Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.12.2018.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)


Član 1.

U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10, 93/12 i 101/16), u članu 10a posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Izuzetno od stava 2. ovog člana rešenje o davanju u zakup i ugovor o zakupu vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji grada Beograda za postavljanje plutajućih objekata donosi, odnosno zaključuje nadležni organ grada Beograda.".

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

"Protiv rešenja iz st. 2. i 3. ovog člana o davanju u zakup vodnog zemljišta može se izjaviti žalba ministarstvu, nadležnom organu autonomne pokrajine za zakup na teritoriji autonomne pokrajine, odnosno nadležnom organu grada Beograda za zakup na teritoriji grada Beograda za postavljanje plutajućih objekata, u roku od 15 dana od dana obaveštavanja stranke o rešenju.".

Član 2.

U članu 10v st. 1, 3, 6. i 7. menjaju se i glase:

"Davanje u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini bliže se uređuje aktom Vlade.

Početnu visinu zakupnine iz stava 2. ovog člana utvrđuje Vlada.

Prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta (osim za postavljanje plutajućih objekata) i prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta za postavljanje plutajućih objekata ostvareni na teritoriji Republike Srbije prihod su javnog vodoprivrednog preduzeća osnovanog za obavljanje vodne delatnosti na određenoj teritoriji koje upravlja vodnim zemljištem u javnoj svojini.

Prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta (osim za postavljanje plutajućih objekata) i prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta za postavljanje plutajućih objekata ostvareni na teritoriji autonomne pokrajine prihod su javnog vodoprivrednog preduzeća osnovanog za obavljanje vodne delatnosti na određenoj teritoriji koje upravlja vodnim zemljištem u javnoj svojini.".

Član 3.

U članu 10đ stav 4. menja se i glasi:

"Prihodi ostvareni od ustanovljavanja prava stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnom objektu u javnoj svojini prihod su javnog vodoprivrednog preduzeća osnovanog za obavljanje vodne delatnosti na određenoj teritoriji koje zaključuje ugovor kojim se ustanovljava pravo stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnom objektu u javnoj svojini.".

Član 4.

U članu 115. stav 1. posle reči: "izgradnju novih" dodaje se zapeta, a reči: "i dogradnju i rekonstrukciju postojećih objekata" zamenjuju se rečima: "rekonstrukciju postojećih objekata (osim za državni put I i II reda, propusta i mostova na njima, kategorije železničkih pruga, propusta i mostova na njima) i za dogradnju postojećih objekata".

Član 5.

U članu 117. stav 1. reči: "Vodni uslovi se izdaju za izgradnju, dogradnju, odnosno rekonstrukciju objekata, izvođenje radova, izradu planskih dokumenata, i to za:" zamenjuju se rečima:

"Vodni uslovi se izdaju za izgradnju novih objekata, rekonstrukciju postojećih objekata, (osim za rekonstrukciju državnog puta I i II reda, propusta i mostova na njima, kategorije železničkih pruga, propusta i mostova na njima), dogradnju postojećih objekata, izvođenje drugih radova, izradu planskih dokumenata, i to za:".

U tački 7) reči: "kategorije železnice" zamenjuju se rečima: "kategorije železničkih pruga, propuste".

Član 6.

U članu 119. stav 1. reči: "iz člana 117. tač. 15), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 34) i 37) ovog zakona" zamenjuju se rečima: "iz člana 117. tač. 15), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 34), 37) i 38) ovog zakona".

Član 7.

U članu 150. tačka 6) podtačka (5) reči: "sprovođenje postupaka davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini" brišu se.

Član 8.

U članu 186. tačka 2a) briše se.

Član 9.

U članu 189. tačka 2a) briše se.

Član 10.

U članu 195. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"O upravnoj stvari utvrđivanja obaveza plaćanja naknada za vode iz člana 153. ovog zakona nadležni organ, odnosno javno vodoprivredno preduzeće neposredno odlučuje.".

Dosadašnji stav 2. koji postaje stav 3. menja se i glasi:

"U pogledu kamate, zastarelosti i kontrole plaćanja naknada za vode iz člana 153. ovog zakona, nadležni organ, odnosno javno vodoprivredno preduzeće primenjuje odredbe zakona kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija, a u pogledu prinudne naplate nadležni organ, odnosno javno vodoprivredno preduzeće primenjuje odredbe zakona kojima se uređuje izvršenje i obezbeđenje.".

Član 11.

Akti koje donosi Vlada na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona doneće se u roku od tri meseca, a najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode" dužno je da svoje poslovanje i opšta akta uskladi sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 12.

Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, odrediće granice vodnog zemljišta do 31. decembra 2019. godine.

Član 13.

Postupci objedinjene procedure pokrenuti do dana stupanja na snagu ovog zakona u kojima imaoci javnih ovlašćenja nisu po zahtevu nadležnih organa izdali vodne uslove za rekonstrukciju državnih puteva I i II reda, kategorije železnice i mostove na njima nastaviće se po odredbama ovog zakona.

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print