Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.04.2017.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O STICANJU ZVANJA I USAVRŠAVANJU OVLAŠĆENOG AKTUARA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)


Na osnovu člana 161. st. 3. i 4. Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 139/14) i člana 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),
Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenog aktuara

1. U Odluci o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenog aktuara („Službeni glasnik RS”, broj 38/15) (u daljem tekstu: Odluka), u tački 2, odredba pod 1) menja se i glasi:

„1) završene master studije iz oblasti aktuarstva na fakultetu u sastavu univerziteta koji te studije organizuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje i s kojim Narodna banka Srbije ima zaključen sporazum o unapređenju aktuarske struke (u daljem tekstu: Fakultet);”.

2. Tačka 3. menja se i glasi:

„3. Master studije iz tačke 2. odredba pod 1) ove odluke obuhvataju oblasti aktuarstva usklađene s nastavnim planom Međunarodnog udruženja aktuara, navedene u Prilogu 1 ove odluke, koji je odštampan uz ovu odluku i njen je sastavni deo.

Narodna banka Srbije na svojoj internet strani objavljuje informaciju o tome koji Fakultet organizuje master studije iz tačke 2. odredba pod 1) ove odluke.”.

3. U tački 5, stav 3. menja se i glasi:

„Komisija ima četiri člana, od kojih je jedan predsednik. Članovi Komisije su ovlašćeni aktuari, a jednog člana predlaže ministar nadležan za poslove finansija.”.

4. U tački 11. stav 2. odredba pod 1), reči: „ispitima iz Priloga 1” zamenjuju se rečima: „oblastima iz Priloga 1”.

5. Prilog 1, koji je odštampan uz Odluku, zamenjuje se novim Prilogom 1, koji je odštampan uz ovu odluku.

6. Članovi Komisije za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara koja je obrazovana u skladu sa Odlukom – nastaviće s radom do isteka perioda na koji je ta komisija obrazovana, nakon čega će se obrazovati komisija u skladu sa ovom odlukom.

7. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

PROGRAM MASTER STUDIJA IZ OBLASTI AKTUARSTVA

Master studije iz oblasti aktuarstva na Fakultetu obuhvataju sledeće oblasti aktuarstva, u skladu s nastavnim planom Međunarodnog udruženja aktuara:

1) statističke metode;

2) finansijsku matematiku;

3) aktuarsku matematiku;

4) verovatnoću i matematičku statistiku;

5) ekonomiju;

6) modeliranje;

7) upravljanje aktuarskim rizicima;

8) investiranje i analizu sredstava;

9) računovodstvo.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print