavanje poslova iz njihove nadležnosti;

3) ako obezbeđuju zaštitu tih podataka.”.

Član 24.

U članu 76. stav 1. menja se i glasi:

„Regrut i lice u rezervnom sastavu dužno je da u roku od osam dana od dana nastale promene nadležnom teritorijalnom organu prijavi:

1) promenu zdravstvenog stanja od značaja za ocenu sposobnosti za vršenje vojne službe;

2) gubitak vojne knjižice.”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Podatke o kojima se vodi službena evidencija u vezi sa regrutom i licem u rezervnom sastavu, pribavlja teritorijalni organ po službenoj dužnosti.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 25.

Posle člana 79. dodaju se naziv člana i član 79a, koji glasi:

„Obučavanje građana

Član 79a

Pored vojnih obveznika koji su regulisali služenje vojnog roka i imaju raspored u rezervnom sastavu, obrazovanje, vaspitanje i sticanje praktičnih znanja i veština za potrebe odbrane zemlje u uslovima vanrednog i ratnog stanja vrši se i za sledeće kategorije građana:

1) učenike osnovnih i srednjih škola;

2) lica koja nisu odslužila vojni rok;

3) lica u rezervnom sastavu koja su odslužila vojni rok sa oružjem, a nije im određen raspored u rezervnom sastavu;

4) lica u rezervnom sastavu koja su izvršila civilnu službu.

Kategorije građana koje će za potrebe odbrane zemlje obučavati Ministarstvo odbrane su:

1) lica u rezervnom sastavu koja nisu odslužila vojni rok;

2) lica u rezervnom sastavu koja su odslužila vojni rok sa oružjem, a nije im određen raspored u rezervnom sastavu;

3) žene vojni obveznici.

Obučavanje za potrebe odbrane zemlje ostalih kategorija građana iz stava 1. ovog člana vršiće subjekti sistema odbrane u saradnji sa Ministarstvom odbrane.”.

Član 26.

U članu 83. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Izvršavanje radne obaveze obezbeđuje Ministarstvo odbrane preko teritorijalnih organa u skladu sa zakonom i odlukama nadležnih organa koje se odnose na rad u vanrednom i ratnom stanju.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 27.

Posle člana 83. dodaje se član 83a, koji glasi:

„Član 83a

Nadležni teritorijalni organ, nakon dobijanja saglasnosti od pretpostavljenog organa, obvezniku radne obaveze koji je Planom popune određen da radnu obavezu izvršava u drugom subjektu odbrane, obvezniku radne obaveze koji se vodi u evidenciji drugih organa i organizacija, kao i obvezniku radne obaveze koji je raspoređen u jedinice radne obaveze, dostavlja poziv radi saopštavanja ratnog rasporeda, obuke ili kontrole jedinica radne obaveze, najkasnije 30 dana pre dana određenog za početak obaveze radi koje je pozvan.

Za mobilizaciju i delimičnu mobilizaciju, radi provere spremnosti za izvršenje mobilizacije, u okviru planiranih vežbi i kontrole organizovanja priprema za odbranu, pozivanje obveznika radne obaveze vrši se bez vremenskog ograničenja iz stava 1. ovog člana.”.

Član 28.

U članu 86. stav 2. menja se i glasi:

„Obveznik radne obaveze, u smislu stava 1. ovog člana, raspoređuje se u skladu sa Planom popune donetim od strane Ministarstva odbrane i teritorijalnog organa.”.

Član 29.

Član 88. menja se i glasi:

„Član 88.

Ministarstvo odbrane i teritorijalni organi vode evidencije o obveznicima radne obaveze koji imaju određen ratni raspored u državnim organima i pravnim licima.

Državni organi i pravna lica dužni su da na zahtev organa iz stava 1. ovog člana dostave svoja akta o ratnoj organizaciji i sistematizaciji i daju potrebne podatke za evidenciju o obveznicima radne obaveze.

Evidencija obveznika radne obaveze sadrži naziv dužnosti po ratnoj organizaciji i sistematizaciji radnog mesta, ime, ime jednog roditelja, prezime, jedinstven matični broj građana, datum i mesto rođenja, školsku spremu, prebivalište i adresu stanovanja.

Podatke iz evidencije obveznika radne obaveze koriste organi iz stava 1. ovog člana u štampanom i elektronskom obliku pomoću informacionog sistema i čuvaju ih u skladu sa propisima kojima se uređuju rokovi čuvanja u Ministarstvu odbrane.

Način vođenja evidencije obveznika radne obaveze i način dostavljanja podataka iz evidencije o obveznicima radne obaveze propisuje ministar odbrane.”.

Član 30.

Član 89. menja se i glasi:

„Član 89.

Od obveznika radne obaveze koji nemaju određen ratni raspored, teritorijalni organ obrazuje jedinice radne obaveze za izvođenje neodložnih radova za potrebe odbrane, Vojske Srbije, civilne zaštite i za izvršavanje zadataka u teritorijalnim organima u ratnom i vanrednom stanju.

Evidencija obveznika radne obaveze koji je raspoređen u jedinicu radne obaveze koju vodi teritorijalni organ sadrži ime, ime jednog roditelja, prezime, jedinstveni matični broj građana, datum i mesto rođenja, školsku spremu, prebivalište i adresu stanovanja.”.

Član 31.

U članu 91. stav 2. menja se i glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, obveznici radne obaveze raspoređeni u jedinice radne obaveze mogu se u miru pozivati radi obučavanja, uvežbavanja i provere osposobljenosti za izvršavanje zadataka u vanrednom i ratnom stanju.”.

U stavu 3. posle reči: „ministar odbrane” dodaju se reči: „ili lice koje on ovlasti.”.

Posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Zahtev za pozivanje obveznika radne obaveze iz stava 2. ovog člana subjekat sistema odbrane dostavlja nadležnom teritorijalnom organu najkasnije 60 dana pre dana predviđenog za javljanje na aktivnost za koju se poziva.”.

Član 32.

U članu 93. reč: „rasformirane” zamenjuje se sa rečju: „dezangažovane”.

Član 33.

U članu 99. stav 2. menja se i glasi:

„Drugim potrebama odbrane zemlje, u smislu odredaba ovog zakona, smatraju se potrebe državnih organa, organa državne uprave, velikih tehničkih sistema značajnih za odbranu, civilne zaštite, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica lokalne samouprave i privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji su aktom određeni da prioritetno proizvode, snabdevaju proizvodima ili pružaju usluge od posebnog značaja za odbranu zemlje.”.

Član 34.

U članu 104. stav 1. menja se i glasi:

„Radi organizovanog i pravilnog izvršavanja materijalne obaveze Ministarstvo odbrane i teritorijalni organi vode evidencije o vlasnicima stvari iz popisa i stvarima iz popisa.”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Evidencija o vlasnicima stvari iz popisa sadrži ime, ime jednog roditelja, prezime, jedinstveni matični broj građana, datum i mesto rođenja, školsku spremu, podatke o ratnom rasporedu, prebivalište i adresu stanovanja vlasnika stvari. Podatke iz evidencije o vlasnicima stvari iz popisa koriste organi iz stava 1. ovog člana u štampanom i elektronskom obliku pomoću informacionog sistema, sa obavezom čuvanja do prestanka materijalne obaveze.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 35.

Član 109. menja se i glasi:

„Član 109.

Stvari popisane za potrebe odbrane zemlje raspoređuju se Planom popune prema određenom ratnom rasporedu za potrebe korisnika stvari, u skladu sa propisima o kriterijumima za raspoređivanje građana i materijalnih sredstava za potrebe odbrane i popune Vojske Srbije.

Korisnicima stvari, Planom popune raspoređuju se stvari drugih vlasnika iz evidencije teritorijalnih organa koje predstavljaju razliku između stvari iz sopstvenih kapaciteta i stvari koje ih sleduju po ratnoj organizaciji i sistematizaciji.

Teritorijalni organi pozivaju vlasnike stvari radi uvođenja u evidenciju, saopštavanja, promene i ukidanja rasporeda i pregleda stvari iz popisa, najkasnije 30 dana pre dana određenog za početak obaveze radi koje je pozvan.

Za mobilizaciju i delimičnu mobilizaciju radi provere spremnosti za izvršenje mobilizacije, u okviru planiranih vežbi i kontrole organizovanja priprema za odbranu, pozivanje vlasnika stvari vrši se bez vremenskog ograničenja iz stava 3. ovog člana.

Vlasnici stvari dužni su da se odazovu pozivu nadležnog teritorijalnog organa.”.

Član 36.

Član 111. menja se i glasi:

„Član 111.

Stvari za potrebe odbrane preuzima korisnik stvari kojem su na osnovu donetog Plana popune Ministarstva odbrane i teritorijalnog organa stvari raspoređene.”.

Član 37.

Posle člana 125. dodaje se član 125a koji glasi:

„Član 125a

Odredbe ovog zakona o izvršenju vojne, radne i materijalne obaveze jednako se odnose na žene i muškarce, osim odredaba člana 4. st. 2, 5. i 8, člana 13, člana 15, člana 33. i člana 64. stav 2, koje se odnose na muškarce.”.

Član 38.

Član 126. menja se i glasi:

„Član 126.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana kazniće se za prekršaj regrut i lice u rezervnom sastavu ako se, suprotno ovom zakonu, bez opravdanog razloga ne odazove pozivu teritorijalnog organa u vezi sa vršenjem vojne obaveze (čl. 10, 11. i 51. ovog zakona) u vreme i na mesto koji su naznačeni u pojedinačnom pozivu, kao i ako se ne javi nadležnom teritorijalnom organu radi dobijanja odobrenja za boravak u inostranstvu duže od šest meseci (član 61. ovog zakona).”.

Član 39.

U članu 128. stav 1. reči: „od 35.000 do 350.000 dinara” zamenjuju se rečima: „od 70.000 do 700.000 dinara”.

U stavu 2. reči: „od 10.000 do 50.000 dinara” zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 100.000 dinara”.

Član 40.

U članu 130. stav 1. reči: „od 40.000 do 400.000 dinara” zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 500.000 dinara”.

Član 41.

U članu 132. stav 1. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

„1a) ako se ne odazove na poziv teritorijalnog organa radi uvođenja u evidenciju, saopštavanja rasporeda, promene i ukidanja rasporeda i pregleda stvari iz popisa (član 109. ovog zakona);”.

Član 42.

U članu 134. stav 1. reči: „od 50.000 do 250.000 dinara” zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 500.000 dinara”.

U stavu 2. reči: „od 20.000 do 50.000 dinara” zamenjuju se rečima: „od 40.000 do 100.000 dinara”.

U stavu 3. reči: „od 20.000 do 50.000 dinara” zamenjuju se rečima: „od 40.000 do 100.000 dinara”.

Član 43.

U članu 140. stav 2. briše se.

Član 44.

Propisi doneti za izvršavanje ovog zakona uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 45.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print