Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.06.2018.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 50/2018)


Član 1.

U Zakonu o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 91/15), u članu 1. posle reči: „uslovi” zapeta i reč: „postupak” brišu se.

Član 2.

U članu 8. dodaju se st. 4−6. koji glase:

„Zaposleni iz st. 1. i 2. ovog člana mora biti u radnom odnosu kod poslodavca najmanje tri meseca pre dana upućivanja.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, poslodavac može da uputi zaposlene koji su u radnom odnosu kod tog poslodavca kraće od tri meseca na privremeni rad u inostranstvo, ako ispunjavaju sledeće uslove:

1) da se upućivanje zaposlenih vrši u okviru pretežne delatnosti poslodavca koja je upisana u registar kod nadležnog organa;

2) da broj upućenih zaposlenih koji ne ispunjavaju uslove iz stava 4. ovog člana ne prelazi 20% od ukupnog broja zaposlenih kod poslodavca na dan upućivanja.

Odredbe st. 4. i 5. ovog člana ne primenjuju se na zaposlene koji su upućeni na privremeni rad u inostranstvo na osnovu Sporazuma između Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Savezne Republike Nemačke o upućivanju jugoslovenskih radnika organizacija udruženog rada iz Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i zapošljavanju u Saveznoj Republici Nemačkoj na osnovu ugovora o izvođenju radova („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 11/89).”

Član 3.

U članu 12. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Poslodavac koji upućuje zaposlenog na privremeni rad u inostranstvo prilikom prijave promene osnova osiguranja u jedinstvenu bazu podataka unosi državu upućivanja, kao i svaku naknadnu promenu države.”

Član 4.

Naslov iznad člana i član 20. brišu se.

Član 5.

Član 21. briše se.

Član 6.

Član 22. briše se.

Član 7.

U članu 23. stav 1. posle reči: „utvrđenih ovim” dodaju se reči: „i drugim”.

Član 8.

U članu 24. stav 1. briše se.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 1.

Stav 3. briše se.

Posle stava 1. dodaju se st. 2−5. koji glase:

„Centralni registar dužan je da ministarstvu nadležnom za rad dostavlja redovne izveštaje, u elektronskoj formi, u vezi sa upućivanjem zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, po državama i po poslodavcima, i to:

1) mesečni izveštaj – najkasnije do 15. u mesecu, za prethodni mesec;

2) kvartalni izveštaj – najkasnije do 15. u mesecu za prethodni kvartal;

3) godišnji izveštaj – najkasnije do 15. januara za prethodnu godinu.

Izveštaji iz stava 2. ovog člana po državama sadrže: spisak država, broj poslodavaca, ukupan broj upućenih zaposlenih, broj upućenih zaposlenih, i to – ukupno, na određeno, na neodređeno vreme, po polu i po starosnom kriterijumu (18–30, 31–40, 41–65).

Izveštaji iz stava 2. ovog člana po poslodavcima sadrže: spisak poslodavaca, spisak država u koje su zaposleni upućeni, broj upućenih zaposlenih, i to – ukupno, na određeno, na neodređeno vreme, po polu i po starosnom kriterijumu (18–30, 31–40, 41–65).

Ministarstvo nadležno za rad može da traži i vanredne upite u vezi sa podacima o upućenim zaposlenima, poslodavcima i državama upućivanja od Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.”.

Član 9.

U članu 26. stav 1. tač. 10), 11), 12) i 13) brišu se.

Član 10.

U članu 27. stav 1. broj: „100.000” zamenjuje se brojem „150.000”, a broj: „50.000” zamenjuje se brojem: „70.000”.

U tački 3. reči: „(član 12)” zamenjuju se rečima: „(član 12. stav 1)”.

Posle tačke 3. dodaje se tačka 3a) koja glasi:

„3a) ako u jedinstvenu bazu podataka ne unese, ili unese netačne podatke o državi upućivanja odnosno promenu države upućivanja (član 12. stav 2);”.

Tačka 6) briše se.

Član 11.

Odredbe člana 2. ovog zakona ne primenjuju se na zaposlene koji su upućeni na privremeni rad u inostranstvo pre stupanja na snagu ovog zakona.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje obaveza poslodavaca da ministarstvu nadležnom za rad dostavljaju Obaveštenja o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i uverenja Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, kao i obaveza ministarstva nadležnog za rad da obaveštenja objavljuje na internet portalu ministarstva nadležnog za rad.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Pravilnik o obrascu obaveštenja o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo („Službeni glasnik RS”, broj 111/15).

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print