Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
07.04.2017.

ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "REZERVAT UVAC" NOVA VAROŠ ("Sl. glasnik RS", br. 33/2017)


Na osnovu čl. 11, 12. i 141. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon i 5/15), člana 6. stav 2, a u vezi sa članom 79. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću „Rezervat Uvac” Nova Varoš

1. Uvodne odredbe

Član 1.

Ovom odlukom vrši se usklađivanje osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje specijalnim rezervatom prirode „Uvac” sa odredbama Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16).

Član 2.

Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje specijalnim rezervatom prirode „Uvac” (u daljem tekstu: Društvo), osnovano je Odlukom o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje specijalnim rezervatom prirode „Uvac” („Službeni glasnik RS”, broj 110/06), radi upravljanja, odnosno staranja o Specijalnom rezervatu prirode „Uvac”.

Osnivanje Društva upisano je u Registar privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre Rešenjem BD broj 251663/2006 od 8. januara 2007. godine.

Skupština Društva je dana 10. juna 2013. godine donela Odluku o izmeni osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje specijalnim rezervatom prirode „Uvac”, broj 188-1/13.

Odlukom o izmeni osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje specijalnim rezervatom „Rezervat Uvac” („Službeni glasnik RS”, broj 75/13) izvršeno je usklađivanje poslovanja Društva sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11 i 99/11).

Vlada je donela Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje specijalnim rezervatom prirode „Uvac” („Službeni glasnik RS”, broj 73/13).

2. Podaci o Osnivaču Društva

Član 3.

Osnivač Društva je Republika Srbija, za koju osnivačka prava vrši Vlada, Beograd, Nemanjina 11, matični broj 07020171 (u daljem tekstu: Osnivač).

Član 4.

Društvo ima svojstvo pravnog lica.

Društvo u pravnom prometu sa trećim licima ima sva ovlašćenja i istupa u svoje ime i za svoj račun.

3. Poslovno ime i sedište Društva

Član 5.

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom: Društvo s ograničenom odgovornošću „Rezervat Uvac” Nova Varoš.

Skraćeno poslovno ime Društva je: Rezervat Uvac d.o.o. Nova Varoš.

Sedište Društva je u Novoj Varoši.

4. Pečat Društva

Član 6.

Društvo ima pečat.

Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 3 cm, na kome je ispisano skraćeno poslovno ime Društva i sedište na srpskom jeziku.

Direktor Društva utvrđuje broj pečata, način korišćenja i čuvanja pečata Društva.

Pored pečata Društvo može imati i štambilj.

O promeni pečata i štambilja odlučuje direktor Društva.

5. Delatnosti Društva

Član 7.

Pretežna delatnost Društva je:

– Šifra delatnosti: 9104,

– Naziv delatnosti: Delatnost botaničkih i zooloških vrtova i zaštita prirodnih vrednosti.

Delatnost Društva od opšteg interesa je upravljanje specijalnim rezervatom prirode.

Pored delatnosti iz stava 1. ovog člana Društvo obavlja i sledeće delatnosti:

5030 – Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima,

5040 – Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima,

5222 – Uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju.

6. Uslovi i način zaduživanja Društva

Član 8.

Društvo može da se zadužuje pod uslovima koji su predviđeni zakonom kojim se uređuje javni dug.

7. Iznos osnovnog kapitala, opis, vrsta i vrednost
nenovčanog uloga

Član 9.

Osnovni upisani novčani kapital Društva, registrovan u Agenciji za privredne registre, iznosi 39.500,00 dinara.

Osnovni kapital iz stava 1. ovog člana udeo je Osnivača, kao jedinog člana sa 100% učešća u osnovnom kapitalu Društva.

Član 10.

Imovinu Društva čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva i hartije od vrednosti, oprema i druga imovinska prava Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje specijalnim rezervatom prirode „Uvac”, osnovanog Odlukom o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje specijalnim rezervatom prirode „Uvac” („Službeni glasnik RS”, broj 110/06), uključujući i pravo korišćenja stvari u javnoj svojini.

Član 11.

Društvo, u okviru obavljanja svojih delatnosti, stiče i pribavlja sredstva iz sledećih izvora:

1) iz sredstava budžeta Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave;

2) naknada za korišćenje specijalnog rezervata prirode;

3) prihoda ostvarenih u obavljanju delatnosti upravljanja specijalnim rezervatom prirode;

3) sredstava obezbeđenih za realizaciju programa, planova i projekata u oblasti zaštite prirode;

4) donacija, poklona i pomoći;

5) domaćih projekata i programa, projekata i programa Evropske unije i drugih međunarodnih projekata;

6) drugih izvora u skladu sa zakonom.

8. Sticanje i prenos udela

Član 12.

Član Društva na osnovu unetog uloga u imovinu Društva stiče udeo u Društvu.

Član 13.

Prenos udela je slobodan i vrši se na osnovu odluke člana.

Društvo vodi evidenciju članova, koju drži u svom sedištu.

U slučaju prenosa udela vrši se izmena osnivačkog akta Društva.

Udeo se prenosi ugovorom u pisanoj formi.

Prenos udela ima pravno dejstvo prema Društvu od momenta upisa prenosa u Registar privrednih subjekata.

Član 14.

Na prenos udela primenjuju se odredbe zakona i ove odluke.

9. Prava, obaveze i odgovornosti Osnivača prema Društvu i Društva prema Osnivaču

Član 15.

Osnivač daje saglasnost na sledeće akte Društva:

1) dugoročne i srednjoročne planove poslovne strategije i razvoja;

2) godišnji program poslovanja;

3) odluku o raspodeli dobiti, odnosno odluku o načinu pokrića gubitka;

4) odluku o raspolaganju (pribavljanju i otuđenju) sredstvima u javnoj svojini koja su preneta u svojinu Društva, velike vrednosti, koja je u neposrednoj funkciji obavljanja delatnosti od opšteg interesa, utvrđenih osnivačkim aktom;

5) akt o proceni vrednosti kapitala, program i odluke o svojinskoj transformaciji;

6) o davanju garancija, avala, jemstva, zaloga i drugih sredstava obezbeđenja za poslove koji nisu iz okvira delatnosti od opšteg interesa;

7) druge odluke u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa i ovom odlukom.

Osnivač daje prethodnu saglasnost na sledeće odluke Društva:

1) o ulaganju kapitala;

2) o statusnim promenama;

3) o osnivanju drugih pravnih subjekata.

Član 16.

Osnivač odlučuje o promeni pravne forme Društva.

Član 17.

Društvo donosi godišnji program poslovanja na koji saglasnost daje Osnivač na predlog ministarstva nadležnog za poslove privrede (u daljem tekstu: ministarstvo).

Godišnji program iz stava 1. ovog člana Društvo dostavlja Osnivaču, najkasnije u roku od 15 dana od dana usvajanja akta o budžetu Republike Srbije.

Član 18.

Društvo za svoje obaveze u pravnom prometu odgovara celokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik poslovanja do visine svog uloga.

Član 19.

Društvo je dužno da ministarstvu nadležnom za poslove privrede dostavlja tromesečne izveštaje o realizaciji godišnjeg programa poslovanja, na propisanom obrascu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

Član 20.

U slučaju poremećaja u poslovanju Društva Osnivač preduzima mere kojima se obezbeđuju uslovi za nesmetano obavljanje delatnosti od opšteg interesa, osim ako je osnivačkim aktom i zakonom kojim se određuje delatnost od opšteg interesa drugačije određeno, a naročito:

1) promenu unutrašnje organizacije;

2) razrešenje organa koje imenuje i imenovanje privremenih organa;

3) ograničenje u pogledu prava raspolaganja pojedinim sredstvima u javnoj svojini;

4) druge mere određene zakonom kojim se određuju delatnosti od opšteg interesa i osnivačkim aktom.

Član 21.

U Društvu se pravo na štrajk ostvaruje u skladu sa zakonom.

10. Uslovi i način utvrđivanja i raspoređivanja dobiti
i način pokrića gubitaka i snošenje rizika

Član 22.

Rezultati poslovanja Društva iskazuju se u finansijskim izveštajima u skladu sa zakonom.

Finansijski izveštaj za svaku poslovnu godinu Skupština usvaja, utvrđuje rezultat poslovanja, odnosno dobit ili gubitak za istu poslovnu godinu i vrši raspodelu dobiti, odnosno utvrđuje način pokrića gubitaka u skladu sa zakonom.

Odluku o raspodeli dobiti Društva donosi Skupština, uz saglasnost Osnivača i njome se određuje deo sredstava koji se uplaćuje u budžet Republike Srbije, u skladu sa zakonom.

Dobit Društva uplaćuje se u skladu sa zakonom.

Član 23.

Odluku o načinu pokrića gubitka donosi Skupština Društva, u skladu sa ovom odlukom i važećim propisima.

11. Imovina Društva i imovina koja se ne može otuđiti

Član 24.

Imovinu Društva čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva i hartije od vrednosti i druga imovinska prava, koja su preneta u svojinu Društva u skladu sa zakonom, uključujući i pravo korišćenja na stvarima u javnoj svojini.

Društvo upravlja i raspolaže imovinom u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Član 25.

Društvo ne može da otuđi sredstva koja se nalaze u njegovoj imovini, na kojima Društvo ne može da stekne svojinu.

12. Organi Društva i njihova nadležnost

Član 26.

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.

Organi Društva su:

1) Skupština;

2) direktor.

a) Skupština Društva

Član 27.

Ovlašćenja Skupštine vrši Osnivač kao jedini član Društva, preko ovlašćenih predstavnika, u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Skupština Društva ima najmanje tri ovlašćena predstavnika Osnivača, od kojih je jedan predsednik.

Predstavnike Osnivača u Skupštini imenuje Osnivač na period od četiri godine.

Za predstavnike Osnivača u Skupštini imenuju se lica koja ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

Predstavnici Osnivača u Skupštini dužni su da se dodatno usavršavaju u oblasti korporativnog upravljanja u skladu sa programom za dodatno stručno usavršavanje koji utvrđuje Osnivač.

Predstavnici Osnivača u Skupštini imaju pravo na odgovarajuću naknadu za rad u Skupštini, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

Mandat predstavnicima Osnivača u Skupštini prestaje na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

Predstavnici Osnivača u Skupštini kojima je prestao mandat, dužni su da vrše svoje dužnosti do imenovanja nove Skupštine, odnosno novih ovlašćenih predstavnika Osnivača u Skupštini, a najduže šest meseci.

Odluku o imenovanju i razrešenju predstavnika koji čine Skupštinu donosi Osnivač.

Član 28.

Skupština Društva:

1) usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;

2) usvaja godišnji program rada i poslovanja Društva;

3) imenuje revizora i određuje naknadu za njegov rad;

4) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva;

5) odlučuje o promeni delatnosti Društva;

6) odlučuje o statusnim promenama;

7) odlučuje o promeni poslovnog imena i sedišta Društva;

8) daje odobrenje na pravne poslove članova Društva, odnosno direktora i drugih lica u skladu sa članom 35. zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava;

9) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava;

10) donosi izmene osnivačkog akta Društva;

11) odlučuje o obrazovanju ogranka Društva i davanju poslovnog punomoćja ograncima;

12) daje saglasnost na organizaciju i sistematizaciju poslova Društva;

13) donosi odluku o raspodeli dobiti i pokriću gubitka;

14) odlučuje o prestanku Društva:

15) predlaže Osnivaču donošenje odluke o promeni pravne forme;

16) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima iz delokruga Skupštine, u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Odluke iz stava 1. tač. 2), 4), 5), 7), 10), 13) i 14) ovog člana Skupština donosi uz saglasnost Osnivača.

Odluku iz stava 1. tačka 6) ovog člana Skupština donosi uz prethodnu saglasnost Osnivača.

Član 29.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Sednica Skupštine saziva se po potrebi, a obavezno u slučajevima propisanim zakonom.

Skupštinu saziva:

1) direktor;

2) predsednik Skupštine.

Poziv za sednicu dostavlja se ovlašćenom predstavniku Skupštine Društva najkasnije pet dana pre dana održavanja sednice.

Na sednici Skupštine Društva može se raspravljati i odlučivati o pitanjima na dnevnom redu, a o drugim pitanjima kada o tome odluči Skupština.

Skupština može doneti poslovnik kojim bliže uređuje način rada i odlučivanja.

Sednicom Skupštine predsedava predsednik Skupštine.

Predsednika Skupštine biraju članovi Skupštine iz svog sastava.

b) Direktor Društva

Član 30.

Direktora imenuje Osnivač, na period od četiri godine, pod uslovima i na način propisan zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

Član 31.

Direktor:

1) predstavlja i zastupa Društvo;

2) organizuje i rukovodi procesom rada;

3) vodi poslovanje Društva;

4) odgovara za zakonitost rada Društva;

5) predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje;

6) predlaže godišnji program poslovanja i odgovoran je za njegovo sprovođenje;

7) predlaže finansijske izveštaje;

8) bira izvršne direktore;

9) bira predstavnike Društva u skupštini društva kapitala čiji je jedini vlasnik Društvo;

10) zaključuje ugovore o radu sa izvršnim direktorima, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi;

11) donosi akt o sistematizaciji poslova;

12) vrši druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i Statutom.

Član 32.

Mandat Direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, ostavkom i razrešenjem.

Ostavka se u pisanoj formi podnosi organu nadležnom za imenovanje direktora Društva.

Postupak za imenovanje direktora pokreće se šest meseci pre isteka perioda na koji je imenovan, odnosno u roku od 30 dana od dana podnošenja ostavke ili razrešenja.

Direktor Društva ima pravo na zaradu, a može imati pravo i na stimulaciju.

Akt o isplati stimulacije direktora donosi Skupština, uz saglasnost Osnivača.

Direktor se razrešava, odnosno, može biti razrešen pre isteka perioda na koji je imenovan u slučajevima propisanim zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

13. Zastupanje Društva

Član 33.

Društvo u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa zastupa direktor Društva bez ograničenja.

Direktor može, u okviru svojih ovlašćenja dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva.

Direktor zastupa Društvo prema trećim licima u skladu sa ovom odlukom, odlukama Skupštine Društva i zakonom.

Direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati Društvo u sporu u kojem je suprotna strana on ili sa njim povezano lice.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, punomoćje izdaje Skupština.

14. Zaštita životne sredine

Član 34.

Javno preduzeće dužno je da primenjuje sve zakone i druge propise kojima se uređuje zaštita životne sredine.

15. Opšti akti i dokumenti Društva

Član 35.

Opšti akti Društva su pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Izmene i dopune pravilnika i odluka vrše se na način i po postupku koji su određeni za njihovo donošenje.

Član 36.

Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja i podnosi računovodstvene isprave i finansijske izveštaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Član 37.

Društvo je dužno da drži i čuva sve akte i dokumente Društva u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

16. Javnost u radu Društva

Član 38.

Društvo je dužno da na svojoj internet stranici objavi usvojeni godišnji program poslovanja i tromesečne izveštaje o realizaciji godišnjeg programa poslovanja, revidirane finansijske godišnje izveštaje, mišljenje ovlašćenog revizora na te izveštaje, organizacionu strukturu, sastav, kontakte i radne biografije predstavnika Osnivača u Skupštini i radnu biografiju i kontakt direktora, kao i druge činjenice koje su od značaja za javnost.

17. Trajanje i prestanak Društva

Član 39.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Društvo prestaje da postoji odlukom Skupštine Društva i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

18. Izmene osnivačkog akta

Član 40.

Osnivački akt se menja na način predviđen ovom odlukom i zakonom.

19. Prelazne i završne odredbe

Član 41.

Društvo nastavlja sa radom u skladu sa ovom odlukom, Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16), Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon i 5/15), Zakonom o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) i ovom odlukom.

Član 42.

Društvo će usaglasiti svoja opšta akta sa ovom odlukom u roku od 90 dana od dana donošenja ove odluke.

Član 43.

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print