Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.09.2016.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE PREDLOGA VLADI ZA IZBOR I SPROVOĐENJE MODELA STRATEŠKOG RAZVOJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016)


Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za davanje predloga Vladi za izbor i sprovođenje modela strateškog razvoja akcionarskog društva Aerodrom Nikola Tesla Beograd

1. U Odluci o obrazovanju Komisije za davanje predloga Vladi za izbor i sprovođenje modela strateškog razvoja Akcionarskog društva Aerodrom Nikola Tesla Beograd, („Službeni glasnik RS”, broj 45/16), u tački 3. podtačka 2) menja se i glasi:

„2) za zamenika predsednika:

– Goran Knežević, ministar privrede;”.

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print