Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.04.2019.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019)


Član 1.

U Zakonu o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar („Službeni glasnik RS”, br. 57/03, 61/05, 64/06 – ispravka, 99/11 – dr. zakon i 99/11 – dr. zakon), u nazivu Zakona, posle reči: „STVARIMA” dodaju se reči: „I PRAVIMA”.

Član 2.

U članu 3. stav 1. menja se i glasi:

„Ugovor o zalozi sadrži naročito: dan zaključenja, ime i prezime, poslovno ime ili naziv, prebivalište ili boravište, odnosno sedište poverioca, zalogodavca i dužnika, ako dužnik i zalogodavac nisu isto lice, opis predmeta založnog prava i podatke o potraživanju koje se obezbeđuje.”

Član 3.

U članu 4. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Poverilac koji je stekao založno pravo predajom stvari u državinu ili na drugi zakonom određeni način, može zahtevati upis svog prava zaloge u Registar zaloge, radi sticanja prava prvenstva naplate u skladu sa ovim zakonom.”

Član 4.

U članu 9. stav 3. menja se i glasi:

„Predmet založnog prava može biti i zbir pokretnih stvari, koji se nalazi na određenom mestu, uključujući i inventar koji, u smislu ovog zakona, čine pokretne stvari koje su namenjene prodaji ili davanju u zakup, kao i sirovine i materijali koji se koriste pri obavljanju delatnosti.”

Dodaje se stav 4, koji glasi:

„U slučaju iz stava 3. ovog člana, založno pravo se po samom zakonu proširuje na sve pokretne stvari koje postanu sastavni deo zbira pokretnih stvari posle zasnivanja zaloge, ako su u svojini zalogodavca.”

Član 5.

Posle člana 9. dodaju se naziv člana 9a i član 9a, koji glase:

„Zalaganje sredstava na posebnom bankovnom računu

Član 9a

Predmet založnog prava mogu biti i potraživanja zalogodavca koja se, u skladu sa ugovorima iz kojih nastaju, uplaćuju na poseban bankovni račun zalogodavca (zalaganje sredstava na posebnom bankovnom računu).

U slučaju iz stava 1. ovog člana, predmet založnog prava su potraživanja zalogodavca iz predmetnih ugovora, a u Registru zaloge se upisuju i podaci o posebnom bankovnom računu zalogodavca na koji se ta potraživanja uplaćuju.”

Član 6.

U članu 10. stav 2. menja se i glasi:

„Založno pravo na potraživanju stiče se na osnovu ugovora o zalozi potraživanja upisom u Registar zaloge, bez obzira na to da li je dužnik ranije obavešten o zalaganju.”

U stavu 3. posle reči: „biti” dodaje se reč: „udeli”.

Član 7.

Naziv člana 16. i član 16. menjaju se i glase:

„Određivanje ovlašćenog lica

Član 16.

Ugovorom o zalozi ili posebnim punomoćjem založni poverilac ili više njih mogu ovlastiti treće lice da preduzima pravne radnje radi zaštite i namirenja obezbeđenog potraživanja (u daljem tekstu: ovlašćeno lice).

Ovlašćeno lice u odnosu na zalogodavca ima prava založnog poverioca.

Za odricanje od založnog prava ovlašćeno lice mora imati posebno ovlašćenje.

U Registar zaloge upisuju se podaci o ovlašćenom licu umesto založnog poverioca.

Ako ima više založnih poverilaca oni mogu na način iz stava 1. ovog člana odrediti jednog od njih da obavlja poslove ovlašćenog lica.”

Član 8.

U članu 27. stav 3. reči: „preduzeće, privredno društvo, imalac radnje” zamenjuju se rečima: „privredno društvo, preduzetnik”.

Član 9.

U članu 28. stav 1. briše se.

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 1, reči: „U slučaju iz stava 1. ovog člana” zamenjuju se rečima: „Ako je zalogodavac fizičko lice koje ugovor o zalozi zaključuje izvan okvira privredne delatnosti”, a reč „i” briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 3, reči: „da će predmet založnog prava preći u svojinu poverioca umesto isplate duga ili” brišu se, a reč: „ga” zamenjuje se rečima: „predmet založnog prava”.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Član 10.

Član 31. menja se i glasi:

„Član 31.

Red prvenstva između založnog prava koje nastaje predajom založene stvari u državinu poveriocu i založnog prava upisanog u Registar zaloge određuje se prema vremenu (dan, čas i minut) prijema zahteva za upis založnog prava u Registar zaloge.

Ako založno pravo koje nastaje predajom stvari u državinu nije upisano u Registar zaloge, ono ne uživa prvenstvo u odnosu na založno pravo upisano u registar.”

Član 11.

Naziv člana 32. i član 32. brišu se.

Član 12.

Naziv člana 34. i član 34. menjaju se i glase:

„Zakonsko založno pravo Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

Član 34.

Utvrđivanje reda prvenstva za obezbeđenje potraživanja po osnovu javnih prihoda ili drugih potraživanja Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave vrši se na način predviđen članom 30. ovog zakona.”

Član 13.

Naziv člana 36. i član 36. menjaju se i glase:

„Početak namirenja i upis u Registar zaloge

Član 36.

Založni poverilac je dužan da Registru zaloge dostavi obaveštenje o nameri da svoje dospelo potraživanje namiri iz vrednosti predmeta založnog prava, radi objavljivanja obaveštenja i upisa zabeležbe namirenja.

Postupak vansudskog namirenja počinje istekom roka od 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja od strane Registra zaloge.

Založni poverilac je dužan da obaveštenje iz stava 1. ovog člana istovremeno pošalje dužniku i zalogodavcu, kada to nije isto lice, kao i trećem licu kod koga se založena stvar nalazi.”

Član 14.

Naziv člana 37. i član 37. brišu se.

Član 15.

U članu 39. stav 1. reč: „dostavljanja” zamenjuje se rečju: „objavljivanja”, a reči: „založnog poverioca” zamenjuju se rečima: „iz člana 36. stav 1. ovog zakona”.

Član 16.

Član 40. menja se i glasi:

„Član 40.

Po isteku roka iz člana 36. stav 2. ovog zakona, založni poverilac ima pravo da predmet založnog prava uzme u državinu.”

Član 17.

U nazivu člana 41. posle reči: „prava” dodaju se reči: „u slučaju vansudskog namirenja”.

U članu 41. stav 2. posle reči: „Registra zaloge” dodaju se reči: „sa upisanom zabeležbom namirenja”.

Član 18.

U članu 42. stav 1. reči: „Posle dostavljanja” zamenjuju se rečima: „Od dana objavljivanja”, a reči: „založnog poverioca” zamenjuju se rečima: „iz člana 36. stav 1. ovog zakona”.

Član 19.

U članu 43. stav 1. menja se i glasi:

„Od dana objavljivanja obaveštenja iz člana 36. stav 1. ovog zakona, založni poverilac može zahtevati od suda odluku da se predmet založnog prava proda u skladu sa zakonom koji uređuje postupak izvršenja i obezbeđenja.”

Dodaje se stav 3. koji glasi:

„Uz predlog za izvršenje dostavlja se izvod iz Registra zaloge sa upisanom zabeležbom namirenja i ugovor o zalozi.”

Član 20.

U članu 44. stav 1. reči: „od 30 dana od upisa početka namirenja u Registar zaloge” zamenjuju se rečima: „iz člana 36. stav 2. ovog zakona, ako je takva prodaja punovažno ugovorena ugovorom o zalozi”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Izvod iz Registra zaloge sa upisanom zabeležbom namirenja daje ovlašćenje poveriocu da u ime i za račun vlasnika založene stvari zaključi ugovor o prodaji predmeta založnog prava u postupku vansudskog namirenja.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 21.

Naziv člana 45. i član 45. brišu se.

Član 22.

Naziv člana 48. i član 48. menjaju se i glase:

„Obaveštavanje o vansudskoj prodaji

Član 48.

Obaveštenje o mestu i vremenu održavanja vansudske prodaje objavljuje se na internet stranici Registra zaloge najmanje 15 dana pre dana održavanja vansudske prodaje.”

Član 23.

U članu 50. stav 1. reči: „sudskoj ili” brišu se.

Član 24.

U članu 55. posle reči: „brisanje” reč: „ili” zamenjuje se zapetom, a reči: „kojom se utvrđuje da je založno pravo prestalo” zamenjuju se rečima: „ili drugi dokument iz kojeg proističe da je založno pravo prestalo”.

Član 25.

U članu 56. stav 1. posle reči: „stvarima” dodaju se reči: „i pravima”.

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

„U Registar zaloge može se upisati i zadržavanje prava svojine iz ugovora o prodaji pokretnih stvari sa zadržavanjem prava svojine radi obezbeđenja prodavčevog potraživanja do isplate cene u potpunosti.

Zadržavanje prava svojine iz stava 2. ovog člana ima dejstva prema kupčevim poveriocima ako je upisano u Registar zaloge pre kupčevog stečaja ili pre plenidbe stvari.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 4. i 5.

Član 26.

U članu 59. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Dokumentacija na osnovu koje je izvršena registracija podataka dostupna je u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti i poslovnu tajnu.”

Član 27.

U članu 62. stav 1. tačka 1) posle reči: „ili” dodaje se reč: „ovlašćenom”.

Tačka 3) menja se i glasi:

„3) podatke o osnovnom i maksimalnom iznosu obezbeđenog potraživanja, a za buduće ili uslovno potraživanje, podatak o iznosu iz člana 7. stav 4. ovog zakona;”.

Stav 5. briše se.

Član 28.

Naziv člana 64. i član 64. menjaju se i glase:

„Upis i brisanje zabeležbi

Član 64.

U Registar zaloge upisuju se zabeležba namirenja iz člana 36. stav 1. ovog zakona, kao i zabeležba spora po tužbi za brisanje založnog prava ili drugog spora u vezi sa registrovanim založnim pravom.

Za brisanje zabeležbe namirenja iz člana 36. stav 1. ovog zakona prilaže se aneks ugovora o zalozi ili drugi odgovarajući dokument iz koga se može na nesumnjiv način utvrditi da je poverilac odustao od namirenja potraživanja i da postoji saglasnost volja da se produži rok dospelosti obezbeđenog potraživanja.

Zabeležba namirenja iz člana 36. stav 1. ovog zakona briše se po službenoj dužnosti istekom roka od 18 meseci od dana upisa.

Ukoliko je ugovor o zalozi na osnovu koga je izvršena registracija založnog prava overen, dokument iz stava 2. ovog člana koji se prilaže radi brisanja registrovane zabeležbe da je započeo postupak namirenja, mora biti overen.

Za brisanje zabeležbe spora prilaže se pravnosnažna odluka suda ili poravnanje kojim je predmetni spor okončan.”

Član 29.

Član 65. menja se i glasi:

„Član 65.

Dokumentacija u papirnoj formi na osnovu koje je izvršen upis podataka u Registar zaloge, odnosno na osnovu koje je založno pravo brisano, čuva se pet godina od dana nastupanja pravnosnažnosti rešenja kojim je založno pravo brisano.

Dokumentacija iz stava 1. ovog člana prevodi se u elektronsku formu i čuva u skladu sa propisima kojima se uređuje čuvanje arhivske građe i dokumentarnog materijala.”

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 30.

Ministar nadležan za poslove privrede uskladiće sa ovim zakonom podzakonske akte kojima se bliže propisuje sadržina Registra zaloge i dokumentacija potrebna za registraciju, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prelazne i završne odredbe

Član 31.

Poverioci koji su do dana početka primene člana 3. ovog zakona stekli založno pravo predajom stvari u državinu ili na drugi zakonom određeni način uživaju pravo prvenstva u namirenju u odnosu na docnije založno pravo upisano u Registar zaloge, samo ako je ugovor sačinjen u pisanoj formi i overen od strane organa nadležnog za overu potpisa pre početka primene ovog zakona.

Član 32.

Odredbe člana 3. i člana 25. st. 3. i 4. ovog zakona, primenjuju se od 1. januara 2021. godine.

Član 33.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print